Nieuw boek - Belangrijke dagen in de Bijbel

Nieuw boek

Belangrijke dagen in de Bijbel

Dag - licht
In de Bijbel wordt het woord 'dag' vaak gebruikt op de normale wijze waarop wij dat in het dagelijkse leven ook doen. Dan denken we aan een periode van vierentwintig uur. Of aan de tijd dat het licht is (als we het bijvoorbeeld over 'dag en nacht' hebben).

Globaal gezien gaat het dan gemiddeld om een periode van twaalf uur. 'Dag' kan ook gebruikt worden voor een periode van duizenden jaren. 
'Dag' komt bijna overal in de Bijbel voor, behalve in de brieven aan Titus en Filemon en de 2e en 3e Johannesbrief.
En… het woord ‘dag’ staat ook voor het licht. God sprak die machtige scheppingswoorden uit: "Laat er licht zijn!" (Gen. 1:3). Vers 4b en 5a zeggen dan: "... en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag ...". Zó wordt het licht dus omschreven als ‘dag’.

Wat zijn belangrijke dagen in de Bijbel?
Er zijn met betrekking tot Gods plan diverse dagen op te sommen: de dag dat Christus stierf. Dat is een buitengewoon belangrijk en beslissend moment geweest in het plan van God. Datzelfde geldt voor de dag van Zijn opstanding. De Bijbel heeft het over de menselijke dag. Dit is de aanduiding van de tijd die al sinds Adam duurt en waarin wij nog steeds leven. En ondertussen zien wij uit naar de dag van Christus. We hebben daar nog geen duidelijk beeld bij hoe dat zal zijn en hoe dat zal gaan. Maar dat het geweldig en heerlijk zal zijn, is wel zeker. Zo wordt er in de Bijbel ook gesproken over de dag des HEEREN (zie bijv. Jes. 2:12 of 2 Petr. 3:10) en uiteindelijk ook over de dag van God.

Aan de hand van deze lijn - de menselijke dag, de dag des HEEREN en de dag van God - willen we in dit boekje ons onderwerp onderzoeken. Deze drie zijn stuk voor stuk grote perioden die Gods plan met deze wereld en de nieuwe schepping omvatten.

De inhoud van het boek

Inleiding

Hoofdstuk 1 - 'Dag' in de Bijbel
Het licht heet dag
Zes dagen en de zevende dag

Hoofdstuk 2 - Langere perioden die 'dag' genoemd worden
Het menselijk oordeel
Van duisternis naar licht

Hoofdstuk 3 - Uitgelichte dagen
Duisternis als kenmerk van de menselijke dag
Licht als kenmerk van de dag van de Heere
Belangrijke momenten in Gods plan
- De dag dat het Paaslam geslacht zou worden
- De dag van de opstanding
- De dag dat Hij opgenomen werd
- De dag van het Pinksterfeest
Het jaar van het welbehagen
Welbehagen en wraak?

Hoofdstuk 4 - De Handelingenperiode
Het tijdpad van Joël
De grote sabbat

Hoofdstuk 5 - De dag van de openbaring van Christus
Oordeel en zegen
De dag van de HEERE - het Oude Testament
De openbaring aan Johannes

Hoofdstuk 6 - Alles op Zijn tijd
De dag van God
De verborgenheid
'Dag' in Paulus' late brieven
Zevenmaal de 'dag' van onze toekomst
De Herder en Hoeder van onze zielen

AUTEUR: HOITE SLAGTER | 64 PAGINA’S | PAPERBACK
(ook als E-book verkrijgbaar) – Zie Everread Uitgevers

Meer artikelen in de serie "Nieuw boek":

Toon alle artikelen in deze serie (56).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'