Zekerheid

Zekerheid

We leven vandaag in onzekere tijden. Vermeende zekerheden worden afgebroken. Wat overeind blijft, is de zekerheid van Gods Woord. Dat je te midden van al het wereldse gedoe mag weten een kind van de levende God te zijn. Dat je onvergankelijk leven bezit en een gouden toekomst! Kun je dat zeker weten?

Zeker weten
Het antwoord is: Ja! De Bijbel is niet een boek van twijfel en onzekerheid. God heeft ons niet in het ongewisse gelaten. Dus niet: ja, maar… De Heere stuurt ons niet met een kluitje in het riet! God is de Waarheid en Hij spreekt de waarheid. Het is een voorrecht van iedere gelovige te mogen weten, dat hij verlost is, d.w.z. dat zijn zonden vergeven zijn en dat hij het eeuwige leven bezit.
Hoe kun je dat dan zeker weten? Je kunt weten dat je eeuwig leven hebt op gezag van het levende en onveranderlijke Woord van God, de Bijbel!
De apostel Johannes schrijft: "Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt" (1 Joh. 5:13).
Wat voor zijn geschrift geldt, dat geldt voor elke bladzijde van de Bijbel: het is Gods Woord. En wat God geschreven heeft, staat vast, daar hoeft niemand aan te twijfelen. Gods Woord geeft aan iedere gelovige de volkomen zekerheid van zijn of haar verlossing. En naarmate wij het Woord lezen en bestuderen, zal dat Woord ook bevestigd worden in ons hart.
Paulus schrijft in Romeinen 8 dat Gods kinderen, de "Geest van het Zoonschap" ontvangen hebben, "door welke wij roepen: Abba, Vader". Welnu, "die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn" (vs. 15, 16). Iedereen die tot waarachtig geloof in de Heere Jezus Christus komt, ontvangt de Heilige Geest (zie bijv. Efe. 1:13,14). Díe Geest is het Leven in ons. Het is de Geest van God en van Christus; de Geest, die de Bijbelschrijvers geïnspireerd heeft om de woorden van God op te schrijven.

Omdat God het gezegd heeft in Zijn Woord, weten wij nu, dat wij zondaars zijn van nature, dat wij niet rechtvaardig zijn voor God en dat Hij ons moet oordelen. Wij weten eveneens, dat God ons liefheeft en niet wil dat sommigen verloren gaan, et cetera. Wij weten, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft om ons te redden. Al deze dingen weten wij vanuit de Bijbel.

Hoe weten wij, dat wij verlost zijn en eeuwig leven hebben? Omdat de Bijbel het zegt!

Als wij geloven in de Heere Jezus als onze persoonlijke Verlosser en Heer, dan zegt Gods Woord ons, dat wij op grond van Zijn volbrachte werk verlost zijn, een nieuwe schepping zijn, e.d.
Ik ´voel´ dat niet, ik ´zie´ het niet, ik wéét het, omdat God het zegt! Kortom: ik geloof het, en geloven is: zeker weten, omdat ons vertrouwen gesteld is op God en wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd worden. In de wereld wordt bijna alles zwart op wit gezet om zeker te zijn van je zaak. De kassabon, de rekening, het con¬tract... we weten het zeker: het staat genoteerd. We hebben het bewijs op zak.

Het Woord van God staat zwart op wit
Het staat geschreven, opdat wij zeker zouden zijn van Gods zaak! En als een kassabon o.i.d. voor ons al zoveel waarde heeft, hoeveel temeer het Woord van God.

Als God ´ja´ zegt, zou het voor ons dan ´nee´ moeten zijn, of omgekeerd?

Als God zegt: "Wie gelooft, heeft eeuwig leven", moeten wij dan zeggen: "Ik geloof wel, maar ik weet niet zeker of ik eeuwig leven heb"? Lieve mensen, laat u niet misleiden door wargeesten, die beweren, dat je 'het niet zeker kunt weten' en dat je 'het maar moet afwachten'. Zij zijn vertolkers van verkeerde dogma's, menselijke overleveringen, theologische wijsheden (…) en wat dies meer zij. De eenvoudige, gelovige mens heeft genoeg aan Gods Woord.

Geloven
Dat wil niet zeggen dat hij alles begrijpt. Sommigen willen eerst alles begrijpen met hun verstand, maar dat zullen zij nooit kunnen. We kunnen hooguit, door het bestuderen van de Bijbel, in geloof dingen gaan verstaan, maar begrijpen?

Anderen willen het eerst voelen, maar de Bijbel leert nergens, dat een mens 'tot gevoel' moet komen. Wij worden geacht de heilswaarheden te geloven. Het volbrachte werk van Christus en het Woord van God alleen vormen de basis van onze verlossing. Gevoelens zijn altijd verbonden met de toestand van het moment: de ene keer op de berg, de andere keer in het dal. Het geloof breekt daardoor heen en bepaalt ons bij de zekerheden van Gods eeuwig blijvende Woord. Wie afgaat op eigen gevoelens, zal telkens weer twijfelen aan zijn/haar redding. Wie gelooft, mag best eens aan zichzelf twijfelen, maar hoeft nooit te twijfelen aan God!
Er zijn genoeg Bijbelteksten die spreken over de zekerheid van en door het geloof (zie bijv.: Joh. 5:24, 10:27,28, 14:1-3, 20:31, Rom. 5:1, 8:28-39, 1 Kor. 6:11, Gal. 2:16, Efe. 1:3-7, Kol. 1:12-14, 1 Petr. 1:3-5, 1 Joh. 2:12, etc.). Bewaar deze teksten voor uzelf en lees ze als u twijfelt... en geloof God op Zijn Woord!

Wij stellen op grond van Gods Woord vast, dat het lijden, het sterven en de opstanding van Christus in de eerste plaats een wilsopenbaring van God is. In de tweede plaats is het een geschiedkundig feit, dat zo´n 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden (vgl. 1 Kor. 15:1-8). Dan komt tenslotte het geloof, waardoor iemand het feit van het volbrachte werk van Christus persoonlijk aanvaardt en zich toevertrouwt aan de Heiland en zich daardoor ook daadwerkelijk verlost weet. Dát hij verlost is, dat weet hij zeker op grond van Gods Woord en dat zal ook blijken in zijn leven. De ware gelovige zal zich toewijden aan de Heere en Zijn Woord als een schat bewaren!

Verblijd u in de Heere
Wie de woorden van God aanvaardt en gelooft, zal ook gaan ontdek¬ken dat geloven geen last is, maar een lust. Juist omdat het allemaal genade is, d.i. door God gewerkt en gegeven, zal de gelovige bij het lezen van de Bijbel meer en meer stof vinden om te roemen in de Heere. Hij zal zich gaan verblijden in de zekerheid van het eeuwige leven en de toekomstige heerlijkheid. Hoewel de omstandigheden, ook in het leven van Gods kinderen, heel moeilijk kunnen zijn, is er toch reden om blij te zijn. Immers, wij weten, dat niet het lijden, noch de dood het laatste woord heeft. Zelfs de satan, de tegenstander, kan ons het rijke bezit van het waarachtige leven en een gouden toekomst niet ontnemen. Er is een lied, dat zegt: "Als de satan, mij wijst op mijn schuld, zeg ik: Ja, maar... 't is alles genageld aan 't kruis" (Lied 698, Joh. de H.).
Dát is de vreugde van het nieuwe leven, dat onze zonden verge¬ven zijn en we in een volkomen nieuwe relatie tot God staan. Dat we mogen leven uit Zijn genade en mogen roemen in de hoop op de heerlijkheid van God (vgl. Rom. 5:1-3). De Bijbel zegt: “Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u” (Fil. 4:4).
Deze ‘blijdschap van de Geest’, die behoort tot de vrucht van de Geest (Gal. 5:22), zal een stimulerende kracht zijn in ons leven als verloste mensen in een (nog) on-ver¬loste wereld. Om die vreugde te ervaren is het belangrijk om telkens weer bepaald te worden bij de woorden van God aangaande de verlossing, het nieuwe leven en een heerlijke toekomst.

Bestudeer de Bijbel
Paulus zegt in Kolossenzen 3: "Laat het Woord van Christus in rijke mate in u wonen..." (vs. 16). Het gebed van de apostel (zie Kol. 1:9 e.v.) is dat de gelovigen vervuld mogen worden "met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God."
En dan staat er dat je bekrachtigd zult worden tot alle volharding en geduld, en dat je met blijdschap de Vader dankt, die je bereid heeft voor de erfenis van de heiligen in het licht. Het biddend bezig-zijn met Gods Woord heeft z'n uitwerking op het geestelijk leven van Gods kinderen. Lees dagelijks de Bijbel. Bestudeer die regelmatig, planmatig en met volharding. Bezoek Bijbelstudies om samen met andere gelovigen onderwijs te ontvangen (zie agenda op pag. 31). David bad: "Leer mij HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen, maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen" (Ps. 86:11).

Dankbaarheid
Wie de Bijbel leest en onderzoekt, ontdekt gaandeweg dat er zoveel redenen zijn om God te danken. En dankbaarheid geeft vrede en blijdschap in het hart. Hoe moeilijk onze levensweg ook kan zijn, hoe groot de crisis ook is, het is nooit een doodlo¬pende weg! God heeft een plan met ons leven. In dat plan ligt opgesloten, dat wij zullen delen in Zijn heerlijkheid. Dat is toekomstmuziek! Paulus schrijft aan de gelovigen in Filippi, die veel moesten lijden om de Naam van Christus: "Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus" (Fil. 1:6). En Romeinen 8:28 zegt, dat “voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede.”
Wij mogen absoluut zeker zijn van wat de Bijbel zegt! En dat stemt ons tot dankbaarheid. Daarom: dank God voor de verlossing die u hebt ontvangen, voor de vergeving der zonden, voor het nieuwe leven, voor Zijn kracht en nabijheid en, niet te vergeten, voor Zijn heerlijke toekomst..!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Uit het hart

In korte stukjes beschrijft de auteur - meestal naar aanleiding van een bepaalde ervaring, een nieuwsberichtje of zo maar wat gemijmer - kernachtig hoe we als gelovigen in een steeds veranderende wereld kunnen standhouden. Daarbij schiet hij niet in de verdediging, maar legt hij de link juist naar hoe je er ook mee om kunt gaan; vanuit het geloof namelijk en vanuit de rijkdom die we in Christus hebben ontvangen. Zo wordt onze blik van het aardse afgewend en gericht op het hemelse, of eigenlijk: de Hemelse Vader.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Uit het hart

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Schatten uit Gods Woord (4)

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'