Nieuw boek - Van hemelvaart naar wederkomst

Nieuw boek

Van hemelvaart naar wederkomst

In Handelingen 1 worden wij in gedachten meegevoerd naar de Olijfberg. Daarvandaan voer de Heere Jezus op naar de hemel, de plaats waar Hij ook vandaan kwam, immers: Hij was van de hemel nedergedaald (Joh. 6:38). Toch, en dat klinkt misschien merkwaardig, is het bijzondere van de hemelvaartsdag niet, dat de Heere Jezus naar de hemel ging! Hoe dat zit, wordt om te beginnen in dit boekje uit de doeken gedaan.

Lukas verhaalt nauwkeurig hoe de hemelvaart van de Heere Jezus Christus in z'n werk ging. De Heiland werd lichamelijk "opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen" (vs. 9). Hij verdween niet zoals eerder plotsklaps, maar rustig, duidelijk waarneembaar voor de apostelen. Ook dat heeft een betekenis, net als het feit dat deze gebeurtenis vervulling is van profetie. Diverse Oudtestamentische teksten worden aangehaald en besproken.

De Heere Jezus Christus heeft Zich na Zijn opstanding gezet in de hemel. Daarmee heeft God als het ware een belangrijk statement afgegeven met betrekking tot het volbrachte werk van de Heiland. En terwijl de Heere Zich in de hemel bevindt, gaat Gods werk op aarde gewoon door. Nou ja, gewoon? Er blijkt iets bijzonders aan de hand te zijn met Gods werk in deze tussentijd, de tijd tussen Zijn hemelvaart en Zijn wederkomst op aarde. En dan gaat het niet alleen over de plaats en positie van Israël, maar ook over de Gemeente. Dat heeft alles te maken met hetgeen de Heere God Zich al vóór het begin der eeuwen heeft voorgenomen.
En ja, dan gaat het ook over ons persoonlijk. Onze relatie met de opgestane en verhoogde Heer, onze positie in de hemel, onze handel en wandel als hemelburgers op aarde, onze hoop, et cetera.

Uiteraard houdt de hemelvaart van Christus ook een geweldige belofte in voor de toekomst. Niet alleen voor de Gemeente, maar ook voor Israël en de volkeren. God Zelf ziet erop toe dat Zijn plan volvoerd wordt naar Zijn gemaakt bestek, zodat al Zijn beloften worden waargemaakt. Eens zal de hele schepping het machtige resultaat van dat heerlijke plan aanschouwen. De profeten zeggen dat de aarde vol zal worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt (Jes. 11:9 en Hab. 2:14). Nergens op de hele wereld zal nog een plekje te vinden zijn waar God niet gekend en verheerlijkt wordt. Overal zullen mensen Zijn Naam op de lippen hebben en genieten van Zijn zegeningen in het vrederijk op aarde!

De inhoud van het boek

Hoofdstuk 1 - Hemelvaartsdag
Opgevaren naar de Vader
Hemelburger
Afscheid
Belangrijke dag

Hoofdstuk 2 - Vervulling van profetie
De Zoon van God
De Zoon van David
'De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken'
- Deuteronomium 31
- Hosea 5 en 6
- Mattheüs 26
Aan de rechterhand van God
- Markus 16
- Lukas 24

Hoofdstuk 3 - De verhoogde Christus
Heere en Christus
Paulus
De Hebreeënbrief
Priester
Getuigenis in het Oude Testament
Melchizedek

Hoofdstuk 4 - Gods werk in deze tussentijd
Gods plan voor deze tijd
Paulus, de fundamentlegger

Hoofdstuk 5 - De gemeente van Christus
Het lichaam van Christus
Gemeente - koninkrijk - Israël
De boeken van het Nieuwe Testament
Paulus, de apostel der heidenen
Afwijzing van de leer van Paulus

Hoofdstuk 6 - Zoek de dingen die boven zijn
Het oog omhoog, het hart naar boven

Hoofdstuk 7 - Hemelburgers op aarde
Positie
Wandel
Omgeving

Hoofdstuk 8 - Belofte voor de toekomst
Gemeente
Israël en de volkeren

AUTEUR: PETER SLAGTER| 64 PAGINA’S | PAPERBACK
Zie voor meer info: www.everread.nl

Meer artikelen in de serie "Nieuw boek":

Toon alle artikelen in deze serie (56).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'