Bijbelse snelweg: Route 60

Bijbelse snelweg: Route 60

Dwars door het hart van het Beloofde Land loopt de Bijbelse ruggengraat van Israël, ook wel de ‘Weg van de Patriarchen’ genoemd en officieel aangeduid als ‘Route 60’. Deze 235 kilometer lange weg van asfalt en beton begint in Nazareth, de grootste Arabische stad van Israël, en eindigt in Beersheba, een van de hi-tech centra van Israël.

Route 60 loopt van noord naar zuid en verbindt het oude Israël met het moderne Israël, joden en christenen met moslims en Israëli's met Palestijnen.
Deze tocht is veel meer dan een tweebaansweg; het is een historische, heilige link naar de wortels van het jodendom en het christendom, en de verhalen van het Oude en Nieuwe Testament. Volg deze heilige weg op de grond die Abraham, Jakob, koning David en Jezus ooit bewandelden. Ontdek de geschiedenis, wees getuige van de verbinding en de hoop langs Route 60, de Bijbelse snelweg.
De meeste Israëli's zijn bekend met Route 60. Als het aan Yishai Fleisher, de internationale woordvoerder van de Joodse gemeenschap van Hebron en een bekende podcaster (onder andere voor JewishPress.com) ligt, zal de historische betekenis van de route - bekend als de Bijbelse Weg - net zo bekend worden in de Joodse Staat en wereldwijd. Fleisher leidt dit initiatief om mensen bewust te maken van het belang van de route die al meer dan 4000 jaar bestaat en die Bijbelse monumenten bevat. Plannen voor de restauratie van de Biblical Highway omvatten het opzetten van bezoekerscentra, rustplaatsen, educatieve uitkijkpunten en een speciale app om reizigers door de oude plaatsen en hun verhalen te leiden, terwijl ze toegang krijgen tot de moderne voorzieningen op de snelweg.
De route leidt langs van oudsher bekende Bijbelse steden en plaatsen, zoals:

Berseba: waar de aartsvader Abraham en zijn zoon Izak water vonden in de woestijn en een oase bouwden om reizigers te leren over de Ene God.
Hebron: de plaats van de grot die Abraham kocht om Sara te rusten te leggen, en die vervolgens ook de rustplaats werd voor Abraham, Izaäk, Jakob en Lea.
Bethlehem: de rustplaats van Jakobs geliefde vrouw Rachel, die onderweg stierf, en de geboorteplaats van Jezus.
Jeruzalem: het kloppend hart van Israël en de spirituele hoofdstad van de wereld, waar koning David zijn koninkrijk vestigde en waar twee heilige tempels werden gebouwd. Dit is ook de locatie van de berg Moria, de plek waar Abraham Izak ‘offerde’.
Bethel: waar de aartsvader Jakob zijn profetische droom beleefde van een ladder die de hemel met de aarde verbond.
Silo: waar de kinderen van Israël de Tabernakel en de Ark van het Verbond installeerden na de verovering van Kanaän, om bijna 400 jaar lang als hun spirituele centrum te dienen.
Sichem: de eerste hoofdstad van het koninkrijk Israël, waar de kinderen van Israël zegeningen en vervloekingen ontvingen op de nabijgelegen berg Gerizim en de berg Ebal. Dit is ook de plek waar Jozua de beenderen van Jozef begroef, die de kinderen van Israël bij zich droegen toen ze uit Egypte kwamen.
Jizreëlvallei: waar de legers van Israël indringers bevochten en waar de prachtige berg Tabor het zegevierende Lied van Debora inluidde. Hier eindigt de Bijbelse weg, Route 60.
Bron: ynetnews.com

Hier de officiële trailer:

Hier nog meer over dit project: Biblical Highway.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'