Nieuw boek - Gods plan met Israël

Nieuw boek

Gods plan met Israël

Basis
Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen.
Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het niet alleen om de historie en de toekomst, maar ook om het huidige bestaan.
Ooit heeft God de Israëlieten verlost uit de slavernij van Egypte en in de woestijn geleid. Dit gebeurde onder aanvoering van Mozes (en Aäron). Aangekomen bij de berg Horeb, in de woestijn Sinaï, heeft God Zich officieel aan het volk verbonden. Daar wordt duidelijk wat Gods bedoeling is met Israël: "Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn" (Exod. 19: 5 en 6a).
Dat doel is - ook vandaag - nog altijd niet bereikt, maar… Gods Woord houdt stand en zal geen duimbreed wijken!

Verwarring
De Bijbelse geschiedenis laat zien hoe het Israël vergaan is in de loop der tijd. Dat is een geschiedenis met vele hoogtepunten en ook helaas met zeer veel dieptepunten. De huidige toestand van Israël heeft een voorgeschiedenis en het is belangrijk om die te kennen. En hoewel de situatie in en om Israël er nog altijd een is van spanning, onzekerheid, onveiligheid, en de Joodse samenleving bepaald niet tot eer van God is, denkt menigeen dat het beloofde herstel al is begonnen (bijvoorbeeld bij de uitroeping van de staat in 1948). Maar niets is minder waar!
Door bijvoorbeeld belofte en profetie te verwarren, krijg je zomaar een verkeerd zicht op Israël. Daarom is het goed om zaken te onderscheiden en de Bijbel ook op dit punt nauwkeurig te lezen. Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de uitgebreide informatie over Gods plan met Israël in verleden, heden en toekomst.

Hoop
Als één ding wel heel duidelijk wordt uit Israëls geschiedenis, is dat God trouw is en blijft aan Zijn Woord en belofte(n). Het staat dan ook buiten kijf dat de woorden van Mozes in Deuteronomium volledig worden vervuld, zoals later ook in vele andere profetieën wordt bevestigd. Het gezegde ‘Eind goed, al goed’ is voluit van toepassing. Zoals God het voorzegd en beloofd heeft, zo zal het ook daadwerkelijk gaan gebeuren. Op naar het feest! Wat een dag zal dat zijn ...

De inhoud van het boek

Hoofdstuk 1 - De verkiezing van Israël
De berg van God
Arendsvleugels
Liefde
Roeping en bestemming

  1. Feodaal verbond
  2. Huwelijksverbond

Koninkrijk van priesters
Kroon van de Thora
Kroon van het koningschap
Kroon van het priesterschap

Hoofdstuk 2 - Zegen en vloek
Zegen
Vloek
Uit het land
Het noordelijke rijk - 'Israël'
Het zuidelijke rijk - 'Juda'
Wegvoering
Verwerping

Hoofdstuk 3 - De huidige terugkeer
Zionisme
Verstrooiing
Oordeel
Olijfberg
Verlossing

Hoofdstuk 4 - Deuteronomium 30
Ontlediging
Bekering en herstel
Deuteronomium 30
1. Vers 1a
2. Vers 1b
3. Vers 3a
4. Vers 4 en 5
5. Vers 6
6. Vers 7
7. Vers 8-10

Hoofdstuk 5 - Via de woestijn naar het land
Jeremia 31
Hosea 2
Johannes 2

Hoofdstuk 6 - Feest!
Leviticus 23
Deuteronomium 33
Psalm 100
Hooglied 2
Jesaja 2
Jesaja 32
Ezechiël 34 en 36

AUTEUR: PETER SLAGTER | 64 PAGINA’S | PAPERBACK (ook als E-book verkrijgbaar)

Meer info & bestellen: Everread Uitgevers

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Op weg naar de eindtijd

De titel van dit boekje zegt dat we nog niet in de eindtijd leven. De wereldgeschiedenis beweegt zich echter wel in die richting. Het is mooi om te zien dat God Zijn plan door middel van Zijn Woord bekendgemaakt heeft. Meer en meer zien we dat actuele ontwikkelingen om ons heen een plek lijken te krijgen in hoe de (nabije) toekomst zal gaan verlopen. Daarom is het belangrijk om te weten wat God zegt in Zijn Woord. Hoe het ook zal gaan, we weten dat God het Begin is én het Einde. En daartussenin is Hij bij ons.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Op weg naar de eindtijd'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Schatten uit Gods Woord (3)

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 3