Psalmen - Deel 9: Twijfel aan Gods goedheid (Ps. 73)

Psalmen

Deel 9: Twijfel aan Gods goedheid (Ps. 73)

Asaf is ervan overtuigd dat God goed is. Zo is hij opgevoed. Hij kent God als een liefhebbende Vader. Hij betoont Zijn goedheid aan hen die naar Zijn wil willen leven… maar er is ook een andere kant, van jaloezie en onbegrip: ´Het lijkt wel of het met anderen altijd beter gaat dan met mij´.

Christus in Psalm 73

Hoewel deze Psalm niet direct een Messiaanse Psalm is – het accent ligt meer op het ingaan in Gods heiligdom - kunnen we, met name uit het laatste vers, een paar dingen noemen. In vers 28 worden drie dingen genoemd:

  1. De ervaring van het vertrouwen op God, terwijl Hij schijnbaar afwezig is (Joh. 20:29).
  2. Hoe goed het is in de nabijheid van God te zijn en met Hem te wandelen.
  3. Het is nuttig voor anderen (ten behoeve van de boodschap) dat de gelovige wordt beproefd.

Daarom koos de Heere Zijn twaalf apostelen uit om Hem te vergezellen om daarna Hem te verkondigen. Het was echter nodig dat zij beproefd werden om dit te leren! (Mark. 3:14).
Daarnaast liggen er twee verborgen heenwijzingen naar de Messias in deze Psalm. Zie vers 21 en 26.

Het heiligdom van God

Wanneer we Psalm 73 profetisch lezen in het licht van Gods plan met Israël en de volkeren, zal de aandacht moeten worden gevestigd op de tempel van God; het heiligdom. In dit derde deel van het Psalmenboek staat het heiligdom van God centraal. Daaraan is gekoppeld de dienst in het heiligdom; de tabernakel en de tempel (in de geschiedenis van het volk Israël) en de toekomstige tempel; waarover Ezechiël spreekt (Ezech. 40-48). Er zal in de toekomst van Israël, wanneer het volk de Messias zal erkennen en zij een koninkrijk priesterschap vormen voor God en de wereld (1 Petr. 2:9,10), weer een tempel zijn waar God zal worden aanbeden. Voordat de tempel zoals die beschreven wordt in Ezechiël 40-48 zal worden herbouwd, zal er een andere tempel worden gebouwd in Jeruzalem waar de Israëlieten de Heere kunnen aanbidden. In die tempel zal echter de antichrist plaats gaan nemen. Hij zal die tempel ontwijden door een gruwelijk afgodsbeeld van hemzelf te plaatsen (Dan. 9:27 en Matt. 24:15). Hij zal zich daar als god laten aanbidden (2 Thess. 2:3,4). Waar de Israëlieten in beginsel deze antichrist zullen zien als de beloofde Messias, zullen ze ontdekken dat hij zich tegen hen keert. De goddeloosheid zal tot een hoogtepunt (lees: dieptepunt) komen in die periode. Waar kan de Israëliet heen in die benauwde tijden? Waar kan hij zijn toevlucht vinden? Niet meer in het letterlijke heiligdom, de tempel in Jeruzalem; want dat zal zijn ontwijd door de antichrist. Hij zal zijn toevlucht gaan vinden in het aanroepen van God, Die als antwoord daarop Jezus Christus zal zenden (Hand. 3:19,20). De Israëliet die zich dan aan Christus overgeeft, zal door Hem worden bewaard (Ps. 91). Hij zal het einde gaan zien van de goddelozen en de antichrist. In diezelfde periode worden uit elke stam van het tot geloof gekomen volk Israël twaalfduizend Joden gekozen die als evangelisten de wereld zullen rondgaan (Openb. 7:1-8 en 14:1-5). Zij zullen vers 28 in praktijk gaan brengen.

Gods goedheid is fundamenteel voor een leven tot eer van God

Zowel in de Christocentrische als de profetische benadering van deze psalm zien we dat de gelovige pas werkelijk van Gods werken kan getuigen als hij God leert kennen door naar Zijn heiligdom te gaan (letterlijk of symbolisch) . Dit heeft Asaf moeten leren. We gaan deze psalm daarom in de persoonlijke en praktische benadering lezen als een getuigenis van Asaf. We proberen het zo te lezen dat we het in onze tijd kunnen plaatsen.

Vers 1 God is goed. Mijn zekerheid en vrede
Ik ben ervan overtuigd dat God goed is. Zo ben ik opgevoed. Ik ken God als een liefhebbende Vader. Hij betoont Zijn goedheid aan hen die naar Zijn wil willen leven. Ik ging er echter vanuit dat dit automatisch een zegenrijk leven zou inhouden. Ik bedoel met zegen, dat het mij dan ook echt goed zou gaan met deze goede God.

Hier zien we een persoon die een godsbeeld had opgebouwd zoals wij dat misschien ook hebben opgebouwd vanuit onze christelijke opvoeding. God is goed. Jezus is de Goede Herder. Maar als Zijn goedheid zich niet vertaalt in een leven van aardse zekerheden en welvaart, is Hij dan werkelijk zo goed? Dan zijn de vragen die ons kunnen kwellen.

Vers 2 Is God goed? De gevolgen van mijn twijfel
Toch ben ik bijna van Gods weg afgegaan. Het geloof in deze goedheid van God is behoorlijk beproefd. Ik kon bijna niet meer op Gods weg wandelen.

Een onmiddellijk gevolg van de twijfel aan de goedheid van God. Wanneer we het fundament van Gods goedheid verlaten, struikelen we al snel in het wandelen op Gods weg. We gaan ons levensgeluk vergelijken met hen met wie het goed gaat in het leven.

Vers 3 Mijn twijfelende gevoelens
Ik werd jaloers. Het lijkt wel of het met anderen altijd beter gaat dan met mij. En wat ik nog merkwaardiger vind, is dat die anderen dikwijls helemaal geen rekening met God houden. Het lijkt wel of ze een weg hebben gevonden in het leven, waardoor moeilijkheden hen niet meer deren. Tja, dat wilde ik ook wel.

Het lijkt wel of familieleden, vrienden, buren en collega’s maar kunnen doen wat ze willen. Zij hoeven zich niet druk te maken of het wel of niet de wil van God is bij wat zij doen. Zij lijken te kunnen doen waar ze zin in hebben… Soms kan dat ons gevoelens van jaloezie geven.

Vers 4-12 De inhoud van mijn twijfel
Ik begrijp het niet, hoor. Het lijkt wel of de goddelozen echt geen problemen kennen. Ze zien er goed uit, hebben het materieel goed, kunnen de lekkerste dingen eten en durven heel wat te zeggen. Ze hebben een grote mond tegen God en zijn machtig op deze aarde. Zij maken zich nooit echt zorgen en worden steeds rijker.” Hun overmoed straalt van hen af. Ze hebben het gemaakt in hun leven.

Soms kunnen we ons onzeker voelen bij mensen die heel zeker overkomen en het gemaakt hebben in deze wereld. Het lijkt wel of op dat moment ons geloof veel minder belangrijk is voor ons. Is dit herkenbaar?

Vers 13-16 De resultaten van mijn twijfel
Ik vroeg mij af of het wel de moeite waard is om in God te geloven en rekening te houden met Zijn Woord. De levensstijl die de goddelozen etaleren, leek mij wel wat. Zo kun jij je aardig handhaven in het leven. Zo kom je nog eens vooruit. Toch had ik geen vrede met deze gedachten. Ik werd erdoor geplaagd. Ik ervoer geen rust in mijn hart. Ik had het gevoel alsof alles in mijn leven mislukt. Stel je eens voor zeg dat ik net zo zou spreken als hen? Zou ik dan nog bij God hebben gehoord. Zo’n vraag te stellen is alleen al een kwelling.

Vers 17 Het antwoord op mijn twijfel
Toch besloot ik, in tegenspraak met mijn gevoelens, tot God te gaan en mijn twijfels aan Hem te vertellen. Mijn kijk op de goddelozen veranderde daardoor. God leerde mij naar het leven te kijken zoals Hij dat doet. Bovendien liet Hij mij de betrekkelijkheid van dit alles zien. Ik mocht binnenkomen in het hart van God. Dat veranderde mijn hart. Ik kan nu echt zeggen dat ik weer in Zijn goedheid geloof. En het is sterker dan ooit.

Vers 18-20 De twijfel weggenomen
Ik kreeg rust in het weten dat God wel weet wat Hij doet. Hij rekent af met hen die Hem zo negeren voor hun welzijn. Het is allemaal zo betrekkelijk. Wat blijft is God Zelf. Al het andere vergaat.

Vers 21 Terugblik op mijn twijfelende gedachten
Ik werd er letterlijk beroerd van mijn twijfelende gedachten. Ik werd boos en bitter. Maar het was dom. Ik kan beter leren vertrouwen op God dan Hem wantrouwen, want dat blijft toch aan je knagen.

We kunnen een oppervlakkig, los-van-God leven, lang volhouden. Maar als wij Zijn kind eren zijn, zal het ons toch gaan aanklagen. Wat overblijft is bitterheid. Willen we dat?

Vers 22 Is God goed? Twijfelen is dwaas
Eigenlijk was ik dom bezig. Ten diepste was alles zelfhandhaving. Dan ben ik toch net een dier, dat zijn verstand niet gebruikt?

Vers 23-28 God is goed. Mijn zekerheid en vrede
Ik moest leren denken aan hetgeen wat blijvend is. En dat is wat God geeft. Een toekomstverwachting waarin ik bij Hem zal zijn. Een erfenis waar ik later van mag gaan genieten. Ook al zie ik de rijkdom van deze wereld, het valt in het niet bij wat God geeft. Ik hoef niet meer te nemen, ik kan geven en van Gods liefde vertellen. Ik hoef mijzelf niet meer te handhaven. Ik kan van God getuigen dat Hij goed is. Ik hoef niet meer onzeker te zijn want God is mijn Rots en mijn zekerheid geworden. In de hemel en op de aarde is er gewoon niets beters dan Hij!

Wanneer we terugkeren naar het geloof in Gods goedheid, zullen een paar dingen in ons leven veranderen. Onze angst en woede worden veranderd in vrede. Onze ´nemende´ houding naar anderen wordt een ´gevende´. Onze kijk op onszelf wordt anders, want we gaan onszelf leren zien door Gods ogen. We leren in kwetsbaarheid moedig te zijn in deze wereld, in afhankelijkheid van God.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Gods plan met Israël

Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen.

Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het om het historische en het toekomstige aspect van het volk, maar zeker ook om het huidige. Door belofte en profetie te verwarren, heb je maar zo een verkeerd zicht op Israël. Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de uitgebreide informatie in de Bijbel over Gods plan met Israël.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gods plan met Israël'

Hooglied

Hooglied - over een herder en zijn geliefde

Hooglied is een bijzonder Bijbelboekje. Het behoort tot de zogenaamde feestrollen. Binnen het Jodendom wordt het gelezen op de achtste dag van het Paasfeest - Pesach - het feest waarop de verlossing van Israël uit Egypte wordt herdacht. Daarbij wordt het boek gezien als een afspiegeling van Gods liefdesverklaring aan Israël en het verbond tussen Hem en Zijn volk.

Diverse 'partijen' komen erin aan het woord, maar de belangrijkste zijn toch wel de herder en zijn geliefde. Samen vormen ze een prachtig paar, waarin de Herder en Zijn volk Israël niet moeilijk zijn te herkennen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Hooglied'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er - eind 2016, bijna 3 jaar later - deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'