Geluiden her en der

Geluiden her en der

De Prediker zegt dat het oor niet vol wordt van horen (1:8). Dat komt omdat er zoveel geluiden zijn. Geluiden in woorden en melodieën, vocaal en instrumentaal, abstract en concreet, fluisterzacht strelend en om horendol van te worden, hemels en aards, hier en overal!

Geluiden van nieuw leven
Als er een nieuw mensje geboren wordt, is het toch wel fijn als het lekker gaat schreeuwen om zich te melden: ‘Hier ben ik dan’. De baby manifesteert zich door zich te laten horen en als gevolg daarvan komt dat hele complexe kleine lichaampje goed in actie. Als je dan dat eerste geluid hoort, heeft dat iets ontroerends; er is een compleet nieuw mens in de wereld gekomen en het laat zich horen, het geluid van nieuw leven. Het zijn nog onverstaanbare klanken, maar dat gaat wel veranderen. Vooralsnog is de eerste prioriteit drinken bij de moeder. Als dat binnen is wordt het wel wat stiller en kan er gerust worden, want geboren worden is een uitputtende aangelegenheid voor moeder en kind. En dit geldt ook voor iemand die bewust tot geloof in de Heere Jezus Christus komt, daar gaat een hele nieuwe wereld voor open en dat ga je dan ook wel horen. Dat brengt een enorme positieve verandering met zich mee die voor de omgeving niet onopgemerkt blijft. Daar wordt dan (hopelijk) blij op gereageerd net als bij de kleine pasgeboren baby.

Geluiden in de hof van Eden
Hoe ging dat en welke taal spraken ze? Er staat gewoon in Genesis 1:29, nadat de Heere God de eerste mens Adam had geschapen: “En God zei tegen hen, Wees vruchtbaar en wordt talrijk … enz.”
In welke taal zou hier gesproken zijn vroeg ik mij af, en welke taal wordt er in de hemel gesproken? En hoe is dat met de spraakontwikkeling van Adam en Eva gegaan? Schiep God hen met een compleet arsenaal aan woorden? Ik weet het niet. De stem die Saulus hoorde toen hij op weg was naar Damascus sprak Hebreeuws, lezen we in Handelingen 26:14.

Geluiden in Babel
De gebeurtenis op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem was eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat er in Genesis 11 gebeurde bij de spraakverwarring. In Handelingen 2 lezen we dat die vrome mannen uit alle volken onder de hemel allemaal hun eigen taal hoorden spreken. En al die mensen destijds in Babel verstonden elkaar plotseling niet meer en trokken van elkaar weg. Diegenen de elkaar wel verstonden groepeerden zich en gingen weg, stel ik me zo voor. Wat moet dat een enorme consternatie geweest zijn. Ze zaten vol grote plannen om een toren te bouwen en een stad, om te voorkomen dat ze over de aarde verspreid zouden worden, volgens Genesis 11:4. Maar de Heere God greep in op een manier zoals Hij dat alleen kan.

Geluiden van de Heere God
In Genesis 3:8 lezen we over Adam en Eva in de hof: “En zij hoorden de stem van de Heere God , Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag”. Adam en Eva weten dit kennelijk en verstoppen zich, want ze hadden gezondigd. God echter zoekt hen op om met hen te spreken.
In 1 Koningen 19 lezen we over Elia die aan het einde van zijn leven in moeilijke omstandigheden verkeert. Hij vreest voor zijn leven, want Izebel zit achter hem aan. De Heere God komt naar hem toe en laat van Zich horen: “Ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere” (vs. 11). Toen gebeurden er woeste taferelen ‘want de Heere ging voorbij’ met een enorme storm die bergen deed splijten en rotsen scheuren. Maar hierin was de Heere God niet. Daarna volgt een aardbeving, maar de Heere God was ook niet in de aardbeving. Toen een vuur, maar ook daarin was de Heere God niet.
Maar dan het zachte suizen van een zachte stilte en dat doet Elia besluiten naar buiten te gaan met zijn jas om zijn hoofd gewonden. En in dat zachte suizen van die zachte stilte kwam de stem van de Heere en dan ontspint zich een gesprek. En hieruit blijkt dat Elia niet alleen was overgebleven, maar dat er nog zevenduizend in Israël zijn die hun knie niet voor de Baäl hebben gebogen en zijn beeld niet hebben gekust.

Geluiden bij het heiligdom
Er waren zangers, muzikale begeleiders en opperzangmeesters volgens de Bijbel. In 1 Kronieken 6:31 lezen we: “Dezen zijn het die David heeft aangesteld om de zang in het huis van de Heere te leiden nadat de ark op zijn rustplaats gekomen was. Zij dienden vóór de tabernakel de tent van ontmoeting met zingen totdat Salomo het huis van de Heere in Jeruzalem bouwde”.
Deze zangers hadden een vaste aanstelling volgens 1 Kronieken 9:33 en genoten bepaalde privileges. Er werd begeleid met verschillende muziekinstrumenten, lezen we in 1 Kronieken 15:14 zoals luiten, harpen en cimbalen “… om luide en blijde klanken te laten horen”. Men gebruikte ‘hooggestemde luiten’ en ‘laaggestemde harpen’ en ‘koperen cimbalen’. Een hele lijst met muzikanten wordt genoemd met daarin ook vermeld wie de leiding had: “En Chenanja de leider van de Levieten ging over de muziek. Hij onderrichtte hen in de muziek want hij was iemand met inzicht” (vs. 22).
Een muzikale man dus en het is jammer dat we eigenlijk geen idee meer hebben hoe dat toen geklonken heeft. We hebben wel 150 psalmen gekregen in de Bijbel die allemaal gezongen werden.
De oorspronkelijke melodieën zijn verloren gegaan en we weten niet eens wat voor systeem de koorleiders toen gebruikten om melodieën op papier vast te leggen. 
Nu heeft men weer nieuwe berijmingen gemaakt op nieuwe melodieën die op verschillende manieren gezongen worden. En dat er gezongen en gedanst werd in de Bijbelse tijd met instrumentale begeleiding staat vast: “Juicht voor de Heere heel de aarde, breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen. Zing psalmen voor de Heere met de harp, met de harp en met luid psalmgezang, met trompetten en bazuingeschal, juich voor het aangezicht van de Koning, de Heere” (Ps. 98:4). Prachtig om te lezen dat het hier om uitbundig jubelen gaat, over vrolijk en luid zingen mét trompetten en bazuingeschal.
Kom daar tegenwoordig eens om in sommige traditionele kringen waar uitsluitend met een klassiek orgel begeleid mag worden en het ritme ver te zoeken is. Uitbreken in gejuich, vrolijk zingen, luid psalmgezang? Uhm …

Geluiden op de berg Sion
Het gaat hier om een koor van 144.000 stemmen. Jawel, zoveel en het gaat plaatsvinden op de berg Sion volgens Openbaring 14:1. Dan komen er geluiden vanuit de hemel; een geluid van vele wateren en ‘als het geluid’ van zware donderslagen. En onder begeleiding van het geluid van citers zingen daarna al die 144.000 zangers samen ‘een nieuw lied’ vóór de troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen. “En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht waren” (vs. 3). Bijzondere omstandigheden in de toekomst en bij al die zangers blijken de Naam van de Vader van het Lam op hun voorhoofd geschreven te zijn.
Wat een machtig gezang moet dat zijn, zoveel zangers begeleid door het lichte snaargeluid van citers. Allemaal tot eer van het Lam op de berg Sion. En dat lied heeft een tekst die verder niemand leren kan. Van deze zangers wordt verder vermeld dat ze ‘niet met vrouwen bevlekt zijn, want ze zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naar toe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, eerstelingen voor God en het Lam” (vs. 4).

Geluiden van gelovigen in deze tijd
Efeze 5:19 zegt: “En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Geest, en spreekt onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart”. Vervuld worden met de Geest is dus verblijdend, net als genieten van een goed glas wijn; maar niet dronken worden in beide gevallen.
En dan spreken die gelovigen met elkaar door te zingen. Daarmee zingen ze ook voor de Heere en tegelijkertijd loven ze Hem in hun hart.
Ook in Kolossenzen 3:16 wordt op precies dezelfde manier gesproken: “Laat het Woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid, onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart”.

De moeite waard om onze gedachten hier eens over te laten gaan:
1. Het Woord van Christus rijkelijk in ons laten wonen,
2. Elkaar onderwijzen en terecht wijzen, (op de rechte weg wijzen)
3. Samen psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingen,
4. We zingen dat samen voor de Heere met dank in ons hart.
5. Op deze manier ‘spreken’ we onder elkaar.
Als we samen zo bezig zijn tijdens ontmoetingen met medegelovigen kan het niet anders dan dat het een prachtig feest wordt tot eer van God. Want wij hebben een hemels perspectief. Gods Woord is daar helder over en promoveert gelovigen van nu tot hemelburgers (Fil. 3:20). Daar wist David nog niks van en het komt zelfs in de Evangeliën niet voor.
“Laat het Woord van Christus in rijke mate in u wonen” is een opdracht van de Heere God. Dat betekent, veel en vaak jezelf vullen met datgene wat Gods Woord ons te melden heeft. De Bijbel niet alleen lezen, maar ook en vooral bestuderen. Pen en papier erbij, Bijbels woorden- en namenboek ernaast en genieten. Alle tijd die we hieraan besteden is winst en zijn we doof voor al het aardse geklets wat alleen maar afleidt. 
Het ‘geluid van hét Leven’ wat we hierbij ervaren is rustgevend en harmonieus. Het geeft vrede in je hart; Gods vrede, niet zoals de wereld die geeft (Joh. 14:27). En ondertussen hiervan samen zingend getuigen geeft blijdschap.

Geluiden van dieren
Mensen communiceren door te praten en de woordenschat neemt toe met de jaren. Maar ook in de natuur hebben dieren onderling contact met elkaar en met de wereld om zich heen. We kennen natuurlijk het blaffen van een hond en het loeien van een koe, maar ook sommige dieren in de zee en vogels maken geluiden van allerlei variaties. Koeien kunnen hard loeien, maar ook tevreden knorren als ze de buik vol hebben en in rust aan het herkauwen zijn. Een hond kan fel blaffen naar een vijandig beest, maar ook angstig janken of dankbaar laten horen dat ie tevreden is. Als je je daarin verdiept, kun je er veel van afleiden en leren. Daar zijn de laatste jaren veel onderzoeken naar gedaan en er zijn m.b.v. eco-akoestische analyses grote vorderingen gemaakt. Dat begon, zoals zo vaak, in oorlogstijd toen men in de gaten kreeg dat duikboten op afstand te horen zijn als je goed luistert. Met waterdichte richtmicrofoons (hydrofoons) is zelfs de richting te bepalen. Toen de registratie van alles wat onder water te horen is ook opgeslagen en teruggeluisterd kon worden, kwam men er achter dat er ontstellend veel te horen was onder water. Allerlei dieren lieten zich horen en het geluid bleek zeer ver te dragen. Er bleek na jaren onderzoek zelfs een soort corridor in de oceaan te zijn op een diepte van ongeveer 1000 meter, waar geluiden van zeedieren zeer ver dragen. Een paar duizend zeemijlen blijken geen enkel probleem te zijn. En al die prachtige dieren die rondzwemmen in de oceanen zingen hun lied. Walvissen, orka’s en bultruggen blijken over een enorme schat van verschillende geluiden en liederen te beschikken. Eskimo’s wisten dat al eeuwen. Voor een Eskimo betekent één gevangen walvis leven voor een heel dorp een jaar lang. Alles wordt gebruikt en niets gaat verloren.
Voor een walvisvaarder is het alleen maar een onuitputtelijk verdienmodel dat olie voor de industrie opleverde. Dat heeft er voor gezorgd dat veel prachtige diersoorten zijn uitgeroeid, uitsluitend door geldzucht.

Geluiden opnemen en analyseren
Natuurvorsers die wat verder kijken dan hun neus lang is, wisten het al jaren: dieren hebben soms een behoorlijk grote woorden-, geluiden- en liederenschat. Ik dacht altijd dat b.v. een kraai met zijn schorre gekras niet zo veel te vertellen had, maar men kwam er achter dat dat niet zo is. Onderling zijn er wel degelijk verschillende geluiden met hun eigen betekenis te horen en zo communiceren ze onderling. Er kunnen geluiden klinken om elkaar te wijzen op gevaar of de mannetjes sloven zich uit voor de dames als de broedtijd nadert, met weer totaal andere geluiden. Specialisten onderscheiden bij hen wel ongeveer veertig verschillende klanken. De mens is de laatste tientallen jaren in staat om al die verschillende geluiden met grote nauwkeurigheid vast te leggen in computers om er dan later een analysesysteem op los te laten.
Al die de verschillende, zelfstandige klanken worden dan los van elkaar onderscheiden en genummerd. De computer onderscheidt al gauw wie de geluiden produceert en zelfs welk dier precies te horen is. Op deze manier kom je tot hun woorden- en klankenschat. Walvissen kunnen liederen zingen die minutenlang duren en steeds precies hetzelfde zijn. Een musicus zou de melodie zo op een notenbalk kunnen noteren en naspelen. 
Bepaalde klanken horen bij bepaalde omstandigheden en bij nauwkeurige observatie kun je er achter komen wat er ‘gezegd‘ of ‘bedoeld’ wordt. Bultruggen blijken, voor zover nu bekend, wel de grootste geluidenschat te hebben en communiceren onafgebroken met elkaar in de groepen waarin ze leven. Uit verdere analyse is gebleken dat die verschillende groepen ook onderling diverse dialecten kennen, zoals dat bij de mens ook het geval is en vooral als het om afgezonderde groepen gaat.

Geluiden van olifanten
Wij kennen eigenlijk alleen het trompetteren van deze prachtige grijze kolossen. Zouden die enorme monsters bang kunnen zijn voor bijen? Daar is men door woord en gedrag analyse wel achter gekomen. Olifanten spreken met elkaar op hele lage frequenties, een mens hoort dat niet. Maar dat kun je wel opnemen en analyseren, en zo kwam men er achter dat ze een behoorlijke woordenschat hebben. Door klanken te combineren met omstandigheden leer je zoiets en zo gaat dat bij een baby ook, naarmate die groter wordt leert het welke klanken bij welke bedoeling horen. Of een klank boos is of liefdevol pakken ze snel op.
In Afrika, waar het grondgebied voor olifanten steeds beperkter wordt, laat men bij hekken en afrasteringen via luidsprekers het olifantenwoord voor ‘bijen’ horen waarna de grijze kolossen elkaar waarschuwen en rechtsomkeert maken. Dat bleek de enige manier om ze tegen te houden en weg te jagen.

Geluiden van Gods schepping
Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is en het zijn juist de vogels die uitstekende imitators zijn, die feilloos geluiden die ze horen, kunnen nadoen. Dat varieert van zang van andere vogels tot kettingzagen en mobiele telefoons. Dan moet je heel goed luisteren om te bepalen of het nou een echte telefoon is of dat hier een (andere) vogel wordt geïmiteerd. Zelfs schildpadden blijken geluiden te kunnen voortbrengen en communiceren al vóór de geboorte vanuit het ei met hun moeder. Wil je dat horen dan moet je hele gevoelige microfoons hebben en die zijn tegenwoordig beschikbaar. Je moet wel geduld hebben en goed luisteren om hier achter te komen. Daarom heeft de mens ook twee oren gekregen, hoewel … stil zijn en luisteren naar een ander blijkt niet onze sterkste kant te zijn.

Geluiden van de wereld om ons heen
Daar kun je dol van worden. We worden 24/7 bedolven onder vaak nietszeggende onzin. De nieuwsbulletins worden steeds suggestiever, het waarheidsgehalte zakt verder en verder weg. We worden bedolven onder politiek zeer correcte volzinnen die niets te melden hebben en uitsluitend de bedoeling hebben om de toehoorders op het verkeerde been te zetten en de waarheid te verhullen.
De informatie betreffende het wereldgebeuren staat bol van leugens en halve waarheden. Oorlogsgeweld davert dagelijks over ons heen met verwoestende technologie en volledige minachting van mensenlevens.
Ook de moderne muziek is het spoor volledig bijster en lijkt afgestapt van harmonie. De geproduceerde teksten zijn verre van realistisch en schreeuwerig of maatschappijkritisch of -vijandig.
Het bouwt allemaal niet op, je wordt er niet blij van en toch wordt je er voortdurend onder bedolven, want ook dit is een verdienmodel waar miljarden in omgaan. Dat is allemaal het geluid, geruis, geraas en gezwets van een ten dode gedoemde wereld.

Geluiden van zang en snarenspel
Psalm 4: “Een psalm van David, voor de koorleider, bij snarenspel”; dit laatste woord komen we veel vaker tegen in de Bijbel.
Psalm 92:2 zegt: “Het is goed om de Heere te loven en voor Uw Naam psalmen te zingen, Allerhoogste: in de morgen Uw goedertierenheid te verkondigen en Uw trouw in de nachten, op het tiensnarig instrument en op de luit, bij snarenspel op de harp”. Dat zijn woorden aan de mens gericht en door de Heere God geciteerd m.b.t. een lied op de sabbatdag.
In Jesaja 38:20 lezen we: “De Heere was er om mij te verlossen. Daarom zullen wij mijn snarenspel doen klinken al de dagen van ons leven, in het huis van de Heere”.
En in Ezechiël 33:32 spreekt de Heere God tot Ezechiël over Israël: “En zie, u bent voor hen als een liefdeslied met een mooie klank en goed gespeeld. Ze horen uw woorden maar handelen er niet naar”.
Zeer realistische beeldspraak, want zo moet het niet. Datgene wat we zingen moet uit ons hart komen als een oprecht getuigenis voor de Heere God.

Geluiden van juichen en jubelen voor de Heere
Soms vraag ik me wel eens af of gelovigen van nu nog wel kunnen juichen. Als ik dan in een samenkomst zit te genieten van een heerlijke genadeboodschap, kan het er toch soms zo tam en mat aan toe gaan. Bij voetbalwedstrijden blijken diezelfde nuchtere Nederlanders wel degelijk juichend uit hun dak te kunnen gaan.
Soms heb ik de neiging om in samenkomsten te gaan staan applaudisseren voor de Heere God, maar ja dan moet je uiteindelijk wel weer een keer gaan zitten. En dat is dan ook weer lastig.
Toch merkwaardig dat het snarenspel van harpen en luiten, wat zo vaak ik de Bijbel genoemd wordt, tegenwoordig verbannen of zelfs verboden lijkt in veel kerken. Ik hoor in de vrijere groepen gelovigen gitaren en violen en piano’s klinken tot eer van de Heere God. Dat zingt lekker en dat zijn allemaal snaarinstrumenten realiseer ik me, dat gaat dus de goede kant op. Prijs de Heer.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'