Klimaatreligie versus de blijde boodschap

Klimaatreligie versus de blijde boodschap

Louise Fresco, lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), is een bekende wetenschapper met als vakgebieden: voedseltechnologie en filosofie. Ze werkte over de hele wereld en was jarenlang bestuursvoorzitter van Wageningen University & Research. Fresco is ook schrijver en laat geregeld haar licht schijnen op (actuele) zaken die ze belangrijk vindt.

Religie
Op 16 april j.l. schreef ze in de NRC een column met als titel ‘Klimaat is een religie geworden’ met daarin onder andere: “In sommige kringen is ‘klimaat’ een religie geworden – compleet met zonde (menselijke consumptiedrang), verdoemenis (catastrofe zodra 1,5 graad opwarming wordt overschreden) en evangelisten (aanhangers van radicale transitie). Dit maakt gesprekken over klimaatproblematiek steeds moeizamer. Wie niet vóór het ‘klimaat’ is (lees: voor onmiddellijke verstrekkende oplossingen) of vragen stelt, is tegen (…) ‘Die Religion ist das Opium des Volkes’, schreef Karl Marx. Opium maakt passief. Maar de revolutionaire klimaatreligie is geen kalmerende opium – eerder cocaïne. Men wordt er high en hyperactief van, niet genuanceerd. Religie bevestigt de morele superioriteit van de uitverkorene. Als een van de weinigen heeft de gelovige het licht gezien. Hij/zij heeft daarom het recht offers te vragen – van anderen welteverstaan. Dat leidt onherroepelijk tot escalatie, hoe oprecht de betrokken individuen kunnen zijn...” (Lees de hele column op NRC.nl).

Leugenfabriek
Het begint eentonig te worden in AMEN-Actueel, maar ook als het gaat om klimaatverandering en de daaraan toegeschreven dreiging(en) in verband met het voortbestaan van de mensheid, is er sprake van een georchestreerde leugencampagne. Daarin speelt een instituut als de Verenigde Naties via de werkgroep IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) een uiterst kwalijke rol (zie bijv. het artikel ‘De VN is een kwaadaardige verspreider van desinformatie over het klimaat’ op Clintel.nl).
Medeoprichter van het IPCC, wijlen prof. Stephen Schneider (1945-2020), klimatoloog, gaf daartoe in oktober 1989 al een (frauduleus) advies in het tijdschrift Discover: “Enerzijds zijn wij als wetenschappers ethisch gebonden aan de wetenschappelijke methode, de waarheid vertellen, de hele waarheid en niets anders dan dat (…) Aan de andere kant zijn we niet alleen wetenschappers, maar ook mensen. En zoals de meeste mensen willen we de wereld graag als een betere plek zien (…) Daarvoor hebben we brede steun nodig (…) Hiervoor zijn veel mediaberichten nodig. We moeten dus angstaanjagende scenario’s bieden, eenvoudige, dramatische uitspraken doen en weinig twijfels noemen (…) Ieder van ons moet beslissen wat de juiste balans is tussen effectief zijn en eerlijk zijn.”
Dit citaat is aangehaald door Ir. Egbert de Beyer. Hij is ooit afgestudeerd aan de TU-Delft en verzette zich tegen het verlenen van een ere-doctoraat aan Eurocommissaris Frans Timmermans (foto) in januari j.l. Hij heeft geprobeerd dat middels een petitie te verhinderen, maar dat is niet gelukt, en als protest heeft hij zijn bul verscheurd en in de houtkachel verbrand. 
De Beyer: “De door Timmermans gepropageerde angst voor kooldioxide (CO2) en de daaruit volgende temperatuurstijging, die slechts op pseudowetenschappelijke argumenten berust, wordt door de EU bewust misbruikt om hun ‘grote transformatie’ of ‘Green New Deal’ er door te drukken.” Natuurlijk, klimaatverandering en temperatuurschommeling is een feit, getuige de historie. Maar de menselijke invloed daarop is te verwaarlozen. De Beyer: “Er is op onze wereld niet één weerstation zonder een hitte-eilandeffect dat met zijn gemeten waardes een temperatuurverloop kan laten zien zoals de IPCC-grafieken ons tonen, niet één. Eveneens is er op deze wereld niet één wetenschapper die bewijzen kan dat de globale temperatuur door onze kooldioxide uitstoot beïnvloed wordt, niet één” (citaten uit een open brief van De Beyer aan de TU-Delft).

Sceptici
Aan de ene kant neemt het klimaatactivisme religieuze vormen aan. Daarbij gaat het steeds minder om (wetenschappelijke) feiten en steeds meer om geloof, overtuiging. En ook hierin spelen de media een dubieuze rol. Klimaatverhalen gaan vooral over opwarming door CO₂-uitstoot. En bedenk daarbij: 99 procent van het klimaatnieuws gaat over slechts 0,04 procent van de atmosfeer: CO₂.
Aan de andere kant zijn er vaker tegengeluiden te horen van wetenschappers die sceptisch zijn over de klimaathype. Er zijn diverse websites die sceptici laten horen en zien, zoals in Nederland bijvoorbeeld: clintel.nl; climategate.nl; klimaatgek.nl.

In 2018 werden voor een rechtszaak in California (USA) drie getuige-deskundigen opgeroepen, top klimaatwetenschappers, die hun bevindingen in vier punten samenvatten:

  1. Het klimaat verandert altijd; veranderingen zoals die van de afgelopen halve eeuw komen vaak voor in het geologische verslag, aangedreven door krachtige natuurverschijnselen.
  2. Menselijke invloeden op het klimaat zijn een kleine (1%) verstoring van natuurlijke
    energiestromen.
  3. Het is niet mogelijk te zeggen hoeveel van de bescheiden recente opwarming kan worden toegeschreven aan menselijke invloeden.
  4. Er zijn geen nadelige veranderingen waargenomen in de meest saillante klimaatvariabelen en de huidige projecties van toekomstige veranderingen zijn zeer onzeker.

Met andere woorden: er mogen dan wellicht enige problemen zijn, maar er is zeker geen sprake van een crisis, die de uitgave van miljarden aan belastinggeld rechtvaardigt.
Deze drie klimaatwetenschappers hebben, samen met nog ruim 1100 andere wetenschappers en professionals van over de hele wereld, hun handtekening gezet onder een verklaring over het klimaat, de World Climate Declaration. Onder leiding van de Noorse Nobelprijswinnaar Ivar Giaever (foto) verklaren zij dat er geen klimaatnoodtoestand is. “De klimaatproblematiek is ontaard in een discussie gebaseerd op overtuigingen, niet op degelijke zelfkritische wetenschap.” 
Eén van de drie getuige-deskundigen en mede hoofdauteur van de verklaring, professor Richard Lindzen, heeft het huidige klimaatverhaal ‘absurd’ genoemd, terwijl de meedogenloze propaganda van subsidieafhankelijke academici en agenda-gestuurde journalisten dat ontkent.

Blijde boodschap
Hoe het ook zij, één ding staat vast: de wereld zal voorlopig nog niet vergaan en al helemaal niet door klimaatverandering, stikstof uitstoot of wat dies meer zij. Daarvoor beroepen we ons niet op de wetenschap ofzo, maar eenvoudig op de Bijbel! Gods Woord leert ons dat God en plan heeft en dat in fasen uitvoert. Vandaag leven wij in de zogenoemde ‘tegenwoordige, boze wereld’ (lett.: aioon, eeuw - Gal. 1:4), die onderworpen is aan satan, de ‘god van deze eeuw’ (aioon – 2 Kor. 4:4). Deze fase eindigt bij de wederkomst van Christus, waarmee de ‘komende eeuwen‘ (Efe. 2:7) beginnen. Dat begint met de 1000-jarige binding van satan (Openb. 20). De hemelse heerschappij wordt dan op (deze!) aarde gevestigd en Christus zal heersen met Israël als koningsvolk.

Deze aarde bestaat dus nog zonder meer 1000 jaren!

En of klimaatdoelen nu wel of niet gehaald worden, daar verandert niks aan. Dit is namelijk Gods plan. En laten we wel zijn, de Heere God wist natuurlijk allang hoe de wereld er in de 21e eeuw uit zou zien. Dat er dan 8 à 9 miljard mensen zouden wonen en werken. En dat die mensen fabrieken zouden bouwen, aan veeteelt zouden doen, zouden reizen met auto’s en vliegtuigen, en ga zo maar door. En dacht iemand nou werkelijk dat mensen door hun gedrag, goed of kwaad, de Almachtige zouden kunnen verhinderen zijn plan te volvoeren? Zelfs al zouden de machthebbers in deze wereld bijvoorbeeld besluiten al hun atoomwapens te gebruiken, genoeg om de hele mensheid te vernietigen, dan zou God dat gewoon verhinderen. 
En ja, natuurlijk is het ok dat geprobeerd wordt deze wereld leefbaar te houden door goed milieumanagement en dergelijke. Niks mis mee. Maar da’s heel wat anders dan de gekte waarmee we vandaag van doen hebben. Het is beschamend dat ook politici van christelijke signatuur zich daarin gedwee laten meeslepen en de kans lopen zodoende deel te nemen aan de onvruchtbare werken der duisternis!
Waar de klimaatreligie beheerst wordt door doemdenken, daar brengt de ware godsdienst ons bij de blijde (toekomst)boodschap van de Bijbel. Vernietiging van de wereld c.q. de mensheid waarmee ook jonge mensen, met hulp van Greta Thunberg en andere figuranten, bang gemaakt worden, gaat gewoon niet gebeuren voorlopig. Wat wel gaat gebeuren is alles wat God in Zijn Woord heeft gezegd en beloofd. Op enig moment zal de Allerhoogste zeggen: tot hier en niet verder! Vooruitlopend daarop wordt in de hemel al gezegd: “Wij danken u, Heere God, Almachtige, Die is en Die was en Die komt, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard” (Openb. 11:17). Dát is het moment waarop God in actie komt en door Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, orde op zaken stelt door alle machten van de duisternis te elimineren, de volkeren rechtvaardig te oordelen, alles te herstellen en zo vrede op aarde te brengen. Vanuit het daartoe bestemde hoofdkwartier op aarde, Jeruzalem (= stad van vrede), zullen Zijn wetten en woorden uitgaan over de hele aarde (Jes. 2) en een mondiale periode van orde, rust, reinheid en regelmaat brengen.
Gezien in het licht van Gods Woord zijn we dus, dwars door alle moeiten en zorgen heen (er moet nog wel het een en ander gebeuren op aarde), op weg naar een geweldige, hoopvolle toekomst!

Einde
Nog ruim 1000 jaar te gaan dus op deze aarde en dan? Ook daarover is de Bijbel duidelijk. Johannes, de schrijver van het laatste Bijbelboek, heeft het al gezien. Na die periode wordt satan uit zijn gevangenschap losgelaten en zal hij met zijn trawanten nog een laatste aanval op ‘de geliefde stad’ Jeruzalem, de zetel van de Godsregering op aarde, organiseren. Kansloos, want: “… er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen” (Openb. 20:9).
En dan lezen we in hoofdstuk 21 dat deze wereld zal vergaan -ja, dan pas- en wordt vervangen door ‘nieuwe hemelen en een nieuwe aarde’. Dan wordt het einde c.q. de voleinding van alle dingen bereikt: “En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan” (Openb. 21:4). Eind goed, al goed!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'