Nieuw boek - Vijf eigenschappen van God

Nieuw boek

Vijf eigenschappen van God

Het onderwerp van dit boekje is gegrond op Exodus 34. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de HEERE ontvangt.

Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: "Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken" (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben als de HEERE hem bepaalt bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Mozes vraagt heel vrijmoedig bepaalde dingen aan de HEERE; dingen die hem meer zekerheid moeten geven voor de zware taak die hem verder nog wacht in het leiden van het volk.
In Exodus 33 vraagt Mozes de heerlijkheid van de HEERE te mogen zien: "Toon mij toch Uw heerlijkheid!" (Exod. 33:18). Maar dat gaat niet zomaar. Mozes mag wel iets zien van de heerlijkheid van God, maar niet ten volle. Gods aangezicht moet voor hem verborgen blijven, "want geen mens kan Mij zien en in leven blijven" (vs. 20b). Toch laat de HEERE al Zijn goedheid aan Mozes voorbijkomen en roept daarbij Zijn Naam uit.
Als het moment daar is, lezen we: "Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de Naam van de HEERE uit. Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ..." (Exod. 34:5 en 6).
"... barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...". Het zijn deze vijf eigenschappen van God die in dit boekje centraal staan.

Deze opsomming staat ook zo in Psalm 86. Dit is een gebed van David tot God, waarin hij - net als Mozes - eerst vraagt of de HEERE hem Zijn weg bekend wil maken: "Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen" (vs. 11a). En in vers 15 staat: "U, Heere, bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw". Het zijn exact dezelfde woorden als die in Exodus 34:6.

Deze woorden laten zien wie God is, in Zijn wezen en in Zijn relatie tot de Zijnen. Daarom zijn ze voor elke gelovige, in alle tijden, belangrijk!

De inhoud van het boek

Inleiding
Mozes
De wetgeving
Mozes, de middelaar
Mozes vraagt de heerlijkheid van de HEERE te mogen zien
Vijf eigenschappen van God

Hoofdstuk 1 - Barmhartig
Moederschoot
Jeremia vanaf de moederschoot gekend
Paulus vanaf de moederschoot afgezonderd
Opgenomen in Gods ontferming
Broeders uit dezelfde moederschoot
Ook wij zijn in ontferming aangenomen

Hoofdstuk 2 - Genadig
Door genade gerechtvaardigd
Gods Woord is vol van genade
Genade in Genesis 6
Genade in het Nieuwe Testament
Genade in Paulus' late brieven
De rijkdom van het geheimenis
Paulus de "allerminste van alle heiligen"

Hoofdstuk 3 - Geduldig
Enkele voorbeelden uit Spreuken
Geduld in het Nieuwe Testament
Profetisch
Volharding en uitkomst
Hoelang?
Verdrukkers en verdrukten
Het lichaam van Christus

Hoofdstuk 4 - Goedertieren
Rijk aan goedertierenheid
Aan wie schrijft Paulus hier?
Goed of goedertierenheid
"Goedertierenheid" in Paulus' late brieven
Efeze 2:7
Kolossenzen 3:12
Titus 3:4

Hoofdstuk 5 - Trouw
Geloven
Woordfamilie van 'aman'
Waarom is Hij trouw? Waarom is Hij waarheid?
Geloven in het Nieuwe Testament
Conclusie - het complete plaatje

Tekstenregister

AUTEUR: HOITE SLAGTER | 64 PAGINA’S | PAPERBACK
Zie info: Everread Uitgevers.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Op weg naar de eindtijd

De titel van dit boekje zegt dat we nog niet in de eindtijd leven. De wereldgeschiedenis beweegt zich echter wel in die richting. Het is mooi om te zien dat God Zijn plan door middel van Zijn Woord bekendgemaakt heeft. Meer en meer zien we dat actuele ontwikkelingen om ons heen een plek lijken te krijgen in hoe de (nabije) toekomst zal gaan verlopen. Daarom is het belangrijk om te weten wat God zegt in Zijn Woord. Hoe het ook zal gaan, we weten dat God het Begin is én het Einde. En daartussenin is Hij bij ons.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Op weg naar de eindtijd'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Schatten uit Gods Woord (3)

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 3