Tot Slot - De loofpsalm

Tot Slot

De loofpsalm

Velen zullen Psalm 150 zo kunnen zingen. Een vrolijk klinkende psalm en dat past ook goed bij de inhoud.

Loven
De psalm begint met Hallelujah, loof (halal) JaH, loof de HEERE en eindigt ermee, net als de 4 voorgaande psalmen. Het loven staat centraal in deze psalmen. Loven of prijzen komt regelmatig voor in het Woord. Mensen zijn soms lovenswaardig zoals Sarah (Gen. 12:15 ) en Absalom (2 Sam. 14:25), maar de echte lof komt de HEERE toe. Loven heeft de betekenis in zich van lof zingen, schijnen en juichen. De nadruk ligt op het loven in het heiligdom, waarvoor de Levieten zijn aangesteld. Salomo stelde hen aan voor de dienst in de tempel en “Vervolgens moesten zij elke morgen, en eveneens in de avond, gereedstaan om de HEERE te loven en te prijzen” (1 Kron. 23:30). Ditzelfde gebeurde bij Hizkia, na het herstel van de tempel (2 Kron. 29:30), en bij de herbouw van de tempel ten tijde van Ezra. We lezen in Ezra 3 vers 11: “Zij zongen in beurtzang bij het prijzen en bij het danken van de HEERE dat Hij goed is, dat Zijn goedertierenheid over Israël tot in eeuwigheid is. Heel het volk hief een groot gejuich aan bij het prijzen van de HEERE, omdat de fundering voor het huis van de HEERE gelegd was.”

Heiligdom
Het heiligdom is de plaats waar de HEERE Zich manifesteert. Hij daalde neer en Zijn heerlijkheid vervulde de tabernakel (Ex. 40:34), de tempel van Salomo (2 Kron. 7:1) en in de toekomst bij de tempel zoals beschreven in Ezechiël (Ezech. 43:2). De HEERE wil bij de mensen wonen. De indeling van het heiligdom op aarde is een beeld van de hemelse werkelijkheid en heerlijkheid.

Hemelgewelf
De psalmist verlaat de aardse sfeer en richt zijn blik naar boven. Daar is het machtig hemelgewelf (het uitspansel). Gods macht is te zien in de hemelen, het werk van Zijn handen. Ook in de sterren staat Zijn verlossingsplan al geschreven!

Loven om ...
De psalmist geeft aan waarom we de HEERE zouden loven, namelijk om Zijn machtige daden. David omschrijft wat dat inhoudt. Vlak voor zijn sterven kijkt hij terug en dankt de HEERE: “Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles. Nu dan, o onze God, wij loven U en prijzen Uw luisterrijke Naam” (1 Kron. 29:11, 13).  
Alles behoort de HEERE toe, zowel in de hemel als op de aarde, Hij is verheven boven alles.
Mozes beschrijft in Deuteronomium hoe de HEERE Israël geleid heeft en hoe hij dat ervaren heeft: “Heere, HEERE! Ú bent begonnen aan Uw dienaar Uw grootheid en Uw sterke hand te tonen. Want welke god is er in de hemel en op de aarde die zulke werken en machtige daden kan doen als U?” (Deut. 3:24). Deze grootheid wordt in Psalm 150 beschreven als geweldig, dat wil zeggen overvloedig, uitbundig.

Loven met …
In vers 3-5 worden diverse muziekinstrumenten genoemd. Deze instrumenten werden gebruikt bij het heiligdom (2 Sam. 6:1-5) en David stelde zangers aan voor de tempeldienst die begeleid werden door deze instrumenten (1 Kron. 25:1-6). De reidans geeft blijdschap weer.

Een vergezicht
Het heiligdom spreekt van het werk van de verlossing, door de voorafschaduwing van de offerdienst, de bedekking van de zonden. God wil onder de mensen wonen en betoont Zijn aanwezigheid in het Heilige der heiligen, tussen de cherubs. De gelovige Israëliet verheugde zich uitermate in de HEERE. Zijn machtige daden en geweldige grootheid worden bezongen, ja er stijgt zelfs gejuich op, begeleidt door vaardige Levieten op hun instrumenten. Mozes, David en andere Oudtestamentische gelovigen komen als het ware woorden tekort om dit te beschrijven. Het was al een stukje hemel op aarde. God gaf de levensadem, maar legt ook het diepste verlangen naar compleet vervullende liefde en volmaaktheid in ons hart, hetgeen zo vaak in tegenstelling is met wat we op aarde meemaken.
De Heere Jezus bracht het offer en opende de weg naar het Heilige der heiligen, naar Gods hart: “… en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus” (Efe. 2:6). Daar waar de Oudtestamentische gelovige nog geen weet van had, is ons deel geworden.
In de geest kunnen we niet dichter tot Hem naderen en het diepe besef wat we ontvangen hebben in Christus is de sleutel naar een vervullend en lovend leven; dan komen we nu al woorden tekort.

Alle gelovigen uit alle bedelingen hebben de HEERE de lof gebracht in hun hart en met hun mond. Wanneer het einddoel van Gods plan bereikt is en alles wat adem heeft volle kennis heeft gekregen van Gods werk en liefde, zal de ultieme lofzang gezongen worden. Het psalmenboek kan niet mooier worden afgesloten!

PSALM 150
1 Halleluja! Loof God in Zijn heiligdom,
loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf.
2 Loof Hem om Zijn machtige daden,
loof Hem om Zijn geweldige grootheid.
3 Loof Hem met geschal van de bazuin,
loof Hem met luit en harp.
4 Loof Hem met tamboerijn en reidans,
loof Hem met snarenspel en fluit.
5 Loof Hem met helder klinkende cimbalen,
loof Hem met luid klinkende cimbalen.
6 Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. Halleluja!                

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De gehoorzaamheid van de Zoon

In dit boekje gaat het naar aanleiding van Hebreeën 5:7-9 over de laatste periode van het leven van de Heere Jezus. Die periode begon met Zijn gebedsstrijd in de hof van Gethsémané en eindigde met Zijn kruisdood; al met al nog niet eens één etmaal, ja, hooguit achttien uur.

De drie fasen in die periode worden in Hebreeën 5:7-9 samengevat in drie verzen. Het is voor ons goed om hierover na te denken omdat het ons bepaalt bij de diepe weg die onze Heiland in gehoorzaamheid ging. Zijn verlossingswerk heeft vele gevolgen. Zo is het voor ons onder meer de basis van ons leven met Hem.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gehoorzaamheid van de Zoon'

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'ADAM als type van Christus'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'