Tot Slot - De loofpsalm

Tot Slot

De loofpsalm

Velen zullen Psalm 150 zo kunnen zingen. Een vrolijk klinkende psalm en dat past ook goed bij de inhoud.

Loven
De psalm begint met Hallelujah, loof (halal) JaH, loof de HEERE en eindigt ermee, net als de 4 voorgaande psalmen. Het loven staat centraal in deze psalmen. Loven of prijzen komt regelmatig voor in het Woord. Mensen zijn soms lovenswaardig zoals Sarah (Gen. 12:15 ) en Absalom (2 Sam. 14:25), maar de echte lof komt de HEERE toe. Loven heeft de betekenis in zich van lof zingen, schijnen en juichen. De nadruk ligt op het loven in het heiligdom, waarvoor de Levieten zijn aangesteld. Salomo stelde hen aan voor de dienst in de tempel en “Vervolgens moesten zij elke morgen, en eveneens in de avond, gereedstaan om de HEERE te loven en te prijzen” (1 Kron. 23:30). Ditzelfde gebeurde bij Hizkia, na het herstel van de tempel (2 Kron. 29:30), en bij de herbouw van de tempel ten tijde van Ezra. We lezen in Ezra 3 vers 11: “Zij zongen in beurtzang bij het prijzen en bij het danken van de HEERE dat Hij goed is, dat Zijn goedertierenheid over Israël tot in eeuwigheid is. Heel het volk hief een groot gejuich aan bij het prijzen van de HEERE, omdat de fundering voor het huis van de HEERE gelegd was.”

Heiligdom
Het heiligdom is de plaats waar de HEERE Zich manifesteert. Hij daalde neer en Zijn heerlijkheid vervulde de tabernakel (Ex. 40:34), de tempel van Salomo (2 Kron. 7:1) en in de toekomst bij de tempel zoals beschreven in Ezechiël (Ezech. 43:2). De HEERE wil bij de mensen wonen. De indeling van het heiligdom op aarde is een beeld van de hemelse werkelijkheid en heerlijkheid.

Hemelgewelf
De psalmist verlaat de aardse sfeer en richt zijn blik naar boven. Daar is het machtig hemelgewelf (het uitspansel). Gods macht is te zien in de hemelen, het werk van Zijn handen. Ook in de sterren staat Zijn verlossingsplan al geschreven!

Loven om ...
De psalmist geeft aan waarom we de HEERE zouden loven, namelijk om Zijn machtige daden. David omschrijft wat dat inhoudt. Vlak voor zijn sterven kijkt hij terug en dankt de HEERE: “Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles. Nu dan, o onze God, wij loven U en prijzen Uw luisterrijke Naam” (1 Kron. 29:11, 13).  
Alles behoort de HEERE toe, zowel in de hemel als op de aarde, Hij is verheven boven alles.
Mozes beschrijft in Deuteronomium hoe de HEERE Israël geleid heeft en hoe hij dat ervaren heeft: “Heere, HEERE! Ú bent begonnen aan Uw dienaar Uw grootheid en Uw sterke hand te tonen. Want welke god is er in de hemel en op de aarde die zulke werken en machtige daden kan doen als U?” (Deut. 3:24). Deze grootheid wordt in Psalm 150 beschreven als geweldig, dat wil zeggen overvloedig, uitbundig.

Loven met …
In vers 3-5 worden diverse muziekinstrumenten genoemd. Deze instrumenten werden gebruikt bij het heiligdom (2 Sam. 6:1-5) en David stelde zangers aan voor de tempeldienst die begeleid werden door deze instrumenten (1 Kron. 25:1-6). De reidans geeft blijdschap weer.

Een vergezicht
Het heiligdom spreekt van het werk van de verlossing, door de voorafschaduwing van de offerdienst, de bedekking van de zonden. God wil onder de mensen wonen en betoont Zijn aanwezigheid in het Heilige der heiligen, tussen de cherubs. De gelovige Israëliet verheugde zich uitermate in de HEERE. Zijn machtige daden en geweldige grootheid worden bezongen, ja er stijgt zelfs gejuich op, begeleidt door vaardige Levieten op hun instrumenten. Mozes, David en andere Oudtestamentische gelovigen komen als het ware woorden tekort om dit te beschrijven. Het was al een stukje hemel op aarde. God gaf de levensadem, maar legt ook het diepste verlangen naar compleet vervullende liefde en volmaaktheid in ons hart, hetgeen zo vaak in tegenstelling is met wat we op aarde meemaken.
De Heere Jezus bracht het offer en opende de weg naar het Heilige der heiligen, naar Gods hart: “… en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus” (Efe. 2:6). Daar waar de Oudtestamentische gelovige nog geen weet van had, is ons deel geworden.
In de geest kunnen we niet dichter tot Hem naderen en het diepe besef wat we ontvangen hebben in Christus is de sleutel naar een vervullend en lovend leven; dan komen we nu al woorden tekort.

Alle gelovigen uit alle bedelingen hebben de HEERE de lof gebracht in hun hart en met hun mond. Wanneer het einddoel van Gods plan bereikt is en alles wat adem heeft volle kennis heeft gekregen van Gods werk en liefde, zal de ultieme lofzang gezongen worden. Het psalmenboek kan niet mooier worden afgesloten!

PSALM 150
1 Halleluja! Loof God in Zijn heiligdom,
loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf.
2 Loof Hem om Zijn machtige daden,
loof Hem om Zijn geweldige grootheid.
3 Loof Hem met geschal van de bazuin,
loof Hem met luit en harp.
4 Loof Hem met tamboerijn en reidans,
loof Hem met snarenspel en fluit.
5 Loof Hem met helder klinkende cimbalen,
loof Hem met luid klinkende cimbalen.
6 Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. Halleluja!                

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'