Woordstudie - Deel 8: Babel

Woordstudie

Deel 8: Babel

In de vorige AMEN stonden al verschillende artikelen over Babel. Dit naar aanleiding van het veelvuldig circuleren van de naam van deze stad, in verband met de aanslag op de Twin Towers in New York, 11 september 2001. In deze artikelen kwam onder meer naar voren dat we Babel letterlijk moeten nemen. In deze woordstudie gaan we nog wat nader in op de oorsprong en het karakter van Babel.

In 265 bijbelteksten in het Oude en Nieuwe Testament komt de naam Babel / Babylon voor. Babel is de weergave zoals die in het Oude Testament voorkomt; Babylon die van het Nieuwe Testament. Omdat sommige bijbelteksten de woorden Babel / Babylon meer dan één keer bevatten, komt het totaal op 301 maal.

De plaats van het rijk van Babel

In Genesis 10 komen we deze naam voor het eerst tegen. Vers 10 zegt : "En het begin van zijn koninkrijk was Babel, Erek, Akkad en Kalne, in het land Sinear." Er staan in dit vers overigens meerdere namen van steden, alle gelegen in het land Sinear. 'Erek' en 'Akkad' komen alleen in dit vers voor; 'Kalne' komt op nóg twee plaatsen voor. 'Babel' daarentegen komt dus vele malen in de Bijbel voor. De vier in Genesis 10:10 genoemde steden lagen in het land Sinear. De betekenissen die aan deze naam gegeven worden lopen nogal uiteen: de één geeft als mogelijke betekenis 'uitwerping', 'naaktheid'. Ook wordt 'land van twee rivieren' als betekenis gegeven. Dit laatste zou overeenstemmen met de plaats van het gebied, waar de twee rivieren de Eufraat en de Tigris hun stroomgebied hebben. Dit gebied wordt ook aangeduid met de naam Mesopotamië (bijv. Gen. 24:10) dat de vertaling is van het Hebreeuwse 'Aram van de twee rivieren' (aram naharaim). 'Mesopotamië' is eigenlijk een vernederlandst Grieks woord (mesopotamia), dat 'tussen de (twee) rivieren' betekent.

Al met al wordt wel duidelijk dat we het gebied Sinear en daarmee ook Babel kunnen plaatsen in het gebied waar de Eufraat en de Tigris doorheen stromen. Dat gebied bestaat nog altijd, inclusief de oude namen van beide rivieren. Het bevindt zich in het huidige Irak.
Rond het jaar 200 was de stad Babel na diverse verwoestingen niet meer terug te vinden. Het huidige Hilla (aan de Eufraat) ligt circa 9 kilometer onder de plaats waar de eens zo machtige stad lag. Hilla is de plaats waar zich ooit de afgezonderde volksbuurt van Babel bevond. Echter, na Saddam Hoesseins opdracht in 1980 tot herbouw van Babel, is de oude stad opnieuw verrezen. Daarbij blinkt de Irakese leider niet bepaald uit in bescheidenheid. In de circa 15 jaren dat Babel gerestaureerd werd, verschenen er grote plakkaten met daarop Nebukadnessar en Hoessein naast elkaar afgebeeld. Ook liet Hoessein een munt slaan met beeltenissen van zichzelf en Nebukadnessar. Het metselwerk van het nieuwe Babel bevat met enige regelmaat stenen met de tekst: ‘Herbouwd in het tijdperk van Saddam Hoessein’. Het verhaal gaat dat zelfs het graf van Alexander de Grote, dat zich in Babel bevond, herbouwd wordt / is, met onder meer het doel dat Saddam daar na zijn heengaan bijgezet wordt.
In alles wil Hoessein duidelijk maken dat zijn heerschappij de voortzetting is van het rijk van Assyrië, ofwel: het rijk van Babel.

Of en in hoeverre dit soort activiteiten van Saddam Hoessein gezien moeten worden als zijnde in overeenstemming met de bijbelse profetie, zal de tijd leren. Wel staat vast, dat Babel een belangrijke rol speelt in de eindtijd (dat is de afronding van de tegenwoordige boze eeuw), zeker gezien het feit dat in het boek Openbaring de beschrijving wordt gegeven van het oordeel over Babel, dat de uiting is van de beestheerschappij.

De oorsprong van het rijk van Babel

Zoals gezegd, komt Babel voor de eerste maal voor in Genesis 10:10. Daar wordt ook voor de eerste maal in de Bijbel het woord 'koninkrijk' genoemd. De tekst heeft het over "zijn koninkrijk". Dit woordje 'zijn' slaat op Nimrod. Nimrods koninkrijk lag in het land Sinear. Nimrod was een nakomeling van Noach. Noach verwekte onder meer Cham (Gen. 10:1); Cham verwekte onder meer Kus (Gen. 10:6) en Kus verwekte onder meer Nimrod. Daarmee wordt duidelijk dat deze Nimrod kort na het begin van de nieuwe periode na de zondvoed leefde. Met de zondvloed begon de "tegenwoordige boze eeuw" (in Gal. 1:4 verwarrend met "tegenwoordige boze wereld" vertaald). Onder 'eeuw' moet een langere periode verstaan worden (Hebreeuws: olam; of Grieks: aioon), waarin de wereld op een bepaalde wijze bestaat. Het boek Openbaring beschrijft de overgang van de tegenwoordige boze eeuw (waarin satan de god dezer eeuw is; zie 2 Kor. 4:4) naar de toekomende eeuw (waarin Christus zal regeren). In het einde van deze tegenwoordige eeuw zal Babel geoordeeld worden, zoals we hierboven al schreven.
Het opvallende van het Babelse rijk en de daaraan verbonden Babelse macht is dus dat dit rijk / deze macht ontstaat, zich ontwikkelt en tot een einde gebracht wordt in de tegenwoordige boze eeuw. Dat is dus de eeuw die begon na de zondvloed en voortduurt tot Christus' komst de toekomende eeuw inluidt.

Met Noach begon de huidige periode (zijn naam betekent: 'rust', namelijk door te troosten - Gen. 5:29 - zoals een kind tot rust komt als het getroost wordt). Met Christus (van Wie Noach een beeld is) eindigt de huidige periode. Daartussenin ligt Babels rijk. Meer en meer wordt het karakter van dat rijk zichtbaar als we de betekenissen van de namen van Nimrod, zijn vader en grootvader op een rij zetten (in omgekeerde volgorde):

Cham - warm, heet
Kus - zwart, angst
Nimrod - rebel, opstandeling


Nimrod was volgens Genesis 10:8 "de eerste machthebber (giboor) op aarde." De Statenvertaling vertaalt het meer correct: "... deze begon geweldig te zijn. Nimrod was namelijk niet de eerste machthebber op aarde; die waren er namelijk (ook) al vóór de zondvloed, zoals Genesis 6:4 beschrijft (de "geweldigen"). Blijkens Genesis 10:9 was dit machtige van Nimrod zelfs spreekwoordelijk: "... daarom zegt men: een geweldig jager voor het aangezicht des HEREN als Nimrod." De macht van Nimrod blijkt ook uit het gegeven dat hij volgens Genesis 10:11 zijn koninkrijk uitbreidde meer naar het Noorden, naar Assur (zie ook Micha 5:5 en Sef. 2:13), waar hij de steden Rechoboth-Ir, Kalach en Resen bouwde en - niet te vergeten - Nineve, de stad die door Jona gewaarschuwd moest worden voor het komende oordeel.
Later - in Deuteronomium 10:17 - wordt het Hebreeuwse woord 'giboor' toegepast op de Here God Zelf ("de grote, sterke en vreselijke God", waarbij 'sterke' dus de vertaling van 'giboor' is). Denk ook aan de bekende tekst uit Jesaja 9:5 waar profetisch gesproken wordt van de Zoon van God, Jezus Christus. Hij wordt onder meer genoemd: "Sterke God".

Verwarring ten top

Dat niet God Zelf, maar Nimrod 'geweldig' begon te worden, laat meteen veel zien van het streven en de bedoeling van de macht van Babel en met name de persoon die deze macht bestuurt en in handen heeft, Gods tegenstander in hoogsteigen persoon, de duivel. In alles probeert hij verwarring te scheppen, door de dingen te imiteren die God tot stand wil brengen. Heeft God een stad (Jeruzalem)? Hij ook: Babel. Zal de Here een Koninkrijk vestigen op aarde? Hij ook: het begon in Sinear. Heeft de Here een Gezalfde (Christus); hij ook: één die zal komen in zijn eigen naam en gevolgd zal worden.

De naam Babel houdt (in het Hebreeuws) verband met 'verwarring door te verstrooien'. Dit karakter blijkt door de tijd van deze tegenwoordige eeuw telkens weer naar voren te komen. In die zin is het goed op te merken dat één van de namen van de machthebber achter Babel 'duivel' is. Dit komt van het Griekse 'diabolos', de door-elkaar-gooier. God is een God van orde, van vrede. Zijn plan wordt gekenmerkt door ordelijkheid. De tegenstander probeert dat alles door elkaar te werpen. Daar komt een complete wijze van denken uit voort! De apostel Paulus schrijft over de tegenstander in de 2e Korintebrief: "Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend." (hfdst. 2:11)

Het verwarrende van Babel komt nog meer naar voren als we kijken naar de betekenis van deze naam in het Assyrisch, de taal van Assur. In die taal weergegeven, is het: Bab-ili. Dit betekent: poort van god. Dat geeft Babel als het ware een dubbele betekenis. Daar waar mensen menen God te dienen, worden ze door het misleidende van Babel verward en komen ze niet bij God terecht, maar blijkt juist Zijn tegenstander hen in hun macht te hebben. Nogmaals: hier komt een complete wijze van denken uit voort. En niet alleen in 'de wereld' om ons heen, maar ook op het religieuze vlak en soms zelfs nog dichterbij in de christelijke dan wel evangelische wereld.
Het lijkt allemaal zo fijn, een herdenkingsdienst met de Katholiek, de Christelijk-Gereformeerde, de Baptist, en ook de imam, etc.1 Samen God (god!) aanbidden en de dingen bij Hem (hem!) brengen. Samen voor de poort van God? Nee, voor de poort van god, de verwarrende macht van Babel.
Een ander voorbeeld van het babelse denken dat veel dichterbij is dan we vaak beseffen. Dit heeft heel concreet met het lezen van de Bijbel te maken. De Here is uitermate nauwkeurig geweest om duidelijk te maken aan wie bepaalde bijbelgedeelten geschreven zijn. Maar wat is er onder gelovigen veelal aan de hand? Verwarring, doordat teksten uit de gehele Bijbel worden weggehaald, om zo de eigen dogma's te ondersteunen. Hierdoor worden inzettingen dwingend toegepast op de gelovige en de gemeente van vandaag, terwijl die niet voor hen bestemd zijn. Of verwachten gelovigen bijvoorbeeld de toekomst aan de hand van de hoop die juist voor andere groepen bestemd is.
Als mensen zit dat verwarrende denken blijkbaar in ons (vgl. Efe. 2:1-3), een denken dat omgevormd moet worden door Gods Woord (vgl. Efe. 4:21-24).

De verwoesting van Babel

In de toekomst zal de Here hoogstpersoonlijk afrekenen met het hele systeem van Babel; het opstandige denken van Nimrod en de macht der duisternis. In de tijd van Daniël was het rijk van Babel op een hoogtepunt gekomen. Daniël spreekt in het tweede hoofdstuk van zijn boek ook over het beeld, waarvan het gouden hoofd symbool staat voor het rijk van Babel. De rest van het beeld duidt op de rijken die de heerschappij van Nebukadnessar overnamen. Zo wordt een beschrijving gegeven van achtereenvolgens de rijken van de Meden en Perzen, de Grieken en de Romeinen. Dit Romeinse rijk omvatte een groot gedeelte van Europa, maar ook een groot gedeelte van Azië, inclusief de huidige Arabische wereld. In de droom van Nebukadnessar wordt het beeld aan de voeten getroffen, dat is in de tijd van het Romeinse rijk. Sinds de eerste komst van Christus zijn er eeuwen voorbijgegaan waarin het Romeinse rijk weg leek te zijn.
Maar momenteel zien we al sinds tientallen jaren dat de macht in de wereld zich weer concentreert in het gebied van het oude Romeinse rijk! Het is dat rijk dat - in de droom in Daniël 2 - getroffen wordt door de steen, dat is het koninkrijk van de God des hemels (Dan. 2:44). Maar let wel: het is niet alleen het Romeinse rijk dat getroffen wordt, het is het complete beeld, inclusief gouden hoofd! Het Romeinse rijk is een exponent van de macht van Babel.
Net zoals in het begin van onze jaartelling de stad Babel / Babylon bestond (zie 1 Pet. 5:13) en toen de eindtijd begonnen leek te zijn, zo zal er in de toekomstige eindtijd opnieuw sprake zijn van deze stad, met al haar macht en invloed.
En - in één uur tijds - direct voorafgaand aan Christus' openbaring (Openb. 19), zal de stad verwoest worden (zie Openb. 17 en 18). Daarmee komt er een einde aan de tegenwoordige boze eeuw. Het is de "voleinding der wereld (= aioon = eeuw)", waar de Here Jezus al vaak over sprak (zie bijv. Matt. 13 en 24). Maar deze eeuw zal gevolgd worden door de toekomende eeuw, waarin Hij, de sterke God, boven alle macht, kracht en heerschappij zal blijken te staan. Het is de eeuw waarin Hij Zijn stad tot de belangrijkste op deze wereld zal maken.

Noot:
1 Zie AMEN 39; artikel 'Waanzin en hoogmoed'

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Pas verschenen in de Morgenrood-reeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

NIEUWSTE UITGAVE: Psalm 23

Het KIND en de kinderen

"Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen" (Psalm 103:13).

In de inleiding schrijft de auteur: 'Bijbelse woorden zijn zuiver. Ze komen van God, Die heilig is. Ze vertellen geen leugens, ze zijn waar en betrouwbaar. Zijn Woord is door Zijn Geest op doordachte wijze tot zinnen gevormd. Aan de formulering is veel aandacht besteed. Het is Zijn goddelijke manier van 'zeggen' om tot ons hart te spreken'.
Vanuit deze overtuiging is dit boekje geschreven. Het bevat een boeiende en verrassende woordstudie over het woord 'kind' in met name het Nieuwe Testament. Maar behalve dat is dit boekje ook een handleiding van hoe je Bijbelstudie kunt doen. De schrijfster geeft de lezer of lezeres een kijkje in haar overwegingen en - als het ware hardop denkend - neemt zij hem of haar mee op de weg naar het resultaat van haar onderzoek.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Belangrijke Bijbelwoorden

Geloof - gerechtigheid - genade - uitverkiezing - verzegeling

Er zijn veel bekende woorden in de Bijbel die vaak door gelovigen worden gebruikt. Voor dit boekje hebben we er vijf uitgekozen: geloof, gerechtigheid, genade, uitverkiezing en verzegeling. Wat voor betekenis hebben ze in de Bijbel en welke plaats hebben ze in onze persoonlijke relatie met God?

In elk van de vijf hoofdstukken in dit boekje wordt één van deze onderwerpen bestudeerd. De lessen die ze ons leren, hebben onderling met elkaar te maken en draaien om een schitterend middelpunt: de genade van God. Het zicht op de werking van Gods genade in je leven - in je redding, in je praktische leven nu en in je hoop op de toekomst - doet je groeien in het begrip van Wie God voor je is.

Bekijk hier de inhoudsopgave

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Recente uitgaven Everread Uitgevers

Naast de boekjes uit de Morgenroodreeks geeft Everread ook andere boeken uit. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt naast de uitgaven in de reeks óók elke nieuwe uitgave van Everread (jaarlijks 2 á 3) met een korting van 25%!

Teken nu in op 'Schatten uit Gods Woord - 4'

Dit vierde deel uit de serie Schatten uit Gods Woord bevat - evenals de eerste drie delen - vele uiteenlopende en interessante onderwerpen. Wie de inhoudsopgave van dit boek bekijkt, heeft meteen een overzicht daarvan. Het is niet noodzakelijk om de hoofdstukken van begin tot einde te lezen. Elk hoofdstuk staat op zichzelf en kan daarom ook afzonderlijk gelezen worden.

Het algemene motto voor het uitgeven van deze serie is te lezen in Spreuken 16:20. Hier staat:

“Wie verstandig omgaat met het Woord,
zal het goede vinden,
en wie op de HEERE vertrouwt:
welzalig is hij”.

Schatten uit Gods Woord - 4 verschijnt rond 24 november 2018.

Teken hier in