Een duivelse alliantie

Een duivelse alliantie

Sinds ruim anderhalf jaar staat de wereld op z’n kop. Pandemie, angst, verdeeldheid, dwangmaatregelen, onbegrip, boosheid, et cetera. Wat gebeurt er allemaal? Is dit slechts een tijdelijke breakdown of is meer aan de hand? De titel boven dit artikel doet vermoeden van wel!

De leugen(aar) regeert
Voordat je verder leest, misschien goed om nog even het (korte) artikel op pagina 7 van deze AMEN te lezen over wie satan is en wat hij wil. Daarin wordt zijn streven duidelijk zichtbaar. Het is goed om te bedenken dat hij niet alléén bezig is, maar wordt bijgestaan door (gevallen) engelen, demonen en… mensen. Mensen van vlees en bloed die hem, al of niet bewust, ten dienste staan. Zie ook het artikel ‘Het plan van de tegenstander’ in de vorige AMEN (157, pag. 6) en het boekje ‘Geestelijke machten’.
Door de (Bijbelse) geschiedenis heen zien we dat de tegenstander ook mensen gebruikt c.q. dat mensen zich door hem laten gebruiken om zijn plan uit te voeren. In het Oude Testament waren daar valse profeten die het volk Israël misleidden. Er waren autoriteiten die het op de Joden gemunt hadden. Denk bijvoorbeeld aan Haman, die een complot smeedde om de Joden in Babel uit te roeien (zie het Bijbelboek Esther).
In de dagen van de Heere Jezus manifesteerde hij zich niet alleen persoonlijk (zie Matt. 4 en Luk. 4), maar ook door middel van leidslieden binnen het Jodendom. Mattheüs 21:33 e.v. gaat over een gelijkenis van een heer die een wijngaard heeft en die verhuurt aan landbouwers. Als hij zijn slaven stuurt om de opbrengst aan vruchten te incasseren, blijken zij kwade bedoelingen te hebben. Zij elimineren de slaven en houden de opbrengst voor zichzelf. Uiteindelijk stuurt de heer van de wijngaard zijn eigen zoon. Voor hem zouden ze toch wel ontzag hebben, maar nee: “… toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar: Dit is de erfgenaam. Kom, laten wij hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden” (vs. 38).
Uit de volgende verzen blijkt, dat de Heere Jezus deze gelijkenis toepast op de Joodse leidslieden in die tijd. Zij hadden dat zelf ook goed in de gaten: “En toen de overpriesters en Farizeeën deze gelijkenissen van Hem hoorden, begrepen zij dat Hij over hen sprak” (vs. 45).

De Bijbelse geschiedenis laat zien dat de Heere God eertijds Zijn wijngaard heeft geplant (zie Jes. 5) en in plaats van goed bestuur werd het bloedbestuur en in plaats van rechtsbetrachting werd het rechtsverkrachting. De Heere God zond Zijn dienstknechten, de profeten, maar naar hen werd niet geluisterd, sommigen werden zelfs gemarteld en/of gedood. Ten slotte zond God Zijn eigen Zoon en uit voornoemde gelijkenis kun je afleiden, dat op z’n minst enkelen hebben geweten dat Hij dat was!
In Johannes 8 spreekt de Heer Jezus tot en over dezelfde leidslieden en zegt: “U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen“ (vs. 44).
Voorwaar geen mis te verstane woorden. Zij behoorden kennelijk tot de duivelse alliantie, zonen van de ongehoorzaamheid (Efe. 2). En dat blijkt ook wel, want zij hebben er alles aan gedaan om de Zoon van God uit de weg te ruimen en dat is hen -bij wijze van spreken!- ook gelukt. 
In Lukas 22:3 en 4 lezen we over iemand anders die door de tegenstander is gebruikt om zijn plannen uit te voeren: “Toen voer de satan in Judas, die de bijnaam Iskariot had… En hij ging weg en sprak met de overpriesters en bevelhebbers van de tempelwacht hoe hij Hem aan hen zou overleveren.” 
De Heer Jezus Christus is na Zijn overlevering gevangengenomen, gekruisigd, gestorven en later opgestaan uit de dood. En toen dat bekend werd bij de Joods elite, probeerden zij dat in de doofpot te stoppen: “En zij kwamen bijeen met de oudsten, en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven, en zij zeiden: Zeg: Zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben Hem gestolen, terwijl wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag” (Matt. 28:12-15).
In plaats van zich over te geven en de waarheid onder ogen te zien, bijten zij zich vast in de leugen en hebben daar zelfs ‘veel geld’ voor over. Koste wat het kost moet de waarheid in ongerechtigheid ten onder gehouden worden (vgl. Rom. 1:18). Ze verzinnen een leugen, geven de soldaten (zwijg)geld en mocht er wat van komen dan hebben zij wel connecties binnen de overheid. Zij regelen het wel.

Zo zien we dus, dat mensen van vlees en bloed door satan gebruikt zijn om de Messias te verwerpen en leugens te verspreiden. Hij inspireerde hen om deel te nemen aan de “onvruchtbare werken van de duisternis” (Efe. 5:11). Ook al volbrachten zij daarmee het plan van God en waren ze onwetend omtrent Gods verborgen handelen (vgl. Hand. 3:13-18), feit is, dat zij -uitzonderingen daargelaten- de tegenstander hebben gediend in zijn streven Gods werk teniet te doen. Zij waren onderdeel van de duivelse alliantie.

Toekomst
De Bijbel laat zien, dat in de toekomst iets dergelijks zal plaatsvinden. Ook als het gaat om de wederkomst van Christus zal de satan er alles aan doen om Gods werk te ondermijnen. In 2 Thessalonicenzen 2 schrijft Paulus over de tegenstander die zich manifesteert in de ‘mens van de wetteloosheid’. De komst van deze verderfelijke mens zal zijn “…overeenkomstig de werking van de satan, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen (Gr. pseudo), en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden” (vs. 9-10).
Nota bene, met krachten, tekenen en (lett.) pseudo-wonderen. Alles wordt uit de kast gehaald om de mensen te misleiden.
In de eindtijd komt dat alles tot een hoogtepunt als de satan zich zal bedienen van een ‘beest uit de zee’: “En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht” (Opb. 13:2). In hoofdstuk 20:2 lezen we wie de draak is: “En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan…”
Geen enkele twijfel over zijn identiteit dus. Daarnaast bedient de duivel zich ook nog van een ‘ beest uit de aarde’: “En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak” (Opb. 13:11). Hij wordt later ook genoemd ‘de valse profeet’. Eerder hebben we in AMEN uiteengezet, dat deze persoon ook de ‘antichrist’ wordt genoemd (zie AMEN 155, pag. 10).
Zoals gezegd, satan zal in die eindtijd c.q. eindstrijd alles uit de kast halen om mensen te misleiden en zodoende zijn nederlaag te voorkomen. Niet alleen wordt in de hemelen een strijd uitgevochten (Opb. 12:7-9), maar hij mobiliseert ook de wereldleiders op aarde! Johannes beschreef dat als volgt: “En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God” (Opb. 16:13-14). Het zal niet baten, want de overwinning (en de Overwinnaar!) staat vast.

Vandaag
We hebben het nu gehad over het verleden en de toekomst als het gaat om satans invloed en misleiding door en met behulp van mensen hier op aarde. Maar hoe zit het dan nu, in deze tijd? Met ‘deze tijd’ bedoel ik dan ruwweg de tijd tussen de eerste komst van Christus en Zijn wederkomst.
Wel, om kort te gaan, ook in deze ‘tussentijd’ zit satan bepaald niet stil! Er is alleen wel een moeilijkheid:

Evenals God werkt in het verborgene, geldt dat ook voor de activiteiten van de tegenstander.

Paulus schreef destijds al aan de Thessalonicenzen, dat het geheimenis van de wetteloosheid al werkzaam was. Aan de Korinthiërs schreef hij over pseudo-apostelen, bedrieglijke arbeiders en zogenaamde dienaars van gerechtigheid: “En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht“ (2 Kor. 11:14). Met andere woorden: let op, want schijn bedriegt.
Ook in deze tijd worden mensen misleid en -al of niet bewust- gebruikt in dienst van de tegenstander. De anti-christelijke geest waart rond. En reken maar dat er, evenals vroeger en in de toekomst, achter de schermen wel degelijk sprake is van een duivelse alliantie. De werking ervan is uitermate moeilijk te achterhalen. Ik moet hierbij vaak denken aan de woorden van wijlen president John F. Kennedy, die hij uitsprak op een bijeenkomst van journalisten en krantenuitgevers: “Want wij worden belaagd door een wereldwijde, monolithische (= één geheel vormend, red.) en meedogenloze samenzwering die allereerst gebruik maakt van bedekte middelen voor uitbreiding van haar invloedssfeer (…) Het is een systeem dat gebruik maakt van enorme menselijke en materiële middelen in de opbouw van een hechte, zeer efficiënte machine die militaire, diplomatieke, intelligente, economische, wetenschappelijke en politieke activiteiten combineert. De voorbereidingen worden geheim gehouden, niet gepubliceerd. Fouten worden begraven, niet geopenbaard… Mensen die zich ervan afkeren worden niet geprezen, maar tot zwijgen gebracht” (zie artikel in AMEN 154, pag. 16).
Hij sprak die woorden destijds vooral met het oog op de dreiging van het Sovjet-communisme, maar toch. Je kunt ze ook gewoon toepassen op het globale systeem, waarin sprake is van een netwerk van (geheime) genootschappen, overlegorganen, allerlei machtsstructuren in de politieke en financiële wereld, invloedrijke personen, multimiljardairs en multinationals, ngo’s, en noem het maar op. Achter de spreekwoordelijke schermen wordt ontzettend veel besproken, bedisseld, beslist en gepland. En daarin oefent de tegenstander ongetwijfeld zijn invloed uit, al was het maar om heimelijk zijn plan te verwezenlijken.

De laatste eeuwen
Laten we eens kijken wat er zich in deze ‘tussentijd’ bijvoorbeeld heeft afgespeeld en vandaag aan de orde is. We hebben in AMEN destijds een zesdelige serie artikelen gepubliceerd met als titel: Bijbel & Wetenschap (nr. 88, januari 2010 e.v.). Deze artikelen zijn later bijeengebracht in een boekje met dezelfde titel.
De laatste vijf eeuwen hebben allerlei ontwikkelingen zich in ras tempo voltrokken, met name in en vanuit de wetenschap. Op zich niet alarmerend, ware het niet, dat daarbij ernstig inbreuk gepleegd is op de Bijbel, het gezaghebbende Woord van God.
Het is wel duidelijk geworden dat de tegenstander met behulp van de wetenschap grote invloed gehad heeft op het denken en handelen van de mens(heid). De geschiedenis laat daarbij ook zien, dat het Bijbelse getuigenis systematisch onderuit gehaald is. In de afgelopen vijf eeuwen is er ongeveer elke honderd jaar een kanteling gekomen in het denken van de mens.

15e eeuw Gutenberg (1395-1468) - Boekdrukkunst 
In de 15e eeuw vond er een uitermate belangrijke gebeurtenis plaats: de uitvinding van de boekdrukkunst. Johannes Gutenberg drukte in 1452 de naar hem vernoemde Gutenberg-Bijbel met een nieuwe zettechniek, met verwisselbare, metalen letters. De nieuwe zettechniek vervulde een verlangen van velen. Job sprak reeds: "Och, werden mijn woorden maar opgeschreven, och, werden zij maar opgetekend in een boekrol" (Job 19:23; zie ook Job 31:35). De mogelijkheid om gedachten te bewaren voor het nageslacht kreeg ruim baan door deze uitvinding en dat heeft grote invloed gehad op de wereldgeschiedenis. Kennis kwam beschikbaar, mensen konden hun inzichten delen in brede kring. Wetenschappers konden zo hun bevindingen op schrift stellen en openbaar maken voor een groot publiek. Ook de Bijbel kon zo binnen bereik komen van veel meer mensen. En ja, andere (onbijbelse) lectuur uiteraard ook. Nu, ruim 6 eeuwen later, hebben we nog steeds boeken en zijn we inmiddels ook gewend geraakt aan moderne communicatiemiddelen, zoals internet, waardoor goede en slechte denkbeelden in een mum van tijd wereldwijd kunnen worden verspreid.

Babel
Na de uitvinding van de boekdrukkunst ging het pas goed los, ook als het gaat om de systematische ontwikkeling van het kwaad: datgene wat ingaat tegen God en Zijn Woord.
Prof. Dr. Ir. Egbert Schuurman (1937) noemde die ontwikkeling in het boekje ‘Christenen in Babel’ (Uitg. Kok Kampen - 1983) het Babelmotief, ofwel het motief van de eigenmachtigheid: “Dit motief heeft zich door de eeuwen heen op verschillende tijden geopenbaard, en manifesteert zich in onze tijd op ongekende wijze.” Dit schreef hij dus bijna 40 jaar geleden! Kun je nagaan hoe het in onze tijd is.
‘Babel’ is de verzamelnaam van alle tegen-God-ingaande werken. Dat blijkt al uit de zgn. torenbouw van Babel (Gen. 11): “…en laten wij voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid” (vs. 4). Hier komt de eigenmachtigheid van de mens tot uitdrukking: men wilde zich niet onderwerpen aan Gods wil (nl. om zich over de aarde te verspreiden, zie Gen. 1:28 en 9:1 ‘vervul de aarde’).

Babel is de wereld (of: het rijk) van de tegenstander, gebaseerd op macht en bezit, waarbij de mens gemanipuleerd wordt door leugen en bedrog.

En let wel: die wereld is een systeem, een duivels systeem! Aan de ontwikkeling en het bestaan van dat systeem ligt een satanisch plan ten grondslag.
De Bijbel spreekt in alle toonaarden over de ‘wereld’ van God, het rijk van God en Zijn heerschappij. Een systeem, een orde van vrede en gerechtigheid en (overkoepelend): liefde. Daartegenover staat de wereld, het rijk van de tegenstander, zijn systeem van wanorde en ongerechtigheid en (overkoepelend): haat. Dit systeem vindt z’n basis in de geestelijke, verborgen wereld en krijgt handen en voeten in het reilen en zeilen van de zichtbare, fysieke wereld waarin wij leven.
We hebben al gezien wat de Heere Jezus zei over de duivel: “… er is geen waarheid in hem” (Joh. 8:44). De duivel staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid! Hij staat -naar zijn aard- in de leugen. Het woord ´duivel´ (Gr. diabolos) betekent zoiets als: doorelkaarwerper. De satan husselt zaken het liefst door elkaar heen, zodat het onderscheid wegvalt. Geen zwart, geen wit, maar grijs! Alles wat hij onderneemt, staat in het teken van de leugen. Waarheid en leugen worden vermengd. Dat impliceert de verkrachting van de waarheid in het algemeen en van God en Zijn Woord in het bijzonder. Wij moeten ons goed realiseren, dat satan zijn misleidende activiteiten ook ontplooit op het terrein van de wetenschap! Dat wil dus niet zeggen dat elke wetenschapper een dienaar van satan is, laat dat duidelijk gezegd zijn. Bovendien heeft de wetenschap ons ook veel goeds gebracht. Allemaal waar, maar er is ook een andere kant, vooral als het gaat om de immateriële kant, moraliteit, normen en waarden, etc.

Voortgaand proces
Als we het op een rijtje zetten, krijgen we, na de uitvinding van de boekdrukkunst in de 15e eeuw, het volgende beeld van de ontwikkeling van het ‘Babelmotief’ (eigenmachtigheid) door de (laatste) eeuwen heen:

1. 16e eeuw Copernicus (1473-1543) - Verandering van het wereldbeeld
Geen stilstaande aarde en bewegende zon, zoals de Bijbel leert, maar precies andersom.

2. 17e eeuw Descartes (1596-1650) - Menselijk denken als criterium
Autoriteit is niet Gods Woord, maar het menselijk verstand

3. 18e eeuw Astruc (1684-1766) - Kritische benadering van de Bijbel
De Bijbel kent niet één Bron, maar meerdere: twijfel aan de betrouwbaarheid

4. 19e eeuw Darwin (1809-1882) - Geen schepping, maar evolutie
Evolutietheorie als verklaring van het ontstaan der soorten, inclusief de mens.

5. 20e eeuw Bultmann (1884-1976) - Ontmythologisering van de Bijbel
Wonderen zijn niet echt gebeurd, het zijn ‘geloofswaarheden’.

Over deze 5 punten hebben we dus eerder al uitvoerig geschreven in de serie c.q. het boekje ‘Bijbel & Wetenschap’. Voor nadere uitleg verwijs ik dus naar dat boekje.

6. 21e eeuw Homo- en genderemancipatie - Ontkenning van de menselijke identiteit
Verandering van de man/vrouw relatie en mannelijke/vrouwelijke identiteit, zoals die in de schepping door God (biologisch) is bepaald.

Voor punt 6, de homo- en genderemancipatie, verwijs ik graag naar eerdere artikelen in AMEN 135 en 136 met als titel: ‘Van Gutenberg naar Genderneutraal’. Daarin wordt duidelijk dat de mens afstapt van de scheppingsordonantie van God en daarmee zichzelf tot god verklaart. Mede onder invloed van de humanistische psychologie is er geen plaats meer voor God, schepping, zonde en zo meer.

Klik hier en ga naar deel 2:

  • Punt 7 - Het streven naar een supermens, oftewel: de mens 2.0
  • Complottheorie
  • Ontmenselijking: de mens computergestuurd
  • Build Back Better

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'