Al is de leugen nog zo snel...

Al is de leugen nog zo snel...

We kennen allemaal het begin van dit gezegde en ook het einde ervan: de waarheid achterhaalt haar wel! Een waarheid als een koe, zo blijkt telkens weer. En hoe komt dat dan? Waarom is dat zo?

Het antwoord is even eenvoudig als veelzeggend: omdat de leugen een verzinsel is en de waarheid een feit. En verzinsels hebben geen basis, geen fundament, geen houvast, terwijl feiten feiten zijn, onweerlegbaar, gezekerd, fundamenteel en basaal. Een verzinsel c.q. leugen is als een huis gebouwd op zand, de waarheid staat als een huis op een rots.

Leugenachtig complot
Een leugen is snel verzonnen, maar naarmate de tijd verstrijkt kost het steeds meer moeite om haar overeind te houden. Van één leugen komt al gauw een tweede, en gaandeweg zijn er meer nodig…
Zo’n beetje de laatste leugen in de Bijbel vinden we in Mattheüs 28:11-15. De Joodse elite (oudsten en overpriesters), kreeg te horen dat het graf leeg was: Jezus was opgestaan. En in plaats van zich over te geven en de waarheid onder ogen te zien, beten zij zich vast in de leugen en hadden daar zelfs ‘veel geld’ voor over. Koste wat het kost moest de waarheid in ongerechtigheid ten onder gehouden worden (vgl. Rom. 1:18). 
Ze verzonnen een leugen, gaven de soldaten (zwijg)geld en mocht er wat van komen dan hadden zij wel connecties binnen de overheid. Zij zouden het wel regelen. Heel treffend sluit dat gedeelte af met: “En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag” (Matt. 28:15).
Later kwamen er mensen die getuigden van Jezus’ opstanding, zij hadden Hem in levenden lijve gezien. Het officiële verhaal moest immers zijn, dat Zijn lichaam weggenomen was door Zijn discipelen en sindsdien onvindbaar. Dat was (en werd) het Joodse overheidsnarratief. Degene die daaraan twijfelde of het ontkende, werd berispt, vervolgd, gestraft. Zoals Petrus en Johannes bijvoorbeeld. Zij moesten voor het Sanhedrin (de Joodse raad) verschijnen “omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden” (Hand. 4:2). Hoe graag hadden zij hen willen straffen, maar ze moesten hen -gezien de feiten- met lede ogen laten gaan. Later schreef Paulus nog dat de opgestane Heer aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk is verschenen (1 Kor. 15:6). Uiteindelijk zal deze leugen definitief ontmaskerd worden als de Heere Jezus verschijnt in heerlijkheid. Dan zal blijken dat Hij inderdaad gestorven is en opgestaan, zoals Zijn getuigen toen en in de loop der tijden hebben verkondigd!

Waarom dit verhaal in AMEN Actueel?
Welnu, in onze tijd zouden die getuigen misschien wel gebrandmerkt worden als wappies of gekkies: spottende en kleinerende termen voor mensen die stellige beweringen doen over een onderwerp, terwijl anderen die beweringen als onzin beschouwen.
En dan gaat het niet alleen om mensen die de Waarheid (met een hoofdletter) verkondigen, gebaseerd op Gods Woord. Zij worden in onze contreien dikwijls ook beschouwd als gekkies, die nog geloven in een oud boek en een God die niet bestaat…
Maar het gaat ook om de alledaagse waarheid omtrent dingen die we meemaken, die vandaag actueel zijn. We hebben het al vaak gezegd: we leven in een wereld waarin de leugen regeert. En ja, dat is altijd al zo geweest, maar sinds de opkomst van de massamedia is dat alleen maar erger geworden. Een leugen verspreidt zich in een mum van tijd over de hele aarde en misleidt miljoenen mensen. En de media zijn uitstekende voertuigen om leugens te voorzien van een verhaal, zodat het voor argeloze, goedgelovige mensen aannemelijk over komt.

COVID-19
Toen de eerste besmettingen en ziektegevallen zich voordeden, werd onmiddellijk een pandemie uitgeroepen. Een aantal jaren daarvoor had de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) de definitie al gewijzigd, zodat het eigenlijk geen ‘pandemie’ mocht heten. Maar goed, deze pandemie bleek al gauw een ‘plandemie’ te zijn. In allerlei opzichten georkestreerd en gebruikt (lees: misbruikt) met behulp van allerlei leugens.
Vandaag, in 2023, is corona door het OMT officieel tot een ‘gewoon griepverschijnsel’ bestempeld. Over dus, klaar ermee.
Ondertussen worden die leugens successievelijk achterhaald door de waarheid! Data en rapporten blijken vervalst. Waarheden blijken leugens. Heeft men ons tegen beter weten in voorgehouden dat het virus ontstaan is op een markt in Wuhan, nu blijkt het -zoals vele wappies al beweerden- toch afkomstig te zijn uit een door Amerika gefinancierd laboratorium, aldus de Amerikaanse politiedienst FBI (Bron: NOS Teletekst). De leugen wordt nu door de waarheid achterhaald.

mRNA-vaccins 
De vaccins zouden volkomen veilig zijn. De dienstdoende minister van volksgezondheid noemde het nemen van een vaccin badinerend net zo veilig als het eten van een frikandel. Inmiddels is gebleken dat Big Farma de veiligheid nooit heeft kunnen garanderen, testresultaten heeft gemanipuleerd en ga zo maar door. Dé vaccinpusher (want veel geld eraan verdiend) Bill Gates heeft nu toegegeven dat de (experimentele) mRNA-injecties nauwelijks werken: “De huidige vaccins blokkeren de infectie niet. Ze zijn niet breed, dus als er nieuwe varianten opduiken verlies je bescherming, en ze hebben een zeer korte werkingsduur, vooral bij de mensen die er toe doen, namelijk oude mensen” (zie deze video). Sterker nog, talloze onderzoeken tonen aan, dat mRNA-vaccins bijzonder schadelijke bijwerkingen kunnen hebben, zoals myocarditis (ontstoken hartzakje), bloedklontering (o.a. hart- en herseninfarcten en bloedingen), turbokanker (plotselinge, snel ontwikkelende kanker), enz. Vooraanstaande wetenschappers verklaren hiermee ook (een deel van de) oversterfte.

Update 24 maart 2023: VWS, RIVM en Lareb verzwegen ernstige schade Covid-vaccins

Update 21 september 2023
Tijdens een hoorzitting in de senaat van South Carolina (USA) gaf Dr. Phillip Buckhaults een uiteenzetting over de mRNA-vaccins, die ook invloed hebben op het DNA.
Buckhaults is biochemicus en moleculair bioloog aan de Universiteit van South Carolina.
Hier een samenvatting van zijn betoog met Nederlandse ondertiteling: https://twitter.com/i/status/1704760804526993814

Oorlog
Onlangs werd het 1-jarig bestaan van de oorlog in Oekraïne herdacht (24 februari). Rusland is Oekraïne binnengevallen en sindsdien is het leed en ellende. Een bekende uitspraak luidt: “Het eerste dat in en oorlog sneuvelt, is de waarheid.” En dat geldt ook nu. In de media wordt het vooral als een bilaterale aangelegenheid weergegeven: Rusland valt Oekraïne binnen en nu moeten andere (vooral Westerse) landen helpen om de agressor terug te dringen en te verslaan. Dat is het Westerse narratief. Resultaat: een bloedige oorlog, met tienduizenden meest onschuldige slachtoffers.
Nu de waarheid: Wie de feiten op een rijtje zet, weet dat de Oekraïnecrisis veel meer is dan een regionaal conflict. In AMEN 121 (juli 2015) verscheen daarover al een uitgebreid artikel naar aanleiding van de bekende Maidan-rellen in 2014. Advies: lees dat artikel nog eens, dan weet je precies waarom er nu oorlog is!
Het zat er al jaren aan te komen. Voormalig veiligheidsadviseur van president Jimmy Carter en geostrateeg Zbigniew Brzezinski (1928-2017) schreef er in 1997 al over in zijn boek The Grand Chessboard (Het Grote Schaakbord). 
De feiten laten zien dat we te maken hebben met een zgn. proxy-oorlog tussen de VS en Rusland. En de aanstichter hiervan is niet Rusland, maar Amerika (hetgeen Rusland de verantwoordelijkheid voor de inval overigens niet ontneemt). Het gaat, zoals Brzezinski destijds schreef, om de strijd om de wereldheerschappij. In deze zienswijze heeft Oekraïne als nieuwe onafhankelijke staat een spilfunctie omdat het simpelweg tussen de zich uitbreidende EU/NAVO en Rusland ligt.
Na WO II heeft Amerika niets anders gedaan dan haar positie als wereldleider koste wat kost te handhaven en liefst nog uit te breiden. Amerika-adept Maarten van Rossem schreef over de “rampzalige interventies in het Midden-Oosten” (Bron: maartenonline.nl) Wat een rampspoed en ellende heeft de Amerikaanse agressie (Van Rossem noemt het eufemistisch ‘overmoed’) teweeggebracht in Libië, Somalië, Afghanistan, Irak, Syrië en zo meer. En nu in Oekraïne!
En de Europese Unie? Dat laat zich binnen het bondgenootschap van de NAVO ringeloren door de VS, mat alle vervelende gevolgen van dien. Een proxy-oorlog is een conflict waarbij een partij (meestal een grootmacht) een andere partij een oorlog laat voeren en daarbij optreedt als regisseur. Welnu, dat is exact wat er nu gebeurt. Waarom horen, lezen en zien we hier niets over in de media? Omdat er een leugen in stand gehouden moet worden. De leugen van de good guy (VS) en de bad guy (Rusland).

Maar ook nu geldt het gezegde… de waarheid achterhaalt haar wel. Tekenend voor de leugen is de affaire rond het opblazen van de Nordstream pijpleidingen. Talloze keren werd dat al aangekondigd in de politieke arena van de VS, zelfs door president Joe Biden himself. 


En toen het daadwerkelijk gebeurde werd zo’n beetje iedereen daaraan schuldig verklaard (zelfs Rusland), behalve de Amerikanen. Premier Rutte noemde in de Tweede Kamer de gedachte dat Amerika de mogelijke dader is een ‘onzinnige attributie naar Amerika’.

Het zou om te schaterlachen zijn, ware het niet dat het zo ernstig is allemaal. Inmiddels is gebleken dat het inderdaad de Amerikanen zijn geweest die de daad bij hun woord hebben gevoegd, al of niet met medewerking van derden.

Update 21 mei 2023 - ARD Tagesschau: Nieuw spoor leidt blijkbaar naar Oekraïne

Nederland
Terug naar eigen land. Wij moeten het al jaren doen met een liegende premier als hoofd van een regering die aan alle kanten sjoemelt met de waarheid. De toeslagen-affaire, Groningen, de zogenaamde stikstofcrisis spreken boekdelen. En ook hier komt de waarheid aan het licht: het is één groot verhaal van leugens, malversaties, manipulaties, et cetera. Bepaald geen fraai beeld van het eens zo mooie, degelijke, op waarden gebaseerde Nederland. Zonder al te sentimenteel te willen zijn, maar ik moest denken aan dat oude lied uit 1870 van de blanke top der duinen met dat prachtige refrein: ‘k Heb u lief, mijn Nederland’. Ach, mochten oude tijden herleven, en ja, natuurlijk, in een nieuw jasje, maar toch. 

Eindtijd
De realiteit is dat we op weg zijn naar de eindtijd. Het moet ons dan ook niet verbazen dat ‘de leugen’ nog meer zal toenemen, op alle denkbare terreinen. Maar tegelijk weten wij, dat de waarheid aan het licht zal komen en zegevieren. Dat leert ons het grotere plan, dat in de Bijbel wordt getoond. Daar houden we ons aan vast. Dat stemt ons blij te moede. Dat geeft ons perspectief. Voor ons samen als gelovigen geldt, en ook voor ons persoonlijk: Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand!

Leugens ontmaskerd:

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'