‘Israël’ wegvertaald

‘Israël’ wegvertaald

Het Deense Bijbelgenootschap (DBS) heeft in voorjaar 2020 een herziene Bijbel -Bibelen 2020- uitgegeven. Het is een anti-Israëlische versie, waarbij het woord ‘Israël’ o.a. werd vervangen door ‘ons’, zoals bijvoorbeeld in Psalm 121:4 "Zie, de Bewaarder van Israël [DBS: 'ons'] sluimert noch slaapt", zoals Jan Frost rapporteert.

Jan Frost, een enthousiaste Bijbellezer en supporter van Israël uit Denemarken, vestigde de aandacht van de media op de weglatingen op YouTube en andere sociale netwerken. Hij telde 59 omissies van de 60 verwijzingen naar Israël in het Nieuwe Testament. Verwijzingen naar "het volk van Israël" werden vervangen door "joden", terwijl "land van Israël" het "land van joden" werd.
Op andere plaatsen werden verwijzingen naar Israël vertaald als verwijzingen naar alle lezers of de hele mensheid.

Een vertegenwoordiger van het DBS vertelde Frost dat de beslissing was genomen om te voorkomen dat het land Israël met de staat Israël wordt verward. De namen van andere landen uit die tijd die nog bestaan, zoals Egypte, zijn echter niet veranderd.

Niet alleen Deense christenen uiten hun onvrede over deze ‘vertaling’, maar ook uit Israël worden proteststemmen gehoord. “In het belang van de christelijke waarheid en in het belang van de staat Israël, die nu net uit de as van de Holocaust is herrezen, moet de Evangelisch-Lutherse Kerk van Denemarken de DBS-Bijbel 2020-editie onmiddellijk intrekken”, aldus Ds. Dr. Petra Heldt (directeur van de Oecumenische Theologische Broederschap, Jeruzalem). Bron: Gatestoneinstitute.org

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Op weg naar de eindtijd

De titel van dit boekje zegt dat we nog niet in de eindtijd leven. De wereldgeschiedenis beweegt zich echter wel in die richting. Het is mooi om te zien dat God Zijn plan door middel van Zijn Woord bekendgemaakt heeft. Meer en meer zien we dat actuele ontwikkelingen om ons heen een plek lijken te krijgen in hoe de (nabije) toekomst zal gaan verlopen. Daarom is het belangrijk om te weten wat God zegt in Zijn Woord. Hoe het ook zal gaan, we weten dat God het Begin is én het Einde. En daartussenin is Hij bij ons.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Op weg naar de eindtijd'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Schatten uit Gods Woord (3)

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 3