Tot Slot - Overdenken!

Tot Slot

Overdenken!

Op een vraag van mijn meester in de 6e klas antwoordde ik “ik geloof dat het … is”. Hij wees vanuit het klaslokaal naar de kerk en zei: “geloven doe je daar, hier moet je het zeker weten”. Deze keer kijken we daarom naar het Griekse woord logizomai, want door het overdenken en beredeneren van Gods Woord kom je tot zekerheid.

Overleggen
Logizomai komt van het grondwoord logos (woord) en we herkennen hierin ook: logica. Het woord heeft o.a. de betekenis in zich van beredeneren, overwegen, overdenken, tot de conclusie komen, toerekenen.
De schriftgeleerden overlegden in hun hart, waarom de Heere Jezus in hun ogen godslasterlijk sprak. Hun correcte redenatie was, dat alleen God de zonden kon vergeven (Mark. 2:6-7).
Abraham toont logisch redeneren en geloofsvertrouwen: "Tegen hem was gezegd: Dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf *) dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken" (Hebr. 11:18).

Toerekening
Een andere betekenis die we 11 keer in Romeinen 4 tegenkomen, is toerekening. Dit is een zeer belangrijk heilsfeit in Gods Woord. "Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend *) tot gerechtigheid" (Rom. 4:5).
Als voorbeeld wordt Abraham getoond. De Heere beloofde Abraham nageslacht toen hij in zijn ouderdom nog geen erfgenaam had. "En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend *)" (vgl. Gen. 15:6).
De gerechtigheid die de Heere Jezus door Zijn offer als Zondeloze bewerkte, door de straf te dragen, wordt ook onze gerechtigheid als we ons in geloof tot de Vader wenden.

Reken er mee
In Romeinen 6 beschrijft Paulus dat we met Christus gestorven zijn en ook met Hem zullen leven. Christus is opgewekt uit de doden en de dood heerst niet meer over Hem en zo zijn wij levend voor God in Christus. “Zo dient ook u uzelf te rekenen *) als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere“ (Rom. 6:11). De Statenvertaling zegt, houdt het daarvoor. Het moet voor je vaststaan, leef daaruit!

Onder de misdadigers gerekend
Kajafas profeteerde "en u overweegt *) niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk, en niet heel het volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk" (Joh. 11:50-51).
"En het Schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt: En Hij is onder de misdadigers gerekend *)" (Mark. 15:28 / Jes. 53:12, zie ook 53:5).

De gedachten van de Heere
"Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig, de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie" (Ps. 33:11). De gedachten van Zijn hart vol liefde resulteerde in Zijn raadsbesluit, het geweldige plan der eeuwen, waardoor de gevallen schepping weer wordt teruggebracht bij de rechtmatige Eigenaar! "Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen" (Jes. 46:10). Ook de Heere redeneert, Hij is een God van orde en Zijn Woorden zijn voor ons in begrijpelijke taal neergeschreven, om te worden overdacht.

Misleiding en groei
"En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen" (Kol. 2:4). Misleiden betekent letterlijk: ernaast (para) redeneren (logizomai). Paulus schrijft dit in het kader van de boodschap van de verborgenheid. De mooiklinkende redeneringen betreffen een andere boodschap (vanuit de Bijbel) die niet voor deze tijd geldt en dat is dus ongehoorzaamheid!
"Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde *) ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan" (1 Kor. 13:11). Het gaat hier over het belang van geestelijke groei en dat geldt zeker ook voor de tijd waarin we nu leven.
Overleggen en beredeneren zorgt voor groei van kind naar mannelijke volwassenheid, dat is ook de bedoeling van ons geestelijk leven en voorkomt dat we op een weg wandelen die de Heere niet welbehaaglijk is. Bijbelstudie is een must voor iedere gelovige.

Het hoofd en het hart
Het is nodig dat we het Woord beredeneren. Sluit je verstand niet uit, het Woord bewijst zichzelf!
Er is echter nóg een bedenken, het bedenken met het hart: "Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn” (Kol. 3:2). Hier heeft bedenken te maken met gezindheid (zie over gezindheid Tot Slot in AMEN 157). Dan gaat het om de verbinding met ons hart. Door het Woord tot ons te nemen, wordt ons hart met blijdschap en de goede gezindheid vervuld.

"Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet" (Hebr. 11:1).

*) = logizomai of een afleiding hiervan.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'