Kenmerken van het koninkrijk in het Oude Testament

Kenmerken van het koninkrijk in het Oude Testament

In het Oude Testament werd de komst van de Koning en het koninkrijk reeds aangekondigd. In dit artikel kijken we naar enkele van de leidende kenmerken van dit koninkrijk, zoals die door de profeten werden geschetst.

Alles moet beginnen met de persoonlijke wederkomst van Christus naar de aarde. Daar zal Hij de heerschappij op Zich nemen om de duisternis en de totale mislukking van de heidense heerschappij en onderdrukking weg te doen.

1. Gerechtigheid
Voor de eerste keer sinds de val van de mens(heid) in Eden, zal de wereld weten wat het is om een absoluut rechtvaardige regering te hebben; zonder angst of aanzien des persoons.

 • "Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht" (Jes 32:1) en 
  "Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert; ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen; Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken" (Ps. 96:10).

De Heer is inderdaad de Zon der gerechtigheid (Mal. 4:2. Zie ook Jes. 11:4 en 5). Als gevolg van de wedergeboorte, het nieuwe hart en de nieuwe geest die Israël van God zal ontvangen, zal geheel Israël gerechtvaardigd zijn:

 • "Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen ..." (Jes. 60:21a);
  "... opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken" (Jes. 61:3b);
  "Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt, en zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen, zo zal de Heere HEERE gerechtigheid doen opkomen en lof voor alle volken" (Jes. 61:11) en
  "Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: de HEERE ONZE GERECHTIGHEID" (Jer. 23:5 en 6).

Dat Israël een nieuw hart of nieuwe geest van God zal krijgen, staat duidelijk in het Oude Testament:

 • "Ik zal Mijn oog op hen gericht houden ten goede en Ik zal hen naar dit land doen terugkeren. Ik zal hen bouwen en niet afbreken. Ik zal hen planten en niet wegrukken. Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de HEERE ben, en zij zullen Mij tot een volk zijn en Ík zal hun tot een God zijn; want zij zullen zich tot Mij bekeren met heel hun hart" (Jer. 24:6 en 7);
  "Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken" (Jer. 31:33 en 34);
  "Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven, zodat zij in Mijn verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen zij Mij een volk zijn, en zal Ík hun een God zijn" (Ezech. 11:19 en 20) en
  "Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn. Ik zal u verlossen van al uw onreinheden…" (Ezech. 36:24-29a).

Hier wordt door God de geestelijke basis gegeven voor het herstelde en wedergeboren volk van Israël, door wie Hij uiteindelijk de plannen voor Zijn koninkrijk op deze aarde kan uitwerken.

2. Vrede
Sinds de tijd van de heidense overmacht, die begon bij Nebukadnezar en Babel (zie het boek Daniël), zijn alle volken tevergeefs op zoek naar vrede. Menselijke vrede is voornamelijk een staken van vijandelijkheden, terwijl onrust en ontevredenheid voortdurend onderhuids aanwezig blijven. De mensheid kan deze gewenste ideale situatie ook niet bereiken door zijn eigen inspanningen. De hoofdoorzaak van oorlog is zonde, hebzucht en machtswellust, en nooit zal de mens in staat zijn dit wezenlijke probleem in zijn hart uit te roeien.
Maar de profeten maken duidelijk dat als Hij, de Vredevorst, terugkomt en de macht neemt, er eindelijk echte vrede zal komen over de gehele aarde. Hij alleen is in staat om daadwerkelijk tegen de zonde en tekortkomingen op te treden, ermee af te rekenen en de wapens en oorlogen die daaruit voortkomen, af te schaffen.

 • "Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde ..." (Ps. 46:10a);
  "In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen; er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is. Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde" (Ps. 72:7 en 8) en
  "Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren" (Jes. 2:4).

3. Vreugde
Met goddelijke vrede komt blijvende vreugde, want spanning en druk worden weggenomen. De altijd aanwezige strijd en competitie zullen ophouden te bestaan en rustig vertrouwen en tevredenheid komen daarvoor in de plaats.

 • "De HEERE regeert, laat de aarde zich verheugen en vele kustlanden zich verblijden" (Ps. 97:1);
  "Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren; zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten" (Jes. 35:10) en
  "Zing voor de HEERE een nieuw lied, Zijn lof vanaf het einde der aarde, u die de zee en al wat daarin is, bevaart, u, eilanden en wie daarop wonen" (Jes. 42:10a).

Deze en nog veel meer teksten getuigen van de voortdurende blijdschap en lofprijs, die overal aanwezig zal zijn, wanneer het koninkrijk is aangebroken en de Heere over heel de aarde regeert.

4. Heiligheid
Dit is gekoppeld aan rechtvaardigheid. Dus lezen we over een heilig land, een heilige stad (het toekomstig Jeruzalem), een heilige tempel en een heilig volk:

 • "Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad zijn, en de vrucht van de aarde tot trots en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn. Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is, en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden, eenieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is" (Jes. 4:2 en 3);
  "Ontwaak, ontwaak, bekleed u met uw kracht, Sion, trek uw mooiste kleren aan, Jeruzalem, heilige stad! Want voortaan zal in u geen onbesnedene of onreine meer komen" (Jes. 52:1) en
  "Op die dag zal op de bellen van de paarden staan: HEILIG VOOR DE HEERE. En de potten in het huis van de HEERE zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de HEERE van de legermachten heilig zijn, zodat allen die willen offeren, zullen komen en ervan nemen om erin te koken. Op die dag zal er geen Kanaäniet meer zijn in het huis van de HEERE van de legermachten" (Zach. 14:20 en 21).

5. Rechtspraak 
Eén van de dingen die voor staatsmannen van groot belang zijn, is het concept van een eerlijke behandeling en gerechtigheid voor iedereen. Zoals we eerder zagen, is dat onmogelijk door menselijke inspanningen te bereiken. Onze zondige natuur resulteert zo vaak in hebzucht, egoïsme en onderdrukking. Men kan de oorspronkelijke aard van de mensheid niet veranderen door regels of aansporingen.
Maar één van de belangrijkste kenmerken van Christus' heerschappij over de aarde is gerechtigheid voor iedereen, vooral voor de armen en behoeftigen. Dit is slechts een uitbreiding van Zijn rechtvaardigheid, die we zojuist hebben besproken:

 • "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen" (Jes. 9:5 en 6);
  "Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen" (Jes. 11:4a);
  "Hij zal de ellendigen van het volk recht doen, hij zal de kinderen van de arme verlossen en de onderdrukker verbrijzelen (...) Want hij zal de arme redden die om hulp roept, en de ellendige, en wie geen helper heeft Hij zal de geringe en arme sparen en de ziel van de armen verlossen. Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden, hun bloed is kostbaar in zijn ogen" (Ps. 72:4 en 12-14; zie ook Jer. 23:5 en 6, hierboven al genoemd).

Er is absoluut geen twijfel over mogelijk, dat de wereld nooit een rechtvaardige en absoluut eerlijke regering zal kennen, totdat Hij, de Koning der koningen, zal wederkomen en de volledige heerschappij zal hebben.

6. Kennis van God
Het staat buiten kijf dat het falen van de mens niet alleen te wijten is aan zijn aangeboren zondigheid en zwakheid, maar ook aan zijn onwetendheid over God en Diens karakter en wegen. De profetie van Jesaja opent met Gods klaagzang over de onwetendheid van Zijn aardse volk Israël, ondanks het onderwijs van de priesters en profeten:

 • "Luister, hemel, neem ter ore, aarde! Want de HEERE spreekt: Ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien, maar zíj zijn tegen Mij in opstand gekomen. Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar, maar Israël heeft geen kennis, Mijn volk heeft geen inzicht” (Jes. 1:2 en 3).

Israël was dieper gevallen dan de dieren, want dieren herkennen hun eigenaren, maar Israël weigerde dat te doen, door haar bodemloze afval. Maar toch zal dit allemaal worden rechtgezet in de volgende aioon, want dan "zal de aarde vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt" (Jes. 11:9). Eerst zal een verlost en hersteld Israël tot volledige kennis van God komen, in het tijdperk van het nieuwe verbond (Jer. 31:33 en 34 en Jes. 54:13). Dan zullen zij, als de grootste zendingsvolk aller tijden, deze kennis tot aan het uiterste der aarde brengen, met zegen als gevolg. Dit is in de huidige tijd van afwijzing van Christus moeilijk voor te stellen.

7. Bevrijd van onderdrukking
Een laatste kenmerk van het komende koninkrijk op aarde, dat samenhangt met het regeren van de Heere in gerechtigheid, is de bevrijding van alle vormen van onderdrukking. Sociale, politieke of religieuze onderdrukking zullen niet worden getolereerd.

 • "Hij zal de ellendigen van het volk recht doen, hij zal de kinderen van de arme verlossen en de onderdrukker verbrijzelen" (Ps. 72:4);
  "Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten”(Jes. 42:6 en 7 en zie ook 49:8 en 9).

Wanneer satan gedurende duizend jaar gebonden en in gevangenschap is, zodat hij de volken niet kan verleiden, zal een belangrijke belemmering voor het vestigen en in stand houden van het koninkrijk, door God zijn verwijderd (Openb. 20:1-3). Feitelijk is het moeilijk voor te stellen, hoe de aardse omstandigheden zullen zijn zonder de onheilspellende macht van wie genoemd wordt 'de god van deze eeuw' (Gr. aioon - 2 Kor. 4:4). Hij heeft de gedachten van alle ongelovigen zolang verblind en deze huidige wereld aangezet tot verschrikkelijke opstand tegen God en Zijn verlossingsplan. Maar straks zal zijn invloed verdwenen zijn en gaan de woorden van de profeet Zacharia in vervulling:

 • “De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de enige zijn en Zijn Naam de enige” (Zach. 14:9).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'