Tot Slot - Kaleb

Tot Slot

Kaleb

Twaalf verspieders moeten het beloofde land verkennen. Wanneer zij verslag doen van hun reis is het inderdaad een land dat overvloeit van melk en honing, maar …

"Het volk echter dat in dat land woont, is sterk, de steden zijn versterkt en heel groot, en ook hebben wij daar nakomelingen van Enak gezien" (Num. 13:28). Enakieten zijn reuzen (vs. 33). Het volk raakt daarvan in rep en roer, maar Kaleb, één van de twaalf verspieders, treedt op: "Toen bracht Kaleb het volk tegenover Mozes tot bedaren, en zei: Laten wij vrijmoedig optrekken, wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren" (Num. 13:30).

De overige tien wakkeren kwade geruchten onder het volk aan en het volk wil terug naar Egypte, dus naar de slavernij. Jozua en Kaleb scheuren hun kleren en zeggen: "Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een bijzonder goed land. Als de HEERE ons genegen is, zal Hij ons in dat land brengen en zal Hij het ons geven, een land dat overvloeit van melk en honing" (Num. 14:7 en 8).
En natuurlijk was de Heere hun genegen, Hij heeft hen lief met een eeuwige liefde (Jer. 31:3) en Hij had hen getrouwd (Jer. 31:32). De reactie van het volk op dit getuigenis was dat ze beide mannen wilden stenigen. God voorkomt dat: "Maar de heerlijkheid van de HEERE verscheen in de tent van ontmoeting, voor al de Israëlieten" (Num. 14:10b). 
Het volk wil het land niet in en dan mogen ze ook het land niet in. Ze worden teruggestuurd de woestijn in om daar nog 38 jaar rond te trekken. Als sanctie voor hun ongeloof zal de hele generatie die eerder nog de wonderen en tekenen van Egypte gezien heeft, overlijden in de woestijn.
"Maar Mijn dienaar Kaleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft Mij na te volgen, hem zal Ik brengen in het land waar hij geweest is, en zijn nageslacht zal het in bezit nemen" (Num. 14:24). In Kaleb was een andere geest. Voor ‘volharden na te volgen’ staat maar één woord in het Hebreeuws: male. Het betekent: vol zijn van. Kaleb ging vol achter de Heere aan. Hij ging vol voor de Heere.

Na de tijd in de woestijn wordt het land in bezit genomen. Kaleb gaat naar Jozua en vraagt om zijn erfdeel. Hij was inmiddels 85 jaar oud, maar hij zegt: "Ik ben vandaag nog even sterk als ik was op de dag toen Mozes mij uitstuurde. Zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu, om te strijden en om uit te gaan en om in te gaan" (Joz. 14:11). Hij krijgt het gebied waar de reuzen wonen. "Daarom werd Hebron voor Kaleb, de zoon van Jefunne, de Keneziet, tot erfelijk bezit tot op deze dag, omdat hij erin volhard had de HEERE, de God van Israël, na te volgen" (Joz. 14:14). Omdat hij de goede strijd had gestreden en vol voor de Heere ging, kreeg hij zijn erfdeel.

Paulus houdt ons ook het beloofde land voor, de hemel, met de geestelijke zegeningen. En de vijand die daar nog in de buurt is, in de hemelse gewesten, is ook al overwonnen. Christus "heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd" (Kol. 2:15). Wij krijgen als het ware ook een opdracht, net als het volk Israël: Paulus mocht onder de volken de onnaspeurlijke rijkdom van Christus verkondigen en de gelovigen in lichten wat dat ‘geheimenis’ betekent "… opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden" (Efe. 3:10). Wij moeten niet luisteren naar kwade geruchten en ons in verwarring laten brengen omtrent Gods plan en onze toekomst. Wij mogen ook vol voor God gaan en onze hemelse positie innemen, "… want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God" (Kol. 3:3).

"Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen" (1 Tim. 6:12). Leef het van God ontvangen leven uit, ga er voor! Paulus zelf getuigt aan het eind van zijn leven dat hij de ‘goede strijd’ van het geloof heeft gestreden (2 Tim. 4:7). Hij heeft zijn loop ten einde gebracht en is nu klaar om in te gaan in het ‘beloofde land’, de hemel, en te zijner tijd de krans van de rechtvaardigheid te ontvangen “… die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag zal geven. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad”!

(In verband met gezondheidsklachten van Jaap is deze Tot Slot verzorgd door zijn vrouw Conny)

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'