Psalmen - Deel 3: U verzadigt mij (Ps. 17)

Psalmen

Deel 3: U verzadigt mij (Ps. 17)

Met welke verwachting ga je de nieuwe dag in?

Deze keer gaan we nadenken over wat de dagelijkse omgang met God kan versterken. We beginnen met de vraag: Met welke verwachting ga je de nieuwe dag in?
Ben je blij omdat er een nieuwe dag is aangebroken met veel mogelijkheden om de Heer te eren in alles wat je doet?
Ben je angstig omdat je je collega onder ogen moet komen, waar je dagelijks zoveel strijd mee hebt? Voel je de druk van alle verantwoordelijkheden thuis en op het werk op je schouders rusten en zou je je je daarom het liefst nog een keertje omdraaien?
Zie je de nieuwe dag als een uitdaging om er iets goeds van te maken? Of ben je bezig met de vraag: Hoe moet ik deze dag toch weer doorkomen? Met een partner die nauwelijks aandacht voor mij heeft en waar het langzamerhand een steeds grotere strijd wordt om ermee samen te leven?
Misschien ben je gewoon wel erg moe en weet je de oorzaak niet eens.

De schrijver van Psalm 17, David, begon de dag zo: “Ik zal in gerechtigheid uw aangezicht zien en bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld!”

Wat dit voor David, maar over David heen voor de Here Jezus betekende, is het onderwerp van dit artikel. Met als doel dat wij van de Here Jezus kunnen leren hoe wij onze dagen kunnen afstemmen op de Vader in de hemel, met wie wij een vertrouwelijke relatie mogen ontwikkelen.

De dagelijkse afstemming van Jezus op Zijn Vader

In deze psalm wordt een groot onderscheid gemaakt tussen gelovigen en niet-gelovigen. Het accent ligt op het-zonder-schuld-zijn en het-rechtvaardig-zijn voor God. Hoewel de psalm door David als een gebed is geschreven, mogen we over het hoofd van David zijn Meerdere zien, de Here Jezus Christus. Het is een Messiaanse psalm. Dat wil zeggen dat we het hart van de Messias kunnen leren kennen, door de psalm te lezen. Want alleen op de Here Jezus kan vers 3 van toepassing zijn! Hij was de volmaakte gelovige.
De niet-gelovigen worden in deze psalm dan ook gezien als de vijanden van de Messias en Zijn volk, Israël. Deze vijanden worden genoemd:

Vers 7     Tegenstanders
Vers 9     Goddelozen
Vers 9     Doodsvijanden
Vers 14     Wereldse mensen.

Deze vijanden hebben de ‘geweldenaar’ als heer in hun leven. Het woord ‘geweldenaar’ is ook van toepassing op de toekomstige schijn-messias die in Israël aan de macht zal komen, de antichrist.

Hoe ging Jezus om met Zijn vijanden in Zijn eerste komst? In de strijd die Hij op aarde moest meemaken, zocht Hij voortdurend Zijn Vader in gebed. Zoals Hij intiem omging met Zijn Vader, als de ware gelovige, zo mogen wij ook leren intiem om te gaan met de hemelse Vader.

Onze ervaring met niet-gelovigen is vaak niet zo negatief als de niet-gelovigen hier worden beschreven. Onze buurvrouw of buurman die de Heer niet kent, ervaren wij niet als onze doodsvijand! Toch wordt in deze psalm een kenmerkend verschil beschreven tussen gelovigen en niet-gelovigen. Van de ‘wereldse mannen (en vrouwen)’ wordt in vers 14 gezegd dat hun deel dit leven is! Alles draait feitelijk om het hier en nu, om vervulling en bevrediging van hun hart te vinden. Het gaat bij hen om het goede huwelijk, de fijne baan, de fijne vrienden en gezonde kinderen. Maar als alles daarom draait, word je ongelukkig als je moet knokken voor je relatie, moet strijden op je werk, vrienden je in de steek laten en je met de kinderen ziekenhuis in en uit moet gaan.
Natuurlijk hecht een gelovige ook aan deze zaken. Natuurlijk zoekt de gelovige niet bewust de moeiten op. Maar het kenmerk van de gelovige is juist dat zijn deel niet in dit leven te vinden is! Het diepste geluk, de diepste bevrediging van zijn hart, het hoogste genot en de warmste gevoelens zijn voor de gelovige weggelegd in de hemel. Zijn deel komt in een volgend leven! Daardoor leert de gelovige te genieten van de goede dagen en wordt hij gevormd door de dagen van pijn en moeite. Zijn levensbron en -richting is dus niet deze wereld, maar God!
Daarom schrijft David: “Ik zal mijn hart ’s morgens vullen met gedachten aan U. Met Uw liefde zult U mij verzadigen, zoals ik mij kan verzadigen met Uw beeld, Uw wezen! U bent de herder van mijn ziel!”

Zo kon de Here Jezus de onrechtvaardigheid aan in Zijn eerste komst. Zo kon hij de tegenstand van zondaren verdragen, omdat Hij wist waar Hij Zijn vreugde kon vinden en Zijn innerlijke schuilplaats. Hij wist dat Zijn Vader voor Hem, achter Hem, boven en onder Hem en naast Hem was. Zijn wij, in onze verbondenheid met de hemelse Vader ons ook zo bewust van Zijn nabijheid? Is Hij Heer in alle delen van ons leven?

Waaruit blijkt dat de Here Jezus afgestemd was op de Vader in de hemel? Het blijkt uit de negen keer dat Hij het woord ‘uw’ gebruikt in deze psalm. Hij heeft het over:

Uw aangezicht
Uw ogen
Uw lippen
Uw spoor
Uw gunstbewijzen
Uw rechterhand
Uw vleugelen
Uw zwaard
Uw beeld

Van Gods aanwezigheid was Jezus vol in Zijn leven. Wij kunnen ons de vraag stellen: waar ben ik vol van vandaag?

Waar ben je vandaag vol van?

Wanneer we de woorden die volgen op ‘uw’ bestuderen, dan worden we daarmee bepaalt bij wie God voor ons wil zijn en hoe wij onze dagen kunnen afstemmen op Hem, zoals de Here Jezus dat deed!

Uw aangezicht (vs. 2)
Laat het oordeel over mij van Uw aangezicht uitgaan…

Heb je als klein kind wel eens aan de hand van je vader door het bos gelopen? Ik wel en ik voelde mij veilig door twee dingen. In de eerste plaats hield mij vader mijn hand vast en in de tweede plaats kon ik aan zijn gezicht zien dat Hij niet bang was. Zijn gezicht was geruststellend. Uit zijn gezicht sprak: dit deel van het bos is nu wel donker, maar er komt weer een lichter deel en ik zal je er doorheen leiden.

De Here Jezus had veel strijd op aarde. Hij werd onrechtvaardig beschuldigd, wat de dood tot gevolg zou hebben. Dat wist Hij. De Here Jezus wist ook dat God wist dat er in Hem geen schuld was. Ja, dat Zijn voeten nimmer waren afgeweken van Gods spoor en dat Hij nooit iets verkeerds had gezegd. Hij zei: laat uw oordeel over mij maar van uw aangezicht uitgaan… Dan vindt U niets verkeerds in mij. Dan sleept U mij ook door deze verschrikkelijke donkere tijd van pijn heen. Daarin vertrouw Ik U!

 1. Uw ogen (vs. 2)
  Uw ogen schouwen wat recht is…

  De ogen zijn de spiegels van de ziel. Wanneer je goed in iemands ogen kunt kijken, voel je wat er leeft in zijn/haar hart.
  Gods oog rust op ons. En in Christus vind Hij niets dat ons kan scheiden van Zijn grote liefde. Daarom mogen wij zeggen: Heer, kijk naar mij. Ik zie soms alleen mijn zonden, maar U ziet de Zoon. Dank U voor Uw vergeving, voor Uw liefdevolle blik!

 2. Uw lippen (vs. 4)
  Naar het woord Uwer lippen heb ik mij gewacht voor de paden van de geweldenaar…

  God spreekt door Zijn Woord tot ons. Zijn lippen is een uitdrukking voor Zijn spreken. Door Gods Woord te kennen, weten wij dat ons deel niet dit leven is. Ons geluk is ten diepste niet te vinden in die dingen waar mensen in het algemeen hun geluk in beproeven.
  Jezus wist dit. In de veertig dagen dat Hij ernstig werd beproefd door de ‘grote geweldenaar´, de duivel, kon de Here Jezus Zijn kracht vinden in het Woord. Wij mogen ook voortdurend Zijn Woord in herinnering brengen bij elke keuze, verleiding en beproeving in ons leven.

 3. Uw spoor (vs. 5)
  Mijn treden hielden Uw spoor…

  Het is steeds een keuze waarvoor we geplaatst worden. Willen wij het pad van de geweldenaar gaan, door hier en nu geluk te eisen, of het spoor van de Vader, die ons eeuwig geluk belooft in relatie met Hem. Jezus zei: Mijn treden hielden Uw spoor, mijn schreden wankelden niet!

 4. Uw gunstbewijzen (vs. 7)
  Maak Uw gunstbewijzen openbaar…

  God geeft ons het grootste bewijs van Zijn gunst ofwel genade, in het kwijtschelden van al onze schuld voor Hem, omdat de boete daarover is betaald door Christus!
  Voor de Here Jezus betekende dat, dat Hij kon lijden vanwege de vreugde die voor Hem lag. Die vreugde zijn wij, die in Hem gerechtvaardigd zijn. Zo werden Gods gunstbewijzen openbaar!

 5. Uw rechterhand (vs. 7)
  Verlosser van hen die voor tegenstanders schuilen bij Uw rechterhand…

  Rechterhand in de Bijbel spreekt van majesteit en macht. God zal altijd voor Zijn kinderen Zijn macht en majesteit aanwenden om ons in Hem te kunnen laten schuilen. Zijn macht en majesteit beloven ons dat wat er ook gebeurt, welke ramp ons ook zal treffen, wij nooit door Hem verlaten zullen worden. Wij zullen altijd in Hem geborgen zijn en uiteindelijk verlossing vinden in alle nood!

 6. Uw vleugelen (vs. 8)
  Berg mij, in de schaduw van Uw vleugelen…

  Gods vleugelen spreken van bescherming en van Zijn liefde die ons omringt. In de liefde voor en van Zijn Vader, kon de Here Jezus de zwaarste weg gaan. In die liefde zullen ook wij overwinnen. Zoals een kinderliedje zegt: In de schaduw van uw vleugelen, wil ik schuilen, o Heer! Denk in dit verband ook aan de woorden van Psalm 91:1-4.
  Het woord oogappel is ook veelzeggend in dit vers. Wanneer de oogappel wordt aangeraakt, volgt er een onmiddellijke reactie van het oog, zo gevoelig is het. Als wij worden geraakt, door wat voor omstandigheden van het leven, volgt er bij God een onmiddellijke reactie. Alles wordt in het werk gesteld dat wij onze schuilplaats kunnen vinden in Hem. Wanneer we ons daarnaar uitstrekken, zullen we dit ook gaan ervaren!

 7. Uw zwaard (vs. 13)
  Red met Uw zwaard mijn leven van de goddeloze…

  Zwaard is een beeld van oordeel en straf. Dit oordeel wordt uitgevoerd door het spreken van God. ‘Uit Zijn mond komt een blinkend zwaard’, zegt het boek Openbaring. Het zwaard is ook een beeld van het Woord van God dat al de motieven van het hart van de mens blootlegt.
  Voor ons betekent dit veiligheid, omdat we door God in Christus worden gezien. Voor de niet-gelovige betekent dit zwaard straf en oordeel, omdat ze zich niet hebben gewend tot Christus.

 8. Uw beeld (vs. 15)
  Bij het ontwaken zal ik mij verzadigen met Uw beeld

  Zo komen we weer terug bij het begin van dit artikel. Kunnen we ons nu iets voorstellen van Gods beeld? In ons leven worden wij gevormd naar dit beeld. Het karakter van Christus zal zich in ons leven openbaren. Wanneer wij ons bij het ontwaken leren af te stemmen op God, zal Hij ons vullen met Zijn aanwezigheid, de hele dag door!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'