Verborgen - 2

Verborgen - 2

De Bijbel is één grote openbaring van verborgenheden. Wanneer God spreekt, openbaart Hij namelijk wat nog niet bekend was. We komen te weten (weliswaar met ons beperkte verstand, maar toch) Wie Hij is en wat Zijn plan is.

We hebben inmiddels een volledige Bijbel en zien het voornemen van de eeuwen aan het geloofsoog voorbijgaan. Het eeuwige voornemen dat de Heere gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere (Efe. 3:11), brengt de schepping weer terug in handen van de rechtmatige Eigenaar. In het Nieuwe Testament zijn er twee woorden voor verborgen, kruptos en musterion (over musterion, geheimenissen, volgende keer meer).

Kruptos geeft aan dat iets verborgen is voor het (geestelijk) oog en komt het meest voor in de evangeliën en de vroege brieven van Paulus. 

Verborgen zaken worden openbaar
In het licht van de bergrede (waarin regels en principes van het Koninkrijk worden weergegeven) spreekt de Heere over aalmoezen, gebed en vasten wat huichelaars graag in het openbaar deden (Matt. 6:2, 5, 16). Doe dit in het verborgene, zegt Hij tegen de discipelen, en “... uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal u in het openbaar vergelden” (Matt. 6:4, 6, 18). De beweegredenen zijn door een mens niet te doorgronden, maar de Heere kent de harten en ze zullen niet verborgen blijven en vergelding ontvangen.

Verborgen voor wijzen
Voor wijzen en verstandigen blijft (de openbaring vanuit) Gods Woord verborgen door hun eigenwijsheid. Dit geldt voor alle tijden. De openbaring van de Weg die God heeft aangewezen tot redding is voor hen een dwaasheid. (zie 1 Kor. 1:21).

Tijdelijk verborgen
In de Evangeliën lezen we dat de Heere Jezus Zijn leerlingen onderwijst over het Koninkrijk. Het was hen gegeven de geheimenissen ervan te kennen (Matt. 13:11), maar "Zij begrepen echter niets van deze dingen en dit woord was voor hen verborgen en zij begrepen niet wat er gezegd werd" (Luk. 18:34). Het was een tijdelijke zaak, want hoe krachtig en onverschrokken klinkt het getuigenis van de discipelen in de Handelingentijd.
Gelukkig geldt dit ook voor ons als gelovigen. Wellicht dat het proces van onbegrip en verborgenheid een tijd duurde, maar nu mogen we ons een kind van God weten. En als Hij voor ons de weg heeft geopend van openbaring en redding, dan geeft dat grote vrijmoedigheid om te bidden voor degenen die ons lief zijn en Hem nog niet kennen!

Verbergen voor God
"En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam" (Openb. 6:15 en 16). God heeft net daarvóór de hemel als een boekrol opgerold (vs. 14) en Hij wordt zichtbaar. De groten der aarde die de boze volgen, verbergen zich, maar tevergeefs, want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken. Er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden!

God niet langer verborgen
In het boek Openbaring wordt het geheimenis (de verborgenheid) van God volbracht (Openb. 10:7). Er komt een einde aan de verborgenheid van God en Hij wordt zichtbaar in de Zoon. De zevende bazuin is de openbaringsbazuin. Christus openbaart Zich en nu zal de wereld zien Wie de macht heeft: "De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, zal Hem op Zijn tijd laten zien" (1 Tim. 6:15).  
Wat een geweldig moment in het plan der eeuwen! De verborgenheid voor de wereld is voorbij en de aanvang van gerechtigheid en vrede komt op aarde, met de focus op het volk Israël in het Koninkrijk. Nadat deze verborgenheid voorbij is, is het aangezicht van God niet langer verborgen voor Israël. Hij is nu in hun midden en het verbondsvolk komt toe aan haar doel. Zij worden een waarlijk koninkrijk van priesters en een heilig volk voor de HEERE (Exod. 19:6).

Alle schatten van wijsheid en kennis
In Kolossenzen 2:3 lezen we: "… in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn". Het gaat hier over Christus. Het woord voor ‘verborgen’ is apokruphos. Apo is weg en krupto is verbergen, dus letterlijk: weggeborgen (dit geldt ook voor hét geheimenis dat weggeborgen is geweest in God, zie Efeze 3:9).
In Christus zijn wijsheid en kennis weggeborgen. Hij is vol van de wijsheid (sofia) Gods en de kennis (gnosis) van boven, ofwel de bovenkennis (epignosis) waar we ons naar uit mogen strekken.

Deze schatten zijn verborgen voor de wereld, maar zijn ons deel geworden "… want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen (krupto) in God" (Kol. 3:3).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'