Als in de dagen van Noach…

Als in de dagen van Noach…

In Zijn eindtijdrede bracht de Heere Jezus de dagen van Noach in verband met Zijn wederkomst. Mensen waren bezig met de dagelijkse dingen zonder te beseffen dat er een groot gevaar dreigde: de zondvloed. Nu heeft de wederkomst van Christus nog niet plaatsgevonden, maar hoe zit het met de ‘dagelijkse bezigheden’ in onze tijd?

Waarom de zondvloed?
De Heere Jezus omschreef die dagelijkse bezigheden als volgt: “Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven” (Luk. 17:27).
Niks mis mee, zou je zeggen. Is dat reden om die oude wereld te oordelen? Nee, natuurlijk niet. Jezus beschreef slechts hoe de wereld er zo op het oog uitzag. Het leek allemaal heel gewoon, maar onderhuids speelde er meer!
Daarvoor moeten we naar het boek Genesis, waarin de dagen van Noach worden beschreven. Slechts één tekst is voldoende om de ware toestand van de mensheid in die tijd te onderstrepen: “En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren” (Gen. 6:5).
Dus, hoe gewoon het er misschien ook uitzag, in wezen was het een tijd waarin het kwaad regeerde. Mensen waren zich misschien helemaal niet van bewust (meer) van het ‘kwade’, en noemden dat gewoon ‘goed’. Jesaja waarschuwde Israël destijds voor een zelfde mentaliteit en zei o.a.:

  • “Wee hun die de ongerechtigheid naar zich toe trekken met koorden van valsheid, en de zonde als met dikke wagentouwen (…) Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig” (Jes. 5:18-20).

De wereld in de tijd vóór de zondvloed was totaal verdorven. De zonde vierde hoogtij. Er was zelfs een verbinding tussen de mensen- en de engelenwereld (Gen. 6:4). Alles bij elkaar was dit de reden, dat de Heere God “… de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht” (2 Petr. 2:5).

De huidige wereld
Waarom deze woorden over de oude wereld in deze AMEN Actueel? Wel, om te laten zien dat uiterlijke schijn bedriegt. Dat was toen zo en dat is nu ook zo!
Het wordt steeds duidelijker dat het kwaad hand over hand toeneemt. Ook nu wordt de slechtheid van de mens steeds groter en worden zijn gedachtespinsels steeds slechter. Alleen, dat blijft voor velen verborgen. Het leven gaat ogenschijnlijk gewoon door en de woorden van Jesaja zijn ook op onze tijd van toepassing. En het hoogtepunt (lees: dieptepunt) is nog niet bereikt, want dat komt pas in de eindtijd, waarover de Heere Jezus sprak. Maar de ontwikkelingen gaan snel, razendsnel. Meer en meer zien we -als we het tenminste willen zien- dat de waarheid vervangen wordt door de leugen, dat het kwade goed genoemd wordt, duisternis licht en zo meer.

Media
De rol van de mainstream media is hierbij niet te onderschatten. Elke dag overladen de media ons met nieuws en achtergronden. Opvallend is dat zij over de hele wereld zo’n beetje dezelfde taal spreken. Wijlen prof. dr. Georg Huntemann (1929-2014), Duits filosoof en theoloog, schreef al in 1983 over die taal en de ontwikkelingen die hij zag gebeuren, in het boek ‘De onpersoonlijke mens’ (Uitg. De Vuurbaak). “Het christelijk geloof”, aldus Huntemann, “verliest in de Westerse wereld steeds meer terrein. De vroeger erkende normen en traditionele waarden worden op grote schaal losgelaten of zelfs omgekeerd. Gezin, gezag, maatschappelijke orde – wat houdt het nog in? Wat gelooft de jeugd nog?”
In de afgelopen veertig jaar hebben we kunnen zien hoe deze ontwikkeling heeft doorgezet. Huntemann zag toen ook al het gevaar van de boodschap van de massamedia: “Deze bouwen dag aan dag een beeld op van de werkelijkheid, dat echter niet een weergave hiervan is, maar een vervorming.”
Met name dit laatste is waar we vandaag inderdaad mee worden geconfronteerd. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de revolutie die het internet heeft veroorzaakt. Nieuws gaat binnen enkele seconden de wereld over, beelden worden in een paar minuten gezien.

Werkelijkheid
Huntemann noemde de weergave van de werkelijkheid, die door de media wordt gepresenteerd, een vervorming. Met andere woorden: de vlag dekt de lading niet (meer). De media brengen nieuws en achtergronden, maar doen dat veelal vanuit een bepaalde visie. Zijn ze daarbij nog wel objectief? De vraag stellen is haar beantwoorden. Vooral de laatste jaren is steeds duidelijker gebleken dat vele nieuwsoutlets verworden zijn tot propagandakanalen. Eenzijdigheid troef. Dat zagen en zien we heel nadrukkelijk bij de verslaggeving rond de coronapandemie. Overal spreekt men dezelfde taal, namelijk die van de overheden, leiders en zelfs van multinationals. Voor een objectieve beschouwing was en is geen ruimte. Sterker nog, degenen die een ander geluid laten horen, worden direct gestigmatiseerd en/of gecensureerd. Wetenschappers van naam en faam worden genegeerd, omdat ze niet diezelfde taal spreken.
Hier blijkt ook de macht en invloed van Big Farma en de grote techbedrijven. Twitter, Facebook, noem ze maar op, bedachten als de wiedeweerga allerlei regels waaraan gebruikers nu moeten voldoen. Opvallend is dat mensen die de politiek correcte taal hanteren mogen blijven, terwijl zij die kritisch zijn, worden geschorst of verwijderd. De vrijheid van meningsuiting is hiermee een gotspe geworden. Je mag alles zeggen en schrijven, zolang het maar in de pas loopt met het algemene narratief. De recente overname van Twitter door Elon Musk (foto) geeft sommigen hoop dat het weer een platform zal worden voor iedereen. We zullen zien. Vanuit de Europese Unie is al gewaarschuwd, dat ook Twitter in de pas moet blijven lopen met de ideeën van de elite. Gesuggereerd is al, dat men Twitter als platform gewoon zou kunnen verbieden, net zoals men Russische media de uitzendrechten in Europa heeft ontnomen. 
Social Credit System in Italy https://www.youtube.com/watch?v=m3Hns_syl3k

Ook bij de verslaggeving over de oorlog in Oekraïne zien we hetzelfde fenomeen. De reguliere media geven alleen ruimte aan hen die het helemaal eens zijn met wat Westerse (regerings)leiders zeggen en doen. Iemand die het daarmee niet eens is, al is het slechts ten dele, wordt onmiddellijk weggezet als ‘Poetin-vriend’, of ‘Rusland-fan’ en wat dies meer zij. 

Nieuwsuur: 'De hele wereld tegen Rusland? Valt best mee'

Ook hier zitten twee kanten aan het verhaal, waarvan slechts één kant mag worden besproken, namelijk die van het Westerse paradigma (denkkader). En dat paradigma wordt van bovenaf beïnvloed en geregisseerd en de mainstream media vormen daarbij ideale kanalen. Gevolg is dat de werkelijkheid wordt verhuld en het zichtbare wereldbeeld een vervorming is van wat er werkelijk gaande is.

Nieuwe media
Gelukkig verschaft het internet nog uitkomst, voor zolang als het duurt, want ook hierover wordt in de hogere kringen stevig overleg gevoerd over de vraag in hoeverre men de uitingen op het wereldwijde web in (de Westerse) toom kan houden. Vooralsnog zijn er nog genoeg websites te vinden waar het nieuws (ook) vanuit andere gezichtspunten belicht wordt. We zijn dus niet afhankelijk van de ‘oude’ media om te weten wat er werkelijk speelt. Het is bizar om te zien hoe op basis van gedocumenteerde feiten een heel ander beeld ontstaat van de werkelijkheid dan wat de reguliere media ons brengen. 
We hebben het al vaker gezegd in ons blad: wie objectief wil zijn, moet zelf op internet het andere geluid opzoeken, want wat de ‘gewone’ media vertellen, geeft je een vertekend beeld. En het is verbazingwekkend hoe complete volksstammen die vervormde werkelijkheid voor waarheid aannemen en vaak zelfs omarmen. Wat er echt aan de hand is, weet men niet en interesseert velen ook niet. Zij worden in beslag genomen door de dagelijkse beslommeringen, hun eigen wel en wee, en komen er -soms ook begrijpelijk- niet aan toe om aan waarheidsvinding te doen. Zo lijkt er een soort algemene bedwelming te zijn ontstaan. Bedolven onder het dagelijks nieuws van kranten, radio en tv, worden velen in de flow van het ene verhaal getrokken en lopen ze gewillig mee met de massa. En veelal beseft men dus niet dat dat verhaal een vervorming is van de werkelijkheid. En dat is niet de echte wereld, maar, om in de taal van Genesis te spreken, de slechte wereld. Want uiteindelijk is het zo, dat er krachten en machten werkzaam zijn, die hun kwade invloed uitoefenen op (het verloop van) de gebeurtenissen. We zullen het daar ook in de artikelen over het geheimenis van de wetteloosheid in AMEN nog wel over hebben.

Websites
Voor nu geven we hieronder nog een aantal willekeurige Nederlandstalige web-adressen door waar die andere kant van het verhaal (ook) aan het licht gebracht wordt. 

  • Disclaimer: Deze adressen zijn slechts ter info! Het wil niet zeggen dat wij het met alles eens zijn, of voor de volle 100% achter de inhoud staan. Maar ja, dat geldt evenzeer voor de oude media. Het is aan de lezer(es) zelf om de juistheid te bepalen, bijv. door op die sites genoemde bronnen te checken.

En bedenk ook: al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. En dé onomstreden waarheid is alleen te vinden in Gods Woord, de Bijbel. Laat dat te allen tijde ons richtsnoer zijn, gedachtig aan Psalm 119:105 waar we lezen: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.”

Web-pagina’s
www.gezondverstand.eu ; www.deanderekrant.nl ; www.onafhankelijkepersnederland.nl ; www.blckbx.tv ; www.frontnieuws.com ; www.dissident.one ; www.systeembug.wordpress.com ; www.artsencollectief.nl ; www.overnu.nl ; www.danielvdtuin.substack.com ; www.gezondwereldnieuws.com ; www.indepen.nl ; www.commonsensetv.nl ; www.maurice.nl ; www.bobdewit.com ; www.arnowellens.eu ; www.bluetruth.nl ; www.compleetdenkers.be ;

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'