Verborgen (3-slot)

Verborgen (3-slot)

Na verborgenheid in het Oude Testament en kruptos in het Nieuwe Testament, deze keer meer over het woord musterion. In het Nieuwe Testament komt verborgenheid (SV) of geheimenis (HSV) 27 maal voor.

Koninkrijk
In de Evangeliën wordt gesproken over de geheimenissen van het Koninkrijk. Dat lijkt vreemd, omdat het Koninkrijk al duidelijk in het Oude Testament is voorzegd met de kenmerken hiervan, zoals gerechtigheid (Jes. 32:1), vrede (Jes. 2:4), vreugde (Ps. 97:1) en kennis van de HEERE (Jes. 11:9).
"Hij zei: Aan u is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen, maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet begrijpen, ook al horen zij" (Luk. 8:10). Het hart van het volk was vet geworden, ze hebben bewust slecht gehoord en hun ogen dichtgedaan, opdat zij niet met het hart begrijpen en zich zouden bekeren (Matt. 13:15).
De geheimenissen zijn voor gelovigen met open oren, ogen en hart! Vanwege ongeloof was dit geheimenis niet algemeen bekend.

Een veelvoud aan geheimenissen
Alle geheimenissen die in de brieven van het Nieuwe Testament voorkomen, worden via Paulus bekendgemaakt. In de vroege brieven van Paulus komt ‘geheimenis’ 8 keer voor; in de late brieven 12 keer. In het boek Openbaring komen nog 4 geheimenissen voor. Naarmate Gods Woord tot een afronding komt, worden veel geheimenissen bekendgemaakt. God openbaart steeds meer hoe het verlossingsplan tot stand komt en wat er in de toekomst gaat gebeuren. Het is belangrijk om als gelovige met het Woord vertrouwd te zijn: "En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is" (Efe. 5:16-17).

De verborgen wijsheid van God
"Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben" (1 Kor. 2:7-8). De Heere God heeft de vitale aspecten van Zijn reddingsplan met een goede reden verborgen. Er is een geestelijke strijd gaande (Efe. 6:12), waarbij satan de god van deze eeuw is (2 Kor. 4:4) en in die strijd wordt de vijand in het ongewisse gehouden over de plannen.

Musterion en overgang
In Daniël 2 wordt de uitleg van de droom van koning Nebukadnezar vermeld. "Mij nu (Daniël), aan mij is deze verborgenheid geopenbaard ..." (Dan. 2:30a). In Daniël 2 komt 7 maal het Hebreeuwse woord raz voor. In de Septuaginta wordt dit vertaald met musterion. De droom van Nebukadnezar betekent dat de tijden der heidenen zijn aangebroken, Israël is niet langer het hoofd van de volken. Er vindt een omslag plaats van de positie van Israël naar heidense volken. Eenzelfde omslag zien we aan het einde van Handelingen waar Paulus de Joodse leidslieden meedeelt dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is (Hand. 28:28). Uiteindelijk resulteert dit in HET geheimenis (Efe. 3:3).
Bij grote keerpunten in de geschiedenis van Israël komt er een verborgenheid openbaar.

HET geheimenis
In Gods Woord wordt ook gesproken over HET geheimenis. Het is een bijzondere openbaring, waarbij
Paulus, als dienaar van de gemeente, het Woord van God mocht vervullen (volledig maken) door het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest bekend te maken (Kol. 1:25-26).
Het geheimenis was bijzonder, omdat Paulus niet kon refereren aan het reeds geopenbaarde Woord.

Theorie
De gemeente is het lichaam van Christus, waarvan Hij het hoofd is, dit is het samen-lichaam en daarin is de volheid al bereikt (Efe. 1:23). De volken zijn mede-erfgenamen en medelichaam en mededeelgenoten van Zijn belofte in Christus door het evangelie (Efe. 3:6). Er is dus geen onderscheid tussen Jood en heiden meer! Een bijzondere openbaring voor de gelovigen in die tijd! We zijn huisgenoten van God (Efe. 2:19). Het leven van de gelovige is met Christus verborgen in God (Kol. 3:3). De gelovige is met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus (Efe. 2:6), “opdat Hij in de toekomende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus” (Efe. 2:7). En niet alleen in de toekomst, nu al wordt de veelvuldige (veelzijdige) wijsheid van God bekendgemaakt door de gemeente aan de overheden en machten in de hemelse gewesten (Efe. 3:10).

Praktijk
Voor ons, die nog op de aarde verblijven, is dit moeilijk te (be)vatten, welhaast nog steeds een geheimenis, het is namelijk een vierdimensionale boodschap (Efe. 3:18). Om al deze overweldigende zegeningen in ons hart te laten indalen is een dagelijks leven met onze hemelse Vader de sleutel.
“In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem (lett. door Zijn geloof)” (Efe. 3:12). Die vrijmoedigheid ziet op het spreken met onze hemelse Vader, waarbij we Hem mogen bidden om wijsheid en geestelijk inzicht om Hem waardig te wandelen!

Tip: Paulus geeft ook veel praktische handvatten. Lees iedere dag een hoofdstuk uit de late brieven, indachtig zijn advies: “Daarnaar kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus” (Efe. 3:4 NBG).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'