Nieuw boek - Omgaan met tegenslag

Nieuw boek

Omgaan met tegenslag

Iedereen krijgt een keer te maken met tegenslag in het leven, sommigen zelfs vaak. In dit boek wijst Sebastiaan de Graaf ons een weg om vanuit het christelijk geloof met tegenslag te kunnen omgaan.

Het belangrijkste aspect hierin is dat wij met pijn, lijden en verdriet naar God mogen gaan. Ons leed wordt dan niet altijd weggenomen, maar Hij biedt wel troost en hoop, zodat we net als de lijdende Job kunnen zeggen: "... maar nu heeft mijn oog U gezien."
De schrijver verweeft de levens van Bijbelse personen, de verhalen van gelovigen en zijn eigen ervaringen tot een rode draad die door heel het boek heen loopt. Ook geeft hij veel praktische voorbeelden die je kunnen helpen om samen met God door moeilijke tijden te gaan.

Kwetsbaar
Dit is een open en kwetsbaar boek. Kwetsbaar voor de schrijver, omdat hij op een eerlijke manier naar zichzelf en zijn eigen tegenslagen kijkt (maar ook kwetsbaar voor de lezer als hij/zij hetzelfde durft te doen). In het voorwoord lezen we: “Al lange tijd had ik de wens om een boek te schrijven waarin mijn dagelijks werk als hulpverlener en mijn passie voor de Bijbel samenkomen. Het kwam er op één of andere manier telkens maar niet van om dit daadwerkelijk te doen. De uiteindelijke reden hiervan is denk ik toch wel dat ik er zelf nog niet klaar voor was. Achteraf gezien waren er twee zaken nodig om ervoor te zorgen dat dit wel het geval was. De ene was de ervaring van een depressie en de andere het verlangen om één en ander over dit onderwerp te lezen (…) De depressie luwde begin 2019, maar ik heb nog lange tijd last gehad van de naweeën. In die periode begon onbedoeld het eerste voorwerk voor dit boek met spreekbeurten over rouwverwerking en breken met verkeerde patronen.”
Achter in het boek zijn vragen opgenomen voor gesprek of persoonlijke reflectie, waardoor het ook als werkboek is te gebruiken.

De inhoud van het boek

Hoofdstuk 1 – Wij hebben tegenslag
Geluk
Het verhaal van Gert
Perspectief
Gelovigen hebben tegenslag
Gelovigen lijden onder tegenslag
Verkeerde strategieën
Het verhaal van Hannah
Hulp zoeken
Ons hart uitstorten

Hoofdstuk 2 – De oorzaak van tegenslag
Waar beginnen wij?
Waarom?
Corrie ten Boom
Wisselende geloofshouding
Diagnose geeft geen herstel
Westerse inkadering
Het verhaal van Ben en Hellen
Worstelen mag
Job
Het verhaal van Peter

Hoofdstuk 3 – God ontmoeten in tegenslag
Actualiteit
Elisa en Gods verborgen leger
De onzichtbare werkelijkheid
Delen in de verborgenheid
Het verhaal van Marrie
Jozef: familiedrama leidt tot redding
De vrienden in de oven
Het verhaal van Nelleke en Ron
Hoe God met ons meegaat
Het verhaal van Lea

Hoofdstuk 4 – Visie op tegenslag
Een plek geven
Kom mijn ongeloof te hulp
Het verhaal van Maaike
Tegenslag is niet enkel een probleem
Geluk is geen doel
Van tegenslag naar hoop
Het verhaal van Ronald

Hoofdstuk 5 – Omgaan met tegenslag
Verschil in omgang met leed
Impact
Het verhaal van Jacob
Ander perspectief
Heer, geef mij moed, rust en wijsheid
Het verhaal van Daisy
Breken met verkeerde patronen
Hoe kunnen wij patronen doorbreken?
Veranderen door tegenslag
Hef de slappe handen
Het verhaal van Josias
Hulpmiddelen

Hoofdstuk 6 – Omgaan met rouw
Situaties van rouw
’t Is mij goed wat God doet
Davids rouwen
Aannames over rouw
Rouwfasen
Wat kan helpen
Het verhaal van de familie Montanus

Hoofdstuk 7 – Geloven tijdens een donkere nacht
Elia’s depressie
Zelfdoding
Het verhaal van Mary
Het contact met God kwijt
Het verhaal van Benthe

Hoofdstuk 8 – Een mooi vooruitzicht
Hoe gaan wij verder?
Het verhaal van Niels

Gespreksvragen / Dankwoord / Tekstregister / Bronvermelding

AUTEUR: SEBASTIAAN DE GRAAF | 368 PAGINA’S | PAPERBACK
Voor info en/of bestellen: Everread Uitgevers.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'