Sterrenbeeld COMA (Maagd)

Sterrenbeeld COMA (Maagd)

De vrouw met kind. De begeerde van alle naties.

De eerste constellatie in Virgo verklaart dat de komende Spruit een kind zal zijn en dat Hij 'de begeerde van alle naties' zal zijn. De oude naam voor deze constellatie is Comah (van het Hebreeuwse kamah, dat enkel voorkomt in Ps. 63:2 "mijn vlees verlangt naar U". Het is verwant aan chamad, begeren. Zie bijvoorbeeld Ps. 19:11, begeerlijker en Jes. 53:2, begeren). Dit laatste woord vinden we in Haggaï 2:8, waar de Heilige Geest het als volgt gebruikt: "Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot den Wens aller heidenen, en Ik zal, dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de HEERE der heirscharen."
Oude Dierenriemen gaven deze constellatie weer als een vrouw met een kind in haar armen.
Albumazor (of Abu Masher), een Arabische astronoom uit de 8e eeuw, schreef over de Dierenriem dat de Perzen deze tekenen begrepen, maar dat de Indiërs ze hebben verdraaid met hun eigen vindingen. Over Coma zegt hij: 'Er verheft zich in het eerste deel, zoals de Perzen, de Chaldeeën, de Egyptenaren en Hermes en Ascalius leren, een jonge vrouw, wiens Perzische naam zuivere maagd betekent, zittende op een troon, een kleine jongen voedend (de jongen, zeg ik) die een Hebreeuwse naam heeft, door sommige naties Ihesu genoemd, met de aanduiding Ieza, die in het Grieks Christos wordt genoemd'.

Deze tekening wordt echter in geen enkele moderne kaart gevonden. Tegenwoordig vinden we er de pruik van een vrouw! Het schijnt dat Berenice, de vrouw van Euergetes (Ptolemaeus III, koning van Egypte in de 3e eeuw voor Christus), toen haar man op een gevaarlijke expeditie was, beloofde haar mooie haar aan Venus toe te wijden als haar man veilig terugkeerde. Het haar werd opgehangen in de tempel van Venus en vervolgens gestolen.
Om Berenice te troosten, deed Conon, een astronoom uit Alexandrië (283-222 voor Christus) alsof Jupiter het had weggenomen en hij maakte er een constellatie van!
Dit is een goed voorbeeld van hoe (willens en wetens) de betekenissen van sterrenbeelden verdraaid zijn. In dit geval, evenals in andere, werd de betekenis verborgen door de overgang van oude naar moderne talen. De Hebreeuwse naam was Coma (begeerde). Maar de Grieken gebruikten een woord voor 'haar', Co-me. Dit is overgezet in het Latijnse Coma en zo wordt 'Coma Berenice' (het haar van Berenice) de naam van deze constellatie. Het stelt de pruik van een vrouw voor, in plaats van de Gezegende, 'Begeerde van alle naties'. In dit geval echter, kunnen we concreet bewijs leveren dat dit een verdraaiing is. De oude Egyptische naam voor deze constellatie is namelijk Shes-nu, de begeerde zoon!

AMEN 40 - p8 - Coma - Sterrenbeeld

De Dierenriem van de tempel van Dendera, in Egypte, die teruggaat naar tenminste 2000 jaar voor Christus heeft geen spoor van haar, maar heeft het figuur van een vrouw met kind.
Deze kopie is met toestemming door een vooraanstaand astronoom, wijlen Edward J. Cooper overgetrokken van een werkstuk over Egyptische landschappen. Hij bezocht de tempel in 1820, samen met een Italiaanse kunstenaar, Signor Bossi. De originele tekening waarvan onze illustratie is gemaakt (en vergroot) werd door Signor Bossi ter plekke in de tempel gemaakt, voordat het naar Parijs werd overgebracht in 1821. De illustratie geeft daarom een exacte weergave van deze sterrentekeningen van tenminste 4000 jaar oud.
Zelfs Shakespeare begreep door deze afbeelding de waarheid over deze constellatie, die zo lang verborgen is gebleven door moderne 'bevindingen'. In zijn Titus Andronicus (acte 4, scene 3) spreekt hij van een pijl die naar de hemel omhoog geschoten wordt naar de 'goede jongen op Virgo's schoot'.

Coma is een zeer opmerkelijk sterrenbeeld.

Andere sterrenbeelden bevatten één of twee sterren van de eerste of tweede helderheid en dan een grotere of kleinere verscheidenheid aan mindere sterren. Dit sterrenbeeld echter heeft geen enkele zeer heldere ster, maar wel vele sterren van de vierde en vijfde helderheid. Het bevat in totaal 43 sterren, tien van de vierde helderheid en van de vijfde, zesde, etc. helderheid.
Het is naar alle waarschijnlijkheid dat de Ster van Bethlehem in het sterrenbeeld van Coma verscheen. Er was een goed bewaarde en doorgegeven traditionele profetie, welbekend in het Oosten, die zei dat er een nieuwe ster zou verschijnen in dit teken, wanneer Hij geboren zou worden, over Wie dit sterrenbeeld spreekt. Hiervan wordt zonder twijfel gesproken in de profetie van Bileam, die aldus een dubbele vervulling zou ontvangen. Eerst de letterlijke 'ster' en vervolgens de Persoon waarnaar verwezen wordt. De Heere zegt door Bileam: "Er zal een ster voortgaan uit Jakob, en er zal een scepter uit Israël opkomen ..." (Num. 24:17). Dit 'opkomen' moet opgevat worden als: "Er zal een ster voortkomen op of over het erfdeel en de bezittingen van Jakob", waarmee de exacte plaats wordt aangegeven als de ster haar hoogtepunt heeft bereikt, namelijk boven Jakobs erfdeel.

Thomas Hyde, een vooraanstaand oriëntalist (1636-1703), haalt Abulfaragius aan, als hij schrijft over de oude religie van de Perzen. Abulfaragius (1226-1286) was een Arabische christelijke geschiedschrijver, die onder meer zei dat Zoroaster of Zerdusht, de Pers, een leerling was van de profeet Daniël. Ook voorspelden de magiërs (zij waren de astronomen van Perzië) dat wanneer zij een nieuwe ster zouden zien verschijnen, het de geboorte van een geheimzinnig kind zou aangeven, dat zij zouden aanbidden.Verder wordt gezegd in de Avesta (de door de Parsi's - vergelijk het woord Perzen - bewaarde heilige geschriften van de godsdienst van Zarathoestra) dat deze nieuwe ster zou verschijnen in het teken van Virgo. Sommigen hebben verondersteld dat deze passage vervalst is. Maar, of het nu tussengevoegd is vóór of na de gebeurtenis, in beide gevallen bewijst het iets. Want als het vóór het verschijnen van de ster van Bethlehem is geschreven, bewijst het de profetische aankondiging en als het tussengevoegd is na die gebeurtenis, is het een bewijs voor het historische feit daarvan!

Het boek Job laat zien hoe de astronomie bloeide in Idumea; het evangelie van Mattheüs toont aan dat de Perzische magiërs, alsook anderen, naar de 'Begeerde van alle naties' zochten.

Nieuwe sterren zijn keer op keer verschenen. In 125 voor Christus verscheen een ster, zo schitterend dat hij overdag zichtbaar was. Dit was voor Hipparchus reden om zijn sterrencatalogus te maken. Deze catalogus is doorgegeven door Ptolemaeus (150 na Christus). De nieuwe ster liet de geografische breedte zien, die op die tijd - elke vierentwintig uur om middernacht - recht boven het hoofd passeerde, terwijl de profetie de geografische lengte aangaf als het land van Jakob.
Deze twee factoren bij elkaar maakten het de magiërs gemakkelijk om door waarneming de verticale plaats te vinden en aldus de locatie te vinden van de geboorte van Hem van Wie het teken was, want zij noemden het nadrukkelijk "Zijn ster" (Matt. 2:2).

Er is een prachtig verhaal over deze magiërs op weg naar Jeruzalem. Tijdens hun moeite om de daadwerkelijke plek te vinden onder het hoogste punt van deze ster, zaten zij neer bij Davids 'bron van Bethlehem' om zich te verfrissen. Daar zagen zij de ster weerspiegeld in het heldere water van de bron. Daarop zouden de woorden uit Mattheüs 2:10 betrekking hebben: "Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote blijdschap." Want zij wisten dat zij op de plek en de plaats van Zijn verschijning waren, vanwaar Hij zou voortkomen. Er kan weinig twijfel over bestaan dat dit een nieuwe ster was. In de eerste plaats is een nieuwe ster geen ongebruikelijk verschijnsel. In de tweede plaats wordt dit ondersteund door oude christelijke schrijvers. Eén van hen spreekt van zijn 'weergaloze helderheid'. Een andere (Ignatius, bisschop van Antiochië, 69 na Christus) zegt: 'Bij die verschijning van de Heere scheen een ster helderder dan alle andere sterren'. Ignatius had dit zonder twijfel van hen die het werkelijk gezien hadden! Prudentius (4e eeuw na Christus) zegt dat zelfs de morgenster niet zo mooi was. Aartsbischop Trench, die deze gezaghebbende personen citeert, zegt: 'Deze ster, stel ik mij voor, zoals zovelen van vroeger en van nu hebben gedaan, was een nieuwe ster aan de hemelen'.

Zo schittert deze nieuwe ster in het sterrenbeeld van Coma. We zagen in Zijn ster het teken van Zijn voortkomen uit Bethlehem. Zal dit ook het "teken van de Zoon des mensen" zijn aan de hemel (Matt. 24:30)? Wanneer Hij terug zal komen naar deze wereld om de wonderbare profetieën te vervullen die over Hem geschreven zijn in de hemelse en aardse openbaringen?
Aldus openbaart het sterrenbeeld van Coma dat het komende 'Zaad van de vrouw', een Kind is, dat geboren zou worden en een Zoon, die gegeven werd.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Adam als type van Christus'

Belangrijke dagen in de Bijbel

In de Bijbel wordt op uiteenlopende wijze gesproken over de dag. Denk bijvoorbeeld aan de scheppingsdagen, de dag van Christus, de dag des HEEREN, de menselijke dag, etc.
Soms gaat het om een dag van 12 uur, soms van 24 uur en soms heeft 'dag' betrekking op een periode van meer dan 1000 jaar.
Met behulp van dit boekje willen we proberen daar wat meer inzicht in te krijgen.
We onderzoeken welke volgorde er in deze dagen is te ontdekken.
Goed om te weten is ook dat God ons dag aan dag draagt, "die God is ons heil"! (Ps. 68:20).

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Belangrijke dagen in de Bijbel'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'