Nieuw boek - Op weg naar de eindtijd

Nieuw boek

Op weg naar de eindtijd

In dit boekje gaat het, zoals de titel ook aangeeft, niet zozeer over de eindtijd zelf, maar over de weg ernaartoe. Wanneer is God op weg gegaan naar die eindtijd en wat is er onderweg zoal van belang? Wat zeggen de profeten en wat staat er in het Nieuwe Testament? Welke lijnen kunnen we ontdekken in de Bijbel die naar die tijd leiden? Wat zegt het begrip precies? Dus: waar en wanneer lezen we in de Bijbel iets over de 'eindtijd' (N.B.G.-'51-vertaling), of, zoals de Herziene Statenvertaling (HSV) zegt: de 'tijd van het einde'?

De 'eindtijd' is een thema dat velen door de tijden heen heeft geboeid. En daarmee sta je in de traditie van de Bijbel zelf, want door de hele Bijbel heen komt de eindtijd aan bod. Logisch ook, want ooit was er een begin van de tijd; het verslag daarvan is summier. En ooit komt er ook weer een einde aan. Zowel aan het begin als aan het einde is God er. En ... Hij is er ook in de tussentijd!

Alvast vooruitlopend op wat in het boekje aan de orde komt: het begrip eindtijd heeft geen betrekking op de (totale) ondergang of vernietiging van deze wereld (de hemelen en de aarde). Mensen uit bepaalde christelijke kringen die verkondigen dat het einde nabij is en de wereld spoedig zal vergaan, bevinden zich niet op Bijbelse grond. Voordat de hemelen en aarde, zoals we die tot op de dag van vandaag kennen, echt vergaan, zal er in ieder geval nog een periode van 1000 jaar zijn, waarin de hemelse heerschappij op deze aarde wordt uitgeoefend. Dat mag dus voor velen een geruststellend idee zijn. 
Dat neemt niet weg dat de eindtijd wel degelijk eindtijd is! Het is namelijk het einde van de huidige wereld: het einde van de tegenwoordige aioon. Dit Griekse woord wordt in de Nederlandse vertalingen met 'wereld' vertaald en ook wel met 'eeuw'.
Een korte definitie van het begrip aioon is: de toestand waarin de wereld (Grieks: kosmos, de geschapen wereld) gedurende een bepaalde tijd bestaat. Welnu, aan die toestand komt een einde en volgens Efeze 2:7 volgen dan nog de 'komende eeuwen (Grieks: aionen). Het einde van de huidige wereld / eeuw en het begin van de volgende(n) wordt gerealiseerd door en tijdens de wederkomst van Christus. Hij zal verschijnen in de wereld en orde op zaken stellen.
Het gaat dus niet om het einde in de zin van totale vernietiging, maar om een eindpunt met daarna een nieuwe start. Net als in de tijd van Noach. De Heere God oordeelde destijds de oude wereld - de 'wereld van de goddelozen' - en maakte met Noach en de zijnen na de zondvloed een nieuwe start. De Heere Jezus vergeleek de dagen van Noach met de dagen van de Zoon des mensen. Dat zijn de dagen waarin gewerkt wordt aan de overgang naar een nieuwe periode in Gods plan van de eeuwen. Een tijdperk dat gekenmerkt wordt door gerechtigheid, met als uitwerking vrede op aarde!

De inhoud van het boek

Voorwoord

Hoofdstuk 1 - De Eerste en de Laatste
Plan van de eeuwen
De Alfa en de Omega
Het Begin en het Einde

Hoofdstuk 2 - Diverse lijnen
Het licht overwint de duisternis
Koningschap
7000 jaar
Profetie
Niet speculeren, maar herkennen

Hoofdstuk 3 - De tijd van het einde
Eindtijd
Vastgestelde tijd
God is genadig en rechtvaardig

Hoofdstuk 4 - Tijdelijk verborgen

Hoofdstuk 5 - Voleinding van de wereld
De mens van de wetteloosheid
Parousia

Hoofdstuk 6 - Het systeem Babel
Boekdrukkunst
De wetenschap
De eigenmachtige mens

Hoofdstuk 7 - De laatste dagen
Afval
Profetische woorden van Paulus
De dagen van Noach
Openbaring

Nawoord

AUTEUR: PETER SLAGTER | 64 PAGINA’S | PAPERBACK  (ook als e-book verkrijgbaar).
Zie voor meer info: Everread Uitgevers

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Op weg naar de eindtijd

De titel van dit boekje zegt dat we nog niet in de eindtijd leven. De wereldgeschiedenis beweegt zich echter wel in die richting. Het is mooi om te zien dat God Zijn plan door middel van Zijn Woord bekendgemaakt heeft. Meer en meer zien we dat actuele ontwikkelingen om ons heen een plek lijken te krijgen in hoe de (nabije) toekomst zal gaan verlopen. Daarom is het belangrijk om te weten wat God zegt in Zijn Woord. Hoe het ook zal gaan, we weten dat God het Begin is én het Einde. En daartussenin is Hij bij ons.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Op weg naar de eindtijd'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Schatten uit Gods Woord (3)

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 3