Denktank ‘Nederland in 2040’

Denktank ‘Nederland in 2040’

Een inspirerend toekomstbeeld voor Nederland in 2040, dat is het doel van de onafhankelijke denktank, die sinds 2022 actief is. De denktank buigt zich over tal van maatschappelijke vraagstukken die om een langetermijnvisie vragen. Het project is een initiatief van de VNG en De Argumentenfabriek, met als langetermijnperspectief: Nederland 2040 - een toekomstbeeld.

Op de website is o.a. te lezen: De wereld gaat ingrijpend veranderen de komende jaren. Hoe ziet Nederland eruit in 2040? Doen we niets dan worden we speelbal van ontwikkelingen. Daarom zijn keuzes nodig om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die we de komende decennia hebben op te lossen. De belangrijkste boodschap is: Nederland moet in 2040 een krachtiger, groener en menselijker land zijn. En iedereen kan erover meedenken: “We willen een breed gedragen toekomstbeeld voor Nederland maken. Daarom vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk denkkracht uit de samenleving te gebruiken.”

Flashback
Op de website is een item te vinden waarin men vanuit het jaar 2040 fictief terugkijkt op de ontwikkelingen van voorgaande jaren die geleid hebben tot de samenleving zoals die er in 2040 zou kunnen/moeten uitzien. Duidelijk is wel dat het dan allemaal veel groener en duurzamer is: schonere mobiliteit, minder vlees en zuivel, collectief wonen, en zo meer. Eén van de topics laat zien dat Nederland in dat jaar in ieder geval een stuk menselijker is dan nu:

  • Een menselijker Nederland
    Nederland heeft welzijn, onderlinge betrokkenheid en gelijkwaardigheid de afgelopen jaren hoog op de agenda gezet. En dat is te merken: Nederland is menselijker geworden. Menselijker betekent dat we nu leven in een zorgzame samenleving, waarin mensen tijd en aandacht hebben voor elkaar. Waarin kinderen tot volle bloei komen, waarin we voortdurend investeren in mensen en waarin iedereen kan rekenen op brede bestaanszekerheid. We leven in een land waarin tegenover heldere burgerplichten vanzelfsprekend ook heldere burgerrechten staan.

De laatste update is van 8 februari jongstleden waarin o.a. dit wordt vermeld:

  • Nederland 2040: op naar een gedragen toekomstbeeld
    We moeten ons voorbereiden op (cyber) oorlogen, moeten de bevolkingsgroei en vergrijzing in goede banen leiden, de klimaatverandering binnen de perken houden en de sociale onvrede tegengaan. Om maatschappelijke uitdagingen als deze het hoofd te bieden, hebben we een gedeeld verhaal nodig over de toekomst van ons land, een toekomstbeeld dat realistisch, richtinggevend én hoopgevend is.
    Eén belangrijk kenmerk van de wereld in 2040 is dat grote groepen migranten naar Nederland zullen willen trekken. De Denktank stelt voor om migranten bij hun toelating te beoordelen op hun meerwaarde voor Nederland. Daar zijn de meeste deelnemers het mee eens, al benadrukken ze dat áls migranten eenmaal binnen zijn, we ze zo snel mogelijk aan werk moeten helpen. Migranten willen graag werken en een bijdrage leveren aan de samenleving. En als ze snel aan de slag zijn, dan is dat niet alleen goed voor henzelf, maar ook voor onze economie en samenleving.
    Bron: Toekomstnederland2040.nl

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'