Sterrenbeeld COMA (Maagd)

Sterrenbeeld COMA (Maagd)

De vrouw met kind. De begeerde van alle naties.

De eerste constellatie in Virgo verklaart dat de komende Spruit een kind zal zijn en dat Hij 'de begeerde van alle naties' zal zijn. De oude naam voor deze constellatie is Comah (van het Hebreeuwse kamah, dat enkel voorkomt in Ps. 63:2 "mijn vlees verlangt naar U". Het is verwant aan chamad, begeren. Zie bijvoorbeeld Ps. 19:11, begeerlijker en Jes. 53:2, begeren). Dit laatste woord vinden we in Haggaï 2:8, waar de Heilige Geest het als volgt gebruikt: "Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot den Wens aller heidenen, en Ik zal, dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de HEERE der heirscharen."
Oude Dierenriemen gaven deze constellatie weer als een vrouw met een kind in haar armen.
Albumazor (of Abu Masher), een Arabische astronoom uit de 8e eeuw, schreef over de Dierenriem dat de Perzen deze tekenen begrepen, maar dat de Indiërs ze hebben verdraaid met hun eigen vindingen. Over Coma zegt hij: 'Er verheft zich in het eerste deel, zoals de Perzen, de Chaldeeën, de Egyptenaren en Hermes en Ascalius leren, een jonge vrouw, wiens Perzische naam zuivere maagd betekent, zittende op een troon, een kleine jongen voedend (de jongen, zeg ik) die een Hebreeuwse naam heeft, door sommige naties Ihesu genoemd, met de aanduiding Ieza, die in het Grieks Christos wordt genoemd'.

Deze tekening wordt echter in geen enkele moderne kaart gevonden. Tegenwoordig vinden we er de pruik van een vrouw! Het schijnt dat Berenice, de vrouw van Euergetes (Ptolemaeus III, koning van Egypte in de 3e eeuw voor Christus), toen haar man op een gevaarlijke expeditie was, beloofde haar mooie haar aan Venus toe te wijden als haar man veilig terugkeerde. Het haar werd opgehangen in de tempel van Venus en vervolgens gestolen.
Om Berenice te troosten, deed Conon, een astronoom uit Alexandrië (283-222 voor Christus) alsof Jupiter het had weggenomen en hij maakte er een constellatie van!
Dit is een goed voorbeeld van hoe (willens en wetens) de betekenissen van sterrenbeelden verdraaid zijn. In dit geval, evenals in andere, werd de betekenis verborgen door de overgang van oude naar moderne talen. De Hebreeuwse naam was Coma (begeerde). Maar de Grieken gebruikten een woord voor 'haar', Co-me. Dit is overgezet in het Latijnse Coma en zo wordt 'Coma Berenice' (het haar van Berenice) de naam van deze constellatie. Het stelt de pruik van een vrouw voor, in plaats van de Gezegende, 'Begeerde van alle naties'. In dit geval echter, kunnen we concreet bewijs leveren dat dit een verdraaiing is. De oude Egyptische naam voor deze constellatie is namelijk Shes-nu, de begeerde zoon!

AMEN 40 - p8 - Coma - Sterrenbeeld

De Dierenriem van de tempel van Dendera, in Egypte, die teruggaat naar tenminste 2000 jaar voor Christus heeft geen spoor van haar, maar heeft het figuur van een vrouw met kind.
Deze kopie is met toestemming door een vooraanstaand astronoom, wijlen Edward J. Cooper overgetrokken van een werkstuk over Egyptische landschappen. Hij bezocht de tempel in 1820, samen met een Italiaanse kunstenaar, Signor Bossi. De originele tekening waarvan onze illustratie is gemaakt (en vergroot) werd door Signor Bossi ter plekke in de tempel gemaakt, voordat het naar Parijs werd overgebracht in 1821. De illustratie geeft daarom een exacte weergave van deze sterrentekeningen van tenminste 4000 jaar oud.
Zelfs Shakespeare begreep door deze afbeelding de waarheid over deze constellatie, die zo lang verborgen is gebleven door moderne 'bevindingen'. In zijn Titus Andronicus (acte 4, scene 3) spreekt hij van een pijl die naar de hemel omhoog geschoten wordt naar de 'goede jongen op Virgo's schoot'.

Coma is een zeer opmerkelijk sterrenbeeld.

Andere sterrenbeelden bevatten één of twee sterren van de eerste of tweede helderheid en dan een grotere of kleinere verscheidenheid aan mindere sterren. Dit sterrenbeeld echter heeft geen enkele zeer heldere ster, maar wel vele sterren van de vierde en vijfde helderheid. Het bevat in totaal 43 sterren, tien van de vierde helderheid en van de vijfde, zesde, etc. helderheid.
Het is naar alle waarschijnlijkheid dat de Ster van Bethlehem in het sterrenbeeld van Coma verscheen. Er was een goed bewaarde en doorgegeven traditionele profetie, welbekend in het Oosten, die zei dat er een nieuwe ster zou verschijnen in dit teken, wanneer Hij geboren zou worden, over Wie dit sterrenbeeld spreekt. Hiervan wordt zonder twijfel gesproken in de profetie van Bileam, die aldus een dubbele vervulling zou ontvangen. Eerst de letterlijke 'ster' en vervolgens de Persoon waarnaar verwezen wordt. De Heere zegt door Bileam: "Er zal een ster voortgaan uit Jakob, en er zal een scepter uit Israël opkomen ..." (Num. 24:17). Dit 'opkomen' moet opgevat worden als: "Er zal een ster voortkomen op of over het erfdeel en de bezittingen van Jakob", waarmee de exacte plaats wordt aangegeven als de ster haar hoogtepunt heeft bereikt, namelijk boven Jakobs erfdeel.

Thomas Hyde, een vooraanstaand oriëntalist (1636-1703), haalt Abulfaragius aan, als hij schrijft over de oude religie van de Perzen. Abulfaragius (1226-1286) was een Arabische christelijke geschiedschrijver, die onder meer zei dat Zoroaster of Zerdusht, de Pers, een leerling was van de profeet Daniël. Ook voorspelden de magiërs (zij waren de astronomen van Perzië) dat wanneer zij een nieuwe ster zouden zien verschijnen, het de geboorte van een geheimzinnig kind zou aangeven, dat zij zouden aanbidden.Verder wordt gezegd in de Avesta (de door de Parsi's - vergelijk het woord Perzen - bewaarde heilige geschriften van de godsdienst van Zarathoestra) dat deze nieuwe ster zou verschijnen in het teken van Virgo. Sommigen hebben verondersteld dat deze passage vervalst is. Maar, of het nu tussengevoegd is vóór of na de gebeurtenis, in beide gevallen bewijst het iets. Want als het vóór het verschijnen van de ster van Bethlehem is geschreven, bewijst het de profetische aankondiging en als het tussengevoegd is na die gebeurtenis, is het een bewijs voor het historische feit daarvan!

Het boek Job laat zien hoe de astronomie bloeide in Idumea; het evangelie van Mattheüs toont aan dat de Perzische magiërs, alsook anderen, naar de 'Begeerde van alle naties' zochten.

Nieuwe sterren zijn keer op keer verschenen. In 125 voor Christus verscheen een ster, zo schitterend dat hij overdag zichtbaar was. Dit was voor Hipparchus reden om zijn sterrencatalogus te maken. Deze catalogus is doorgegeven door Ptolemaeus (150 na Christus). De nieuwe ster liet de geografische breedte zien, die op die tijd - elke vierentwintig uur om middernacht - recht boven het hoofd passeerde, terwijl de profetie de geografische lengte aangaf als het land van Jakob.
Deze twee factoren bij elkaar maakten het de magiërs gemakkelijk om door waarneming de verticale plaats te vinden en aldus de locatie te vinden van de geboorte van Hem van Wie het teken was, want zij noemden het nadrukkelijk "Zijn ster" (Matt. 2:2).

Er is een prachtig verhaal over deze magiërs op weg naar Jeruzalem. Tijdens hun moeite om de daadwerkelijke plek te vinden onder het hoogste punt van deze ster, zaten zij neer bij Davids 'bron van Bethlehem' om zich te verfrissen. Daar zagen zij de ster weerspiegeld in het heldere water van de bron. Daarop zouden de woorden uit Mattheüs 2:10 betrekking hebben: "Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote blijdschap." Want zij wisten dat zij op de plek en de plaats van Zijn verschijning waren, vanwaar Hij zou voortkomen. Er kan weinig twijfel over bestaan dat dit een nieuwe ster was. In de eerste plaats is een nieuwe ster geen ongebruikelijk verschijnsel. In de tweede plaats wordt dit ondersteund door oude christelijke schrijvers. Eén van hen spreekt van zijn 'weergaloze helderheid'. Een andere (Ignatius, bisschop van Antiochië, 69 na Christus) zegt: 'Bij die verschijning van de Heere scheen een ster helderder dan alle andere sterren'. Ignatius had dit zonder twijfel van hen die het werkelijk gezien hadden! Prudentius (4e eeuw na Christus) zegt dat zelfs de morgenster niet zo mooi was. Aartsbischop Trench, die deze gezaghebbende personen citeert, zegt: 'Deze ster, stel ik mij voor, zoals zovelen van vroeger en van nu hebben gedaan, was een nieuwe ster aan de hemelen'.

Zo schittert deze nieuwe ster in het sterrenbeeld van Coma. We zagen in Zijn ster het teken van Zijn voortkomen uit Bethlehem. Zal dit ook het "teken van de Zoon des mensen" zijn aan de hemel (Matt. 24:30)? Wanneer Hij terug zal komen naar deze wereld om de wonderbare profetieën te vervullen die over Hem geschreven zijn in de hemelse en aardse openbaringen?
Aldus openbaart het sterrenbeeld van Coma dat het komende 'Zaad van de vrouw', een Kind is, dat geboren zou worden en een Zoon, die gegeven werd.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'