‘Israël’ wegvertaald

‘Israël’ wegvertaald

Het Deense Bijbelgenootschap (DBS) heeft in voorjaar 2020 een herziene Bijbel -Bibelen 2020- uitgegeven. Het is een anti-Israëlische versie, waarbij het woord ‘Israël’ o.a. werd vervangen door ‘ons’, zoals bijvoorbeeld in Psalm 121:4 "Zie, de Bewaarder van Israël [DBS: 'ons'] sluimert noch slaapt", zoals Jan Frost rapporteert.

Jan Frost, een enthousiaste Bijbellezer en supporter van Israël uit Denemarken, vestigde de aandacht van de media op de weglatingen op YouTube en andere sociale netwerken. Hij telde 59 omissies van de 60 verwijzingen naar Israël in het Nieuwe Testament. Verwijzingen naar "het volk van Israël" werden vervangen door "joden", terwijl "land van Israël" het "land van joden" werd.
Op andere plaatsen werden verwijzingen naar Israël vertaald als verwijzingen naar alle lezers of de hele mensheid.

Een vertegenwoordiger van het DBS vertelde Frost dat de beslissing was genomen om te voorkomen dat het land Israël met de staat Israël wordt verward. De namen van andere landen uit die tijd die nog bestaan, zoals Egypte, zijn echter niet veranderd.

Niet alleen Deense christenen uiten hun onvrede over deze ‘vertaling’, maar ook uit Israël worden proteststemmen gehoord. “In het belang van de christelijke waarheid en in het belang van de staat Israël, die nu net uit de as van de Holocaust is herrezen, moet de Evangelisch-Lutherse Kerk van Denemarken de DBS-Bijbel 2020-editie onmiddellijk intrekken”, aldus Ds. Dr. Petra Heldt (directeur van de Oecumenische Theologische Broederschap, Jeruzalem). Bron: Gatestoneinstitute.org

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'