Tot Slot - Verzadiging en vervulling

Tot Slot

Verzadiging en vervulling

Verzadigd van het leven
De eerste keer dat ‘verzadigen’ voor komt, is in Genesis 25, vers 8: "Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom, oud en van het leven verzadigd ...". Dit verzadigd-zijn is een idioom voor een lang leven en is een zegen van de Heere, zoals aan Abraham voorzegd was (Gen. 15:15).

Overvloedig
Tijdens de regering van Jozef, “…in wie de Geest van God is” (Gen. 41:38), was er zeven jaar overvloed in Egypte. Het woord ‘zeven’ is in het Hebreeuws sheba en afgeleid van het werkwoord saba (verzadigd zijn). Er was zeven jaar verzadiging van voedsel door overvloed, totdat de jaren van honger kwamen.

Manna
De Israëlieten ontvingen (in de woestijn) in de avond vlees en in de ochtend brood (manna) tot verzadiging toe: “Dit is het brood dat de HEERE u te eten gegeven heeft” (Ex. 16:15), de heerlijkheid des HEEREN (Ex. 16:7). Verzadiging is in deze context: genoeg hebben. “Zij verzamelden, de een veel en de ander weinig (...) Wie veel had verzameld, had niets over, en die weinig had verzameld, ontbrak niets. Ieder had zoveel verzameld als hij eten kon” (Ex. 16:17-18). Christus is het Brood des levens, wie tot Hem komt, zal beslist geen honger hebben (Joh. 6:32 en 35). Hij is de Enige die onze ziel werkelijk kan verzadigen!

Een overvloeiend land
Aan de Israëlieten werd een land beloofd: "Want Ik zal dit volk brengen in het land dat Ik zijn vaderen onder ede beloofd heb, een land dat overvloeit van melk en honing, en het zal eten en verzadigd en vet worden" (Deut. 31:20a). 

Zo stond het land Kanaän in de omliggende landen bekend. Een land geschikt voor vee, met veel druiven, dadels en vijgen, en vruchtbaar. Kortom, een land waar je naar uitkijkt in de woestijn. Het land was al klaar voor het volk Israël, met steden, huizen, putten, wijngaarden, fruitbomen in menigte. Zij werden verzadigd en hebben als in een lusthof geleefd (Neh. 9:25). De Heere voorziet in alles.

Verzadiging over de dood heen
David schreef over de verzadiging die de Heere kan geven over het aardse leven heen: "Ik echter zal in gerechtigheid Uw aangezicht aanschouwen; ik zal, wanneer ik ontwaak, verzadigd worden met Uw beeld" (Ps. 17:15). Davids woorden, geïnspireerd door de Geest, hebben op zijn persoonlijke situatie betrekking, maar de psalm gaat ten diepste over Christus. Na een leven van moeite en druk komt de kruisdood, maar ... Ik zal, wanneer Ik ontwaak, verzadigd worden met Uw beeld. Hij is daarin de Eersteling en daarom is er voor ons een heerlijk vooruitzicht!

Verzadiging onder het verbond
Israël miste onder het oude verbond de beloofde verzadiging door zonde en ongeloof. In de toekomst zal het dat wel ontvangen: "Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten, en de Naam van de HEERE, uw God, prijzen, Die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden" (Joël 2:26).

Vervulling
In het Oude Testament gaat het dus vooral over vol(daan) zijn van het leven, aardse verzadiging, overvloed en met een bedekte doorkijk naar wat nog komen gaat. In het Nieuwe Testament komt het woord ‘vervullen’ in beeld. Vervullen heeft te maken met vol worden en volheid. De Heere Jezus werd vervuld met wijsheid (Luk. 2:40) en discipelen werden vervuld met blijdschap (Hand. 13:52). Je kunt ook vervuld zijn met ongerechtigheid (Rom. 1:29).

Ultieme vervulling
Als we het hebben over vervulling dan is dat ten volle van toepassing op het Lichaam van Christus. In Christus woont heel de volheid der Godheid lichamelijk (Kol. 2:9) en dat was ook het behagen van de Vader (Kol. 1:19). Al de volheid van God openbaart Zich (wordt zichtbaar) in de Zoon en wij worden als leden van het Lichaam in die volheid vervuld: “Hij heeft Hem als Hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult” (Efe. 1:22b-23).
Dat is onze positie. Het mag ons gebed zijn om daar nu al uit te mogen leven, want de vervulling daarvan zullen we pas ten volle ervaren als we bevorderd zijn tot heerlijkheid.

Rijkdom
Dit woord komt uit dezelfde Griekse woordgroep als ‘vervullen’. Vervuld zijn, geeft rijkdom en zo ervaart de gelovige dat ook in het leven. Met verlichte ogen van het verstand mogen we weten wat de rijkdom is van de heerlijkheid van de erfenis in de heiligen (Efe. 1:18).

Valt er niets meer te vervullen?
In de dagelijkse praktijk van het leven zeker wel: “Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, alle wijsheid en geestelijk inzicht” (Kol. 1:9). Zo mogen we onze geloofsweg gaan in dit leven!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Op weg naar de eindtijd

De titel van dit boekje zegt dat we nog niet in de eindtijd leven. De wereldgeschiedenis beweegt zich echter wel in die richting. Het is mooi om te zien dat God Zijn plan door middel van Zijn Woord bekendgemaakt heeft. Meer en meer zien we dat actuele ontwikkelingen om ons heen een plek lijken te krijgen in hoe de (nabije) toekomst zal gaan verlopen. Daarom is het belangrijk om te weten wat God zegt in Zijn Woord. Hoe het ook zal gaan, we weten dat God het Begin is én het Einde. En daartussenin is Hij bij ons.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Op weg naar de eindtijd'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Schatten uit Gods Woord (3)

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 3