Nieuw boek - De richteren

Nieuw boek

De richteren

Wie de tijd en de moeite neemt dit boek eens in z'n geheel door te lezen, ontdekt dat daar soms dingen staan die ons als ‘moderne, beschaafde mensen' tegen de borst stuiten; zaken ook die zich niet altijd even gemakkelijk laten verklaren.

De richterentijd omvat een periode van circa vierhonderdvijftig jaar waarin zich allerlei bekende en minder bekende gebeurtenissen afspeelden. Een bijzondere tijd, waarvan o.a. gezegd wordt dat in die dagen de reuzen op aarde waren en ook daarna. Vaak zijn de vermelde geschiedenissen een schaduwbeeld van Gods handelen met Israël. 
In dit boekje wordt aan sommige daarvan aandacht besteed, maar gaat het vooral om de betekenissen van de namen van de richteren. Deze namen wijzen naar de Persoon van de Heere Jezus Christus en diverse facetten van Zijn verlossingswerk met betrekking tot Israël. 
In veel gevallen bepalen deze namen ons op bijzondere wijze bij de Persoon van de Heere Jezus Christus en het plan dat de HEERE in en door Hem uitvoert. Het boek Richteren behoort tot het Oude Testament. Voor de Schriften van het Oude Testament geldt dat zij getuigen van de Heere Jezus: "U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen" (Joh. 5:39). Daarbij zijn de overeenkomsten tussen de richteren en de Heere Jezus Christus en Zijn handelen met Israël soms zo groot dat het lastig kan zijn om schaduwbeeld en werkelijkheid uit elkaar te houden.
Het boek Richteren is niet alleen van belang uit historisch en/of typologisch oogpunt, maar ook de profetische betekenis van die oude geschiedenissen is belangrijk. Zoals het ons in het boek Richteren geschetst wordt, zal het in de nabije toekomst nog eenmaal gebeuren. Alleszins de moeite van het lezen waard!

De inhoud van het boek

Inleiding
Israël als voorbeeld
Hoe dit boekje is opgebouwd

Hoofdstuk 1 - Het boek Richteren
De achtergrond van het boek Richteren
De reuzen waren in die dagen op aarde en ook daarna
Het thema van het boek Richteren
De profetische betekenis van het boek Richteren

Hoofdstuk 2 - De eerste zes richteren
1. Othniël - Richteren 3:5-11
"Al zal de vijgenboom niet in bloei staan ..."
"... en er geen vrucht aan de wijnstok zijn ..."
"... de opbrengst van de olijfboom tegenvallen ..."
2. Ehud - Richteren 3:12-30
Overwinning in zwakheid
Een tweesnijdend scherp zwaard
3. Samgar - Richteren 3:31
Vreemdelingen in eigen land ...
4. Debora en Barak - Richteren 4:1-5:31
Debora
Honing
Barak
Zoals de bliksem
5. Gideon - Richteren 6:1-8:35
De afgoden worden weggedaan
Midiansdag als verwijzing naar het toekomstig oordeel over de volken
6. Tola - Richteren 10:1 en 2
Thola en tholath

Hoofdstuk 3 - De tweede zes richteren
7. Jaïr - Richteren 10:3-5
Van duisternis naar licht
8. Jefta - Richteren 10:6-12:7
Israël als kudde schapen
9. Ebzan - Richteren 12:8-10
Bethlehem
Ben-Oni en Benjamin
10. Elon - Richteren 12:11 en 12
Ook een negatieve betekenis
De eik als beeld van Israël
De Heere is de machtige Eik
11. Abdon - Richteren 12:13-15
De knecht van de HEERE - Israël en de Heere Jezus
12. Simson - Richteren 13:1-16:23
Schitterende zon
De verheerlijkte Heere

AUTEUR: HOITE SLAGTER | 64 PAGINA’S | PAPERBACK
Zie voor meer info: www.everread.nl

Meer artikelen in de serie "Nieuw boek":

Toon alle artikelen in deze serie (55).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'