Nieuw boek - Gods plan met Israël

Nieuw boek

Gods plan met Israël

Basis
Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen.
Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het niet alleen om de historie en de toekomst, maar ook om het huidige bestaan.
Ooit heeft God de Israëlieten verlost uit de slavernij van Egypte en in de woestijn geleid. Dit gebeurde onder aanvoering van Mozes (en Aäron). Aangekomen bij de berg Horeb, in de woestijn Sinaï, heeft God Zich officieel aan het volk verbonden. Daar wordt duidelijk wat Gods bedoeling is met Israël: "Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn" (Exod. 19: 5 en 6a).
Dat doel is - ook vandaag - nog altijd niet bereikt, maar… Gods Woord houdt stand en zal geen duimbreed wijken!

Verwarring
De Bijbelse geschiedenis laat zien hoe het Israël vergaan is in de loop der tijd. Dat is een geschiedenis met vele hoogtepunten en ook helaas met zeer veel dieptepunten. De huidige toestand van Israël heeft een voorgeschiedenis en het is belangrijk om die te kennen. En hoewel de situatie in en om Israël er nog altijd een is van spanning, onzekerheid, onveiligheid, en de Joodse samenleving bepaald niet tot eer van God is, denkt menigeen dat het beloofde herstel al is begonnen (bijvoorbeeld bij de uitroeping van de staat in 1948). Maar niets is minder waar!
Door bijvoorbeeld belofte en profetie te verwarren, krijg je zomaar een verkeerd zicht op Israël. Daarom is het goed om zaken te onderscheiden en de Bijbel ook op dit punt nauwkeurig te lezen. Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de uitgebreide informatie over Gods plan met Israël in verleden, heden en toekomst.

Hoop
Als één ding wel heel duidelijk wordt uit Israëls geschiedenis, is dat God trouw is en blijft aan Zijn Woord en belofte(n). Het staat dan ook buiten kijf dat de woorden van Mozes in Deuteronomium volledig worden vervuld, zoals later ook in vele andere profetieën wordt bevestigd. Het gezegde ‘Eind goed, al goed’ is voluit van toepassing. Zoals God het voorzegd en beloofd heeft, zo zal het ook daadwerkelijk gaan gebeuren. Op naar het feest! Wat een dag zal dat zijn ...

De inhoud van het boek

Hoofdstuk 1 - De verkiezing van Israël
De berg van God
Arendsvleugels
Liefde
Roeping en bestemming

  1. Feodaal verbond
  2. Huwelijksverbond

Koninkrijk van priesters
Kroon van de Thora
Kroon van het koningschap
Kroon van het priesterschap

Hoofdstuk 2 - Zegen en vloek
Zegen
Vloek
Uit het land
Het noordelijke rijk - 'Israël'
Het zuidelijke rijk - 'Juda'
Wegvoering
Verwerping

Hoofdstuk 3 - De huidige terugkeer
Zionisme
Verstrooiing
Oordeel
Olijfberg
Verlossing

Hoofdstuk 4 - Deuteronomium 30
Ontlediging
Bekering en herstel
Deuteronomium 30
1. Vers 1a
2. Vers 1b
3. Vers 3a
4. Vers 4 en 5
5. Vers 6
6. Vers 7
7. Vers 8-10

Hoofdstuk 5 - Via de woestijn naar het land
Jeremia 31
Hosea 2
Johannes 2

Hoofdstuk 6 - Feest!
Leviticus 23
Deuteronomium 33
Psalm 100
Hooglied 2
Jesaja 2
Jesaja 32
Ezechiël 34 en 36

AUTEUR: PETER SLAGTER | 64 PAGINA’S | PAPERBACK (ook als E-book verkrijgbaar)

Meer info & bestellen: Everread Uitgevers

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Gods plan met Israël

Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen.

Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het om het historische en het toekomstige aspect van het volk, maar zeker ook om het huidige. Door belofte en profetie te verwarren, heb je maar zo een verkeerd zicht op Israël. Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de uitgebreide informatie in de Bijbel over Gods plan met Israël.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gods plan met Israël'

Hooglied

Hooglied - over een herder en zijn geliefde

Hooglied is een bijzonder Bijbelboekje. Het behoort tot de zogenaamde feestrollen. Binnen het Jodendom wordt het gelezen op de achtste dag van het Paasfeest - Pesach - het feest waarop de verlossing van Israël uit Egypte wordt herdacht. Daarbij wordt het boek gezien als een afspiegeling van Gods liefdesverklaring aan Israël en het verbond tussen Hem en Zijn volk.

Diverse 'partijen' komen erin aan het woord, maar de belangrijkste zijn toch wel de herder en zijn geliefde. Samen vormen ze een prachtig paar, waarin de Herder en Zijn volk Israël niet moeilijk zijn te herkennen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Hooglied'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er - eind 2016, bijna 3 jaar later - deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'