AMEN: 25 jaar!

AMEN: 25 jaar!

Jubileum: 25 jaar en 150 nummers!

Voorjaar 1995 verscheen het eerste nummer van AMEN. Dat betekent dat we nu het vijfde lustrum vieren: 25 jaar. We zijn blij en dankbaar dat er inmiddels 150 nummers van AMEN verschenen zijn en we zijn -wat ons betreft- nog steeds niet uit geschreven!

Dubbel
In deze AMEN Actueel geen berichtjes uit kerk en wereld om ons heen, maar helemaal gewijd aan wat voor ons nu uitermate actueel is: 25 jaar AMEN … 150 nummers!
Enerzijds voelt het niet echt prettig om in deze corona-tijd een jubileum te vieren. Als we denken aan alle ellende die velen overkomen is, ja, wat betekent dan een vijfde lustrum van een Bijbelmagazine?
Anderzijds is het nou eenmaal zo en blijft onverlet dat we dankbaar zijn dit jubileum te mogen en kúnnen vieren, samen met u als lezer(s). Want dat staat voorop: dankbaarheid. Al die 25 jaren konden we Gods Woord uitdragen, terwijl er in de wereld om ons heen veel gebeurde en ook veranderd is. Denk bijvoorbeeld nog aan 11 september 2001, toen de Twin Towers in New York in elkaar stortten. Het bleek het begin van een veiligheidscrisis en de ‘War on Terror’. Allerlei zaken veranderden op gebied van privacy, veiligheid, etc.
In 2008 werden we met elkaar in een financiële crisis gestort, toen een grote bank, Lehman Brothers, onderuit ging en de hele financiële wereld meesleepte in zijn val. Jarenlang moest er gerepareerd worden, bezuinigd vooral, en het duurde lang voordat na het zuur het zoet weer een beetje geproefd kon worden.
En nu zitten we dan midden in de gezondheidscrisis vanwege het coronavirus. 

Opnieuw is de wereld in rep en roer. Naast de persoonlijke zwakheid van mensen, blijkt ook de globale samenleving telkens weer broos te zijn. Het hoort min of meer bij het bestaan van deze wereld.
In periodes, waarin het kwetsbare van het menselijk bestaan naar boven komt, is het juist zo waardevol een Bijbel te bezitten. Daarin kunnen wij immers lezen over God en Zijn plan. En dan leren we dat de Heere dwars door alles heen tot Zijn doel komt. Desondanks en misschien ook wel dankzij. We mogen en kunnen het echter te allen tijde van Hem verwachten, zoals David ook getuigt in Psalm 25: “Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd” (vs. 3). En: “HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag” (vs. 4-5).
God wil ons onderwijzen door Zijn Woord. Hij wil ons laten zien Wie Hij is en wat Hij doet.

Als je je het onderwijs van God eigen maakt, geeft dat houvast en perspectief.

Waar velen het idee hebben dat de wereld de ondergang tegemoet gaat, daar mogen wij weten dat er een glorieuze toekomst gloort!
Wat we allemaal nog (moeten) meemaken aan crises, één ding weten we: God is getrouw, Zijn plannen falen niet! En dat is reden om niet bij de pakken neer te zitten, maar het hoofd op te heffen en door te gaan, hoe dan ook. Daarom dus toch maar een jubileum vieren!

‘Het nieuwe normaal’
We horen het bijna dagelijks op het moment. Beter zou zijn: het nieuwe abnormaal, want dat is het. En hoelang dat duurt, weten we nu (nog) niet. Nu lijkt het virus in kracht af te nemen de laatste weken. En de maatregelen zijn sinds kort enigszins versoepeld. Laten we hopen dat we weer de goede kant op gaan met z’n allen.
Een zgn. ‘anderhalve-meter-samenleving’ is ook zo’n krankzinnige uitdrukking. Dat werkt gewoon niet in de praktijk en dat willen we ook helemaal niet. Daar is een mens ook niet voor gemaakt, om alleen te zijn, om op afstand met elkaar om te gaan. Toch worden we geacht dit soort maatregelen te gehoorzamen, op straffe van hoge geldboetes zelfs. 
Links en rechts worden steeds meer vragen gesteld door de mensen: Waarom zulke rigoureuze maatregelen? Waarom niet meer eigen verantwoordelijkheid? Wat betekent dit voor onze vrijheid en privacy? Wordt deze crisis (ook) gebruikt om meer controle van overheden op de bevolking(en) te krijgen? Wat is de rol van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) en de betrokkenheid van Bill Gates e.a. daarbij? Moeten we straks allemaal gevaccineerd worden? Worden we gevolgd met behulp van een app? Of moeten we allemaal met een chip gaan lopen? En is dat het ‘merkteken van het beest’? (zie artikel op pagina 22). Enzovoort. Wie hierover even wat googelt op internet, komt legio antwoorden tegen. Mensen zijn er, hoe dan ook, op allerlei manieren mee bezig.

Ondertussen is het overigens wel mooi dat we langs digitale weg elkaar kunnen bereiken, met mogelijkheden als videokanalen, skype en beeldbellen. En we zijn ook blij dat we de Bijbelse boodschap van leven en hoop nog steeds kunnen uitdragen via AMEN.
En we gaan maar zo lang als mogelijk is, door. Op naar de… ja, wie weet, alleen de Heere weet het. We zien het wel.

Doelstelling
25 jaar dus. Destijds werd in het eerste nummer de reden vermeld om AMEN uit te geven: "Er worden vandaag, en laten wij dat toch vooral mogen zeggen, vele goede dingen uitgedragen in de diverse (christelijke) media. Toch moeten wij de laatste tijd constateren dat er ook veel goede dingen niet of eenzijdig worden verkondigd. Wij hebben gemerkt dat het bij vele gelovigen (van verschillende 'richtingen') ontbreekt een goede, fundamentele Bijbelkennis, om daarmee de Heere God beter te leren kennen vanuit Zijn eigen Woord".
Welnu, dit is in 2020 nog steeds actueel. Vandaar ook dat de doelstelling van AMEN nog steeds dezelfde is: De Bijbelse boodschap brengen onder het motto ‘Gods Woord geeft antwoord’ en het Evangelie der genade verkondigen. Daarbij vragen we ook geregeld aandacht voor ‘het geheimenis van het Evangelie’ (Efe. 6:19), dat met name door Goddelijke openbaring aan Paulus visie geeft voor Gods plan in deze tijd: de uitroeping van de Gemeente, het Lichaam van Christus.

Gezonde leer
Paulus waarschuwde in zijn brief aan Timotheüs al dat er een tijd zou komen, waarin mensen de gezonde leer niet meer zouden verdragen (2 Tim. 4). En in plaats van dit maar berustend aan te zien, wekt hij hem juist krachtig op: "…predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht" (vs. 2). Die oproep willen wij ook vandaag serieus nemen. Of beter gezegd: juist vandaag. Wie zo links en rechts leest en luistert wordt niet bepaald vrolijk van wat er allemaal te berde gebracht wordt in prediking en getuigenis. De apostel Paulus is aangesteld als de "leraar van de heidenen" (1 Tim. 2:7) en is de rentmeester van de ‘uitdeling (of: bedeling) van de genade’ (Efe. 3:2), zoals Mozes dat was voor Israël in de tijd van de Wet. Het is jammer om te zien hoe de Paulinische boodschap door velen gewoon wordt genegeerd. Het is precies zoals Paulus zei: velen keren zich van de waarheid af en keren zich tot verzinsels. We zijn er van overtuigd dat AMEN nog een belangrijke missie te vervullen heeft, namelijk om vooral het Woord aan het woord te laten, zodat we daarop ons amen kunnen uitspreken.

Voorwaarts!
Hoe de toekomst er op korte termijn uitziet, weten we niet. Alles is onzeker. Toch willen we bij dit jubileum niet alleen dankbaar achterom zien, maar vooral ook vooruit kijken. De hand aan de ploeg slaan. Gewoon verder gaan, op welke manier dan ook. Wij kunnen misschien beperkt worden in onze mogelijkheden, “ …maar het Woord van God is niet geboeid”, om het maar met de woorden van Paulus te zeggen (2 Tim. 2:9).
Vlotte kans dat u deze woorden leest op of rond Pinksteren, het feest van het getuigenis. Terwijl het volk van Israël gebukt ging onder de Romeinse heerschappij, ging God gewoon door met de uitvoering van Zijn plan. Midden in die bezettingstijd volbracht de Heere Jezus het verlossingswerk en werden mensen geïnspireerd om de blijde boodschap uit te dragen. Hoe mooi is dat! 
Daarom gaan ook wij vandaag maar ‘gewoon’ verder met ons werk en getuigenis, waarbij we duidelijk mogen wijzen op Gods plan en het recht snijden van Gods Woord (2 Tim. 2:15), en we het geheimenis verder bekendmaken (vgl. Efe. 6:18-19 en Kol. 4:2-4). En we doen dat met blijdschap. Niet voor niets eindigen we deze AMEN met Psalm 150, waarin Gods lof bezongen wordt! 

En u kunt ons helpen
In de eerste plaats door gebed, dat we de rijke boodschap van genade mogen uitdragen, middels het blad, de website en onze facebookpagina.
In de tweede plaats kunt u ons natuurlijk ook helpen met uw gaven. Graag zelfs, want binnen ons werk voelen we natuurlijk ook de beperkingen door de opgelegde maatregelen.
Er zijn veel middelen nodig om een blad als AMEN uit te geven, maar we beschouwen het nog steeds als een voorrecht en meer dan ooit als een plicht om het te doen. U kunt ons daarbij heel concreet ondersteunen door een jubileumgift over te maken (zie de bankgegevens in de Colofon op pagina 31 of ga hier direct naar de pagina 'Steun AMEN').
Weet wel dat uw bijdrage voor ons een enorme bemoediging zal zijn om door te gaan. Mogen we op u rekenen? Alvast zeer bedankt!

Met vriendelijke groet, mede namens alle medewerkers,
Peter A. Slagter

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Gods plan met Israël

Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen.

Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het om het historische en het toekomstige aspect van het volk, maar zeker ook om het huidige. Door belofte en profetie te verwarren, heb je maar zo een verkeerd zicht op Israël. Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de uitgebreide informatie in de Bijbel over Gods plan met Israël.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gods plan met Israël'

Hooglied

Hooglied - over een herder en zijn geliefde

Hooglied is een bijzonder Bijbelboekje. Het behoort tot de zogenaamde feestrollen. Binnen het Jodendom wordt het gelezen op de achtste dag van het Paasfeest - Pesach - het feest waarop de verlossing van Israël uit Egypte wordt herdacht. Daarbij wordt het boek gezien als een afspiegeling van Gods liefdesverklaring aan Israël en het verbond tussen Hem en Zijn volk.

Diverse 'partijen' komen erin aan het woord, maar de belangrijkste zijn toch wel de herder en zijn geliefde. Samen vormen ze een prachtig paar, waarin de Herder en Zijn volk Israël niet moeilijk zijn te herkennen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Hooglied'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er - eind 2016, bijna 3 jaar later - deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'