Nieuw boek - LEVEND WATER

Nieuw boek

LEVEND WATER

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde. Niet alleen fysiek als vloeistof, in gasvorm als waterdamp en in vaste vorm als ijs, maar ook als onderdeel van allerlei andere elementen. In bomen, in planten en bijvoorbeeld in de mens. Een volwassen mens bestaat rond 70% uit water. Water is een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.

Nu gaat het in dit boekje niet over water als natuurlijk element. Daar zijn vele boeken over geschreven en alle info daarover is te vinden op internet. In de Bijbel wordt niet alleen gesproken over water als een vloeistof, maar gaat het vooral ook over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest. En daarbij staat water ook voor Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.
Jesaja schreef: "Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend" (Jes. 55:10 en 11).

Uiteraard kunnen we in een boekje van 64 pagina’s niet alles wat de Bijbel zegt over water of gebeurtenissen waarin water een onderdeel is, behandelen. Daarom richten we ons op een aantal willekeurig gekozen geschiedenissen waarin water een rol speelt, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Geschiedenissen die vaak wonderlijk, maar altijd leerzaam en betekenisvol zijn. Daarbij denkend aan het woord van de verhoogde en verheerlijkte Christus: "Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens" (Openb. 21:6).

De inhoud van het boek

Inleiding

Hoofdstuk 1 - Mozes: Uit het water getrokken
Mooie baby
Mozes
Mirjam - Maria

Hoofdstuk 2 - Wat moeten wij drinken?
Bitter
Teken
Hout
Israël

Hoofdstuk 3 - Water uit de Rots
Gebrek aan water
Mozes ongehoorzaam
Water en vuur
De Engel van de HEERE vaart op in het vuur

Hoofdstuk 4 - Het water van Jericho
Elia en Elisa
Jericho
Zout
Zoutverbond
Gezond
Heerlijkheid voor Israël en de volkeren

Hoofdstuk 5 - Water wordt wijn
Een teken
Water
Bron van levend water
Nieuw verbond
De derde dag
De zevende dag

Hoofdstuk 6 - Nicodemus: wedergeboorte
Nacht
Pascha
Alles wordt nieuw
Nieuwe geboorte
Gilgal
De Psalmen en de Profeten
Gelovige Farizeeër
Ten slotte

Hoofdstuk 7 - Wonderen op het water
Lopen op het water
Ik, Ik ben
Wonderteken
Waarom liep Petrus op het water?
Tekenen en wonderen
Toekomst
Jona

Naschrift Stromen van levend water

AUTEUR: PETER SLAGTER| 64 PAGINA’S | PAPERBACK
Zie voor meer info: www.everread.nl

Meer artikelen in de serie "Nieuw boek":

Toon alle artikelen in deze serie (55).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'