Nieuw boek - De richteren

Nieuw boek

De richteren

Wie de tijd en de moeite neemt dit boek eens in z'n geheel door te lezen, ontdekt dat daar soms dingen staan die ons als ‘moderne, beschaafde mensen' tegen de borst stuiten; zaken ook die zich niet altijd even gemakkelijk laten verklaren.

De richterentijd omvat een periode van circa vierhonderdvijftig jaar waarin zich allerlei bekende en minder bekende gebeurtenissen afspeelden. Een bijzondere tijd, waarvan o.a. gezegd wordt dat in die dagen de reuzen op aarde waren en ook daarna. Vaak zijn de vermelde geschiedenissen een schaduwbeeld van Gods handelen met Israël. 
In dit boekje wordt aan sommige daarvan aandacht besteed, maar gaat het vooral om de betekenissen van de namen van de richteren. Deze namen wijzen naar de Persoon van de Heere Jezus Christus en diverse facetten van Zijn verlossingswerk met betrekking tot Israël. 
In veel gevallen bepalen deze namen ons op bijzondere wijze bij de Persoon van de Heere Jezus Christus en het plan dat de HEERE in en door Hem uitvoert. Het boek Richteren behoort tot het Oude Testament. Voor de Schriften van het Oude Testament geldt dat zij getuigen van de Heere Jezus: "U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen" (Joh. 5:39). Daarbij zijn de overeenkomsten tussen de richteren en de Heere Jezus Christus en Zijn handelen met Israël soms zo groot dat het lastig kan zijn om schaduwbeeld en werkelijkheid uit elkaar te houden.
Het boek Richteren is niet alleen van belang uit historisch en/of typologisch oogpunt, maar ook de profetische betekenis van die oude geschiedenissen is belangrijk. Zoals het ons in het boek Richteren geschetst wordt, zal het in de nabije toekomst nog eenmaal gebeuren. Alleszins de moeite van het lezen waard!

De inhoud van het boek

Inleiding
Israël als voorbeeld
Hoe dit boekje is opgebouwd

Hoofdstuk 1 - Het boek Richteren
De achtergrond van het boek Richteren
De reuzen waren in die dagen op aarde en ook daarna
Het thema van het boek Richteren
De profetische betekenis van het boek Richteren

Hoofdstuk 2 - De eerste zes richteren
1. Othniël - Richteren 3:5-11
"Al zal de vijgenboom niet in bloei staan ..."
"... en er geen vrucht aan de wijnstok zijn ..."
"... de opbrengst van de olijfboom tegenvallen ..."
2. Ehud - Richteren 3:12-30
Overwinning in zwakheid
Een tweesnijdend scherp zwaard
3. Samgar - Richteren 3:31
Vreemdelingen in eigen land ...
4. Debora en Barak - Richteren 4:1-5:31
Debora
Honing
Barak
Zoals de bliksem
5. Gideon - Richteren 6:1-8:35
De afgoden worden weggedaan
Midiansdag als verwijzing naar het toekomstig oordeel over de volken
6. Tola - Richteren 10:1 en 2
Thola en tholath

Hoofdstuk 3 - De tweede zes richteren
7. Jaïr - Richteren 10:3-5
Van duisternis naar licht
8. Jefta - Richteren 10:6-12:7
Israël als kudde schapen
9. Ebzan - Richteren 12:8-10
Bethlehem
Ben-Oni en Benjamin
10. Elon - Richteren 12:11 en 12
Ook een negatieve betekenis
De eik als beeld van Israël
De Heere is de machtige Eik
11. Abdon - Richteren 12:13-15
De knecht van de HEERE - Israël en de Heere Jezus
12. Simson - Richteren 13:1-16:23
Schitterende zon
De verheerlijkte Heere

AUTEUR: HOITE SLAGTER | 64 PAGINA’S | PAPERBACK
Zie voor meer info: www.everread.nl

Meer artikelen in de serie "Nieuw boek":

Toon alle artikelen in deze serie (57).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'