Nieuw boek - Vijf eigenschappen van God

Nieuw boek

Vijf eigenschappen van God

Het onderwerp van dit boekje is gegrond op Exodus 34. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de HEERE ontvangt.

Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: "Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken" (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben als de HEERE hem bepaalt bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Mozes vraagt heel vrijmoedig bepaalde dingen aan de HEERE; dingen die hem meer zekerheid moeten geven voor de zware taak die hem verder nog wacht in het leiden van het volk.
In Exodus 33 vraagt Mozes de heerlijkheid van de HEERE te mogen zien: "Toon mij toch Uw heerlijkheid!" (Exod. 33:18). Maar dat gaat niet zomaar. Mozes mag wel iets zien van de heerlijkheid van God, maar niet ten volle. Gods aangezicht moet voor hem verborgen blijven, "want geen mens kan Mij zien en in leven blijven" (vs. 20b). Toch laat de HEERE al Zijn goedheid aan Mozes voorbijkomen en roept daarbij Zijn Naam uit.
Als het moment daar is, lezen we: "Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de Naam van de HEERE uit. Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ..." (Exod. 34:5 en 6).
"... barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...". Het zijn deze vijf eigenschappen van God die in dit boekje centraal staan.

Deze opsomming staat ook zo in Psalm 86. Dit is een gebed van David tot God, waarin hij - net als Mozes - eerst vraagt of de HEERE hem Zijn weg bekend wil maken: "Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen" (vs. 11a). En in vers 15 staat: "U, Heere, bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw". Het zijn exact dezelfde woorden als die in Exodus 34:6.

Deze woorden laten zien wie God is, in Zijn wezen en in Zijn relatie tot de Zijnen. Daarom zijn ze voor elke gelovige, in alle tijden, belangrijk!

De inhoud van het boek

Inleiding
Mozes
De wetgeving
Mozes, de middelaar
Mozes vraagt de heerlijkheid van de HEERE te mogen zien
Vijf eigenschappen van God

Hoofdstuk 1 - Barmhartig
Moederschoot
Jeremia vanaf de moederschoot gekend
Paulus vanaf de moederschoot afgezonderd
Opgenomen in Gods ontferming
Broeders uit dezelfde moederschoot
Ook wij zijn in ontferming aangenomen

Hoofdstuk 2 - Genadig
Door genade gerechtvaardigd
Gods Woord is vol van genade
Genade in Genesis 6
Genade in het Nieuwe Testament
Genade in Paulus' late brieven
De rijkdom van het geheimenis
Paulus de "allerminste van alle heiligen"

Hoofdstuk 3 - Geduldig
Enkele voorbeelden uit Spreuken
Geduld in het Nieuwe Testament
Profetisch
Volharding en uitkomst
Hoelang?
Verdrukkers en verdrukten
Het lichaam van Christus

Hoofdstuk 4 - Goedertieren
Rijk aan goedertierenheid
Aan wie schrijft Paulus hier?
Goed of goedertierenheid
"Goedertierenheid" in Paulus' late brieven
Efeze 2:7
Kolossenzen 3:12
Titus 3:4

Hoofdstuk 5 - Trouw
Geloven
Woordfamilie van 'aman'
Waarom is Hij trouw? Waarom is Hij waarheid?
Geloven in het Nieuwe Testament
Conclusie - het complete plaatje

Tekstenregister

AUTEUR: HOITE SLAGTER | 64 PAGINA’S | PAPERBACK
Zie info: Everread Uitgevers.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'