Nieuw boek - Gods plan met Israël

Nieuw boek

Gods plan met Israël

Basis
Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen.
Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het niet alleen om de historie en de toekomst, maar ook om het huidige bestaan.
Ooit heeft God de Israëlieten verlost uit de slavernij van Egypte en in de woestijn geleid. Dit gebeurde onder aanvoering van Mozes (en Aäron). Aangekomen bij de berg Horeb, in de woestijn Sinaï, heeft God Zich officieel aan het volk verbonden. Daar wordt duidelijk wat Gods bedoeling is met Israël: "Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn" (Exod. 19: 5 en 6a).
Dat doel is - ook vandaag - nog altijd niet bereikt, maar… Gods Woord houdt stand en zal geen duimbreed wijken!

Verwarring
De Bijbelse geschiedenis laat zien hoe het Israël vergaan is in de loop der tijd. Dat is een geschiedenis met vele hoogtepunten en ook helaas met zeer veel dieptepunten. De huidige toestand van Israël heeft een voorgeschiedenis en het is belangrijk om die te kennen. En hoewel de situatie in en om Israël er nog altijd een is van spanning, onzekerheid, onveiligheid, en de Joodse samenleving bepaald niet tot eer van God is, denkt menigeen dat het beloofde herstel al is begonnen (bijvoorbeeld bij de uitroeping van de staat in 1948). Maar niets is minder waar!
Door bijvoorbeeld belofte en profetie te verwarren, krijg je zomaar een verkeerd zicht op Israël. Daarom is het goed om zaken te onderscheiden en de Bijbel ook op dit punt nauwkeurig te lezen. Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de uitgebreide informatie over Gods plan met Israël in verleden, heden en toekomst.

Hoop
Als één ding wel heel duidelijk wordt uit Israëls geschiedenis, is dat God trouw is en blijft aan Zijn Woord en belofte(n). Het staat dan ook buiten kijf dat de woorden van Mozes in Deuteronomium volledig worden vervuld, zoals later ook in vele andere profetieën wordt bevestigd. Het gezegde ‘Eind goed, al goed’ is voluit van toepassing. Zoals God het voorzegd en beloofd heeft, zo zal het ook daadwerkelijk gaan gebeuren. Op naar het feest! Wat een dag zal dat zijn ...

De inhoud van het boek

Hoofdstuk 1 - De verkiezing van Israël
De berg van God
Arendsvleugels
Liefde
Roeping en bestemming

  1. Feodaal verbond
  2. Huwelijksverbond

Koninkrijk van priesters
Kroon van de Thora
Kroon van het koningschap
Kroon van het priesterschap

Hoofdstuk 2 - Zegen en vloek
Zegen
Vloek
Uit het land
Het noordelijke rijk - 'Israël'
Het zuidelijke rijk - 'Juda'
Wegvoering
Verwerping

Hoofdstuk 3 - De huidige terugkeer
Zionisme
Verstrooiing
Oordeel
Olijfberg
Verlossing

Hoofdstuk 4 - Deuteronomium 30
Ontlediging
Bekering en herstel
Deuteronomium 30
1. Vers 1a
2. Vers 1b
3. Vers 3a
4. Vers 4 en 5
5. Vers 6
6. Vers 7
7. Vers 8-10

Hoofdstuk 5 - Via de woestijn naar het land
Jeremia 31
Hosea 2
Johannes 2

Hoofdstuk 6 - Feest!
Leviticus 23
Deuteronomium 33
Psalm 100
Hooglied 2
Jesaja 2
Jesaja 32
Ezechiël 34 en 36

AUTEUR: PETER SLAGTER | 64 PAGINA’S | PAPERBACK (ook als E-book verkrijgbaar)

Meer info & bestellen: Everread Uitgevers

Meer artikelen in de serie "Nieuw boek":

Toon alle artikelen in deze serie (55).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'