Tot Slot - Het gebed van de Zoon

Tot Slot

Het gebed van de Zoon

In de Evangeliën lezen we diverse keren dat de Heere Jezus bidt. Dit is opmerkelijk. De Zoon van God in gebed tot Zijn Vader. Was dat nodig?

Lukas
In het Lukas-evangelie komt het gebedsleven van de Heere Jezus prominent naar voren. In dit evangelie ligt de nadruk op Christus als Mens en wordt er 7 maal over geschreven.
De eerste keer dat we de Heere Jezus biddend tegenkomen, is in Lukas 3:21-22, bij Zijn doop. De Heere Jezus ontvangt net als het volk de doop, maar dan als Zondeloze, al biddend onder een geopende hemel. Een bijzonder moment. 

Eenzame plaats
In het begin van de openbare bediening van de Zoon verricht Hij veel genezingen. Het volk laat Hem geen rust en daarom zoekt Hij vaak een eenzame plaats om in gebed te zijn (Mark. 1:35; Luk. 5:16).
Dit lezen wij ook na de wonderbare spijziging, waarna de Heere alleen naar de berg gaat om te bidden (Mark. 6:46). De Heere zoekt na intensieve gebeurtenissen de stilte om te spreken met Zijn Vader.
Voorafgaand aan de keuze van de 12 discipelen is de Heere Jezus een hele nacht in gebed (Luk. 6:12).
“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit” (vs. 13).
Dit mag een les voor ons zijn. In de druk(te) van deze wereld mogen we ons richten op onze hemelse Vader. Bij Hem komen we tot rust en bezinning, en mogen we bidden om wijsheid om goede beslissingen te nemen.

Een gewoonte
Vóór de eerste aankondiging van Zijn lijden lezen we in Lukas 9, vers 18 “En het gebeurde, toen Hij in persoonlijk gebed was, dat de discipelen in Zijn nabijheid waren”. Wellicht dat de Heere op een afstandje van Zijn discipelen aan het bidden was. Eenzelfde zinsnede vinden we in Lukas 11: 1. Gebed maakte onderdeel uit van het dagelijkse leven van de Heere Jezus.

Verheerlijking
Na de eerste aankondiging van het lijden klimt de Heere Jezus samen met Petrus, Jakobus en Johannes de berg op om te bidden. Toen Hij bad, veranderende de aanblik van Zijn gezicht en werden Zijn kleren blinkend wit. Er volgde een bijzondere gebeurtenis met een blik in de toekomst (Luk. 9:28-36).
Mozes sprak met de Heere van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt (Ex. 33:11).
Het gevolg was dat het gezicht van Mozes glansde (Ex. 34:34). Des te meer gold dit voor de Heere Jezus, want “Ik en de Vader zijn één” (Joh. 10:30).
Wij zijn gestorven en ons leven is met Christus verborgen in God (Kol. 3:3). Dit heeft, als het goed is, een geweldige uitwerking in ons leven. Dat zal ons vanuit onze (verheerlijkte) hemelse positie rust en glans geven in het leven op deze aarde.

In zielenstrijd
Uiteindelijk komen we aan bij de moeilijkste momenten in de bediening van de Heere Jezus, in de hof van Gethsémané.
Hier staat dat de Heere 3 maal bidt (Matt. 26:39, 42 en 44) en vraagt of de drinkbeker aan Hem voorbij mocht gaan, en Hij was angstig en in zielenstrijd. Na de gebeden en de versterking door een engel (Luk. 22:43) wist de Heere dat Zijn uur was gekomen. Na gebed en versterking kon de Heere Jezus zijn bediening vervullen.

Uitspreken tot God
In het Nieuwe Testament worden voor het woord bidden in de grondtekst 7 verschillende woorden gebruikt. Het opmerkelijke is dat er in bovenstaande teksten alleen het woord proseuchomai wordt gebruikt (er wordt in twee andere Schriftplaatsen een ander woord gebruikt, dit is echter gebed gericht op een specifiek verzoek).
Proseuchomai betekent: (hardop) uitspreken tot (pros) God en heeft de betekenis in zich van alles bij God brengen - in tegenstelling tot smeken of vragen - in het besef dat je in gemeenschap leeft met Hem en dat God hoort.

Wat zegt dit alles ons?
Bij drukte, bij ingrijpende beslissingen gedurende het dagelijks leven en in grote zielenstrijd was er een voortdurend contact tussen de Zoon en de Vader, zelfs in eenzaamheid in de hof.
Als dit in het aardse leven van de Heere Jezus een realiteit was (en dus ook nodig was), hoeveel te meer geldt een intensief gebedsleven voor ons. Ons voortdurend contact met de Vader is een voorwaarde om staande te kunnen blijven en een glanzend getuigenis te mogen geven van de hoop die in ons is.

“Verblijd u altijd. Bid (proseuchomai – gemeenschap met de Vader) zonder ophouden. Dank God in alles” (1 Thess. 5:16-18a).

Meer artikelen in de serie "Tot Slot":

Toon alle artikelen in deze serie (14).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'