Goede werken

Goede werken

Goede werken! Voor de ene gelovige een aansporing om Gods goedkeuring over zijn levenswandel te kunnen gaan ontvangen, voor de andere gelovige woorden waarmee het tegenovergestelde van genade wordt bedoeld. In onze wandel met de verborgen God, zullen we zien dat we vrucht dragen wanneer we de boodschap van het geheimenis van Christus gaan verstaan. Wij zullen vrucht dragen in alle goed werk. Wat is dit werk? Wat zijn goede werken?

Goed werk en goede werken
Wat is een goed werk? Paulus spreekt over God die in de gelovige een goed werk is begonnen. Het is Zijn wil dat wij goede werken doen. Twee teksten:

 • Filippenzen 1:6 - "Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus ..." en
 • Efeze 2:10 - "Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen".

Wat leren de teksten uit de Filippenzenbrief en de Efezebrief ons?

1. De goede werken zijn de goede werken van God!
De goede werken zijn niet van ons. God is een goed werk begonnen en zal het voltooien ... (Fil. 1:6). Het zijn de werken die God tevoren heeft bereid (Efe. 2:10). HBS: 'Het gaat daarbij niet om onze werken, maar om de vooraf gereedgemaakte werken die Christus deed en waarin wij nu wandelen'.1{1 Met 'HBS' verwijs ik naar de vers-voor-versvertaling van de late brieven van Paulus en de bijbehorende verklaring, uitgegeven bij Everread Uitgevers.}

2. Het zijn de vooraf gereedgemaakte werken die Christus deed
Welke werken zijn dit? Alles wat nodig was om ons te behouden en ons behouden te laten leven. Door Zijn werk te volbrengen, heeft Christus ons in Zijn Eigen positie gebracht. Dit alles op basis van genade. Er zit geen enkel goed werk van ons bij. Geen enkele inspanning van onze kant heeft God doen besluiten ons te vergeven en ons als onberispelijk voor Zich te stellen. Dit was alles Zijn werk. In dat werk mogen wij nu wandelen. Wij wandelen in genade en alle zegeningen die met deze genade tot ons gekomen zijn.

3. Wat zijn die werken?
Laten we voor het duiden van de goede werken van God de metafoor gebruiken van een woning. De ingang van de woning vertelt dat we een nieuwe schepping in Christus zijn. Vervolgens kunnen we allerlei kamers binnenwandelen. Het zijn 'hemelse' kamers:

 • hemelse zekerheid: "alle dingen meewerken ten goede" (Rom. 8:28);
 • hemels gezin: "woning van God, in de Geest" (Efe. 2:22);
 • hemelse verwachting: "met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid" (Kol. 3:4);
 • hemelse roeping "prijs van de roeping van God" (Fil. 3:14) en
 • hemelse zegeningen (Efe. 1:3-14).

Het onderzoeken van die 'kamers' is het wandelen in de goede werken, ofwel: het uitwerken van de goede werken van God.

4. Tot wanneer kunnen wij wandelen in de goede werken?
Tot de 'dag van Christus' = de dag van Zijn wederkomst in heerlijkheid met Zijn gemeente (Fil. 1:6). HBS: 'Gods doel met de gelovigen in Christus - het lichaam van Christus - is, om hen op de dag van Jezus Christus te laten verschijnen in heerlijkheid'.

Uitwerken wat God inwerkt
Het onderzoeken van de 'kamers van het huis', ofwel: de hemelse zaken die gereedgemaakt zijn, is het wandelen in de goede werken. Toch willen wij dit ook graag praktisch zien. Hoe werkt dit dan uit in ons leven? We bestuderen twee teksten met het werkwoord 'werken'.
Filippenzen 2:12 en 13 (HBS): 'Zo dan, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaamd hebt, niet als in mijn aanwezigheid alleen, maar nu veel meer in mijn afwezigheid: u moet met vreze en beving het behoud van uzelf uitwerken. Want het is God, de - én het willen én het inwerken - in u inwerkende, ten behoeve van het goeddunken'.

Kernwoorden zijn uitwerken, inwerken en uitwerkende. Hierbij kunnen we het volgende zien:

 1. Niet werken om behouden te worden
  Paulus schrijft zijn brief aan 'heiligen in Christus Jezus'. Het bewerken van je behoudenis in vers 12 kan daarom niet betekenen: werken om behouden te worden. Wat bedoelt Paulus dan?
 2. Door God beïnvloed worden
  Het werken in vers 12 is letterlijk uitwerken, en dat staat in verbinding met inwerken in vers 13. Voordat er bij ons en door ons iets uitgewerkt kan worden, zal God eerst iets moeten inwerken. God wil ons eerst beïnvloeden met Hemzelf (Zijn goede werk dat Hij in ons is begonnen) voordat Hij iets uitwerkt in onze levensstijl (dingen die wij zeggen en doen) ofwel onze wandel.

Vergelijk dit eens met Efeze 2:1-3 (HBS*): 'Ook u, doden zijnde ten opzichte van de overtredingen en zonden, waarin u ooit wandelde, naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de volmacht der lucht, van de nu in de zonen der ongehoorzaamheid inwerkende geest, in wie ook wij allen ooit verkeerden, in de begeerten van ons vlees, doende de wil van ons vlees en van de gedachten en wij waren van nature kinderen van de toorn, als ook de overigen'.

Vroeger werkte in onze harten een geest die hier wordt beschreven als 'overste van de volmacht der lucht'. Hij is het, die elders wordt genoemd 'god van deze eeuw' = de kwade macht, de tegenstander van God, satan (2 Kor. 4:4). De god van deze eeuw werkt in mensen die uit overtuiging zonder Christus willen leven. Het is de 'nu in de zonen der ongehoorzaamheid inwerkende geest'. Het gaat om volwassen mensen die in volle overtuiging zonder Christus willen leven. Satan heeft vat op hen en gebruikt hun verlangens en hun wil om tegen God in te gaan. In de ergste vorm heeft dit een vernietigende uitwerking op hen. Zij gaan kapot, relaties houden geen stand en harten raken gewond (blind). Het gaat om invloed.

Door wie willen wij ons laten beïnvloeden?
De satan beïnvloedt de ongelovige, de niet-overtuigd-van-God-zijnde mens, om tegen Gods wil in te gaan, met gebruikmaking van diens begeerten en verlangens en wil. Maar God werkt in de harten van de mens die wel overtuigd is van Gods liefde, om in overeenstemming met Zijn liefde te leven, met gebruikmaking van zijn begeerten, verlangens en wil. Wat Hij wil inwerken in ons hart is het goede werk dat Hij begonnen is te doen en wat Hij zal beëindigen bij de wederkomst van Christus. Wat Hij wil uitwerken, heeft te maken met onze 'wandel' in Zijn goede werken.

Dit wandelen is het verkennen van de geestelijke zaken. Dit betekent:

 1. Het verdiepen in Gods onvoorwaardelijke liefde (waardoor we een nieuwe schepping zijn geworden);
 2. het leren geloven dat Hij voor ons alles meewerkt ten goede (hemelse zekerheid);
 3. het ontwikkelen van diep innerlijk contact met medegelovigen (hemelse gezin);
 4. het leren uitzien naar het ‘met Christus zijn’ (hemelse verwachting);
 5. het verdiepen in Gods doel en plan (hemelse roeping) en
 6. het leven uit de onvoorwaardelijke hemelse zegeningen van God (hemelse zegeningen).

Waarom zijn het goede werken?
Het zijn goede werken omdat het deel uitmaakt van Gods tweede scheppingswerk. Wij zijn gezamenlijk Gods maaksel, in Christus Jezus geschapen. Dit woord 'maaksel' komt twee keer voor in het Nieuwe Testament: Romeinen 1:20 en Efeze 2:10. Het zijn als het ware twee 'gedichten' van God.

Het eerste gedicht: Gods schepping - Romeinen 1:20
De HSV geeft dit woord in Romeinen 1 weer met "werken". Het is echter hetzelfde woord als in Efeze 2:10, "maaksel". Het "maaksel" in Romeinen 1 zou je mogen zien als een andere omschrijving van de "schepping van God". Door dit eerste maaksel hadden de mensen de eeuwige kracht en goddelijkheid van God kunnen ontdekken. Hoewel dit eerste maaksel zo uiterlijk zichtbaar was, heeft de mensheid als geheel God toch afgewezen als de Schepper daarvan. Paulus bewijst in Romeinen 1 dat God de Schepper is en gebruikt hiervoor het woord 'maaksel'.

In het Grieks staat er voor "maaksel" het woord poiema (vergelijk het Engelse woord 'poem'). Wij kennen in het Nederlands ook wel het woord 'poëzie', oftewel 'dichtwerk', 'dichtkunst', 'gedicht'. In de seculiere Griekse wereld was dit ook een heel algemeen woord voor een gedicht. Zo heeft God in Zijn schepping een gedicht geschreven, dat iedereen kan lezen. Zijn kracht en Zijn goddelijkheid staan daarin beschreven. In al zijn harmonie spreekt dit gedicht, de schepping, van de heerlijkheid en de kracht van de levende God. Iedereen kan dit gedicht lezen en daardoor getuige zijn van Zijn scheppende kracht.

Het tweede gedicht: de nieuwe mens - Efeze 2:10
Er is een nog gedicht in deze wereld gelegd. Nu is het echter niet een gedicht dat zichtbaar is. Pas in de toekomst zal het openbaar worden (Efe. 2:7). Het is echter wel een gedicht dat nu al leesbaar is voor de overheden en geestelijke machten in de hemelse (gewesten). Ook voor deze geestelijke wereld is nu dus een duidelijk getuigenis van God neergelegd. Welk getuigenis is dat? Al die mensen die hun vertrouwen op het werk van Christus Jezus hebben gesteld, zijn deel gaan uitmaken van dit maaksel van God dat in Christus Jezus geschapen is. Wij zijn een schepping van God, Zijn maaksel, Zijn gedicht, leesbaar voor de geestelijke wereld. Voor de mensheid is dit verborgen tot nu toe.

Wij zijn in Christus Jezus geschapen. Door ons vertrouwen te stellen op het volbrachte werk van Christus Jezus zijn wij één gemaakt met de opgestane en verheerlijkte Heere in de hemel. We zijn in Christus Jezus geschapen en worden met Hem één nieuwe mens genoemd (Efe. 2:15). Alle kinderen van God in deze tijd, die nu uit die overvloeiende rijkdom van genade mogen leven, vormen gezamenlijk dat nieuwe maaksel. Hun doel is: wandelen in Gods goede werken.

Voetnoot
*) Met ‘HBS’ verwijs ik naar de vers-voor-versvertaling van de late brieven van Paulus en de bijbehorende verklaring, uitgegeven bij Everread Uitgevers

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'