Nieuw boek - Belangrijke dagen in de Bijbel

Nieuw boek

Belangrijke dagen in de Bijbel

Dag - licht
In de Bijbel wordt het woord 'dag' vaak gebruikt op de normale wijze waarop wij dat in het dagelijkse leven ook doen. Dan denken we aan een periode van vierentwintig uur. Of aan de tijd dat het licht is (als we het bijvoorbeeld over 'dag en nacht' hebben).

Globaal gezien gaat het dan gemiddeld om een periode van twaalf uur. 'Dag' kan ook gebruikt worden voor een periode van duizenden jaren. 
'Dag' komt bijna overal in de Bijbel voor, behalve in de brieven aan Titus en Filemon en de 2e en 3e Johannesbrief.
En… het woord ‘dag’ staat ook voor het licht. God sprak die machtige scheppingswoorden uit: "Laat er licht zijn!" (Gen. 1:3). Vers 4b en 5a zeggen dan: "... en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag ...". Zó wordt het licht dus omschreven als ‘dag’.

Wat zijn belangrijke dagen in de Bijbel?
Er zijn met betrekking tot Gods plan diverse dagen op te sommen: de dag dat Christus stierf. Dat is een buitengewoon belangrijk en beslissend moment geweest in het plan van God. Datzelfde geldt voor de dag van Zijn opstanding. De Bijbel heeft het over de menselijke dag. Dit is de aanduiding van de tijd die al sinds Adam duurt en waarin wij nog steeds leven. En ondertussen zien wij uit naar de dag van Christus. We hebben daar nog geen duidelijk beeld bij hoe dat zal zijn en hoe dat zal gaan. Maar dat het geweldig en heerlijk zal zijn, is wel zeker. Zo wordt er in de Bijbel ook gesproken over de dag des HEEREN (zie bijv. Jes. 2:12 of 2 Petr. 3:10) en uiteindelijk ook over de dag van God.

Aan de hand van deze lijn - de menselijke dag, de dag des HEEREN en de dag van God - willen we in dit boekje ons onderwerp onderzoeken. Deze drie zijn stuk voor stuk grote perioden die Gods plan met deze wereld en de nieuwe schepping omvatten.

De inhoud van het boek

Inleiding

Hoofdstuk 1 - 'Dag' in de Bijbel
Het licht heet dag
Zes dagen en de zevende dag

Hoofdstuk 2 - Langere perioden die 'dag' genoemd worden
Het menselijk oordeel
Van duisternis naar licht

Hoofdstuk 3 - Uitgelichte dagen
Duisternis als kenmerk van de menselijke dag
Licht als kenmerk van de dag van de Heere
Belangrijke momenten in Gods plan
- De dag dat het Paaslam geslacht zou worden
- De dag van de opstanding
- De dag dat Hij opgenomen werd
- De dag van het Pinksterfeest
Het jaar van het welbehagen
Welbehagen en wraak?

Hoofdstuk 4 - De Handelingenperiode
Het tijdpad van Joël
De grote sabbat

Hoofdstuk 5 - De dag van de openbaring van Christus
Oordeel en zegen
De dag van de HEERE - het Oude Testament
De openbaring aan Johannes

Hoofdstuk 6 - Alles op Zijn tijd
De dag van God
De verborgenheid
'Dag' in Paulus' late brieven
Zevenmaal de 'dag' van onze toekomst
De Herder en Hoeder van onze zielen

AUTEUR: HOITE SLAGTER | 64 PAGINA’S | PAPERBACK
(ook als E-book verkrijgbaar) – Zie Everread Uitgevers

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Op weg naar de eindtijd

De titel van dit boekje zegt dat we nog niet in de eindtijd leven. De wereldgeschiedenis beweegt zich echter wel in die richting. Het is mooi om te zien dat God Zijn plan door middel van Zijn Woord bekendgemaakt heeft. Meer en meer zien we dat actuele ontwikkelingen om ons heen een plek lijken te krijgen in hoe de (nabije) toekomst zal gaan verlopen. Daarom is het belangrijk om te weten wat God zegt in Zijn Woord. Hoe het ook zal gaan, we weten dat God het Begin is én het Einde. En daartussenin is Hij bij ons.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Op weg naar de eindtijd'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Schatten uit Gods Woord (3)

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 3