Verwarring

Verwarring

Het is zover: de pandemie is (welhaast) voorbij. Versoepelingen alom, we zijn weer vrij! We kunnen weer onze eigen gang gaan. Eindelijk vrij! Of toch niet? De feestvreugde zou compleet zijn, ware het niet, dat Poetin roet in het eten gooide door Oekraïne binnen te trekken: Oorlog in Europa!

Oorlog
Dat is inderdaad al weer even geleden. De laatste oorlog in Europa was in de jaren ’90, tijdens en na het uiteenvallen van toenmalig Joegoslavië. Nederland was daar onder de vlag van de VN effectief bij betrokken middels Dutchbat. Een bijdrage die z’n sporen heeft nagelaten en o.a. in 2002 leidde tot de val van het tweede kabinet Kok na het drama in Srebrenica.
En dan nu Oekraïne. Hoewel je het al mijlenver kon zien aankomen - de Washington Post schreef er al over in 2014 - leek het toch een soort overrompeling. In 2013-2014 vonden de beruchte Maidanprostesten plaats, die met (geheime) hulp van het Westen leidden tot de val van de Ruslandgezinde regering van president Viktor Yanoekovyts. Hij weigerde een associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne te ondertekenen. Het Westen, onder leiding van Amerika, wilde graag dat Oekraïne een ‘Westers’ land zou worden en op termijn bij de EU zou komen. Toen al kon je verwachten dat er ooit een reactie van Moskou zou komen… 
Trouwens, over dat verdrag is op 6 april 2016 in ons land nog een referendum gehouden, met als vraag: ‘Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?’ Een ruime meerderheid (61%) stemde toen tegen de wet. Desondanks ging de regering toch mee met de EU. Het kabinet is maanden bezig geweest om een uitweg te vinden en die kwam er nadat premier Rutte beloofde een verklaring - het beroemde inlegvelletje - bij het verdrag te voegen. Daarin staat onder meer dat het verdrag voor Oekraïne geen opstapje is voor een EU-lidmaatschap en dat aan het verdrag geen rechten kunnen worden ontleend over militaire samenwerking. De praktijk is echter weerbarstig, want nu, zes jaar later, wordt er gesproken over toetreding tot de Eu en helpt Nederland de Oekraïners met militaire middelen, of wat daar voor door moet gaan. Heel verwarrend allemaal.
Over referendum gesproken, jaren eerder in 2005, stemde 61,5% van de Nederlandse kiezers (net als in Frankrijk) in een referendum tegen ‘het verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa’. Zoals bekend is die grondwet er later via een achterdeur toch gekomen.
Moraal van dit verhaal is dat er meestal niet naar gewone burgers, onder wie nuchtere, weldenkende mensen, wordt geluisterd. Er zijn geopolitieke machten en krachten die beslissingen nemen en het wereldbeeld bepalen.
Verantwoordelijke ministers zijn daarin - met alle respect - slechts voorbijgangers. Zij komen en gaan en soms worden zij als pionnen heen en weer geschoven. Kijk naar wat er recent in ons eigen landje gebeurde. Zo had Hugo de Jonge vier jaar ervaring op Volksgezondheid, maar kwam in het ‘nieuwe’ kabinet ineens op Volkshuisvesting. Sigrid Kaag, die veel internationale, diplomatieke ervaring heeft, verruilde Buitenlandse Zaken voor Financiën, en omgekeerd ging Hoekstra van Financiën naar BZ. Mind you!
Jonkvrouw Ollongren zei Binnenlandse Zaken vaarwel en werd minister van Defensie, terwijl ze van tevoren toegaf het verschil niet te kennen tussen sergeant en majoor. Dat moest ze nog bestuderen. En over kennis gesproken, ex-kamerlid Rob Jetten is minister van Klimaat en Energie geworden. Hoewel het niet zijn eigen budget is, heeft hij wel een belangrijke stem in de besteding van 35 miljard voor duurzaamheid en 25 miljard tegen het stikstofprobleem. En dat terwijl hij het verschil tussen stikstof en koolstofdioxide (CO2) niet bleek te kennen, en ook geen idee had “hoe je met kernenergie een huis kunt verwarmen” (bron: telegraaf.nl; nos.nl).

Diabolos
Bovenstaande is een griezelige illustratie van de wereld waarin we terechtgekomen zijn, nl. die van totale verwarring. En ook dat past in het plan van de tegenstander! Satan wordt in de Bijbel ook ‘duivel’ genoemd, van het Griekse diabolos. Dit betekent letterlijk: door-elkaar-gooier. Iemand die verwarring sticht, feiten verdraait, lastert, e.d.
De (wetenschappelijke) kennis is gaandeweg zo gefragmenteerd geworden, dat men wel iets weet over het eigen vakgebied, maar daarbuiten vaak geen idee heeft. Iemand die verstand heeft van het weer, is niet noodzakelijk een klimaatdeskundige. En zulks is lastig, want de wereld is een zeer complex systeem (geworden).
Daar komt nog bij dat de verwarring alleen maar toeneemt doordat echt nieuws en nepnieuws elkaar afwisselen in de media. Bij elk bericht moet je je tegenwoordig afvragen: is het echt of is het nep?
In zo’n verwarde situatie is het eenvoudig om de publieke opinie te beïnvloeden en/of te manipuleren. Het is dan ook raadzaam om meerdere bronnen van informatie te raadplegen om zo iets van de waarheid te kunnen achterhalen.

Gebrek aan kennis
In Hosea 4:6 zegt de HEERE: “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis” (NBG-’51 vert.).
Hier ging het om de priesters van Israël die geacht werden het volk te onderwijzen in de kennis van de Wet, met alle inzettingen, ge- en verboden. Zij gaven echter geen goed onderwijs meer. Wat hun eer zou moeten zijn, werd hun schande. Gevolg was dat het volk ook geen notie meer had en de overtreding(en) hand over hand toenamen, hetgeen moest leiden tot oordeel van Godswege.

Het is satan gelukt om door de eeuwen heen steeds meer basiskennis van God weg te halen uit de samenleving, zoals in voorgaande nummers van AMEN beschreven. Men ziet hemelen en aarde niet meer als schepping van God; men heeft geen oog meer voor de status van de mens, geschapen als man en vrouw. Op 14 februari j.l. berichtte CNE News (Christian Network Europe), dat een christelijke lerares in Zweden is ontslagen, omdat ze weigert genderneutrale voornaamwoorden (hen/hun i.p.v. hij/zij) te gebruiken bij een leerling die zichzelf als 'non-binair' ziet (noch man, noch vrouw of tegelijk man en vrouw). Ze weigert dat omdat ze gelooft in God en Zijn scheppingsorde (bron: cne.news).

We hadden het net al even over het klimaat. Daarvoor worden miljarden gereserveerd, want a) de mens wordt verantwoordelijk gesteld voor de problemen en b) het worstcase scenario is dat de mensheid eraan gaat. Niet alleen spreken wetenschappers elkaar tegen op deze punten, maar ook in het licht van de Bijbel is er geen reden tot paniek en het nemen van zulke geldverslindende maatregelen. Deze aarde en haar bewoners zullen in ieder geval nog 1000 jaren meegaan, volgens Openbaring 20. Als Christus terugkeert - en die dag komt steeds dichterbij - zal Hij orde op zaken stellen en Zijn rijk van gerechtigheid en vrede oprichten. Daarover zijn geweldige profetieën te vinden in Gods Woord. Maar men heeft er geen kennis van, helaas. Zoals men veelal ook geen weet heeft van wat de Bijbel leert over de invloed van geestelijke machten op het menselijk leven en het wereldgebeuren.

Machten en krachten
We hebben er in AMEN vaker over geschreven. Uiteindelijk gaat het om een kosmische strijd die op aarde wordt uitgevochten. En naarmate de eindtijd dichterbij komt, zullen we daar steeds meer mee geconfronteerd worden. 
Die machten en krachten hebben niet alleen invloed als het gaat om oorlogen, maar ook in andere wereldomvattende gebeurtenissen en processen. Zij spelen daarin een geheime edoch belangrijke rol. Het ultieme doel van de tegenstander, satan, is middels totale verwarring totale controle over de mens(heid) te krijgen en daartoe kan alles dienen: oorlogen, regionale conflicten, milieuproblemen, financiële en economische sores, en zelfs pandemieën.
In eerdere edities van AMEN citeerden we de leider van het World Economic Forum (WEF) al eens, toen hij in 2020 zei: “Deze pandemie biedt een zeldzame, maar beperkte kans om onze wereld te reflecteren, opnieuw te bedenken en te resetten (= opnieuw in te stellen)”

Digitale ID
De coronapandemie heeft ons in ieder geval ook de QR-code gebracht, op vertoon waarvan deelname aan het ‘gewone’ leven mogelijk is. En ja, dat is nu afgeschaft, tot blijdschap van de goegemeente, maar wordt wel achter de hand gehouden. Het heeft er in ieder geval toe geleid dat velen, met name onder jongeren, een nieuw idee van vrijheid hebben gekregen. Hoewel het feitelijk alleen gaat om gezondheid, werd de injectie vaak maar genomen om tenminste weer te kunnen uitgaan, reizen, etc. Gewoon vrij te zijn. De wereld op z’n kop.
En… het heeft ook een zekere gewenning onder het volk gebracht en dat is voor de elites positief, want men is druk met de voorbereidingen voor een Europese, digitale identificatie, en die moet dit jaar nog worden ingevoerd. Het EU Digitaal Corona Certificaat (EU DCC) moet het reizen in de EU makkelijker maken tijdens de coronapandemie (bron: ec.europa.eu.).
Je zou denken dat die pandemie zo’n beetje ten einde is, getuige de verregaande versoepelingen, maar het document wordt toch ingevoerd. De streefdatum is 1 juli. a.s.
Hier moet nog wel het een ander voor ‘gesleuteld’ worden, want de Europese regelgeving bepaalt tot nu toe namelijk dat landen geen andere eis aan het inreizen mogen stellen dan het bezit van een geldig identiteitsbewijs. Het opleggen van visumachtige voorwaarden is uitdrukkelijk verboden. Ook verbiedt de Europese regelgeving systematische medische onderzoeken als voorwaarde voor verblijf. In plaats van een certificaat te faciliteren zou de Commissie moeten optreden tegen lidstaten die deze barrières opwerpen (bron: deanderekrant.nl).

Maar goed, alles kan geregeld worden als het de ‘goede’ zaak maar dient. Want zo wordt het gebracht: het is allemaal voor ons bestwil, we worden er alleen maar beter van, het garandeert onze vrijheid. 
En zo wil men uiteindelijk naar een universele digitale ID-systeem, waaraan alles gekoppeld kan worden, wat wenselijk is, vooral in de ogen van de overheid: paspoort, medische gegevens (waaronder vaccinatiestatus), bankgegevens, en nog veel meer. We zullen er de komende tijd meer over gaan horen en zien.
Nu eerst maar eens zien wat de oorlog in Oost-Europa verder teweegbrengt. Op het moment van schrijven is er nog maar een week verstreken. En de verwarring is groot, onder de mensen en ook in de berichtgeving. Laten we hopen dat verder bloedvergieten voorkomen kan worden en de wijsheid het wint van de dwaasheid.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Uit het hart

In korte stukjes beschrijft de auteur - meestal naar aanleiding van een bepaalde ervaring, een nieuwsberichtje of zo maar wat gemijmer - kernachtig hoe we als gelovigen in een steeds veranderende wereld kunnen standhouden. Daarbij schiet hij niet in de verdediging, maar legt hij de link juist naar hoe je er ook mee om kunt gaan; vanuit het geloof namelijk en vanuit de rijkdom die we in Christus hebben ontvangen. Zo wordt onze blik van het aardse afgewend en gericht op het hemelse, of eigenlijk: de Hemelse Vader.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Uit het hart

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Schatten uit Gods Woord (4)

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'