Tot Slot - Verwachting

Tot Slot

Verwachting

We kennen allemaal de uitdrukking ‘in blijde verwachting’ of ‘vol verwachting klopt ons hart’. Het geeft aan dat we ergens met verlangen naar uitkijken. Ook in Gods Woord neemt verwachting een prominente plaats in.

Uw zaligheid verwacht ik
Het is altijd belangrijk om de eerste keer dat een woord voorkomt in de Bijbel, dit onder de loep te nemen. In Genesis 49:18 lezen we “Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE!” Het is een belijdenis van Jakob, naast alle zegeningen die hij uitspreekt over zijn zonen. Het woord dat hier met zaligheid is vertaald, wordt elders weergegeven met heil of verlossing. Het is de vertaling van yeshuw’ah, en daar herkennen we Jeshoea, de Verlosser, in. Wellicht dat de slang die hij in het voorgaande vers noemt, of de impact van datgene wat hij zijn zonen meegeeft, of het terugkijken op de moeiten van het leven zo vlak voordat hij sterft, hem als een belijdenis doet uitroepen dat hij de Verlosser verwacht.  
Deze verwachting was gestoeld op de belofte die de HEERE deed aan Adam en Eva, dat het Nageslacht van de vrouw de kop van de slang zou vermorzelen (Gen. 3:15).

De verwachting van de HEERE
In het heilsplan van God stelt de Heere Israël aan als een koninkrijk van priesters en een heilig volk binnen het verbond (Ex. 19:6), een persoonlijk eigendom van de HEERE. Het doel is om een zegen te zijn voor de volken in de wereld.
In Jesaja 5:1-7 zien we (net als in Lukas 13:6-9) dat de Heere vrucht verwachtte. De wijngaard was voorzien van alles wat nodig was. Er was geloof en gehoorzaamheid nodig. We weten dat Israël in het verleden niet aan deze verwachting heeft kunnen beantwoorden. Israël was, in eigen kracht, niet in staat tot zulk een taak en eindigde in een verstrooiing over de aarde.
Er blijft echter een geweldige belofte, want Jakob zal wortel schieten, Israël zal bloeien en groeien en zal het wereldoppervlak met vruchten vervullen (Jes. 27:6). 

Verschillende verwachtingen
De verwachtingen van gelovigen in de Bijbel hangen samen met de fase van Gods heilsplan, waarbij verwachting ook een geweldige hoop inhoudt.
De Heere voorzegt in Jesaja 25, vers 9: “Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil.” Een prachtig hoofdstuk met een blik in de geweldige toekomst die zal aanbreken voor Israël, en ook voor de volken. De woorden verlossen en heil geven ook hier aan dat de verwachting op de Verlosser is.
Deze hoop vinden we terug in het Nieuwe Testament, waar Jozef van Arimathea het koninkrijk van God verwachtte (Mark. 15:43) met de Verlosser als Koning, degene Die Simeon de vertroosting van Israël noemt (Luk. 2:25).

Geweldige uitwerking
Het werk van de Verlosser heeft een geweldige uitwerking op de verwachting in praktische zin. In een opstanding van de doden (Hand. 24:15), het openbaar worden van de kinderen van God (Rom. 8:19), de verlossing van ons lichaam (Rom. 8:23), gerechtigheid (Gal. 5:5), een stad die fundamenten heeft (Hebr. 11:10), nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont (2 Petr. 3:13) en nog vele andere heerlijke gevolgen van het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus.

Persoonlijk
Onze verwachting is gestoeld op datgene wat wordt geopenbaard in het heilsplan van God. Het zijn de grote lijnen die ons helpen te doorgronden wat het doel is dat de Heere heeft, het verlossen en terugkopen van Zijn schepping en de schepselen die in zonde zijn gevallen.
Onze persoonlijke verbondenheid met de Heere en onze verwachting komt tot uitdrukking in ons leven. De psalmist belijdt: ”Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn Woord” (Ps. 130:5). De ziel, het centrum van onze gevoelens en gedachten, ons innerlijk, is op een ander niveau betrokken bij onze verwachting dan ons verstand. Het Hebreeuwse grondwoord qavah heeft de betekenis in zich van een smachtende verwachting die geduldig en volhardend is. Dat is een proces in het leven van een gelovige, waarbij het vertrouwen op Gods beloften in Zijn Woord steeds verdiept wordt. Het is een hoop die zeker is geworden. Een afgeleid woord van qavah is tiqvah dat hoop betekent. “Want U bent mijn hoop, Heere HEERE, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd” (Ps. 71:5).

Vervulling van verwachting
In het boek Openbaring worden veel verwachtingen van gelovigen vervuld. De opstandingen, gerechtigheid, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, etc. Alles komt wat dat betreft tot een hoogtepunt en afronding van het heilsplan. Het woord verwachting of hoop komt niet voor in dit boek, het zijn bijzonder zware tijden. Uiteindelijk volgen de woorden “Het is geschied” (Openb. 21:6).

Ons verwachten
“Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam ...” (Fil. 3:20-21).
Vanuit ons burgerschap, onze positie, is onze verwachting op de Verlosser, Die ook ons lichaam zal veranderen, want dat ontbreekt nog aan onze heerlijke positie!

In alles zien we dat het draait om de Verlosser, Die de verwachting van gelovigen uit alle tijden vervult!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'