Wie is de antichrist?

Wie is de antichrist?

Deze vraag dringt zich regelmatig op, vooral in spannende tijden. En de meningen zijn verdeeld. Door de tijden heen zijn al diverse (wereld)leiders bestempeld als de antichrist: Hitler, de paus, en zo meer. Maar… wat zegt de Bijbel eigenlijk. Wie is deze eindtijdfiguur?

Anti
Het Griekse woord 'anti' komen we regelmatig tegen in de Bijbel'. In ons spraakgebruik heeft het voornamelijk de betekenis van 'tegen'. Je bent anti, dat wil zeggen, je bent tegen. Maar de betekenis van dit woord is breder.
Het kan ook de betekenen: in de plaats van, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de volgende teksten:

 • "Toen hij echter hoorde dat Archelaüs in Judea koning was in de plaats van (anti) zijn vader Herodes, was hij bevreesd daarheen te gaan" (Matt. 2:22);
 • "U hebt gehoord dat er gezegd is: Oog voor (anti) oog en tand voor (anti) tand" (Matt. 5:38);
 • "Maar om hun geen aanstoot te geven: ga naar de zee, werp een vishaak uit en pak de eerste vis die bovenkomt. Doe zijn bek open en u zult een stater (of: zilverstuk) vinden. Neem die en geef hem aan hen voor (anti) Mij en u" (Matt. 17:27);
 • "Zoals de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel (of: leven) te geven tot losprijs voor (anti) velen" (Matt. 20:28);
 • "Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om een vis vraagt, hem in plaats van (anti) een vis een slang geven?" (Luk. 11:11).

Zo zijn er nog vele teksten waar het Griekse woord anti in voor komt.

Johannesbrieven
Als we gaan zoeken waar het woord antichrist in de Bijbel voor komt, vinden we de volgende teksten in de brieven van Johannes:
" Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons …" (1 Joh. 2:18-19);

 • "Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent" (1 Joh. 2:22);
 • "En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is" (1 Joh. 4:3);
 • "Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist" (2 Joh. 1:7).

De context van deze teksten is de Handelingenperiode én de eindtijd. In de Handelingenperiode waren deze dingen bezig te gebeuren en zeer aanstaande. Men meende echt ‘in het laatste uur’ te leven. Maar omdat Israël als volk niet tot geloof kwam, werd alles uitgesteld. In de eindtijd zullen deze dingen hun vervulling krijgen.
De Heere Jezus zei destijds tegen Zijn Joodse volksgenoten: "Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen" (Joh. 5:43).
Het Grieks kent twee woorden voor 'ander': allos en heteros. Allos is een ander van dezelfde soort; heteros is een ander van een andere soort. Dit is belangrijk voor een goed verstaan van de tekst. Hier in Johannes 5:43 staat het woord allos, dus een ander van dezelfde soort. Net als Christus gaat het om iemand uit het Joodse volk, of iemand die zich in ieder geval als zodanig voordoet. Hij zal net als Christus allerlei krachten, tekenen en wonderen doen. Dus hij komt in zijn eigen naam, d.w.z. hij is niet uit de Vader, maar is voor de Joden wel aanvaardbaar als de messias.

De valse profeet
Een profeet is in Bijbelse context iemand die boodschappen van God doorgeeft. Een profeet is in die zin de mond van God en als zodanig spreekt hij namens God. We lezen bijvoorbeeld in Amos 3:7 het volgende: "Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis (of: raad) heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.”
In drie wereldgodsdiensten spreekt men van profeten: het christendom, het jodendom en de islam. Omdat het Abrahamitische religies zijn of openbaringsgodsdiensten vindt men enige overlapping: deze drie godsdiensten kennen enkele gemeenschappelijke profeten, zoals de profeet Elia.
De Hebreeuwse profeten fungeerden als spreekbuizen van God tot de mensen en andersom. Of een profeet 'vals' was of niet, was in de kern eenvoudig te bepalen: het hing ervan af of hun profetieën uitkwamen of niet. Of, zoals de Bijbel beschrijft: "Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de HEERE niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken; wees niet bevreesd voor hem" (Deut. 18:22).
Maar ook indien de profetie wél uitkwam, moesten de woorden van de profeet getoetst worden aan wat er al van Gods wil bekend was, om te controleren of hij wel echt een profeet van God was. En er is nog een manier om een valse profeet te herkennen, want als de woorden van die profeet regelrecht ingaan tegen Gods geopenbaarde, onveranderlijke, vaststaande Raad, is zijn profetie ook vals. Maar om dat te kunnen toetsen, moet men wel kennis hebben van het Woord van God. Het gaat om geestelijk inzicht.
1 Johannes 4:2-6 zegt: "Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling."
Hier staat de ‘geest van de antichrist’ dus lijnrecht tegenover de ‘geest van de waarheid’ en wordt ook de ‘geest van de dwaling’ genoemd.
Deze dwaalgeest spreekt dus niet de waarheid, maar de leugen. Daarmee staat zijn identiteit ook vast, want de Heere Jezus zegt in Johannes 8:44 over de duivel: “…die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.”

Helaas is de praktijk in elke religie dikwijls, dat men de religieuze geschriften van de desbetreffende religie kent en bestudeert, met als gevolg dat men zich bezighoudt met overleveringen en (menselijke) wijsheden, maar geen weet heeft van waar het werkelijk op aan komt. Anders gezegd: men kent de Bijbel niet. Deels geldt dat ook voor het Jodendom, waarin veelal geschriften worden bestudeerd van rabbijnen, die in hoog aanzien staan. Zo was het al in de tijd van de Heere Jezus en zo is het heden ten dage nog. Op die manier zal het onmogelijk zijn om een ‘geest van de dwaling’ te onderkennen.

Waarschuwing
Een valse profeet spreekt niet namens God, maar namens een ander. Daarom is er onderscheid tussen de ware profeet en de valse profeet. Gods Woord waarschuwt op meerdere plaatsen:

 • "Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan" (1 Joh. 4:1). Beproeven in de zin van onderzoeken of het echt is, of het waar is, wat zij verkondigen. Dat kan alleen als wij weten wat God in Zijn Woord heeft bekend gemaakt, ook als het gaat om de eindtijd;
 • "Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere (beter: Heerser – Grieks: despotes), Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf" (2 Petr. 2:1);
 • "Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen… (Matt. 7:15-16);
 • "En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden" (Matt. 24:11);
 • "… want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij - als het mogelijk zou zijn - ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd!" (Matt. 24:24).

In 1 Johannes 4 worden valse profeten (vs. 1) verbonden met de geest van de antichrist (vs. 3) en de geest der dwaling (vs. 6). Als we dat nu naast het boek Openbaring leggen, kunnen we antwoord geven op de hierboven gestelde vraag: Wie is de antichrist?

Openbaring 13
In dit hoofdstuk is sprake van twee ‘beesten’. De eerst komt uit de zee op. We kunnen daarbij denken aan een leider uit de volkeren(zee). Je zou hem een politieke leider kunnen noemen. Hij blijkt een exponent te zijn van satan: “En de draak (d.i. “de oude slang, dat is de duivel en de satan”- Opb. 20:2) gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht” (13:2).
In vers 11 lezen we dan: “En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.” Ook hier is ‘ander’ de vertaling van het Griekse allos: een ander van hetzelfde soort.
Als we het woord ‘aarde’ (of: land) van toepassing brengen op Israël, dan gaat het dus om een leider uit het Joodse volk. Dit ‘beest uit de aarde’ wordt hier nadrukkelijk vergeleken met het Lam, met Christus dus. Alleen, hij komt niet uit naam van de Vader, maar in zijn ‘eigen naam’, want hij spreekt als de draak. En hem zullen zij aannemen! Bovendien wordt deze figuur in Openbaring 19:20 de ‘valse profeet’ genoemd. Als we dit alles naast elkaar leggen, is het niet moeilijk meer: dit is dus de antichrist!

De antichrist is de valse messias, een pseudo leider uit Israël, die zijn volk overlevert aan de tegenstander.

Zijn optreden gaat, blijkens de rest van hoofdstuk 13, gepaard met tekenen en wonderen, e.d., waarmee hij uiteraard grote indruk maakt op de mensen. Blind voor de waarheid zullen zij de leugen geloven. Hij krijgt hen zelfs zover dat zij een beeld maken ter ere van het beest uit de zee. Ten diepste betekent dat: een beeld ter ere van satan. Bovendien zorgt hij ervoor dat iedereen, behalve degenen die zich ertegen verzetten, een merkteken ontvangt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Over dat merkteken schreven we eerder uitvoerig in AMEN 150 (mei/juni 2020, pag. 20)

Gruwel der verwoesting
Als de Heere Jezus een rede houdt over de eindtijd (Matt. 24), waarschuwt hij voor de ‘gruwel van de verwoesting’, waarvan de profeet Daniël al sprak, en zegt dat die gruwel (d.i. een afgodsbeeld) zal staan op de ‘heilige plaats’, in Jeruzalem dus. Bovendien zal dat het begin zijn van een grote verdrukking, “…zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal” (Matt. 24:21).
Let op: In de volgende AMEN zullen we uitgebreider ingaan op deze gruwel der verwoesting in de context van de eindtijd.

Satansdienst
Israël verwacht de Messias, de Christus, en zij zullen deze persoon, die komt in zijn eigen naam, als zodanig aanvaarden. Deze antichristus zal zich uiteraard voordoen als de beloofde Christus, als de ware Profeet, als het Lam. Ondertussen behoort hij tot het rijk der duisternis en is hij de handlanger van het beest uit de zee c.q. van de vorst der duisternis, satan. 
Een ware profeet roept op tot aanbidding en terugkeer naar God. Deze valse profeet roept op tot aanbidding van het beest uit de zee, aan wie satan zijn macht en de troon gegeven heeft. De grote macht en kracht van satan zorgen ervoor dat deze antichrist, deze valse profeet, ook grote tekenen en wonderen kan doen. Hij laat zelfs vuur uit de hemel nederdalen op aarde ten aanschouwen van de mensen. Zo misleidt deze religieuze leider de Israëlieten en ontstaat in ‘het heilige land’ een satanische godsdienst, waarin de ‘god van deze eeuw’ (2 Kor. 4:4) aanbeden zal worden. Nota bene: op de ‘heilige plaats’. Het is godslastering pur sang. De grootste daad van afvalligheid.
De mensen worden op een dwaalspoor gezet; ze worden van de rechte weg afgeleid door indrukwekkende woorden en daden.
In de woestijn had Israël al het gouden kalf en in de tijd van Daniël was er ook een groot beeld om te aanbidden. Mensen zijn er altijd gevoelig voor om iets tastbaars te hebben of te maken en dat te aanbidden. Bomen, beelden van mensen of dieren en andere afbeeldingen, altijd tastbare en zichtbare voorwerpen die aanbeden werden en worden. Dit keer is het geen vrijblijvend gebeuren meer, men wordt verplicht om het beeld te aanbidden. Ooit had God gezegd: "U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen …” (Exod. 20:3-5).
Het beeld wordt een geest geschonken. God laat toe dat de demonische wereld dingen tevoorschijn roept die een uitwerking op de mensen hebben, als zouden zij dit beeld horen spreken. Je zou denken: daar trappen ze toch niet in. Wel dus, temeer ook omdat, zoals we in 2 Thessalonicenzen 2 kunnen lezen, God allen die de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, een "krachtige dwaling" zendt, die bewerkt, dat zij de leugen geloven.
Daar komt nog bij dat de angst regeert in die tijd, want wie het beeld niet aanbidden, worden gedood (Openb. 13:15).
Onwillekeurig moeten we denken aan Daniël 3, waar we lezen over de drie vrienden van Daniël: "Er zijn Judeese mannen, aan wie gij het bestuur van het gewest Babel hebt opgedragen: Sadrak, Mesak en Abednego; deze mannen hebben zich aan u, o koning, niet gestoord: uw goden vereren zij niet, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, aanbidden zij niet" (Dan. 3:12).

Overwinning
Hoe ingrijpend de gebeurtenissen in de eindtijd ook zijn en hoezeer mensen ook te lijden zullen hebben van het moordende regime van Gods tegenstander, de wereld gaat niet ten onder. De ware Messias, de Zoon van God, de Koning der koningen en Heere der heren zal de tegenstander(s) vernietigen en de overwinning opeisen.
En de (gelovige) mensen, die volharden in het getuigenis van Jezus en de geboden van God, zelfs als zij gevangen genomen of gedood worden, zíj zullen de overwinnaars zijn en in de opstanding met Christus als koningen regeren (Openb. 20:4 en 5).

Amen! Jezus Christus, amen!
Ja, Gij zult in ’t groot heelal
‘t Rijk der duisternis beschamen,
Tot het niet meer wezen zal!

Volgende keer: Wat is de gruwel der verwoesting?

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'