‘Alles wat we doen, is een ritueel’

‘Alles wat we doen, is een ritueel’

Het wel en wee van de wereld om ons heen lijkt steeds minder gestoeld te zijn op zekerheden en feitelijkheden, maar veel meer op manipulaties, gevoelens en rituelen. En het geloof, hoe zit het daar mee?

De titel boven dit artikel is geleend van Leon de Winter, die een column schreef in De Telegraaf (10-12-2019) naar aanleiding van de klimaatconferentie van de VN in Madrid. 
De Winter maakt daarin gewag van een interview op de website van RTLZ, waarin journalist Roderick Veelo praat met energie-hoogleraar David Smeulders van de TU Eindhoven.
Smeulders zegt o.a. dat het in de herfst van 2019 in Nederland gesloten klimaatakkoord (als uitkomst van onderhandelingen aan diverse ‘klimaattafels’) inmiddels alweer achterhaald is: “De berekeningen kloppen niet”.
Nederland van het gas af halen zal geen enkel effect hebben, want “In plaats van in de huisketel gas te verbranden zal er meer gas worden verstookt in de elektriciteitscentrales, want ergens zullen grote hoeveelheden elektriciteit moeten worden opgewekt om in de behoefte te voorzien; dat kan onmogelijk alleen door windmolens en zonnepanelen worden opgewekt”, aldus de hoogleraar.
Ook de vervanging van centrales door biomassa (houtgestookt) is onzin, want verandert niets aan de CO2-uitstoot (naar verluidt wordt er zelfs meer stikstof uitgestoten): elke boom die herplant moet worden is pas over 30 jaar volgroeid. Bovendien zijn bomen juist nodig om CO2 uit de lucht te halen. En… de kosten zijn buitensporig (rond 11 miljard). Geld dat uiteindelijk voor het grootste deel opgebracht moet worden door de ‘gewone man/vrouw’ middels belastingen. En zo noemt Smeulders nog meer redenen om niet zo hysterisch te doen en allerlei onzinnige maatregelen door te voeren, die vooralsnog tot weinig of niets leiden en alleen maar heel veel geld kosten.
Smeulders, die lid is van GroenLinks, de partij die onder leiding van Jesse Klaver voorvechter is van het klimaatakkoord, bevindt zich in het gezelschap van veel meer wetenschappers, die veelal aangeduid worden als ‘klimaatsceptici’. Tijdens een persconferentie op woensdag 20 november 2019 kreeg het Europees Parlement te horen van een groep van meer dan 700 wetenschappers: 'Er is geen noodsituatie in het klimaat'. Eén Europarlementariër werd emotioneel en beschuldigde de wetenschappers van ‘collectieve doodslag’ van toekomstige generaties. Bizar!

Deel persconferentie (Bron: YouTube):

Dergelijke emoties komen veel vaker voor als het gaat om de zogenoemde klimaatverandering. Menigeen herinnert zich de Zweedse tiener Greta Thunberg, die met veel emotie (al of niet gefaked, daarover lopen de meningen uiteen) de hoge heren van de VN toesprak en de (wereld)leiders opriep in actie te komen vóór het te laat is. Ze is inmiddels het boegbeeld geworden van het zogeheten klimaatactivisme.
Dat ‘vóór het te laat is’ heeft overigens betrekking op de angst dat als de mens nu niet gauw ingrijpt, het voortbestaan van de aarde in gevaar komt. Trouwens, vaak spreekt men over ‘onze aarde’.
En ja, er mag wat mij betreft best eens nagedacht worden over zaken als klimaatverandering, duurzaamheid, en dergelijke. En ook over de invloed van de mens(heid) daarop. Greta Thunberg verweet de aanwezige wereldleiders o.a. dat ze “alleen maar praten over geld en het sprookje van eeuwige economische groei”. En daar heeft ze best wel een punt!
Maar los daarvan, het voortbestaan van deze wereld wordt geenszins bedreigd. Overigens, mocht u zelf de luchtkwaliteit in Nederland en/of uw eigen regio willen weten, dan kan dit simpel op de website Luchtmeetnet.nl En wat blijkt dan? Het valt allemaal erg mee!

Zoals gezegd: het voortbestaan van deze wereld wordt geenszins bedreigd. En zij die de Bijbel kennen en geloven weten dat! Gods Woord leert namelijk twee belangrijke dingen

1. Deze aarde is niet van ons, maar van God
David zegt in Psalm 24: “De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat. De wereld en wie er wonen. Want Hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren.” En later lezen we in Psalm 33: “Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen, laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem. Want Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er” (vs. 8-9).

God is de Schepper van hemelen en aarde… en van de mens. Hij gaf de mens opdracht zich te vermenigvuldigen en dat is zo’n beetje de enige opdracht waaraan de mens ruimschoots heeft voldaan (schrijf ik met een glimlach).

Inmiddels is de 18-jarige Emma Lim, student aan de McGill Universiteit in Montreal, een nieuw initiatief gestart: #NoFutureNoChildren. "Ik wilde altijd, altijd moeder worden, voor zolang ik me kan herinneren", vertelt Lim, "maar ik wil geen kind op de wereld zetten in een wereld waar het niet veilig zal zijn. Ik wil graag dat de overheid met een plan komt om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden te houden." Honderden mensen hebben zich al bij haar aangesloten, onder wie sommigen zich al hebben laten steriliseren.

De Britse prins Harry zei kortgeleden dat hij niet meer dan twee kinderen wilde om de natuur te behouden en door te geven aan de volgende generatie. Het is menens dus.

In de NRC gaf Susan Bögels (hoogleraar family mental health aan de Universiteit van Amsterdam) advies aan ouders over hoe om te gaan met kinderen die bang zijn voor de toekomst. In een artikel met de kop ‘Hoe vertel ik de kinderen dat de wereld vergaat?’ zegt ze: “Deze eeuw wordt voor de wereld catastrofaal als er geen werkelijke transformatie komt. Mensen die in de ‘klimaatcatastrofe-sector’ werken zijn kwetsbaar voor angst en depressie. Ook kinderen en jongeren zijn gevoelig voor de gedachte dat de wereld vergaat. Van de Zweedse jongeren en jongvolwassenen heeft 80 procent klimaatgerelateerde angst, en 78 procent voelt dat ze het probleem moeten oplossen dat ontstaan is doordat de generatie van hun ouders haar verantwoordelijkheid niet heeft genomen” (NRC- 20 november 2019).
Het overgrote deel van de (vooral linkse) politici en media laten zich meer of minder meeslepen in de hysterie en voeden daarmee de angst van jong en oud. Zij die zich daaraan (willen) onttrekken, worden weggezet als sceptici, klimaatontkenners, ja zelfs komen etiketten als extreem-rechts, fascisten, e.d. voorbij.

Maar goed, wat er allemaal over gezegd en geschreven wordt, kunt u zelf elke dag waarnemen. En hoe u er zelf ook in staat, laat u nooit misleiden met de gedachte dat de aarde vergaat. Die vergaat wel, maar niet door klimaatverandering en al helemaal niet door onverantwoordelijk handelen van de mens in dezen. Zie video van Nieuwsuur onder dit artikel.
Zoals gezegd, God is de Schepper en Bezitter van hemelen en aarde. Hij heeft de mens op aarde gezet en hem op weg gestuurd. Zou God niet hebben geweten dat er in onze tijd rond 8 miljard mensen zouden zijn? En dat die mens allerlei uitvindingen zou doen, waarvoor energie nodig is? En dat er vervuiling zou optreden? En… ga zo maar door.
Natuurlijk wist God dat allemaal. En het mooie is: wat voor mensen en probleem is of kan zijn, dat is het voor God helemaal niet. En meer nog: wat onmogelijk is voor mensen, dat is mogelijk voor God. Hij spreekt en het is er…
Wij mogen hiervan overtuigd zijn: als de Heere God het genoeg vindt, grijpt Hij in. Als de aarde ten onder dreigt te gaan, zal God dat (willen) voorkomen, want Hij heeft namelijk nog een plan! En dat brengt ons bij het tweede punt.

2. God heeft een plan met deze aarde
In de Bijbel is het plan van God terug te vinden. Lees bijvoorbeeld de volgende woorden in de profetie van Jesaja:

  • “Ik ben God, en er is er geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen (…) Ja, Ik heb gesproken, Ik zal het ook doen komen; Ik heb het geformeerd, Ik zal het ook doen. Luister naar Mij, onbuigzamen van hart, u die ver bent van gerechtigheid…” (Jes. 46:9-12).

Inderdaad: Luister naar Mij! Oftewel: Lees het Woord van God. Daarin leer je Wie de aarde gemaakt heeft en alles wat erin is, waartoe de aarde gemaakt is, namelijk: “ter bewoning heeft Hij haar geformeerd” (Jes. 45:18). En je ontdekt ook wat de toekomst brengen zal!

Wat leert Gods plan ons?
Vandaag leven wij in de tijd tussen de hemelvaart van Christus en Zijn wederkomst. In deze ‘tussentijd’ houdt God Zijn aangezicht verborgen voor Israël en dus ook voor de volkeren. Dit heeft de Heere heel vroeger al aangekondigd (zie Deut. 31:17-18; 32:20). Die ‘tussentijd’ is ruwweg gesproken ingegaan toen de Heere Jezus Christus naar de hemel ging (Hand. 1) en meer specifiek na het einde van de Handelingen-periode. Toen duidelijk werd dat Israël de zaligheid (lees: de Zaligmaker, Christus) afwees, verklaarde de apostel Paulus: “Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren” (Hand. 28:28).
Let op: zij zullen luisteren, niet zien! Geen zichtbare manifestaties van God, maar enkel de verkondiging van het Woord, van het Evangelie. Op die manier is God bezig met de uitroeping van de Gemeente, het Lichaam van Christus. Dit deel van Gods plan was altijd verborgen gebleven, maar op de juiste tijd bekendgemaakt in de gevangenschapsbrieven van Paulus (zie Efe., Fil., en Kol.). In deze tijd van verborgenheid bemoeit God Zich niet op zichtbare, waarneembare wijze met de gang van zaken in deze wereld. Israël en de volkeren zijn een soort aan zichzelf overgeleverd, terwijl het (onzichtbare) bestuur van deze wereld nog steeds in handen van de tegenstander ligt. Hij is namelijk de ‘god van deze eeuw’ (2 Kor. 4:4). Hierover later meer.

Maar… die verberging van God is tijdelijk, gelukkig. In de toekomst neemt God de draad met Israëls geschiedenis weer op en zal Zich dan weer zichtbaar bemoeien met de gang van zaken in Israël en onder de volken (zie pagina 7 van dit blad - ‘Gods plan met Israël’). We zijn op weg naar de wederkomst van Christus, zoals op diverse plaatsen is voorzegd en beloofd (zie bijv. Zach. 14 en Hand. 1:11).
Het laatste Bijbelboek geeft gedetailleerde informatie over die tijd. Lees wat de Heere Jezus destijds al zei over de dingen die dan zullen plaatsvinden in Lukas 21:25 e.v.
Het is dus de bedoeling (Gods bedoeling!), dat Christus terugkeert op aarde om het Koninkrijk op te richten en de wereld aan Zich te onderwerpen. Petrus zei daarover op de Pinksterdag: “Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van Zijn heiige profeten, van oudsher”( Hand. 3:21 – NBG-’51 Vert.). In de boeken der profeten is dus van alles te lezen over die toekomst.
De hemel zal opengaan (zie Openb. 6) en Christus zal wederkeren op aarde als “Koning der koningen en Heere der heren” (Openb. 19:6). De ”Vorst van de koningen der aarde” (Openb. 1:5) zal orde op zaken stellen en Koning worden over de gehele aarde (Zach. 14:9).

Duizend jaar
Volgen we de toekomstige geschiedenis in het boek Openbaring, dan lezen we in hoofdstuk 20: “En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten” (vs. 1-3).
De huidige heerser over de koninkrijken der aarde (zie Luk. 4:5-6) moet plaatsmaken voor de rechtmatige Koning, de Zoon van God, Jezus Christus.
Hij zal de hemelse heerschappij op aarde gestalte geven met Israël c.q. Jeruzalem als hoofdkwartier:

  • “Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren” (Jes. 2:2-4).

Geen paniek dus. Deze aarde zal minimaal nog meer dan duizend jaar bestaan. Rustig maar mensen, de wereld vergaat niet eerder dan dat God helemaal aan het einde der tijden nieuwe hemelen en een nieuwe aarde tevoorschijn roept (zie Jes. 65:17,; 66:22; 2 Petr. 3:13 en Openb. 21:1). Maar zover is het dus nog lang niet.

Klimaatgeloof
Even terug naar de column van Leon de Winter: ‘Alles wat we doen, is een ritueel’. Het klimaat lijkt een nieuwe religie te zijn geworden, waarbij de ‘gelovigen’ er alles aan doen om de ‘ongelovigen’ te bekeren of eventueel te elimineren. Alles is een ritueel.
De Winter schrijft in zijn column nog twee interessante dingen:
“Wat geen ritueel is, is de totale controle over ons leven die overheden opeisen; tot in de kleinste details gaan ze ons reguleren om de CO2-duivel uit te bannen”, en aan het slot: “Hoe gaan onze kleinkinderen terugkijken op onze klimaathysterie? Zoals wij terugkijken op het heilige Middeleeuwse geloof in de duivel?”
De ‘totale controle’ en de ‘duivel’. Laat dat nou alles met elkaar te maken hebben!
Daar zullen we DV in het volgende nummer uitgebreid ingaan.

In een item van Nieuwsuur werd onlangs over klimaatangst gesproken wordt. Zie hier en let ook op het commentaar van klimaatexpert Michael Shellenberger, die waarschuwt voor doemdenken (vanaf 6:35 min).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'