Nieuw boek - Gods plan met Israël

Nieuw boek

Gods plan met Israël

Basis
Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen.
Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het niet alleen om de historie en de toekomst, maar ook om het huidige bestaan.
Ooit heeft God de Israëlieten verlost uit de slavernij van Egypte en in de woestijn geleid. Dit gebeurde onder aanvoering van Mozes (en Aäron). Aangekomen bij de berg Horeb, in de woestijn Sinaï, heeft God Zich officieel aan het volk verbonden. Daar wordt duidelijk wat Gods bedoeling is met Israël: "Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn" (Exod. 19: 5 en 6a).
Dat doel is - ook vandaag - nog altijd niet bereikt, maar… Gods Woord houdt stand en zal geen duimbreed wijken!

Verwarring
De Bijbelse geschiedenis laat zien hoe het Israël vergaan is in de loop der tijd. Dat is een geschiedenis met vele hoogtepunten en ook helaas met zeer veel dieptepunten. De huidige toestand van Israël heeft een voorgeschiedenis en het is belangrijk om die te kennen. En hoewel de situatie in en om Israël er nog altijd een is van spanning, onzekerheid, onveiligheid, en de Joodse samenleving bepaald niet tot eer van God is, denkt menigeen dat het beloofde herstel al is begonnen (bijvoorbeeld bij de uitroeping van de staat in 1948). Maar niets is minder waar!
Door bijvoorbeeld belofte en profetie te verwarren, krijg je zomaar een verkeerd zicht op Israël. Daarom is het goed om zaken te onderscheiden en de Bijbel ook op dit punt nauwkeurig te lezen. Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de uitgebreide informatie over Gods plan met Israël in verleden, heden en toekomst.

Hoop
Als één ding wel heel duidelijk wordt uit Israëls geschiedenis, is dat God trouw is en blijft aan Zijn Woord en belofte(n). Het staat dan ook buiten kijf dat de woorden van Mozes in Deuteronomium volledig worden vervuld, zoals later ook in vele andere profetieën wordt bevestigd. Het gezegde ‘Eind goed, al goed’ is voluit van toepassing. Zoals God het voorzegd en beloofd heeft, zo zal het ook daadwerkelijk gaan gebeuren. Op naar het feest! Wat een dag zal dat zijn ...

De inhoud van het boek

Hoofdstuk 1 - De verkiezing van Israël
De berg van God
Arendsvleugels
Liefde
Roeping en bestemming

  1. Feodaal verbond
  2. Huwelijksverbond

Koninkrijk van priesters
Kroon van de Thora
Kroon van het koningschap
Kroon van het priesterschap

Hoofdstuk 2 - Zegen en vloek
Zegen
Vloek
Uit het land
Het noordelijke rijk - 'Israël'
Het zuidelijke rijk - 'Juda'
Wegvoering
Verwerping

Hoofdstuk 3 - De huidige terugkeer
Zionisme
Verstrooiing
Oordeel
Olijfberg
Verlossing

Hoofdstuk 4 - Deuteronomium 30
Ontlediging
Bekering en herstel
Deuteronomium 30
1. Vers 1a
2. Vers 1b
3. Vers 3a
4. Vers 4 en 5
5. Vers 6
6. Vers 7
7. Vers 8-10

Hoofdstuk 5 - Via de woestijn naar het land
Jeremia 31
Hosea 2
Johannes 2

Hoofdstuk 6 - Feest!
Leviticus 23
Deuteronomium 33
Psalm 100
Hooglied 2
Jesaja 2
Jesaja 32
Ezechiël 34 en 36

AUTEUR: PETER SLAGTER | 64 PAGINA’S | PAPERBACK (ook als E-book verkrijgbaar)

Meer info & bestellen: Everread Uitgevers

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'