Nieuw boek - Belangrijke dagen in de Bijbel

Nieuw boek

Belangrijke dagen in de Bijbel

Dag - licht
In de Bijbel wordt het woord 'dag' vaak gebruikt op de normale wijze waarop wij dat in het dagelijkse leven ook doen. Dan denken we aan een periode van vierentwintig uur. Of aan de tijd dat het licht is (als we het bijvoorbeeld over 'dag en nacht' hebben).

Globaal gezien gaat het dan gemiddeld om een periode van twaalf uur. 'Dag' kan ook gebruikt worden voor een periode van duizenden jaren. 
'Dag' komt bijna overal in de Bijbel voor, behalve in de brieven aan Titus en Filemon en de 2e en 3e Johannesbrief.
En… het woord ‘dag’ staat ook voor het licht. God sprak die machtige scheppingswoorden uit: "Laat er licht zijn!" (Gen. 1:3). Vers 4b en 5a zeggen dan: "... en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag ...". Zó wordt het licht dus omschreven als ‘dag’.

Wat zijn belangrijke dagen in de Bijbel?
Er zijn met betrekking tot Gods plan diverse dagen op te sommen: de dag dat Christus stierf. Dat is een buitengewoon belangrijk en beslissend moment geweest in het plan van God. Datzelfde geldt voor de dag van Zijn opstanding. De Bijbel heeft het over de menselijke dag. Dit is de aanduiding van de tijd die al sinds Adam duurt en waarin wij nog steeds leven. En ondertussen zien wij uit naar de dag van Christus. We hebben daar nog geen duidelijk beeld bij hoe dat zal zijn en hoe dat zal gaan. Maar dat het geweldig en heerlijk zal zijn, is wel zeker. Zo wordt er in de Bijbel ook gesproken over de dag des HEEREN (zie bijv. Jes. 2:12 of 2 Petr. 3:10) en uiteindelijk ook over de dag van God.

Aan de hand van deze lijn - de menselijke dag, de dag des HEEREN en de dag van God - willen we in dit boekje ons onderwerp onderzoeken. Deze drie zijn stuk voor stuk grote perioden die Gods plan met deze wereld en de nieuwe schepping omvatten.

De inhoud van het boek

Inleiding

Hoofdstuk 1 - 'Dag' in de Bijbel
Het licht heet dag
Zes dagen en de zevende dag

Hoofdstuk 2 - Langere perioden die 'dag' genoemd worden
Het menselijk oordeel
Van duisternis naar licht

Hoofdstuk 3 - Uitgelichte dagen
Duisternis als kenmerk van de menselijke dag
Licht als kenmerk van de dag van de Heere
Belangrijke momenten in Gods plan
- De dag dat het Paaslam geslacht zou worden
- De dag van de opstanding
- De dag dat Hij opgenomen werd
- De dag van het Pinksterfeest
Het jaar van het welbehagen
Welbehagen en wraak?

Hoofdstuk 4 - De Handelingenperiode
Het tijdpad van Joël
De grote sabbat

Hoofdstuk 5 - De dag van de openbaring van Christus
Oordeel en zegen
De dag van de HEERE - het Oude Testament
De openbaring aan Johannes

Hoofdstuk 6 - Alles op Zijn tijd
De dag van God
De verborgenheid
'Dag' in Paulus' late brieven
Zevenmaal de 'dag' van onze toekomst
De Herder en Hoeder van onze zielen

AUTEUR: HOITE SLAGTER | 64 PAGINA’S | PAPERBACK
(ook als E-book verkrijgbaar) – Zie Everread Uitgevers

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'