Een duivelse alliantie - deel 2

Een duivelse alliantie - deel 2

Vervolg van deel 1

Sinds ruim anderhalf jaar staat de wereld op z’n kop. Pandemie, angst, verdeeldheid, dwangmaatregelen, onbegrip, boosheid, et cetera. Wat gebeurt er allemaal? Is dit slechts een tijdelijke breakdown of is meer aan de hand? De titel boven dit artikel doet vermoeden van wel!

7. 21e eeuw Transhumanisme - Streven naar een supermens

Transhumanisme
Het 7e punt is naar mijn overtuiging de laatste stap in de ontmanteling van alles wat God gemaakt en verordineerd heeft. De Bijbel, als getuigenis van Gods wezen, Zijn waarheid en Zijn plan, wordt daarbij (en daarmee!) volledig terzijde gezet. Onwillekeurig moet ik denken aan de woorden van Paulus in Romeinen 1, vers 25: “Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.”
Het is met name in de laatste eeuw, dat alles in een stroomversnelling is gekomen. Bioloog Julian Huxley (1887-1975), broer van Aldous Huxley (schrijver van het bekende boek ‘Brave New World’) en kleinzoon van de wereldberoemde evolutionist Thomas Huxley (bijnaam: Darwin’s Bulldog), schreef al in 1957: “… de mens blijft menselijk, maar overstijgt zichzelf, door het realiseren van nieuwe mogelijkheden voor zijn menselijke natuur."
In 1972 schreef Robert Ettinger (1918-2011), door sommigen wel ‘de vader van het transhumanisme’ genoemd, over transhumanisten in zijn boek ‘Man to Superman’. Meer nog was Ettinger internationaal bekend als ‘vader van het cryonisme’. Dit is een procedure waarbij mensen die klinisch dood zijn, worden ingevroren in de hoop dat de wetenschap zich in de toekomst zo ver zal ontwikkelen dat ze later weer tot leven gebracht kunnen worden.

Wikipedia zegt o.a. over transhumanisme:

 • Transhumanisten willen hun huidige lichaam upgraden met nieuwe technieken, zodat het niet meer veroudert en meer zou presteren dan ‘natuurlijk’ is, bijvoorbeeld door een verbinding van hersenen en computer voor meer intelligentie, zodat de mens een cyborg (= fysieke samensmelting van mens en machine) wordt en evolueert tot posthuman (…) Volgens de deskundigen is dit nog maar het begin van een razendsnelle ontwikkeling en verbetering van mens-computer interfaces. In de verdere toekomst versmelten mens en computer wellicht zover dat er zelfs tussen de software van het computerdeel en de geest van het mensdeel nog nauwelijks onderscheid te maken is. Dan komt het concept van uploading in beeld.
  Bij uploading wordt door transhumanisten aangenomen dat het in de (nabije) toekomst mogelijk is de menselijke geest geheel in software te vangen (…) Dit is uploading van mensen in een virtuele wereld.

De mens 2.0 
Zo werkt de eigenmachtige mens, ongetwijfeld met hulp van de tegenstander, in fasen toe naar een compleet andere wereld en een totaal nieuw concept van de mens(heid). 
En denk niet dat dit een utopie is. Zoals we in de vorige AMEN al schreven in AMEN Actueel (pag. 16-17): Er is vandaag sprake van een razendsnelle, voortgaande digitalisering. Het echte leven moet plaatsmaken voor een digitale, virtuele wereld. Allemaal opgenomen in de cloud, de wolk (zie filmpje van het WEF).
Makkelijk voor de gebruikers misschien, maar ook super voor totale controle! De mens neemt zijn evolutie in eigen hand. Dat kan nu door integratie van het lichaam met computer- en softwaretechniek, verbeteringen middels nanotechnologie en genetische manipulatie, etc. Allemaal zaken die vandaag de dag spelen!

Complottheorie
Als het over dit soort zaken gaat, wordt dat al gauw gebracht onder de noemer ‘complotdenken’ en/of ‘complottheorie’. Daarom is het goed hier even in dit kader bij stil te staan.
Voor zover men heeft kunnen nagaan dook het begrip complottheorie c.q. samenzweringstheorie (Engels: conspiracy theory) al ergens op in 1871 als algemene verwijzing naar theorieën over verborgen samenzweringen van mensen die achter de schermen aan de touwtjes trekken bij nationale of wereldwijde gebeurtenissen. Vanaf begin 20e eeuw kwam de uitdrukking meer in zwang, vooral toen de CIA de uitdrukking in 1967 gebruikte in een nota met als titel: ‘Countering criticism of the Warren report’ (= Tegengaan van kritiek op het Warren-rapport). Dit officiële (overheids)rapport ging over de toedracht van de moord op president Kennedy in 1963. Gaandeweg werd er getwijfeld aan de betrouwbaarheid van dat rapport. Sommigen zeiden dat de moordenaar, Lee Harvey Oswald, voor de CIA zou hebben gewerkt. Dit werd gezien als een 'conspiracy theory' en dat moest bestreden worden. In de jaren daarna heeft het begrip meer en meer aan populariteit gewonnen.
(Bronnen: Etymonline.com en Knack.be)
En ja, er zijn in de loop der tijd heel wat theorieën geweest die achteraf gezien ook alleen maar theorieën waren. Daar kunnen en moeten we ons dus van distantiëren. Echter… achteraf is ook duidelijk geworden dat wat aanvankelijk als zodanig bestempeld werd later is gebleken gewoon praktijk te zijn (geweest). Ook hierover hebben we in AMEN al het een en ander geschreven (zie AMEN 98, sept. 2011, pag. 16; AMEN 128, sept. 2016, pag. 10 en 15).

Taboe
De laatste decennia is er rond complotten en samenzweringen een soort van taboe opgetreden, vooral vanuit overheden. Zodra iemand kritiek levert op het overheidsnarratief, het verhaal of de waarheid van de overheid, wordt dat gelabeld als nepnieuws, complottheorie, e.d.
Denk bijvoorbeeld aan Nine Eleven. Op 11 september j.l. was het 20 jaar geleden, dat de Twin Towers instortten en later ook nog WTC-gebouw 7. We hebben ook daarover al eerder geschreven (AMEN 128, sept. 2016, pag. 15).
Al gauw na de aanslagen kwam er kritiek op de officiële lezing van de Amerikaanse regering en op het rapport ‘The 9/11 Commission Report’. En dat niet door de minsten, maar o.a. door duizenden (!) gerespecteerde wetenschappers, ingenieurs, en zo meer. En hoewel de bewijzen zich inmiddels hebben vermenigvuldigd, dat er meer aan de hand geweest is dan men van officiële zijde zegt, worden critici in de reguliere media nog altijd weggezet als complotdenkers, e.d.
We gaan er verder nu niet op in; u kunt er zelf genoeg materiaal over vinden via internet, of in boeken, zoals bijvoorbeeld het boek ‘9/11 is gewoon een complot’ (Dr. Ir. Coen Vermeeren). U kunt dan zelf uw conclusies trekken.
Want dáár gaat het om! Om zelf inzicht te hebben/krijgen in bepaalde gebeurtenissen, is het belangrijk meerdere bronnen te (kunnen) raadplegen. Als dat tenminste nog kan…

Neem de huidige ‘corona-pandemie’, waarover vanuit de overheden van alles wordt gezegd en gedaan. De gevolgen zijn verstrekkend voor jong en oud. En wat merk je nu? Alles wat niet in overeenstemming is met het verhaal van de overheid wordt gezien als onwenselijk. Het komt erop neer, dat wat de autoriteiten zeggen de waarheid is, en al het andere is ‘nepnieuws’, ‘complottheorie’, en zo meer. Dit gaat zelfs zover dat de grote techbedrijven op hun wereldwijde platforms als Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn, gewoon censuur toepassen. Onwelgevallige geluiden, ook al zijn ze afkomstig van respectabele wetenschappers, artsen, e.a., worden verwijderd. Daar mogen de mensen dus geen kennis van nemen. Gevolg is, dat ‘men’ zich niet goed kan laten informeren, voors en tegens kan afwegen, om zo te komen tot een evenwichtige mening of conclusie. Want, stel nou, dat hetgeen de overheid (beter: overheden, want het is wereldwijd) beweert NIET de waarheid is? Albert Einstein zei destijds al: “Blind geloof in de autoriteiten is de grootste vijand van de waarheid.”
Het Parool publiceerde vorig jaar een artikel met de titel: ‘Coronasceptisch of complotdenker: waar ligt de grens?’ Een grote groep Nederlanders twijfelt aan de verklaringen van autoriteiten over het coronavirus. In het artikel komt o.a. socioloog Jaron Harambam, onderzoeker aan de KU Leuven en gepromoveerd op complotdenken, aan het woord: “Het is denigrerend om ze weg te zetten als complotdenkers. Er staat veel op het spel, vrijheden worden ingeperkt. Ze mogen niets zeggen, maar we zitten midden in een publieke strijd om de waarheid.” Volgens Harambam zou er meer discussie moeten zijn: “Er is een groep met ernstige zorgen en veel vragen, maar ze worden niet serieus genomen door de officiële instituten (…) Een burgerplatform zou een oplossing kunnen zijn, zodat mensen zich kunnen laten informeren door experts en kunnen meepraten over hoe we deze crisis moeten aanpakken. Dat schept vertrouwen en het is transparant.” (Bron: Parool.nl – 14 aug. 2021)

En zo is het. De geschiedenis heeft ons geleerd dat er wel degelijk complotten zijn, ook als het gaat om overheden en autoriteiten. Daarom is het goed kritisch te zijn, zonder door te schieten in ongenuanceerde complotdenkerij. Het gaat niet alleen om denkbeelden, maar vooral ook om de feiten!

Ontmenselijking
Deze wereld ligt onder heerschappij van satan en is dus het domein van de slang. Hij is de ‘god van deze eeuw’ (2 Kor. 4:4). Alle koninkrijk der aarde zijn hem onderworpen (Luk. 4:6). Hij is de ‘aanvoerder van de macht der lucht’ en is werkzaam in de kinderen (lett.: zonen) van de ongehoorzaamheid (Efe. 2). En in de ontwikkeling van het kwaad, vooral gedurende de laatste eeuwen, zijn we nu aanbeland bij de laatste fase: de ontmenselijking van de mens. De ‘kroon der schepping’ wordt aangepakt. En met behulp van talloze mensen van vlees en bloed, die bewust of onbewust bezig zijn, tracht satan zijn plannen te verwezenlijken om God en Zijn Woord uit te bannen: een duivelse alliantie.

Wat zijn de feiten?
De feiten zijn dat er momenteel twee dingen bezig zijn zich te voltrekken:

 1. Digitalisering van de mens(heid)
 2. Totale controle over de mens(heid)

Het tweede vloeit voort uit het eerste. Het eerder genoemde transhumanisme richt zich, zoals gezegd, op de fysieke samensmelting van mens en machine
Op de website van het World Economic Forum (WEF), dat zich inspant om de diverse agenda’s (Agenda21, Agenda2030 – zie AMEN 157, pag. 16-17) daadwerkelijk uit te voeren en zo een nieuwe wereldorde (probeert) te scheppen, is uitgebreid te lezen wat men zich daarbij zoal voorstelt. En natuurlijk wordt alles positief gebracht, als noodzaak en weldaad voor de mens(heid). Dat is, zoals we weten, de tactiek van satan geweest door de eeuwen heen.

 • In de hof van Eden hield hij Eva voor (in m’n eigen woorden): ‘Doe nu maar wat ik zeg, want daar zul je alleen maar beter van worden; je zult als God zijn, goed en kwaad kennend’ (Gen. 3: 5). De leugenaar manifesteert zich in de toekomst in de wetteloze mens die zich als god beschouwt (2 Thess. 2).
 • De Heere Jezus toonde hij alle koninkrijken van de wereld die hem gegeven zijn: ‘Als u mij aanbidt, krijgt u die allemaal’! (Luk. 4:6).

Zo wordt vandaag de slogan ‘Build Back Better’ veelvuldig gebruikt. Geloof ons en doe mee, want dan wordt alles beter, dan krijgen we een betere wereld. En ja, er zullen heel wat mensen hieraan meewerken met de beste bedoelingen, terwijl ze zich van geen kwaad bewust zijn. Die kun je niet zoveel kwalijk nemen. En ja, er worden ook best wel mooie dingen beloofd, zoals geen armoede meer, geen honger, et cetera. Op zich allemaal prima, maar je moet verder kijken dan je neus lang is. En dan blijkt dat er in ieder geval ook (invloedrijke) mensen zijn, leiders, die maar één ding voor ogen hebben: rijkdom en controle. Het is nooit anders geweest. Kijk hoe de Heere God de leidslieden van Israël (be)oordeelt die luisterden naar leugenprofeten (Ezech. 13) en als ‘herders’ alleen maar rijkdom en controle nastreefden ten koste van de schapen (Ezech. 34). Zie ook in Mattheüs 23 hoe de Heere Jezus de Joodse elite, de herders van die tijd, ervan langs geeft. Ook zij stonden, bewust en deels onbewust, in dienst van de tegenstander en vormden aldus een duivelse alliantie!

Build Back Better
De oprichter en baas van het WEF, Klaus Schwab (1938), die in zijn leven tot nu toe maar liefst 17 eredoctoraten ontving, doet allerlei uitspraken over de ‘Build Back Better’-plannen, waaruit zonneklaar blijkt wat de bedoeling is. In boeken als ‘The Great Reset’ en ‘The fourth industrial revolution’ en in interviews en video’s. En ook op genoemde website www.weforum.org wordt minutieus uitgelegd hoe de reset eruit moet zien na deze pandemie. 
Uit dit alles blijkt de doelstelling, namelijk “…dat met gebruikmaking van nieuwe technologieën en verdere digitalisering de vierde industriële revolutie moet plaatsvinden. Denk hierbij aan de opmars van kunstmatige intelligentie, data-mining, cloud computing, 3D-printing, robotics, Internet of Things, Internet of Bodies, enz. Deze technologieën zullen ook bijdragen aan de verwezenlijking van de trans-humanistische agenda. Klaus Schwab voorziet dat de mens en computertechnologie samensmelten in een nieuwe supermens door onder meer de chipimplementatie in het menselijke brein met behulp van de NeuraLink-technologie.” (Bron: Bestebank.org). Zie ook: 'Kinderen worden klaargestoomd voor transhumanistische agenda' in AMEN 164.
In 2016 kondigde Schwab al de breinchip aan. De draagbare technologie, zogeheten wearables, zou binnen 10 jaar realiteit zijn. Hij suggereerde dat de technologie vervolgens ook geïmplanteerd zal worden in ons brein of onder onze huid. Zie onderstaande video.

En op de website van het WEF staat: “We gaan het tijdperk van het ‘Internet of Bodies’ (= internet van lichamen) binnen: het verzamelen van onze fysieke gegevens via een reeks apparaten die kunnen worden geïmplanteerd, ingeslikt of gedragen. Het resultaat is o.a. een enorme hoeveelheid gezondheidsgerelateerde gegevens die het welzijn van de mens over de hele wereld kunnen verbeteren en van cruciaal belang kunnen blijken bij de bestrijding van de COVID-19-pandemie. (Bron: Weforum.org) Daarbij zal uiteraard ook de klimaatverandering hoog op de agenda staan, want dat behoort tot ’s werelds grootste bedreigingen en wordt in een WEF-rapport beschreven als “een existentiële bedreiging voor de mensheid”. (Bron: Weforum.org/agenda)
Ruim een jaar geleden zei Schwab, dat de mensheid zich op een keerpunt bevindt: “Ik denk dat we het historische belang van de situatie waarin we ons bevinden niet moeten onderschatten.” (Bron: Video WEF-YouTube)
En die laatste uitspraak kunnen we van harte onderschrijven. We zijn in een bijzonder decennium terechtgekomen, waarin wereldomvattende gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Het moet volgens Schwab en de zijnen resulteren in een nieuwe wereldorde van ‘supermensen’ met als motto: ‘You’ll own nothing, And you’ll be happy’ (Je zult niets bezitten. En je zult blij zijn).

Tenslotte drie dingen
Ten eerste: Het mag duidelijk zijn dat dit niet slechts ideeën zijn van een handvol mensen. Hier speelt iets veel groters. We hebben het al een paar keer benoemd: er is sprake van een duivelse alliantie. Met mooie beloften worden de mensen verleid/misleid om slaafs te gehoorzamen, zodat ze straks kunnen profiteren van de ‘revolutie’. Een wereld waarin de gewone mensen zoveel mogelijk gelijk zijn, met daarboven een elite die de touwtjes in handen heeft, en de transhumane, digitale mens(heid) bestuurt en controleert.

 • ‘Coronavirus laat politici proeven aan absolute macht zonder tegenspraak’
  Aldus columnist Gerhard Hormann in het Reformatorisch Dagblad (28 augustus 2021), waarin hij ook nog het volgende schreef: “Als de pandemie iets heeft laten zien, dan is het wel hoe verrassend eenvoudig een parlementaire democratie kan worden omgebogen tot een repressieve controlemaatschappij die ingrijpt in individuele keuzes en vrijheden (…) De geschiedenis moet nog uitwijzen of de genomen overheidsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden verstandig waren of overtrokken. Pas met terugwerkende kracht kunnen we vaststellen of het middel wellicht erger was dan de kwaal, juist omdat het zoveel aspecten van het maatschappelijk leven raakt. Maar nu al zie je hoe verleidelijk en bedwelmend macht kan zijn voor alleszins redelijke, democratisch gekozen politici en hoe snel consensus wordt ingeruild voor controle en staatsdwang. Wat er nu gebeurt in landen als Australië en Canada, en ook dichterbij in Frankrijk, Oostenrijk en Griekenland, had ik tot voor kort niet voor mogelijk gehouden. Dit kan een tijdelijke noodsituatie zijn, maar ook een proeftuin voor politici die even hebben mogen proeven van macht zonder inspraak of tegenspraak.”
  Bron: RD.nl

We moeten natuurlijk afwachten of dit allemaal doorgaat. Je ziet namelijk ook dat er vandaag steeds meer mensen zijn die vragen (durven) stellen omdat ze twijfelen aan de betrouwbaarheid van autoriteiten en zgn. experts. Niet voor niets vinden wereldwijd steeds meer grote demonstraties plaats tegen de overheid en het gevoerde beleid. De (nabije) toekomst zal leren wat dat uitwerkt.

Ten tweede: Het is voor ons als gelovigen die de Bijbel kennen belangrijk vast te houden aan Gods Woord en, zoals Paulus zegt in Efeze 5, geen deel te nemen aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ze veeleer te ontmaskeren. En, als de gelegenheid zich voordoet, anderen te waarschuwen. Bovendien weten wij, dat dit nog maar het begin is. In het boek Openbaring kunnen we lezen wat er nog allemaal op stapel staat en hoe het afloopt. Hoe vervelend het ook voor ons kan zijn, dat men bezig is met die nieuwe wereldorde, bedenk wel, dat de Heere God het nog steeds toelaat. Er komt een moment dat Hij zal ingrijpen, maar zover is het nu nog niet. Het mooie en rustgevende is, dat we op Hem mogen vertrouwen. Hij komt altijd en overal, ook in ons persoonlijk leven, tot Zijn doel! Denk aan de woorden van de Heere Jezus als Hij spreekt over de eindtijd: “…pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren” (Matt. 24:6). Ons leven is in Gods hand en dat kan niemand ons afnemen, ook de tegenstander niet.

Ten derde: Het is een turbulente, enerverende tijd, waarin we leven, spannend ook. Maar het is ook een tijd om te (kunnen) getuigen. Mensen hebben vragen en zullen die in de komende jaren nog veel meer krijgen. Die kunnen wij wellicht niet allemaal beantwoorden, maar we mogen wel wijzen op de Bijbel en op de Heere Jezus. Onlangs sprak ik met iemand over het wereldgebeuren en diegene vroeg zich hardop af wat er allemaal speelde en ‘er moet toch meer zijn op de achtergrond’? En ja, daar kon ik mooi op ingaan door te vertellen dat er inderdaad meer is. Dat er een tegenstander is, die op de achtergrond zijn invloed uitoefent en vooral ook dat God er is, Die uiteindelijk alle dingen in Zijn hand heeft. En dat je bij Hem mag schuilen en rust mag vinden.
Dus: Laten we de ogen niet sluiten voor de, soms bittere, werkelijkheid van complotten en duivelse allianties, maar zelf ook op zoek gaan naar de waarheid, bij de feiten blijven en de tekenen van deze tijd onderkennen.
En God geve voor ons allen, dat we boven alles de kansen mogen grijpen om mensen te wijzen op de goede boodschap en de uitgestoken hand van onze Verlosser en Heer!

DV Volgende keer: Het einde van de duivelse alliantie

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'