De genade van God

De genade van God

Stel, u hebt een jongen of meisje in de lagere school leeftijd, dat de vreugde en het zonnetje van uw leven is. En stel, dat dit geliefde kind op gruwelijke wijze wordt vermoord. Onnoemlijke veel verdriet natuurlijk. Maar welke houding zou u aannemen ten opzichte van de schuldige, de wrede moordenaar? Wordt het wraak, gerechtigheid of genade?

William MacDonald (1917-2007)

Als u alle beschikbare middelen te baat zou nemen om de misdadiger te doden, zou dat wraak betekenen. Als u zich tevreden zou stellen met rustig af te wachten of de rechter hem zal overtuigen van zijn schuld en hem zal terechtstellen, zou er sprake zijn van gerechtigheid. Maar als u de moordenaar zijn misdaad zou vergeven, hem bovendien zou uitnodigen bij u te komen wonen en hem zou aannemen als uw zoon... dat zou werkelijk genade zijn.

Vrije gift
Misschien vindt u het geen reëel voorbeeld. Laten we dan een ander geval nemen. Veronderstel, dat u gezondigd hebt tegen God. En dat u vanwege die zonde zou worden veroordeeld op grond van Gods Wet. Als God dit vonnis zou uitvoeren, zou u geen beklag kunnen indienen, want u ontving precies wat u verdiende. Maar wat zou u ervan denken als God Zijn eniggeboren Zoon zond om in uw plaats te sterven en de straf te ondergaan die u door uw zonden had verdiend? En wat zou u ervan denken als God u eeuwig leven aanbood als een vrije gift, indien u Zijn Zoon als uw zondedrager zou willen erkennen? En wat zou u er dan van denken, als God u aanbood u tot Zijn zoon te maken en u bij Zich te nemen in Zijn huis, in de hemel, om eeuwig bij Hem te wonen? Hoe zou u dat noemen? Er is maar één woord om zo'n reactie te kwalificeren en dat woord is: GENADE.
En dat is nu precies wat God doet. God bewijst een onbegrensde gunst aan goddeloze zondaars die geloven in Zijn Zoon, Jezus Christus.

Gods genade
Om goed te begrijpen wat er bedoeld wordt met ´de genade van God´ wil ik vijf eenvoudige stellingen geven om dan elk daarvan nader te bekijken.

  1. Genade is Gods onverdiende gunst voor zondaars, die het tegenovergestelde verdienen.
  2. Gods genade biedt eeuwige zaligheid aan als een vrije gift voor ieder die zijn geloof vestigt op Zijn Zoon, Jezus Christus.
  3. God kan op deze wijze genade betonen aan zondaars, doordat de Heere Jezus voor hen stierf aan het kruis van Golgotha.
  4. Genade kan niet worden verdiend of gekocht, zelfs niet gedeeltelijk.
  5. Gods genade is onbegrensd, oneindig.

1. Genade is Gods onverdiende gunst voor zondaars, die het tegenovergestelde verdienen.
Dit is uiterst belangrijk. Een mens verdient niet, dat God hem goed zal behandelen. Er is in hem niets wat God zou verplichten hem genadig te zijn. Er is geen enkel recht dat hij tegenover God zou kunnen laten gelden. Als God ervoor gekozen heeft Zijn gunst te tonen aan de mensenkinderen is de reden daartoe niet in henzelf, maar in de Almachtige. God betoont Zijn genade aan zondaars. Houd dat in gedachten! Niet aan goede mensen, oprechte mensen, moreel hoogstaande mensen... maar aan zondaars. Genade stroomt per definitie altijd neer van God, en wel naar goddelozen. Ze kan alleen werken waar schuldige en veroordeelde zondaars zijn.

"Genade zoekt naar schuldige, sprakeloze en hulpeloze mensen om die te redden, te heiligen en te verheerlijken" (C.I. Scofield).

Want het loon van de zonde is de dood (Rom. 6:23). Volgens alle regels van Goddelijke rechtvaardigheid zou een zondaar moeten sterven vanwege zijn zonden. Gods genade is dus: vriendelijkheid voor en liefdebetoon aan mensen die straf verdienen.

2. Gods genade biedt eeuwige zaligheid aan als vrije gift voor ieder die zijn geloof vestigt op Zijn Zoon, Jezus Christus.
´Zaligheid´ betekent: vrij zijn van de straf op de zonde en van de macht van de zonde in dit leven en bevrijd zijn van de totale aanwezigheid van de zonde in het toekomstige leven. God biedt dit alles aan als een vrije gift. Dat betekent, dat er geen prijs of kosten aan verbonden zijn. De mens ontvangt het gewoon van de Gever. Om deze wonderbare gift van Gods genade te ontvangen is het genoeg alleen maar te geloven in de Heere Jezus Christus. Hij aanvaardt de Heiland als zijn Verlosser. Hij vertrouwt het eeuwig heil van zijn geest, ziel en lichaam toe aan de Heere God. Door te geloven dat Jezus Christus voor hem stierf op Golgotha aanvaardt hij Hem als Gods enige weg tot behoud. Vanaf het moment dat hij dit doet, is hij voor eeuwig behouden door de genade van God (Efe. 2:4 e.v.).

3. God kan op deze wijze genade betonen aan zondaars, doordat de Heere Jezus voor hen stierf aan het kruis van Golgotha
Het zou niet terecht, niet rechtvaardig zijn, als God de zonde van de mens door de vingers zou zien of er een verontschuldiging voor zou bedenken. De Goddelijke Wet eist dat iemand die zondigt, gestraft wordt. Die Wet moet worden gehandhaafd. Als een mens echter zelf de straf zou moeten betalen voor zijn zonde, zou hij voor eeuwig verloren zijn. Hoe kan God dan de zondaar, die hij liefheeft, redden en toch trouw blijven aan Zijn eigen Wet? Het antwoord is, dat Hij Zijn zondeloze Zoon gezonden heeft om te sterven in plaats van de zondaars. De Heere Jezus heeft de prijs betaald die de mensen hadden moeten betalen. Hij droeg de straf voor de zonden van anderen. Hij stierf de dood die wij verdienden. En nu ten volle is voldaan aan de eisen van de Goddelijke gerechtigheid, kan God eeuwig leven aanbieden aan allen die Zijn Zoon als Heer en Heiland aannemen. Gods genade wordt wel eens omschreven als ´het heil dat God geeft ten koste van de kruisdood van Christus´.
De dood, begrafenis en opstanding van de Heere Jezus was voor God een rechtvaardige basis om goddeloze zondaars zalig te maken.

4. Gods genade kan niet worden verdiend of gekocht, zelfs niet gedeeltelijk.
Daarom laat de Bijbel telkens de tegenstelling zien tussen wet en genade, werken en schuld. Onder de Wet ontvangt de mens precies wat hij verdient. De Tien Geboden, bijvoorbeeld, beloofden hen die gehoorzaamden een lang leven op aarde en hen die niet gehoorzaamden de dood. Het principe van ´werken´ betekent dat een mens loon ontvangt als betaling voor zijn werk. Hij kan op rechtsgronden aanspraak maken op betaling, omdat hij zijn loon eerlijk heeft verdiend. Iets dergelijks is het geval met het begrip ´schuld´: de ene persoon is iets schuldig aan een ander als betaling voor bewezen diensten.
Maar genade is precies het tegenovergestelde hiervan! Het zijn niet de volbrengers van de Wet die door God gered worden. De zaligheid is evenmin een beloning voor degenen die goede werken hebben verricht. Eeuwig behoud is voor hen die niet werken, maar geloven in Hem Die goddelozen rechtvaardigt (Rom. 4:4,5).
Zaligheid is niet iets wat God verschuldigd is aan mensen vanwege de zuiverheid en reinheid van hun leven. Het is een vriendelijke bejegening die God toont aan mensen die de straf zouden moeten ondergaan. Als we proberen de zaligheid te verdienen of te kopen, beledigen we de Goddelijke Gever.

Stel u eens voor, dat u uitgenodigd werd om te komen eten bij een koning in zijn paleis. U zit aan een tafel waarop de heerlijkste gerechten zijn klaargezet. Alles is gedaan om u een onvergetelijke avond te bereiden. Na deze heerlijke maaltijd staat de koning op en neemt afscheid van zijn gast. Wat doet u nu? Drukt u de majesteit wat geld in de hand en zegt dan: "Heel hartelijk dank voor uw vriendelijkheid. Ik heb bijzonder genoten. Maar ik begrijp dat het u veel geld heeft gekost en daarom wil ik graag bijdragen in de kosten"?
Zou dat de juiste houding zijn ten opzichte van de vriendelijkheid van de koning? Integendeel, het is een grof en beledigend gebaar. Meer nog is het zo met de genade van God. Als we de gave van eeuwig heil zouden willen kopen, zou dat een belediging zijn voor Hem Die ons het heil aanbiedt.

Zodra God een tegenprestatie zou vragen of voorwaarden zou stellen, zou Zijn genade ophouden genade te zijn: “Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer” (Rom. 11:6 NBG-‘51).

5. Gods genade is onbegrensd, oneindig.
Bedenk eens welke prijs Hij heeft willen betalen om uw en mijn schuldige ziel te redden. Hij gaf Zijn eniggeboren Zoon. Niemand kan zoiets doen dan God alleen. Denk eens aan de mensen die Hij redt! Zondaars van allerlei soorten: hoeren, echtbrekers, overspelers, leugenaars, bedriegers, moordenaars, ongelovigen, atheïsten en schijnheiligen.

Niemand kan zo diep gezonken zijn dat de genade van God hem niet kan bereiken en redden!

Bedenk eens wat een geduld Hij opbrengt! Eeuwenlang is Hij beledigd en verworpen. Zijn boodschappers zijn vervolgd en gestenigd. Zijn geliefde Zoon werd gedood, gekruisigd. En toch, waar de zonde overvloedig werd, werd Gods genade nog overvloediger! En ook nu nog laat Hij het goede nieuws van eeuwig heil verkondigen: "Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden …" (Hand. 16:31).
Denk eens aan de hoge positie waarin Hij de gelovige plaatst. Hij maakt hem tot een kind van God, een erfgenaam van God en een medeërfgenaam van Christus.
Geen wonder dat de genade van God dichters en kunstenaars geïnspireerd heeft, de grote kracht geweest is voor vorsten en onderdanen, voor martelaars, voor misdadigers in stervensnood. De genade van God is het belangrijkste onderwerp voor een gesprek. Genade openbaart Christus in al Zijn heerlijkheid!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'