Nieuw boek - De samengestelde Namen van de HEERE

Nieuw boek

De samengestelde Namen van de HEERE

In het Oude Testament komen zogenoemde 'samengestelde Namen van de HEERE' voor. Dit zijn namen waarin de Naam van God - dat is de Naam boven alle naam - gecombineerd wordt met een bepaalde eigenschap van God. Ze zeggen ons iets over Wie Hij is of wat Hij doet. In dit boek komen tien ‘samengestelde Namen van de HEERE’ aan de orde.

Deze namen staan in de eerste plaats in de context Gods handelen met Zijn volk Israël. Maar ze bepalen ons ook bij de rijkdom die wij als gelovige van nu hebben. Ze zeggen immers iets over de God van Abraham, Izak en Jakob, Die ook de vader is van onze Heere Jezus Christus. De eigenschappen die in deze namen tot uitdrukking komen, zijn eigenschappen die wij ook op een bepaalde manier hebben leren kennen, dan wel mógen leren kennen. Dat helpt ons des te meer te beseffen hoe rijk gezegend we eigenlijk zijn!  

Elke naam begint met de vier letters JHWH, meestal uitgesproken als JaHWeh, en in de vertalingen weergegeven met hoofdletters HERE of HEERE. Althans, in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament lezen we: ‘Heer’ of ‘Heere’.
Met de naam JaHWeH maakte God Zich via Mozes bekend aan het volk Israël waarmee Hij een verbond zou sluiten. De betekenis van deze naam wordt door God Zelf omschreven als: IK BEN (Exod. 3:12-14). In de Naam IK BEN zit opgesloten dat er geen begin en geen einde is. De Heere is er simpelweg altijd!

De inhoud van het boek

Inleiding
Elohim
IK BEN

Hoofdstuk 1 - De HEERE zal erin voorzien - JaHWeH jireh
Hoe oud was Izak?
In een gelijkenis
Zie, hier ben ik
Uw zoon, uw enige, die u liefhebt
Moria

Hoofdstuk 2 - De HEERE uw Heelmeester - JaHWeH rophèga
Tekenen, wonderen en de uittocht
God geneest Zijn volk
God geneest ten behoeve van het koningschap
Hij heeft onze ziekten gedragen
Gezond door het hout
De gezonde leer

Hoofdstuk 3 - De HEERE is mijn Banier - JaHWeH nissie
Amalek
Saul
Amalek uitgewist
Het manna en de koperen slang
Van bovenaf geboren worden
Banier voor de volken

Hoofdstuk 4 - De HEERE, Die u heiligt - JaHWeH mekaddisjgèm
Sabbat
Gehoorzaamheid
Heiligen
Heilig in het Nieuwe Testament
Hoe ziet God óns

Hoofdstuk 5 - De HEERE is vrede - JaHWeH shalom
Een altaar voor de HEERE
Shalom
De richter is de verlosser
Midian
Held
Vrede in onze tijd

Hoofdstuk 6 - De HEERE van de legermachten - JaHWeH tsevaoth - Kurios sabaoth
Nieuwe Testament
De rechtvaardige Rechter
Oude Testament
Drie groepen van legermachten
De dag van de HEERE van de legermachten

Hoofdstuk 7 - De HEERE is mijn Herder - JaHWeH roï
Psalm 22 - (ook) een Messiaanse Psalm
Psalm 24 - de Opperherder
God leidt Israël als herder
Psalm 80
Indeling van Psalm 23
Dal van de schaduw van de dood
Uw stok en Uw staf vertroosten
Huis van de HEERE

Hoofdstuk 8 - De HEERE de Allerhoogste - JaHWeH elyon
Melchizedek
Hoger dan ...
Brood en wijn
De Allerhoogste en de Almachtige
Zich gelijkstellen aan de Allerhoogste
Enkele teksten over de Allerhoogste

Hoofdstuk 9 - De HEERE onze gerechtigheid - JaHWeH tsidkenoe
Een nare boodschap
Haar Naam en Zijn Naam
SPRUIT
Rechtvaardigheid op grond van het geloof van Christus

Hoofdstuk 10 - De HEERE is daar - JaHWeH sjamma
Ezechiël
Jeremia klaagt over Jeruzalem
Daniël profeteert over Jeruzalem
Ezechiël profeteert over Jeruzalem
‘Aanwezigheid’ in het Nieuwe Testament

AUTEUR: HOITE SLAGTER| 128 PAGINA’S | PAPERBACK
Zie voor meer info: www.everread.nl

Meer artikelen in de serie "Nieuw boek":

Toon alle artikelen in deze serie (55).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'