Wandelen met inzicht

Wandelen met inzicht

Tijdens een goede wandeling hebben we tijd om na te denken. Goed nadenken wordt in Paulus' brieven verbonden met het woord 'inzicht'. In dit artikel leren we goed na te denken.

Nadenken
Om nieuwe lezers te trekken, adverteren kranten met slogans die een beroep doen op ons denken: 'Blijf vragen', met de achterliggende boodschap: wij bieden u iets aan waardoor je leert na te denken over de wereld waarin je leeft. Of: 'Slijpsteen voor de geest'. Lees dus de wekelijkse bijlage met opinie en debat ... Want de wereld is groter dan je eigen denken!
Ik moest daaraan denken toen ik 2 Timotheüs 2:7 las: "Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen". De N.B.G.-'51-vertaling zegt: "De Here zal u in alles inzicht geven".
Alles is wel heel veel! Alles is alles! Twee keer wordt in dit vers iets gezegd over 'denken'. Letterlijk staat er: Denk na, want de Heer zal in alles je verstand openen! Zodat we veel kunnen leren begrijpen! Wanneer worden we in ons leven gedwongen om na te denken? Wanneer we bijvoorbeeld worden geconfronteerd met:

  1. Problemen - op het werk, thuis, met de kinderen, in relaties, ziekte en dood, spanningen, etc.
  2. Tegenstrijdigheden - Bijvoorbeeld: je weet je door de Heer geleid in het vinden van werk. Alles klopt. Timing, vakanties, etc. Tegelijkertijd kan er iets anders zijn, dat tegenzit. Je komt er eigenlijk niet uit. De ‘waaroms’ stapelen zich op.

Ik ben een denker. Ik word steeds uitgedaagd door dit soort problemen om over Gods werk in de huidige tijd na te denken. Ik heb ontdekt dat ik moe word van het denken wanneer ik het niet laat begrenzen door Gods Woord. Als ik moe word, neemt mijn 'oude mens' het over en word ik zelfgericht en niet Godgericht!
Denk na, de Heer zal ons in alles inzicht geven! In Efeze 5:17 staat: "Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is." Ik ben nagegaan wat het woord 'inzicht' betekent en ontdekte dat het begrijpen van dat woord en de noodzaak om inzicht te ontvangen een onderdeel is van Gods doel met ons leven!

Inzicht in Gods plan
Het woord 'inzicht' (Grieks: sunesis) betekent zoveel als: een verzameling van feiten die één samenhangend geheel vormen. Het is als een puzzel die uit vele stukjes bestaat, maar die na veel werk en veel wikken en wegen tot een eenheid worden. In verband met 2 Timotheüs 2:7 kunnen we achtereenvolgens Kolossenzen 1:9 en 2:2 en 3 lezen: "Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht ..." en "... opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus, in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn."

Geestelijk inzicht
Wanneer we Gods Woord voor het eerst gaan lezen, worden we overdonderd door alle onderwerpen die wij daarin tegenkomen. Schepping, Israël, de Heere Jezus, Gemeente, Koninkrijk, noem maar op. We vinden allerlei (schijnbare) tegenstrijdigheden. De Heere Jezus zegt dat we moeten volharden om zalig te worden (Matt. 24:13). Paulus zegt tot tweemaal toe dat we zalig zijn uit genade! (Efe. 2). Jakobus zegt dat Abraham uit zijn werken gerechtvaardigd werd (Jak. 2) en Paulus zegt dat Abraham uit geloof gerechtvaardigd werd (Rom. 4). De Heere Jezus zegt: "Zalig zij die treuren ..." (Matt. 5:4). Paulus zegt: "Verblijdt u in de Heere te allen tijde ..." (Fil. 4:4). En zo kunnen we tientallen voorbeelden uit de Bijbel halen. Toch willen we God vertrouwen. De tegenstrijdigheden hebben mij uitgedaagd na te denken en de Bijbel zeer nauwkeurig te bestuderen. Ieder begin van het jaar vraag ik de Heer om meer wijsheid. Langzamerhand zie ik dat de puzzelstukjes uit het begin van mijn christen-zijn gaan passen in één samenhangend geheel. Het plan van God leerde ik kennen. Daardoor kan ik leren zien wat God doet in de huidige tijd. Mijn geest leerde dingen op zijn plaats te krijgen door het onderwijs van Gods Geest bij het bestuderen van de Bijbel.

Volledig inzicht
We groeien geestelijk en we komen tot een volledig inzicht. Dat is een goed leren verstaan met ons hart en verstand wat God in Christus uitwerkt. In Hem liggen alle schatten van wijsheid en kennis verborgen (Kol. 2:3). Paulus verbindt het woord inzicht aan een ander woord: geheimenis (of verborgenheid). Dit woord komt dikwijls terug in zijn brieven. Het begrijpen van dit woord in zijn betekenis is niet voor iedereen weggelegd. Het is alleen voor de gelovigen die deel uitmaken van het Lichaam van Christus, en gelovig en biddend Zijn Woord onderzoeken. Paulus had een bijzonder inzicht in het geheimenis. Hem was de openbaring gegeven van het geheimenis. Daarin kon hij de Gemeente c.q. het Lichaam van Christus zien als een buitengewoon onderdeel van Gods plan in de huidige tijd.
Veel gelovigen zijn verward of raken verward. Sommigen menen dat Gods Koninkrijk hier en nu zichtbaar moet worden in de Gemeente (maar vergeten dat de Koning nog steeds verborgen is). Sommigen menen dat God rechtstreeks door profeten tot de Gemeente spreekt, wat in vele kringen leidt tot een oppervlakkige bestudering van Gods Woord. Als God rechtstreeks kan spreken tot ons via profeten, waarom zouden we dan nog moeite doen om Zijn Woord te bestuderen? Door al deze dingen worden we uitgedaagd om na te denken. Maar net als bij de Emmaüsgangers belooft God dat Hij ons verstand zal openen. Onduidelijkheden, tegenstrijdigheden, moeilijkheden in het lezen van Gods Woord, moeten niet leiden tot een 'laat maar', want dan kunnen we ons mee laten slepen door allerlei wind van leer. Ons denken wordt dan chaotisch en ons gevoel wordt dan bepalend in wat van God is en wat niet ... Dat kan leiden tot allerlei dwaalwegen op onze wandel.
Paulus zegt tegen Timotheüs: Denk na over wat ik zeg. De Heer zal je in alles inzicht geven. Paulus verbindt dat met zijn onderwijs ("mijn evangelie" - 2 Tim. 2:8) aan Timotheüs (vs. 2). Word een beproefde arbeider die het Woord op een juiste manier verdeelt ("recht snijdt" - vs. 15). Dan leren we Gods plan in de huidige tijd te ontdekken. We gaan onderscheid maken tussen Koninkrijk en Gemeente, tussen Israël en de Gemeente, tussen het oude en het nieuwe verbond, tussen heden en toekomst ... De Heer zal inzicht geven! 

Inzicht in Gods plan voor je leven
Ik geloof dat God inzicht geeft in het juist verstaan van Zijn plan in de huidige tijd. Maar is dit ook waar als het gaat om Gods plan voor ons leven? Het leven kan soms heel verwarrend zijn. Wij kunnen ten diepste ons heden niet controleren. Onze toekomst hebben we niet in de hand en ons verleden kunnen wij niet veranderen. Mensen kunnen we niet geheel naar onze hand zetten voor onze veiligheid. Onze kinderen gaan uiteindelijk hun eigen weg. Ons werk geeft ook niet altijd een garantie voor een blijvend goed inkomen. Wat als het bedrijf failliet gaat? Dikwijls is het ook onduidelijk wat God precies van ons vraagt. De sporen die wij hebben uitgezet naar de toekomst lopen soms dood.
Worden we juist dán niet uitgedaagd om na te denken? Geldt dan ook de belofte: De Heer zal je inzicht geven in alles? Ja! Romeinen 8:28 zegt dat alles meewerkt ten goede ... Dit goede wordt in vers 29 uitgelegd als 'gelijkvormigheid aan het beeld van Christus'. We zijn als gelovigen namelijk bestemd om op Christus te gaan lijken! Dit betekent dat God alles gebruikt om onze persoonlijkheid om te vormen naar het karakter van Christus. Let op: We moeten karakter wel onderscheiden van persoonlijkheid. Door Christus wordt iemand die extrovert is, niet plotseling introvert.
We leren alles vanuit Gods oogpunt te zien. We leren dan dat het God ten diepste niet uitmaakt of we in Groningen een baan hebben of in Venray. Bij God gaat het er niet om of we een zendeling in Afrika zijn of evangelist in Limburg. Bij God gaat het er niet om of we wel of niet getrouwd zijn. Het gaat er bij Hem niet om of we een persoonlijkheid hebben met een sterke wil of een zwakke. God wil Zijn karakter in ons zichtbaar maken. Hij gebruikt daarvoor:

  1. onze keuzes in het verleden;
  2. 't kwaad dat ons is aangedaan;
  3. de verzoekingen en beproevingen in ons leven en
  4. de pijn, moeite en de vreugde in ons leven.

Wanneer we dit gaan zien, leren wij God lief te hebben met heel ons hart, ons verstand (inzicht) en onze ziel. Zo verwerven we inzicht. We gaan iets van God begrijpen. We gaan iets van Gods wil verstaan voor ons leven. Zo wordt er vanuit God gewerkt aan Zijn doel met ons leven. Zo leren wij na te denken onderweg.

“Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht.”

Psalm 119:130

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'