Nieuw boek - HOOGLIED - Over een herder en zijn geliefde

Nieuw boek

HOOGLIED - Over een herder en zijn geliefde

Hooglied wordt samen met Openbaring gerekend tot de Bijbelboeken die het moeilijkst zijn te verklaren. In dit boekje willen wij toch een poging doen om zicht te krijgen op de betekenis ervan.

Man/vrouw
De relatie tussen man en vrouw neemt in de Bijbel een belangrijke plaats in. Het begint al in Genesis 2 waar wij zien hoe Adam een vrouw gegeven wordt. Later in de Bijbel zien wij hoe de HEERE Zijn relatie met Israël omschrijft als een huwelijksverbond: een relatie tussen man en vrouw. De Bijbel eindigt met de verschijning van het hemels Jeruzalem dat gereedgemaakt is als een bruid. Eén van de laatste uitspraken van de Bijbel is: "En de Geest en de bruid zeggen: Kom!" (Openb. 22:17a).
Tussen deze gebeurtenissen in zien wij hoe Eva naar de slang luistert en Adam niet ingrijpt, wat tot de zondeval leidt. En hoe bijvoorbeeld ...

  • Abraham zich problemen op de hals haalt door er twee vrouwen op na te houden;
  • Mozes Zippora's bloedbruidegom wordt;
  • Simson zijn kracht verliest door een vrouw;
  • David ver over de schreef gaat inzake Bathseba;
  • Esthers huwelijk met Ahasveros de opmaat is tot redding van haar volk;
  • de Heere Jezus Zijn eerste teken doet op een bruiloft.

Kortom: de relatie tussen man en vrouw doet er toe in de Bijbel. Feitelijk zijn er zelfs drie Bijbelboeken waarin deze relatie centraal staat, namelijk Ruth, Esther en Hooglied. Laten wij wel zijn: zonder de relatie tussen man en vrouw had de mensheid niet bestaan en was de Heere Jezus ook niet geboren. Niet voor niets lezen wij ook dat God de mens naar Zijn gelijkenis gemaakt heeft (Gen. 1:27). Om te begrijpen Wie God is, hoe Hij werkt en wie wij zijn, is het daarom van belang om iets te snappen van de relatie tussen man en vrouw en de diepere betekenis die hieraan gegeven is door God. Het is dan ook vanuit dit oogpunt dat wij in dit boekje ingaan op het Bijbelboek Hooglied.

Interessante vraagstukken komen aan de orde, zoals:
Wie is de schrijver van dit Bijbelboek? Waar komt de titel ‘Hooglied’ vandaan? Wat is de juiste verhaallijn en wat is de rolverdeling? Wat is het doel van het verhaal? Wie is de Sulammitische en wie is haar geliefde? Gaandeweg leveren deze vragen verrassende antwoorden op!

Boodschap
Er zijn wat het boek betreft drie soorten boodschappen te onderscheiden:

  1. we kunnen stellen dat Hooglied elementen van een liefdesverhaal bevat, zoals zich dit in het verleden zou hebben afgespeeld. In dit opzicht bevat Hooglied een historische boodschap;
  2. daarnaast vinden wij ook zeker een zedelijke boodschap in Hooglied. Er wordt duidelijk gepropageerd voor trouw in de liefde, genieten van elkaar en de liefde en het weerstand bieden aan onzedelijkheid en
  3. tot slot zouden wij nog een typologisch-profetische boodschap kunnen zien. De acteurs in het opgevoerde stuk representeren verschillende typen binnen Gods plan zoals dit tot nu toe volvoerd is en in de toekomst nog verder vervuld zal worden.

"Mijn liefste is afgedaald naar zijn tuin, naar de bedden met specerijen,
om in de tuinen te weiden en lelies te verzamelen.
Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij,
Hij die te midden van de lelies weidt."

De inhoud van het boek

Inleiding
Wat is ons uitgangspunt?
Plaats van Hooglied in de Bijbel
Naam en status van Hooglied
De schrijver en de tijd van schrijven

Hoofdstuk 1 - De boodschap en de verhaallijn van Hooglied
De verschillende vermeende boodschappen van Hooglied
De mogelijke verhaallijn van Hooglied
1. De Sulammitische
2. De herder
3. Salomo
4. De dochters van Jeruzalem
5. De broers van de Sulammitische
6. De inwoners van Jeruzalem
7. De vrienden van de herder
Indeling van Hooglied en doel van het verhaal

Hoofdstuk 2 - Hooglied 1:9-11
Inleiding van Hooglied
De titel - Hooglied 1:1

Hoofdstuk 3 - Hooglied 1:12-2:7
De Sulammitische en haar geliefde samen

Hoofdstuk 4 - Hooglied 2:8-3:5
De Sulammitische en haar geliefde gescheiden

Hoofdstuk 5 - Hooglied 3:6-5:1
De Sulammitische en haar geliefde samen

Hoofdstuk 6 - Hooglied 5:2-8:4
De Sulammitische en haar geliefde gescheiden

Hoofdstuk 7 - Hooglied 8:5-14
De Sulammitische keert terug
Besluit

AUTEUR: SEBASTIAAN DE GRAAF | 96 PAGINA’S | PAPERBACK
(ook als E-book verkrijgbaar) – Zie voor meer info: Everread Uitgevers.

Meer artikelen in de serie "Nieuw boek":

Toon alle artikelen in deze serie (56).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'