Nieuw boek - Op weg naar de eindtijd

Nieuw boek

Op weg naar de eindtijd

In dit boekje gaat het, zoals de titel ook aangeeft, niet zozeer over de eindtijd zelf, maar over de weg ernaartoe. Wanneer is God op weg gegaan naar die eindtijd en wat is er onderweg zoal van belang? Wat zeggen de profeten en wat staat er in het Nieuwe Testament? Welke lijnen kunnen we ontdekken in de Bijbel die naar die tijd leiden? Wat zegt het begrip precies? Dus: waar en wanneer lezen we in de Bijbel iets over de 'eindtijd' (N.B.G.-'51-vertaling), of, zoals de Herziene Statenvertaling (HSV) zegt: de 'tijd van het einde'?

De 'eindtijd' is een thema dat velen door de tijden heen heeft geboeid. En daarmee sta je in de traditie van de Bijbel zelf, want door de hele Bijbel heen komt de eindtijd aan bod. Logisch ook, want ooit was er een begin van de tijd; het verslag daarvan is summier. En ooit komt er ook weer een einde aan. Zowel aan het begin als aan het einde is God er. En ... Hij is er ook in de tussentijd!

Alvast vooruitlopend op wat in het boekje aan de orde komt: het begrip eindtijd heeft geen betrekking op de (totale) ondergang of vernietiging van deze wereld (de hemelen en de aarde). Mensen uit bepaalde christelijke kringen die verkondigen dat het einde nabij is en de wereld spoedig zal vergaan, bevinden zich niet op Bijbelse grond. Voordat de hemelen en aarde, zoals we die tot op de dag van vandaag kennen, echt vergaan, zal er in ieder geval nog een periode van 1000 jaar zijn, waarin de hemelse heerschappij op deze aarde wordt uitgeoefend. Dat mag dus voor velen een geruststellend idee zijn. 
Dat neemt niet weg dat de eindtijd wel degelijk eindtijd is! Het is namelijk het einde van de huidige wereld: het einde van de tegenwoordige aioon. Dit Griekse woord wordt in de Nederlandse vertalingen met 'wereld' vertaald en ook wel met 'eeuw'.
Een korte definitie van het begrip aioon is: de toestand waarin de wereld (Grieks: kosmos, de geschapen wereld) gedurende een bepaalde tijd bestaat. Welnu, aan die toestand komt een einde en volgens Efeze 2:7 volgen dan nog de 'komende eeuwen (Grieks: aionen). Het einde van de huidige wereld / eeuw en het begin van de volgende(n) wordt gerealiseerd door en tijdens de wederkomst van Christus. Hij zal verschijnen in de wereld en orde op zaken stellen.
Het gaat dus niet om het einde in de zin van totale vernietiging, maar om een eindpunt met daarna een nieuwe start. Net als in de tijd van Noach. De Heere God oordeelde destijds de oude wereld - de 'wereld van de goddelozen' - en maakte met Noach en de zijnen na de zondvloed een nieuwe start. De Heere Jezus vergeleek de dagen van Noach met de dagen van de Zoon des mensen. Dat zijn de dagen waarin gewerkt wordt aan de overgang naar een nieuwe periode in Gods plan van de eeuwen. Een tijdperk dat gekenmerkt wordt door gerechtigheid, met als uitwerking vrede op aarde!

De inhoud van het boek

Voorwoord

Hoofdstuk 1 - De Eerste en de Laatste
Plan van de eeuwen
De Alfa en de Omega
Het Begin en het Einde

Hoofdstuk 2 - Diverse lijnen
Het licht overwint de duisternis
Koningschap
7000 jaar
Profetie
Niet speculeren, maar herkennen

Hoofdstuk 3 - De tijd van het einde
Eindtijd
Vastgestelde tijd
God is genadig en rechtvaardig

Hoofdstuk 4 - Tijdelijk verborgen

Hoofdstuk 5 - Voleinding van de wereld
De mens van de wetteloosheid
Parousia

Hoofdstuk 6 - Het systeem Babel
Boekdrukkunst
De wetenschap
De eigenmachtige mens

Hoofdstuk 7 - De laatste dagen
Afval
Profetische woorden van Paulus
De dagen van Noach
Openbaring

Nawoord

AUTEUR: PETER SLAGTER | 64 PAGINA’S | PAPERBACK  (ook als e-book verkrijgbaar).
Zie voor meer info: Everread Uitgevers

Meer artikelen in de serie "Nieuw boek":

Toon alle artikelen in deze serie (57).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'