Tot Slot - Verwachting

Tot Slot

Verwachting

We kennen allemaal de uitdrukking ‘in blijde verwachting’ of ‘vol verwachting klopt ons hart’. Het geeft aan dat we ergens met verlangen naar uitkijken. Ook in Gods Woord neemt verwachting een prominente plaats in.

Uw zaligheid verwacht ik
Het is altijd belangrijk om de eerste keer dat een woord voorkomt in de Bijbel, dit onder de loep te nemen. In Genesis 49:18 lezen we “Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE!” Het is een belijdenis van Jakob, naast alle zegeningen die hij uitspreekt over zijn zonen. Het woord dat hier met zaligheid is vertaald, wordt elders weergegeven met heil of verlossing. Het is de vertaling van yeshuw’ah, en daar herkennen we Jeshoea, de Verlosser, in. Wellicht dat de slang die hij in het voorgaande vers noemt, of de impact van datgene wat hij zijn zonen meegeeft, of het terugkijken op de moeiten van het leven zo vlak voordat hij sterft, hem als een belijdenis doet uitroepen dat hij de Verlosser verwacht.  
Deze verwachting was gestoeld op de belofte die de HEERE deed aan Adam en Eva, dat het Nageslacht van de vrouw de kop van de slang zou vermorzelen (Gen. 3:15).

De verwachting van de HEERE
In het heilsplan van God stelt de Heere Israël aan als een koninkrijk van priesters en een heilig volk binnen het verbond (Ex. 19:6), een persoonlijk eigendom van de HEERE. Het doel is om een zegen te zijn voor de volken in de wereld.
In Jesaja 5:1-7 zien we (net als in Lukas 13:6-9) dat de Heere vrucht verwachtte. De wijngaard was voorzien van alles wat nodig was. Er was geloof en gehoorzaamheid nodig. We weten dat Israël in het verleden niet aan deze verwachting heeft kunnen beantwoorden. Israël was, in eigen kracht, niet in staat tot zulk een taak en eindigde in een verstrooiing over de aarde.
Er blijft echter een geweldige belofte, want Jakob zal wortel schieten, Israël zal bloeien en groeien en zal het wereldoppervlak met vruchten vervullen (Jes. 27:6). 

Verschillende verwachtingen
De verwachtingen van gelovigen in de Bijbel hangen samen met de fase van Gods heilsplan, waarbij verwachting ook een geweldige hoop inhoudt.
De Heere voorzegt in Jesaja 25, vers 9: “Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil.” Een prachtig hoofdstuk met een blik in de geweldige toekomst die zal aanbreken voor Israël, en ook voor de volken. De woorden verlossen en heil geven ook hier aan dat de verwachting op de Verlosser is.
Deze hoop vinden we terug in het Nieuwe Testament, waar Jozef van Arimathea het koninkrijk van God verwachtte (Mark. 15:43) met de Verlosser als Koning, degene Die Simeon de vertroosting van Israël noemt (Luk. 2:25).

Geweldige uitwerking
Het werk van de Verlosser heeft een geweldige uitwerking op de verwachting in praktische zin. In een opstanding van de doden (Hand. 24:15), het openbaar worden van de kinderen van God (Rom. 8:19), de verlossing van ons lichaam (Rom. 8:23), gerechtigheid (Gal. 5:5), een stad die fundamenten heeft (Hebr. 11:10), nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont (2 Petr. 3:13) en nog vele andere heerlijke gevolgen van het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus.

Persoonlijk
Onze verwachting is gestoeld op datgene wat wordt geopenbaard in het heilsplan van God. Het zijn de grote lijnen die ons helpen te doorgronden wat het doel is dat de Heere heeft, het verlossen en terugkopen van Zijn schepping en de schepselen die in zonde zijn gevallen.
Onze persoonlijke verbondenheid met de Heere en onze verwachting komt tot uitdrukking in ons leven. De psalmist belijdt: ”Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn Woord” (Ps. 130:5). De ziel, het centrum van onze gevoelens en gedachten, ons innerlijk, is op een ander niveau betrokken bij onze verwachting dan ons verstand. Het Hebreeuwse grondwoord qavah heeft de betekenis in zich van een smachtende verwachting die geduldig en volhardend is. Dat is een proces in het leven van een gelovige, waarbij het vertrouwen op Gods beloften in Zijn Woord steeds verdiept wordt. Het is een hoop die zeker is geworden. Een afgeleid woord van qavah is tiqvah dat hoop betekent. “Want U bent mijn hoop, Heere HEERE, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd” (Ps. 71:5).

Vervulling van verwachting
In het boek Openbaring worden veel verwachtingen van gelovigen vervuld. De opstandingen, gerechtigheid, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, etc. Alles komt wat dat betreft tot een hoogtepunt en afronding van het heilsplan. Het woord verwachting of hoop komt niet voor in dit boek, het zijn bijzonder zware tijden. Uiteindelijk volgen de woorden “Het is geschied” (Openb. 21:6).

Ons verwachten
“Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam ...” (Fil. 3:20-21).
Vanuit ons burgerschap, onze positie, is onze verwachting op de Verlosser, Die ook ons lichaam zal veranderen, want dat ontbreekt nog aan onze heerlijke positie!

In alles zien we dat het draait om de Verlosser, Die de verwachting van gelovigen uit alle tijden vervult!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'