Tot Slot - Verwachting

Tot Slot

Verwachting

We kennen allemaal de uitdrukking ‘in blijde verwachting’ of ‘vol verwachting klopt ons hart’. Het geeft aan dat we ergens met verlangen naar uitkijken. Ook in Gods Woord neemt verwachting een prominente plaats in.

Uw zaligheid verwacht ik
Het is altijd belangrijk om de eerste keer dat een woord voorkomt in de Bijbel, dit onder de loep te nemen. In Genesis 49:18 lezen we “Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE!” Het is een belijdenis van Jakob, naast alle zegeningen die hij uitspreekt over zijn zonen. Het woord dat hier met zaligheid is vertaald, wordt elders weergegeven met heil of verlossing. Het is de vertaling van yeshuw’ah, en daar herkennen we Jeshoea, de Verlosser, in. Wellicht dat de slang die hij in het voorgaande vers noemt, of de impact van datgene wat hij zijn zonen meegeeft, of het terugkijken op de moeiten van het leven zo vlak voordat hij sterft, hem als een belijdenis doet uitroepen dat hij de Verlosser verwacht.  
Deze verwachting was gestoeld op de belofte die de HEERE deed aan Adam en Eva, dat het Nageslacht van de vrouw de kop van de slang zou vermorzelen (Gen. 3:15).

De verwachting van de HEERE
In het heilsplan van God stelt de Heere Israël aan als een koninkrijk van priesters en een heilig volk binnen het verbond (Ex. 19:6), een persoonlijk eigendom van de HEERE. Het doel is om een zegen te zijn voor de volken in de wereld.
In Jesaja 5:1-7 zien we (net als in Lukas 13:6-9) dat de Heere vrucht verwachtte. De wijngaard was voorzien van alles wat nodig was. Er was geloof en gehoorzaamheid nodig. We weten dat Israël in het verleden niet aan deze verwachting heeft kunnen beantwoorden. Israël was, in eigen kracht, niet in staat tot zulk een taak en eindigde in een verstrooiing over de aarde.
Er blijft echter een geweldige belofte, want Jakob zal wortel schieten, Israël zal bloeien en groeien en zal het wereldoppervlak met vruchten vervullen (Jes. 27:6). 

Verschillende verwachtingen
De verwachtingen van gelovigen in de Bijbel hangen samen met de fase van Gods heilsplan, waarbij verwachting ook een geweldige hoop inhoudt.
De Heere voorzegt in Jesaja 25, vers 9: “Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil.” Een prachtig hoofdstuk met een blik in de geweldige toekomst die zal aanbreken voor Israël, en ook voor de volken. De woorden verlossen en heil geven ook hier aan dat de verwachting op de Verlosser is.
Deze hoop vinden we terug in het Nieuwe Testament, waar Jozef van Arimathea het koninkrijk van God verwachtte (Mark. 15:43) met de Verlosser als Koning, degene Die Simeon de vertroosting van Israël noemt (Luk. 2:25).

Geweldige uitwerking
Het werk van de Verlosser heeft een geweldige uitwerking op de verwachting in praktische zin. In een opstanding van de doden (Hand. 24:15), het openbaar worden van de kinderen van God (Rom. 8:19), de verlossing van ons lichaam (Rom. 8:23), gerechtigheid (Gal. 5:5), een stad die fundamenten heeft (Hebr. 11:10), nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont (2 Petr. 3:13) en nog vele andere heerlijke gevolgen van het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus.

Persoonlijk
Onze verwachting is gestoeld op datgene wat wordt geopenbaard in het heilsplan van God. Het zijn de grote lijnen die ons helpen te doorgronden wat het doel is dat de Heere heeft, het verlossen en terugkopen van Zijn schepping en de schepselen die in zonde zijn gevallen.
Onze persoonlijke verbondenheid met de Heere en onze verwachting komt tot uitdrukking in ons leven. De psalmist belijdt: ”Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn Woord” (Ps. 130:5). De ziel, het centrum van onze gevoelens en gedachten, ons innerlijk, is op een ander niveau betrokken bij onze verwachting dan ons verstand. Het Hebreeuwse grondwoord qavah heeft de betekenis in zich van een smachtende verwachting die geduldig en volhardend is. Dat is een proces in het leven van een gelovige, waarbij het vertrouwen op Gods beloften in Zijn Woord steeds verdiept wordt. Het is een hoop die zeker is geworden. Een afgeleid woord van qavah is tiqvah dat hoop betekent. “Want U bent mijn hoop, Heere HEERE, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd” (Ps. 71:5).

Vervulling van verwachting
In het boek Openbaring worden veel verwachtingen van gelovigen vervuld. De opstandingen, gerechtigheid, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, etc. Alles komt wat dat betreft tot een hoogtepunt en afronding van het heilsplan. Het woord verwachting of hoop komt niet voor in dit boek, het zijn bijzonder zware tijden. Uiteindelijk volgen de woorden “Het is geschied” (Openb. 21:6).

Ons verwachten
“Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam ...” (Fil. 3:20-21).
Vanuit ons burgerschap, onze positie, is onze verwachting op de Verlosser, Die ook ons lichaam zal veranderen, want dat ontbreekt nog aan onze heerlijke positie!

In alles zien we dat het draait om de Verlosser, Die de verwachting van gelovigen uit alle tijden vervult!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'