Nieuw boek - HOOGLIED - Over een herder en zijn geliefde

Nieuw boek

HOOGLIED - Over een herder en zijn geliefde

Hooglied wordt samen met Openbaring gerekend tot de Bijbelboeken die het moeilijkst zijn te verklaren. In dit boekje willen wij toch een poging doen om zicht te krijgen op de betekenis ervan.

Man/vrouw
De relatie tussen man en vrouw neemt in de Bijbel een belangrijke plaats in. Het begint al in Genesis 2 waar wij zien hoe Adam een vrouw gegeven wordt. Later in de Bijbel zien wij hoe de HEERE Zijn relatie met Israël omschrijft als een huwelijksverbond: een relatie tussen man en vrouw. De Bijbel eindigt met de verschijning van het hemels Jeruzalem dat gereedgemaakt is als een bruid. Eén van de laatste uitspraken van de Bijbel is: "En de Geest en de bruid zeggen: Kom!" (Openb. 22:17a).
Tussen deze gebeurtenissen in zien wij hoe Eva naar de slang luistert en Adam niet ingrijpt, wat tot de zondeval leidt. En hoe bijvoorbeeld ...

  • Abraham zich problemen op de hals haalt door er twee vrouwen op na te houden;
  • Mozes Zippora's bloedbruidegom wordt;
  • Simson zijn kracht verliest door een vrouw;
  • David ver over de schreef gaat inzake Bathseba;
  • Esthers huwelijk met Ahasveros de opmaat is tot redding van haar volk;
  • de Heere Jezus Zijn eerste teken doet op een bruiloft.

Kortom: de relatie tussen man en vrouw doet er toe in de Bijbel. Feitelijk zijn er zelfs drie Bijbelboeken waarin deze relatie centraal staat, namelijk Ruth, Esther en Hooglied. Laten wij wel zijn: zonder de relatie tussen man en vrouw had de mensheid niet bestaan en was de Heere Jezus ook niet geboren. Niet voor niets lezen wij ook dat God de mens naar Zijn gelijkenis gemaakt heeft (Gen. 1:27). Om te begrijpen Wie God is, hoe Hij werkt en wie wij zijn, is het daarom van belang om iets te snappen van de relatie tussen man en vrouw en de diepere betekenis die hieraan gegeven is door God. Het is dan ook vanuit dit oogpunt dat wij in dit boekje ingaan op het Bijbelboek Hooglied.

Interessante vraagstukken komen aan de orde, zoals:
Wie is de schrijver van dit Bijbelboek? Waar komt de titel ‘Hooglied’ vandaan? Wat is de juiste verhaallijn en wat is de rolverdeling? Wat is het doel van het verhaal? Wie is de Sulammitische en wie is haar geliefde? Gaandeweg leveren deze vragen verrassende antwoorden op!

Boodschap
Er zijn wat het boek betreft drie soorten boodschappen te onderscheiden:

  1. we kunnen stellen dat Hooglied elementen van een liefdesverhaal bevat, zoals zich dit in het verleden zou hebben afgespeeld. In dit opzicht bevat Hooglied een historische boodschap;
  2. daarnaast vinden wij ook zeker een zedelijke boodschap in Hooglied. Er wordt duidelijk gepropageerd voor trouw in de liefde, genieten van elkaar en de liefde en het weerstand bieden aan onzedelijkheid en
  3. tot slot zouden wij nog een typologisch-profetische boodschap kunnen zien. De acteurs in het opgevoerde stuk representeren verschillende typen binnen Gods plan zoals dit tot nu toe volvoerd is en in de toekomst nog verder vervuld zal worden.

"Mijn liefste is afgedaald naar zijn tuin, naar de bedden met specerijen,
om in de tuinen te weiden en lelies te verzamelen.
Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij,
Hij die te midden van de lelies weidt."

De inhoud van het boek

Inleiding
Wat is ons uitgangspunt?
Plaats van Hooglied in de Bijbel
Naam en status van Hooglied
De schrijver en de tijd van schrijven

Hoofdstuk 1 - De boodschap en de verhaallijn van Hooglied
De verschillende vermeende boodschappen van Hooglied
De mogelijke verhaallijn van Hooglied
1. De Sulammitische
2. De herder
3. Salomo
4. De dochters van Jeruzalem
5. De broers van de Sulammitische
6. De inwoners van Jeruzalem
7. De vrienden van de herder
Indeling van Hooglied en doel van het verhaal

Hoofdstuk 2 - Hooglied 1:9-11
Inleiding van Hooglied
De titel - Hooglied 1:1

Hoofdstuk 3 - Hooglied 1:12-2:7
De Sulammitische en haar geliefde samen

Hoofdstuk 4 - Hooglied 2:8-3:5
De Sulammitische en haar geliefde gescheiden

Hoofdstuk 5 - Hooglied 3:6-5:1
De Sulammitische en haar geliefde samen

Hoofdstuk 6 - Hooglied 5:2-8:4
De Sulammitische en haar geliefde gescheiden

Hoofdstuk 7 - Hooglied 8:5-14
De Sulammitische keert terug
Besluit

AUTEUR: SEBASTIAAN DE GRAAF | 96 PAGINA’S | PAPERBACK
(ook als E-book verkrijgbaar) – Zie voor meer info: Everread Uitgevers.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'