Nieuw boek - Belangrijke toespraken in de Bijbel

Nieuw boek

Belangrijke toespraken in de Bijbel

In de Bijbel zijn diverse toespraken te vinden, bekende en minder bekende. Bekend zijn natuurlijk de 'Bergrede' van de Heere Jezus (Matth. 5-7) en Zijn rede over de laatste dingen (Matt. 24). Later zijn er de belangrijke toespraken van onder anderen Petrus en Paulus.

Wat minder bekend - maar ook belangrijk - zijn de toespraken in het Oude Testament. Van Mozes en Salomo bijvoorbeeld. Maar er zijn er meer!  
In dit boek komen een aantal bijzondere en verrassende toespraken voor het voetlicht met boeiende en leerzame onderwerpen over verleden, heden en toekomst. De eerste is degene met wie God begon met het op schrift stellen van Zijn Woord: Mozes. Het laatste hoofdstuk gaat dan over een aantal toespraken van Paulus, de apostel met wie God de openbaring van Zijn plan afrondde en door wiens bediening we uiteindelijk terechtkomen bij de onnaspeurlijke rijkdom van Christus.
Kortom, alleszins de moeite waard! In de inhoudsopgave van het boek staat overigens vermeld wie wat geschreven heeft.

De (verkorte) inhoud van het boek

Inleiding

Hoofdstuk 1 - Hoe gaan wij met het ons toegesproken Woord om?
De eerste en de laatste toespraak in de Bijbel
De Bijbel is Gods Woord
Zijn Woord is op mijn tong
Verborgen en geopenbaard
Wat doet het Woord (met) ons?
Berea en Troas
A. De Bereërs
B. Het voorval met Eutychus

Hoofdstuk 2 - De toespraak van Mozes
Ongeloof van Israël
Israël is een voorbeeld van hoe het niet moet
God voorzag veertig jaar lang
De zegen ... en de vloek
Uit het land
Maak het hart vet
Maar er is hoop!

Hoofdstuk 3 - Afscheidsrede van Jozua
Sichem
De toespraak
Jozua, de dienaar van de HEERE
De Hebreeuwse slaaf
De dienaar sterft – Mozes, Jozua, David
Dé Dienstknecht

Hoofdstuk 4 - De toespraak van Jotham
Regels voor de koning
De toespraak van Jotham
Olijfboom, vijgenboom, wijnstok en doornstruik.
Wat zeggen die bomen óns?

Hoofdstuk 5 - Salomo's woorden bij de inwijding van de tempel
Het volk zal terugkeren naar het land
De vijand zal zich over hen ontfermen
Goedkeuring door middel van vuur
Loofhuttenfeest - Tempel

Hoofdstuk 6 - De Bergrede
Het koninkrijk
Verschillende bergreden
Achtergrond van de Bergrede - de reden van de komst van de Heere Jezus
Enkele dingen uit de Bergrede - De zaligsprekingen, Het 'Onze Vader'
De werkers van de wetteloosheid

Hoofdstuk 7 - Rede tot Farizeeën en Schriftgeleerden
Wet van God of overlevering
Kosmische strijd
De toespraak over en tot de elite in Mattheüs 23
Zonen van de boze
Slaaf van de overlevering
Samaritaan

Hoofdstuk 8 - De afscheidsrede van de Heere Jezus
Achtergrond
Het Pascha en de 'planning' daarvan
Kerkelijke instellingen
Drie dagen en drie nachten
'Volbracht' terwijl het nog moet gebeuren

Hoofdstuk 9 - De (eerste) toespraken van Petrus
De eerste toespraak
De tweede toespraak van Petrus
De derde toespraak van Petrus

Hoofdstuk 10 - De toespraak van Stefanus
Wie is Stefanus?
Een dienstknecht van God móet spreken
Het getuigenis breidt zich uit
Saulus was onwetend
Gezindheid van Christus

Hoofdstuk 11 - Toespraken van Paulus
Toespraken van Paulus
In Rome

Tot slot

AUTEURS: JOB EKHART, HOITE SLAGTER, PETER SLAGTER| 128 PAGINA’S | PAPERBACK

Zie voor meer info: Everread Uitgevers

Meer artikelen in de serie "Nieuw boek":

Toon alle artikelen in deze serie (57).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'