Tot Slot - De loofpsalm

Tot Slot

De loofpsalm

Velen zullen Psalm 150 zo kunnen zingen. Een vrolijk klinkende psalm en dat past ook goed bij de inhoud.

Loven
De psalm begint met Hallelujah, loof (halal) JaH, loof de HEERE en eindigt ermee, net als de 4 voorgaande psalmen. Het loven staat centraal in deze psalmen. Loven of prijzen komt regelmatig voor in het Woord. Mensen zijn soms lovenswaardig zoals Sarah (Gen. 12:15 ) en Absalom (2 Sam. 14:25), maar de echte lof komt de HEERE toe. Loven heeft de betekenis in zich van lof zingen, schijnen en juichen. De nadruk ligt op het loven in het heiligdom, waarvoor de Levieten zijn aangesteld. Salomo stelde hen aan voor de dienst in de tempel en “Vervolgens moesten zij elke morgen, en eveneens in de avond, gereedstaan om de HEERE te loven en te prijzen” (1 Kron. 23:30). Ditzelfde gebeurde bij Hizkia, na het herstel van de tempel (2 Kron. 29:30), en bij de herbouw van de tempel ten tijde van Ezra. We lezen in Ezra 3 vers 11: “Zij zongen in beurtzang bij het prijzen en bij het danken van de HEERE dat Hij goed is, dat Zijn goedertierenheid over Israël tot in eeuwigheid is. Heel het volk hief een groot gejuich aan bij het prijzen van de HEERE, omdat de fundering voor het huis van de HEERE gelegd was.”

Heiligdom
Het heiligdom is de plaats waar de HEERE Zich manifesteert. Hij daalde neer en Zijn heerlijkheid vervulde de tabernakel (Ex. 40:34), de tempel van Salomo (2 Kron. 7:1) en in de toekomst bij de tempel zoals beschreven in Ezechiël (Ezech. 43:2). De HEERE wil bij de mensen wonen. De indeling van het heiligdom op aarde is een beeld van de hemelse werkelijkheid en heerlijkheid.

Hemelgewelf
De psalmist verlaat de aardse sfeer en richt zijn blik naar boven. Daar is het machtig hemelgewelf (het uitspansel). Gods macht is te zien in de hemelen, het werk van Zijn handen. Ook in de sterren staat Zijn verlossingsplan al geschreven!

Loven om ...
De psalmist geeft aan waarom we de HEERE zouden loven, namelijk om Zijn machtige daden. David omschrijft wat dat inhoudt. Vlak voor zijn sterven kijkt hij terug en dankt de HEERE: “Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles. Nu dan, o onze God, wij loven U en prijzen Uw luisterrijke Naam” (1 Kron. 29:11, 13).  
Alles behoort de HEERE toe, zowel in de hemel als op de aarde, Hij is verheven boven alles.
Mozes beschrijft in Deuteronomium hoe de HEERE Israël geleid heeft en hoe hij dat ervaren heeft: “Heere, HEERE! Ú bent begonnen aan Uw dienaar Uw grootheid en Uw sterke hand te tonen. Want welke god is er in de hemel en op de aarde die zulke werken en machtige daden kan doen als U?” (Deut. 3:24). Deze grootheid wordt in Psalm 150 beschreven als geweldig, dat wil zeggen overvloedig, uitbundig.

Loven met …
In vers 3-5 worden diverse muziekinstrumenten genoemd. Deze instrumenten werden gebruikt bij het heiligdom (2 Sam. 6:1-5) en David stelde zangers aan voor de tempeldienst die begeleid werden door deze instrumenten (1 Kron. 25:1-6). De reidans geeft blijdschap weer.

Een vergezicht
Het heiligdom spreekt van het werk van de verlossing, door de voorafschaduwing van de offerdienst, de bedekking van de zonden. God wil onder de mensen wonen en betoont Zijn aanwezigheid in het Heilige der heiligen, tussen de cherubs. De gelovige Israëliet verheugde zich uitermate in de HEERE. Zijn machtige daden en geweldige grootheid worden bezongen, ja er stijgt zelfs gejuich op, begeleidt door vaardige Levieten op hun instrumenten. Mozes, David en andere Oudtestamentische gelovigen komen als het ware woorden tekort om dit te beschrijven. Het was al een stukje hemel op aarde. God gaf de levensadem, maar legt ook het diepste verlangen naar compleet vervullende liefde en volmaaktheid in ons hart, hetgeen zo vaak in tegenstelling is met wat we op aarde meemaken.
De Heere Jezus bracht het offer en opende de weg naar het Heilige der heiligen, naar Gods hart: “… en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus” (Efe. 2:6). Daar waar de Oudtestamentische gelovige nog geen weet van had, is ons deel geworden.
In de geest kunnen we niet dichter tot Hem naderen en het diepe besef wat we ontvangen hebben in Christus is de sleutel naar een vervullend en lovend leven; dan komen we nu al woorden tekort.

Alle gelovigen uit alle bedelingen hebben de HEERE de lof gebracht in hun hart en met hun mond. Wanneer het einddoel van Gods plan bereikt is en alles wat adem heeft volle kennis heeft gekregen van Gods werk en liefde, zal de ultieme lofzang gezongen worden. Het psalmenboek kan niet mooier worden afgesloten!

PSALM 150
1 Halleluja! Loof God in Zijn heiligdom,
loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf.
2 Loof Hem om Zijn machtige daden,
loof Hem om Zijn geweldige grootheid.
3 Loof Hem met geschal van de bazuin,
loof Hem met luit en harp.
4 Loof Hem met tamboerijn en reidans,
loof Hem met snarenspel en fluit.
5 Loof Hem met helder klinkende cimbalen,
loof Hem met luid klinkende cimbalen.
6 Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. Halleluja!                

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'