Kerst - De geboorte van Jezus: een eeuwenoude belofte vervuld!

Kerst

De geboorte van Jezus: een eeuwenoude belofte vervuld!

“… toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw …”
Galaten 4:4

1. Dit is de bevestiging van Genesis 3, vers 15: “En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.”
Deze zgn. ‘moederbelofte’ werd gedaan aan satan. De Bijbel spreekt later over het nageslacht van satan, de ‘kinderen (beter: zonen) van de boze’ (Matt. 13:38). Het woord nageslacht zou beter vertaald kunnen worden met ‘zaad’.
Deze eerste profetie geeft aan dat de Verlosser middels het zaad van de vrouw uit het menselijk geslacht zou voortkomen. Uit ‘haar nageslacht/zaad’, want ja, Jezus is bij Maria niet verwekt door een man, maar door God.
‘Dat zal u’ Het woord ‘dat’ is mannelijk enkelvoud. Het zaad van de vrouw is dus een ‘Hij’.
En… Zijn komst zou de ondergang van satan betekenen: Dat zal u de kop vermorzelen.

2. Genesis 9:26 geeft aan dat de lijn van die belofte zou lopen via de volkeren uit Sem: “Gezegend is de HEERE, de God van Sem!” Dit is ruim 1600 jaar later. Hij zou dus uit één der Semitische volkeren komen. ‘Sem’ betekent: Naam.
De HEERE (Jahweh) is dus de (gezegende) God van Sem (de God van de Naam – Ik ben – Exod. 3).
In Lukas 3 wordt Sem (de zoon van Noach) inderdaad genoemd als voorvader van Jezus.

3. Eén van de nakomelingen (erfgenamen!) van Sem is Abraham (kleine 400 jr. later).
De derde profetie, Genesis 12:3, maakt de erflijn weer smaller: “… en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” ‘In u’ wordt in Genesis 22:18 verklaart als: ‘in uw zaad’.
Dit wordt gezegd na het ‘offer’ van Izak. De Verlosser zou voortkomen uit Abraham, via de lijn van Izak (vgl. ook Gal. 3:16).

4. Via Abraham, Izak en Jakob komen we bij de 12 aartsvaders van Israël.
De vierde profetie (Gen. 49:10) spitst het nog verder toe op de stam Juda: “De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen.”
Een heerser, leider komt voort uit zijn lendenen. ‘Silo’ wijst op de Messias en betekent: kalmte, rust, degene, die vrede brengt (Jes. 9 ‘Vredevorst’).

5. Eén van de nazaten van Juda is David.
Bij de vijfde profetie (2 Sam. 7:16) brengt ons bij één familie uit de stam Juda: het huis van David: “Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn.”
Openbaring 22:16 zegt: "Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende morgenster"!
Wortel : de HEERE heeft David koning gemaakt en het Davidisch konings¬huis opgericht, om over het koninkrijk van Israël te regeren.
Nageslacht : de HEERE Jezus is, naar het vlees, voortgekomen uit het huis van David.

6. Denk aan Galaten 4:4 ‘geboren uit een vrouw’ - De zesde profetie (Jes. 7:14) toont aan dat het zaad van de vrouw voortkomt uit een vrouw binnen deze familie van David: “… Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.”
Het Hebreeuwse woord ‘almah’ zou hier beter vertaald zjn met jonkvrouw, jonge vrouw (maagd is in het Hebreeuws: betulah). Een jonge vrouw kán maagd zijn, maar ’t hoeft niet.
In Jesaja 7 gaat het waarschijnlijk om Abia, de moeder van de latere koning Hizkia. Zij zou een zoon baren - als teken voor koning Achaz - en hem Immanuël noemen: God met ons. Dit is wat Achaz moest leren!
Uit Mattheüs 1:23 blijkt hier een dubbele bodem, waarbij die zoon uit Jesaja 7 (ook) heenwijst naar de Messias, Jezus: “Zie, de maagd (Gr. parthenos) zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de naam Immanuël geven; vertaald betekent dat: God met ons.”

7. De zevende profetie (Micha 5:1-4a) toont de plaats waar de Verlosser geboren zou worden: “En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.”
Bethlehem in de streek Efrata (= vruchtbaarheid), is ook bekend uit de geschiedenis van Rachel, die een zoon baart: Ben-oni/Benjamin (Gen. 35). Het is de plek waar Ruth terechtkwam en nageslacht ontving via de goël (= losser), Boaz. En het is de stad van David. Jozef en Maria moesten wegens een volkstelling naar Bethlehem, en uitgerekend toen (‘in de volheid van de tijd’ !) ging de moederbelofte in vervulling en is de Verlosser geboren!

Meer artikelen in de serie "Kerst":

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'