Nieuw boek - Gods plan met Israël

Nieuw boek

Gods plan met Israël

Basis
Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen.
Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het niet alleen om de historie en de toekomst, maar ook om het huidige bestaan.
Ooit heeft God de Israëlieten verlost uit de slavernij van Egypte en in de woestijn geleid. Dit gebeurde onder aanvoering van Mozes (en Aäron). Aangekomen bij de berg Horeb, in de woestijn Sinaï, heeft God Zich officieel aan het volk verbonden. Daar wordt duidelijk wat Gods bedoeling is met Israël: "Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn" (Exod. 19: 5 en 6a).
Dat doel is - ook vandaag - nog altijd niet bereikt, maar… Gods Woord houdt stand en zal geen duimbreed wijken!

Verwarring
De Bijbelse geschiedenis laat zien hoe het Israël vergaan is in de loop der tijd. Dat is een geschiedenis met vele hoogtepunten en ook helaas met zeer veel dieptepunten. De huidige toestand van Israël heeft een voorgeschiedenis en het is belangrijk om die te kennen. En hoewel de situatie in en om Israël er nog altijd een is van spanning, onzekerheid, onveiligheid, en de Joodse samenleving bepaald niet tot eer van God is, denkt menigeen dat het beloofde herstel al is begonnen (bijvoorbeeld bij de uitroeping van de staat in 1948). Maar niets is minder waar!
Door bijvoorbeeld belofte en profetie te verwarren, krijg je zomaar een verkeerd zicht op Israël. Daarom is het goed om zaken te onderscheiden en de Bijbel ook op dit punt nauwkeurig te lezen. Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de uitgebreide informatie over Gods plan met Israël in verleden, heden en toekomst.

Hoop
Als één ding wel heel duidelijk wordt uit Israëls geschiedenis, is dat God trouw is en blijft aan Zijn Woord en belofte(n). Het staat dan ook buiten kijf dat de woorden van Mozes in Deuteronomium volledig worden vervuld, zoals later ook in vele andere profetieën wordt bevestigd. Het gezegde ‘Eind goed, al goed’ is voluit van toepassing. Zoals God het voorzegd en beloofd heeft, zo zal het ook daadwerkelijk gaan gebeuren. Op naar het feest! Wat een dag zal dat zijn ...

De inhoud van het boek

Hoofdstuk 1 - De verkiezing van Israël
De berg van God
Arendsvleugels
Liefde
Roeping en bestemming

  1. Feodaal verbond
  2. Huwelijksverbond

Koninkrijk van priesters
Kroon van de Thora
Kroon van het koningschap
Kroon van het priesterschap

Hoofdstuk 2 - Zegen en vloek
Zegen
Vloek
Uit het land
Het noordelijke rijk - 'Israël'
Het zuidelijke rijk - 'Juda'
Wegvoering
Verwerping

Hoofdstuk 3 - De huidige terugkeer
Zionisme
Verstrooiing
Oordeel
Olijfberg
Verlossing

Hoofdstuk 4 - Deuteronomium 30
Ontlediging
Bekering en herstel
Deuteronomium 30
1. Vers 1a
2. Vers 1b
3. Vers 3a
4. Vers 4 en 5
5. Vers 6
6. Vers 7
7. Vers 8-10

Hoofdstuk 5 - Via de woestijn naar het land
Jeremia 31
Hosea 2
Johannes 2

Hoofdstuk 6 - Feest!
Leviticus 23
Deuteronomium 33
Psalm 100
Hooglied 2
Jesaja 2
Jesaja 32
Ezechiël 34 en 36

AUTEUR: PETER SLAGTER | 64 PAGINA’S | PAPERBACK (ook als E-book verkrijgbaar)

Meer info & bestellen: Everread Uitgevers

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De gehoorzaamheid van de Zoon

In dit boekje gaat het naar aanleiding van Hebreeën 5:7-9 over de laatste periode van het leven van de Heere Jezus. Die periode begon met Zijn gebedsstrijd in de hof van Gethsémané en eindigde met Zijn kruisdood; al met al nog niet eens één etmaal, ja, hooguit achttien uur.

De drie fasen in die periode worden in Hebreeën 5:7-9 samengevat in drie verzen. Het is voor ons goed om hierover na te denken omdat het ons bepaalt bij de diepe weg die onze Heiland in gehoorzaamheid ging. Zijn verlossingswerk heeft vele gevolgen. Zo is het voor ons onder meer de basis van ons leven met Hem.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gehoorzaamheid van de Zoon'

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'ADAM als type van Christus'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'