Tot Slot - Verzadiging en vervulling

Tot Slot

Verzadiging en vervulling

Verzadigd van het leven
De eerste keer dat ‘verzadigen’ voor komt, is in Genesis 25, vers 8: "Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom, oud en van het leven verzadigd ...". Dit verzadigd-zijn is een idioom voor een lang leven en is een zegen van de Heere, zoals aan Abraham voorzegd was (Gen. 15:15).

Overvloedig
Tijdens de regering van Jozef, “…in wie de Geest van God is” (Gen. 41:38), was er zeven jaar overvloed in Egypte. Het woord ‘zeven’ is in het Hebreeuws sheba en afgeleid van het werkwoord saba (verzadigd zijn). Er was zeven jaar verzadiging van voedsel door overvloed, totdat de jaren van honger kwamen.

Manna
De Israëlieten ontvingen (in de woestijn) in de avond vlees en in de ochtend brood (manna) tot verzadiging toe: “Dit is het brood dat de HEERE u te eten gegeven heeft” (Ex. 16:15), de heerlijkheid des HEEREN (Ex. 16:7). Verzadiging is in deze context: genoeg hebben. “Zij verzamelden, de een veel en de ander weinig (...) Wie veel had verzameld, had niets over, en die weinig had verzameld, ontbrak niets. Ieder had zoveel verzameld als hij eten kon” (Ex. 16:17-18). Christus is het Brood des levens, wie tot Hem komt, zal beslist geen honger hebben (Joh. 6:32 en 35). Hij is de Enige die onze ziel werkelijk kan verzadigen!

Een overvloeiend land
Aan de Israëlieten werd een land beloofd: "Want Ik zal dit volk brengen in het land dat Ik zijn vaderen onder ede beloofd heb, een land dat overvloeit van melk en honing, en het zal eten en verzadigd en vet worden" (Deut. 31:20a). 

Zo stond het land Kanaän in de omliggende landen bekend. Een land geschikt voor vee, met veel druiven, dadels en vijgen, en vruchtbaar. Kortom, een land waar je naar uitkijkt in de woestijn. Het land was al klaar voor het volk Israël, met steden, huizen, putten, wijngaarden, fruitbomen in menigte. Zij werden verzadigd en hebben als in een lusthof geleefd (Neh. 9:25). De Heere voorziet in alles.

Verzadiging over de dood heen
David schreef over de verzadiging die de Heere kan geven over het aardse leven heen: "Ik echter zal in gerechtigheid Uw aangezicht aanschouwen; ik zal, wanneer ik ontwaak, verzadigd worden met Uw beeld" (Ps. 17:15). Davids woorden, geïnspireerd door de Geest, hebben op zijn persoonlijke situatie betrekking, maar de psalm gaat ten diepste over Christus. Na een leven van moeite en druk komt de kruisdood, maar ... Ik zal, wanneer Ik ontwaak, verzadigd worden met Uw beeld. Hij is daarin de Eersteling en daarom is er voor ons een heerlijk vooruitzicht!

Verzadiging onder het verbond
Israël miste onder het oude verbond de beloofde verzadiging door zonde en ongeloof. In de toekomst zal het dat wel ontvangen: "Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten, en de Naam van de HEERE, uw God, prijzen, Die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden" (Joël 2:26).

Vervulling
In het Oude Testament gaat het dus vooral over vol(daan) zijn van het leven, aardse verzadiging, overvloed en met een bedekte doorkijk naar wat nog komen gaat. In het Nieuwe Testament komt het woord ‘vervullen’ in beeld. Vervullen heeft te maken met vol worden en volheid. De Heere Jezus werd vervuld met wijsheid (Luk. 2:40) en discipelen werden vervuld met blijdschap (Hand. 13:52). Je kunt ook vervuld zijn met ongerechtigheid (Rom. 1:29).

Ultieme vervulling
Als we het hebben over vervulling dan is dat ten volle van toepassing op het Lichaam van Christus. In Christus woont heel de volheid der Godheid lichamelijk (Kol. 2:9) en dat was ook het behagen van de Vader (Kol. 1:19). Al de volheid van God openbaart Zich (wordt zichtbaar) in de Zoon en wij worden als leden van het Lichaam in die volheid vervuld: “Hij heeft Hem als Hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult” (Efe. 1:22b-23).
Dat is onze positie. Het mag ons gebed zijn om daar nu al uit te mogen leven, want de vervulling daarvan zullen we pas ten volle ervaren als we bevorderd zijn tot heerlijkheid.

Rijkdom
Dit woord komt uit dezelfde Griekse woordgroep als ‘vervullen’. Vervuld zijn, geeft rijkdom en zo ervaart de gelovige dat ook in het leven. Met verlichte ogen van het verstand mogen we weten wat de rijkdom is van de heerlijkheid van de erfenis in de heiligen (Efe. 1:18).

Valt er niets meer te vervullen?
In de dagelijkse praktijk van het leven zeker wel: “Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, alle wijsheid en geestelijk inzicht” (Kol. 1:9). Zo mogen we onze geloofsweg gaan in dit leven!

Meer artikelen in de serie "Tot Slot":

Toon alle artikelen in deze serie (14).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'