Nieuw boek - De samengestelde Namen van de HEERE

Nieuw boek

De samengestelde Namen van de HEERE

In het Oude Testament komen zogenoemde 'samengestelde Namen van de HEERE' voor. Dit zijn namen waarin de Naam van God - dat is de Naam boven alle naam - gecombineerd wordt met een bepaalde eigenschap van God. Ze zeggen ons iets over Wie Hij is of wat Hij doet. In dit boek komen tien ‘samengestelde Namen van de HEERE’ aan de orde.

Deze namen staan in de eerste plaats in de context Gods handelen met Zijn volk Israël. Maar ze bepalen ons ook bij de rijkdom die wij als gelovige van nu hebben. Ze zeggen immers iets over de God van Abraham, Izak en Jakob, Die ook de vader is van onze Heere Jezus Christus. De eigenschappen die in deze namen tot uitdrukking komen, zijn eigenschappen die wij ook op een bepaalde manier hebben leren kennen, dan wel mógen leren kennen. Dat helpt ons des te meer te beseffen hoe rijk gezegend we eigenlijk zijn!  

Elke naam begint met de vier letters JHWH, meestal uitgesproken als JaHWeh, en in de vertalingen weergegeven met hoofdletters HERE of HEERE. Althans, in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament lezen we: ‘Heer’ of ‘Heere’.
Met de naam JaHWeH maakte God Zich via Mozes bekend aan het volk Israël waarmee Hij een verbond zou sluiten. De betekenis van deze naam wordt door God Zelf omschreven als: IK BEN (Exod. 3:12-14). In de Naam IK BEN zit opgesloten dat er geen begin en geen einde is. De Heere is er simpelweg altijd!

De inhoud van het boek

Inleiding
Elohim
IK BEN

Hoofdstuk 1 - De HEERE zal erin voorzien - JaHWeH jireh
Hoe oud was Izak?
In een gelijkenis
Zie, hier ben ik
Uw zoon, uw enige, die u liefhebt
Moria

Hoofdstuk 2 - De HEERE uw Heelmeester - JaHWeH rophèga
Tekenen, wonderen en de uittocht
God geneest Zijn volk
God geneest ten behoeve van het koningschap
Hij heeft onze ziekten gedragen
Gezond door het hout
De gezonde leer

Hoofdstuk 3 - De HEERE is mijn Banier - JaHWeH nissie
Amalek
Saul
Amalek uitgewist
Het manna en de koperen slang
Van bovenaf geboren worden
Banier voor de volken

Hoofdstuk 4 - De HEERE, Die u heiligt - JaHWeH mekaddisjgèm
Sabbat
Gehoorzaamheid
Heiligen
Heilig in het Nieuwe Testament
Hoe ziet God óns

Hoofdstuk 5 - De HEERE is vrede - JaHWeH shalom
Een altaar voor de HEERE
Shalom
De richter is de verlosser
Midian
Held
Vrede in onze tijd

Hoofdstuk 6 - De HEERE van de legermachten - JaHWeH tsevaoth - Kurios sabaoth
Nieuwe Testament
De rechtvaardige Rechter
Oude Testament
Drie groepen van legermachten
De dag van de HEERE van de legermachten

Hoofdstuk 7 - De HEERE is mijn Herder - JaHWeH roï
Psalm 22 - (ook) een Messiaanse Psalm
Psalm 24 - de Opperherder
God leidt Israël als herder
Psalm 80
Indeling van Psalm 23
Dal van de schaduw van de dood
Uw stok en Uw staf vertroosten
Huis van de HEERE

Hoofdstuk 8 - De HEERE de Allerhoogste - JaHWeH elyon
Melchizedek
Hoger dan ...
Brood en wijn
De Allerhoogste en de Almachtige
Zich gelijkstellen aan de Allerhoogste
Enkele teksten over de Allerhoogste

Hoofdstuk 9 - De HEERE onze gerechtigheid - JaHWeH tsidkenoe
Een nare boodschap
Haar Naam en Zijn Naam
SPRUIT
Rechtvaardigheid op grond van het geloof van Christus

Hoofdstuk 10 - De HEERE is daar - JaHWeH sjamma
Ezechiël
Jeremia klaagt over Jeruzalem
Daniël profeteert over Jeruzalem
Ezechiël profeteert over Jeruzalem
‘Aanwezigheid’ in het Nieuwe Testament

AUTEUR: HOITE SLAGTER| 128 PAGINA’S | PAPERBACK
Zie voor meer info: www.everread.nl

Meer artikelen in de serie "Nieuw boek":

Toon alle artikelen in deze serie (57).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'