Kerst - De geboorte van Jezus: een eeuwenoude belofte vervuld!

Kerst

De geboorte van Jezus: een eeuwenoude belofte vervuld!

“… toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw …”
Galaten 4:4

1. Dit is de bevestiging van Genesis 3, vers 15: “En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.”
Deze zgn. ‘moederbelofte’ werd gedaan aan satan. De Bijbel spreekt later over het nageslacht van satan, de ‘kinderen (beter: zonen) van de boze’ (Matt. 13:38). Het woord nageslacht zou beter vertaald kunnen worden met ‘zaad’.
Deze eerste profetie geeft aan dat de Verlosser middels het zaad van de vrouw uit het menselijk geslacht zou voortkomen. Uit ‘haar nageslacht/zaad’, want ja, Jezus is bij Maria niet verwekt door een man, maar door God.
‘Dat zal u’ Het woord ‘dat’ is mannelijk enkelvoud. Het zaad van de vrouw is dus een ‘Hij’.
En… Zijn komst zou de ondergang van satan betekenen: Dat zal u de kop vermorzelen.

2. Genesis 9:26 geeft aan dat de lijn van die belofte zou lopen via de volkeren uit Sem: “Gezegend is de HEERE, de God van Sem!” Dit is ruim 1600 jaar later. Hij zou dus uit één der Semitische volkeren komen. ‘Sem’ betekent: Naam.
De HEERE (Jahweh) is dus de (gezegende) God van Sem (de God van de Naam – Ik ben – Exod. 3).
In Lukas 3 wordt Sem (de zoon van Noach) inderdaad genoemd als voorvader van Jezus.

3. Eén van de nakomelingen (erfgenamen!) van Sem is Abraham (kleine 400 jr. later).
De derde profetie, Genesis 12:3, maakt de erflijn weer smaller: “… en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” ‘In u’ wordt in Genesis 22:18 verklaart als: ‘in uw zaad’.
Dit wordt gezegd na het ‘offer’ van Izak. De Verlosser zou voortkomen uit Abraham, via de lijn van Izak (vgl. ook Gal. 3:16).

4. Via Abraham, Izak en Jakob komen we bij de 12 aartsvaders van Israël.
De vierde profetie (Gen. 49:10) spitst het nog verder toe op de stam Juda: “De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen.”
Een heerser, leider komt voort uit zijn lendenen. ‘Silo’ wijst op de Messias en betekent: kalmte, rust, degene, die vrede brengt (Jes. 9 ‘Vredevorst’).

5. Eén van de nazaten van Juda is David.
Bij de vijfde profetie (2 Sam. 7:16) brengt ons bij één familie uit de stam Juda: het huis van David: “Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn.”
Openbaring 22:16 zegt: "Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende morgenster"!
Wortel : de HEERE heeft David koning gemaakt en het Davidisch konings¬huis opgericht, om over het koninkrijk van Israël te regeren.
Nageslacht : de HEERE Jezus is, naar het vlees, voortgekomen uit het huis van David.

6. Denk aan Galaten 4:4 ‘geboren uit een vrouw’ - De zesde profetie (Jes. 7:14) toont aan dat het zaad van de vrouw voortkomt uit een vrouw binnen deze familie van David: “… Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.”
Het Hebreeuwse woord ‘almah’ zou hier beter vertaald zjn met jonkvrouw, jonge vrouw (maagd is in het Hebreeuws: betulah). Een jonge vrouw kán maagd zijn, maar ’t hoeft niet.
In Jesaja 7 gaat het waarschijnlijk om Abia, de moeder van de latere koning Hizkia. Zij zou een zoon baren - als teken voor koning Achaz - en hem Immanuël noemen: God met ons. Dit is wat Achaz moest leren!
Uit Mattheüs 1:23 blijkt hier een dubbele bodem, waarbij die zoon uit Jesaja 7 (ook) heenwijst naar de Messias, Jezus: “Zie, de maagd (Gr. parthenos) zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de naam Immanuël geven; vertaald betekent dat: God met ons.”

7. De zevende profetie (Micha 5:1-4a) toont de plaats waar de Verlosser geboren zou worden: “En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.”
Bethlehem in de streek Efrata (= vruchtbaarheid), is ook bekend uit de geschiedenis van Rachel, die een zoon baart: Ben-oni/Benjamin (Gen. 35). Het is de plek waar Ruth terechtkwam en nageslacht ontving via de goël (= losser), Boaz. En het is de stad van David. Jozef en Maria moesten wegens een volkstelling naar Bethlehem, en uitgerekend toen (‘in de volheid van de tijd’ !) ging de moederbelofte in vervulling en is de Verlosser geboren!

Meer artikelen in de serie "Kerst":

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'