Arrestatie om stil gebed bij abortuscentrum

Arrestatie om stil gebed bij abortuscentrum

Een vrouw kreeg van de Britse politie een boete omdat ze op straat in stilte in haar hoofd heeft gebeden. Dit wordt letterlijk een ‘misdaad’ genoemd.

Een video toont een agent in dienst van de politie van West Midlands die de gedachten onderzoekt van een christelijke vrouw die stilstaat en in stilte bidt in de ‘bufferzone’ van een abortusfaciliteit in Birmingham, op 18 oktober j.l.
Het gaat om Isabel Vaughan-Spruce. Ze is al twee keer door de rechter in het gelijk gesteld omdat ze geen misdaad heeft begaan door in stilte te bidden in een ‘bufferzone’. 
Op de video verduidelijkt Vaughan-Spruce dat ze niet aanwezig was in de zone als een daad van protest. Er is geen verbod om alleen maar aanwezig te zijn in de zone. Toch vraagt de politieagent of ze in stilte bidt voor ‘ongeboren kinderen’ en of ze lid is van een pro-life of pro-choice organisatie.
“De Britse regering moet dringend duidelijk maken dat stille gedachten nooit illegaal kunnen zijn, zelfs als die gedachten in strijd zijn met de standpunten van de staat. Dit is de derde keer dat ik als een crimineel wordt behandeld omdat ik vreedzaam, stil en onmerkbaar heb gebeden voor vrouwen die waarschijnlijk een van de ergste dagen van hun leven tegemoet gaan”, legt Isabel uit.
“De autoriteiten proberen mij de mogelijkheid te ontnemen om voor deze vrouwen te bidden. Iemand een boete opleggen simpelweg vanwege zijn of haar gedachten is grof Orwelliaans en een belediging voor de vrijheden die Groot-Brittannië moet beschermen”, vervolgde ze.

Meer christenen beboet
Het incident staat niet op zichzelf. Ook in Birmingham werd een andere christen, Patrick Parkes, op 13 oktober j.l. op dezelfde locatie door agenten benaderd en ondervraagd over de inhoud van zijn stille gebeden. Parkes kreeg later een waarschuwing dat hij een boete zou krijgen als hij zijn daden zou herhalen. Een derde persoon ontving een soortgelijke waarschuwing naar aanleiding van het opnemen van beelden van de interactie van de officier met Parkes. 

“Het is niet aan de autoriteiten om de gedachten in de privacy van iemands geest te bepalen. Toch achtte de politieagent het passend om in de inhoud van Isabels privégebeden te snuffelen en te informeren naar haar lidmaatschap van een prolife-organisatie – die geen van beide criminele handelingen zijn. Het is opmerkelijk om te bedenken dat onze toch al beperkte politiemiddelen worden verspild aan stille gebeden – in een tijd waarin er aanzienlijke eisen worden gesteld aan de politiediensten”, aldus Lorcàn Price, advocaat en juridisch adviseur van ADF UK, die de actie heeft gesteund. (ADF UK verdedigt de fundamentele vrijheden nationaal en internationaal).
Bron: ADF.uk

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'