Tot Slot - Het gebed van de Zoon

Tot Slot

Het gebed van de Zoon

In de Evangeliën lezen we diverse keren dat de Heere Jezus bidt. Dit is opmerkelijk. De Zoon van God in gebed tot Zijn Vader. Was dat nodig?

Lukas
In het Lukas-evangelie komt het gebedsleven van de Heere Jezus prominent naar voren. In dit evangelie ligt de nadruk op Christus als Mens en wordt er 7 maal over geschreven.
De eerste keer dat we de Heere Jezus biddend tegenkomen, is in Lukas 3:21-22, bij Zijn doop. De Heere Jezus ontvangt net als het volk de doop, maar dan als Zondeloze, al biddend onder een geopende hemel. Een bijzonder moment. 

Eenzame plaats
In het begin van de openbare bediening van de Zoon verricht Hij veel genezingen. Het volk laat Hem geen rust en daarom zoekt Hij vaak een eenzame plaats om in gebed te zijn (Mark. 1:35; Luk. 5:16).
Dit lezen wij ook na de wonderbare spijziging, waarna de Heere alleen naar de berg gaat om te bidden (Mark. 6:46). De Heere zoekt na intensieve gebeurtenissen de stilte om te spreken met Zijn Vader.
Voorafgaand aan de keuze van de 12 discipelen is de Heere Jezus een hele nacht in gebed (Luk. 6:12).
“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit” (vs. 13).
Dit mag een les voor ons zijn. In de druk(te) van deze wereld mogen we ons richten op onze hemelse Vader. Bij Hem komen we tot rust en bezinning, en mogen we bidden om wijsheid om goede beslissingen te nemen.

Een gewoonte
Vóór de eerste aankondiging van Zijn lijden lezen we in Lukas 9, vers 18 “En het gebeurde, toen Hij in persoonlijk gebed was, dat de discipelen in Zijn nabijheid waren”. Wellicht dat de Heere op een afstandje van Zijn discipelen aan het bidden was. Eenzelfde zinsnede vinden we in Lukas 11: 1. Gebed maakte onderdeel uit van het dagelijkse leven van de Heere Jezus.

Verheerlijking
Na de eerste aankondiging van het lijden klimt de Heere Jezus samen met Petrus, Jakobus en Johannes de berg op om te bidden. Toen Hij bad, veranderende de aanblik van Zijn gezicht en werden Zijn kleren blinkend wit. Er volgde een bijzondere gebeurtenis met een blik in de toekomst (Luk. 9:28-36).
Mozes sprak met de Heere van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt (Ex. 33:11).
Het gevolg was dat het gezicht van Mozes glansde (Ex. 34:34). Des te meer gold dit voor de Heere Jezus, want “Ik en de Vader zijn één” (Joh. 10:30).
Wij zijn gestorven en ons leven is met Christus verborgen in God (Kol. 3:3). Dit heeft, als het goed is, een geweldige uitwerking in ons leven. Dat zal ons vanuit onze (verheerlijkte) hemelse positie rust en glans geven in het leven op deze aarde.

In zielenstrijd
Uiteindelijk komen we aan bij de moeilijkste momenten in de bediening van de Heere Jezus, in de hof van Gethsémané.
Hier staat dat de Heere 3 maal bidt (Matt. 26:39, 42 en 44) en vraagt of de drinkbeker aan Hem voorbij mocht gaan, en Hij was angstig en in zielenstrijd. Na de gebeden en de versterking door een engel (Luk. 22:43) wist de Heere dat Zijn uur was gekomen. Na gebed en versterking kon de Heere Jezus zijn bediening vervullen.

Uitspreken tot God
In het Nieuwe Testament worden voor het woord bidden in de grondtekst 7 verschillende woorden gebruikt. Het opmerkelijke is dat er in bovenstaande teksten alleen het woord proseuchomai wordt gebruikt (er wordt in twee andere Schriftplaatsen een ander woord gebruikt, dit is echter gebed gericht op een specifiek verzoek).
Proseuchomai betekent: (hardop) uitspreken tot (pros) God en heeft de betekenis in zich van alles bij God brengen - in tegenstelling tot smeken of vragen - in het besef dat je in gemeenschap leeft met Hem en dat God hoort.

Wat zegt dit alles ons?
Bij drukte, bij ingrijpende beslissingen gedurende het dagelijks leven en in grote zielenstrijd was er een voortdurend contact tussen de Zoon en de Vader, zelfs in eenzaamheid in de hof.
Als dit in het aardse leven van de Heere Jezus een realiteit was (en dus ook nodig was), hoeveel te meer geldt een intensief gebedsleven voor ons. Ons voortdurend contact met de Vader is een voorwaarde om staande te kunnen blijven en een glanzend getuigenis te mogen geven van de hoop die in ons is.

“Verblijd u altijd. Bid (proseuchomai – gemeenschap met de Vader) zonder ophouden. Dank God in alles” (1 Thess. 5:16-18a).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'