De dingen van deze eeuw - Deel 1

De dingen van deze eeuw

Deel 1

In het Nieuwe Testament wordt veelvuldig over deze eeuw gesproken; dat is de huidige periode in Gods plan van de eeuwen, de wereld waarin wij leven. Paulus spreekt in dit verband over de ´tegenwoordige slechte wereld´ (Gr. aioon = eeuw) in Galaten 1:4. Wat wordt er over deze eeuw, deze tegenwoordige wereld gezegd?

Zorgen

In Mattheüs 13 wordt in verband met deze eeuw gesproken over de zorgen die verband houden met het bestaan, die onze gedachten geheel in beslag kunnen nemen. Om een paar concrete dingen te noemen: eten, drinken, kleding, huisvesting, etc.
Het woord komt voor in Mattheüs 13. We vinden daar de gelijkenis van de zaaier in vers 1-9. Deze gelijkenis begint met: "Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien". Het zaad is het Woord van het Koninkrijk (vs. 19), het evangelie zoals dat toen klonk uit de mond van "de Zoon des mensen", zoals aangegeven bij de gelijkenis van het onkruid in de akker (vs. 37): "Hij Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen, de akker is de wereld". De gezaaiden in de gelijkenis van de zaaier zijn mensen, zoals blijkt uit de uitleg in vers 18-23. Met betrekking tot het woord 'zorgen' lezen we in de gelijkenis (vs. 7): "Een ander deel viel tussen de dorens en de dorens kwamen op en verstikten het"; en in de uitleg (vs. 22): "En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar". Deze persoon wordt geheel in beslag genomen door wat hij moet eten en drinken, waarmee hij zich moet kleden en wat te doen met zijn geld en goederen. Met betrekking tot deze dingen staat geschreven: "Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn" (Matt. 6:19-21), en: "Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden" (Matt. 6:31-33).
De in de dorens gezaaide is bezig met eten, drinken en kleding, dingen die hijzelf als eerste prioriteit ziet. Dat is niet volgens de gedachten van God: Hem liefhebben en de naaste als jezelf. Dat is Hem op de eerste plaats stellen en wat Hij gezegd heeft. De in de dorens gezaaide is bezig met de dingen die onder de aardse zegen van God vallen volgens de prediking van het Koninkrijk, de dingen die God ter beschikking stelt! Hij is bezig zijn eigen zegen te bewerken, in plaats van God te danken voor wat Hij gedaan heeft, doet en nog zal doen. Zijn getuigenis is precies het omgekeerde. Hij brengt zijn eigen vruchten, zoals Kaïn, maar het is onvruchtbaar. Hij heeft het Woord gehoord, maar zijn prioriteiten liggen niet bij zijn hemelse Vader, maar bij hem zelf.
Aan het einde van de Handelingenperiode is de boodschap van het Koninkrijk, met zijn aardse zegen, ingetrokken. Er geldt nu een andere boodschap. Het gaat nu om een Koninkrijk in de hemel, met louter geestelijke zegen (Kol. 1 en 3). Ons denken is daarop gericht, althans, dat wordt van ons gevraagd.
Wij denken dus niet aan het Koninkrijk der hemelen, zoals dat eenmaal op deze aarde gevestigd zal worden. Dit vindt zijn bestemming in de volgende eeuw, na de wederkomst van Christus. God werkt daar nu niet aan. Als wij dat wel doen, kan het vroom overkomen, maar het is eigendunkelijk, één van de kenmerken van de godsdienst van Kaïn. Het wordt een beslommering. Een oproep voor alle tijden is, dat wij ons bekeren van onze eigen gedachten tot de gedachten van God (Jes. 55), die nu, letterlijk, veel hoger zijn! God geeft aan de boodschap voor nu geen getuigenis door tekenen, wonderen en krachten. Wij hebben ook geen aardse toekomst. De belofte die nog staat, is de verlossing van ons lichaam en het ontvangen van een nieuw onvergankelijk - dat is: geestelijk - lichaam (1 Kor. 15). Onze verwachting of hoop is dus niet: de wederopstanding van het vlees.

De kinderen van deze eeuw

"En de heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht" (Luc. 16:8).
Dit gedeelte staat in de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. De onrechtvaardige rentmeester is Israël, dat het bezit van zijn Heer verkwistte (Luc. 16:1). Onrechtvaardig betekent: ongelovig. Het bezit van Zijn Heer is het Woord van God, dat Hij aan Israël had toevertrouwd, ten diepste het levende Woord, Christus, slechts gekomen voor de verloren schapen van het huis Israëls (Matt. 15:24).
Vers 8 spreekt over de kinderen van deze wereld (Gr.: eeuw) ten aanzien van hun geslacht. Het gaat dan over de mensenkinderen, die van Adam afstammen, die niet meer naar het beeld van God, maar naar het beeld van de gevallen Adam zijn; zij zijn afgeweken van God. "Kinderen van het licht" staat voor Israël, het nageslacht van Abraham, het volk van God. Zij handelen onverstandig, volgens de wijsheid van de wereld.
"En Jezus antwoordde en zei tegen hen: De kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven, maar zij die het waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen, en de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden" (Luc. 20:34 en 35).
Deze woorden vormen het antwoord op de vraag, wie de man is van de vrouw, die in deze eeuw zevenmaal trouwt met zeven broers, volgens de regels van het zwagerhuwelijk (Deut. 25:5-10).
Voor de kinderen van deze eeuw gelden de regels van het huwelijk. Zij die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan de toekomstige wereld (de volgende eeuw), zijn de gelovige kinderen van Israël. Zij zullen bij de wederkomst van Christus, het begin van de volgende eeuw, opstaan uit de dood (1 Kor. 15:23 en 50-52) en daarbij een nieuw geestelijk lichaam ontvangen. Deze levensvorm kent geen huwelijk en dus geen voortplanting (net als dat bij engelen het geval is). Zij hebben een hemels onvergankelijk lichaam.

Wordt niet gelijkvormig aan deze eeuw

Paulus schrijft in Romeinen 9-11 over Israël en de heidenen en besluit in Romeinen 11:32 en 33 met de samenvatting: "Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te ontfermen. O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!" De ongehoorzaamheid van allen was dus geen beletsel voor God om Zijn barmhartigheid te tonen, integendeel! Daaruit blijkt juist de diepte van Zijn rijkdom en wijsheid, waarin wij Hem leren kennen.
Het eerste wat Paulus dan laat volgen, is de broederlijke vermaning in Romeinen 12:1 en 2: "Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is".
Paulus richt zich in vers 1 tot de gelovigen en zegt met andere woorden: als God dan zó barmhartig is, zouden wij dan redelijkerwijs nog iets anders kunnen bedenken (redelijk heeft met ons verstand te maken, waarvan het denken vernieuwd wordt), dan om ons zondige lichaam beschikbaar te stellen, zodat Christus leeft in ons? Alleen Zijn leven was heilig en Gode welgevallig!
In vers 2 vervolgt hij met: "... wordt niet aan deze wereld (Gr.: eeuw) gelijkvormig..." Een gelovige is opnieuw geboren in zijn oude zondige lichaam. Hij behoort dan echter niet meer tot "de kinderen van deze eeuw", natuurlijke mensen, afvallig van God, kinderen van Adam, maar hij is een kind van God geworden. Het oude lichaam verbindt ons nog aan deze eeuw en die kan nog flink trekken. Dat moeten wij bedwingen, daar moeten wij van afzien. Dat kan alleen maar door de vernieuwing van ons denken, we moeten opnieuw geschoold worden door de genade en wijsheid van God, vanuit Zijn Woord en door Zijn Geest, Die ons gegeven is. Dit proces duurt ons leven lang en daarna, opdat wij steeds beter de wil van God gaan onderkennen. Een proces van goed, tot welbehaaglijk, tot volmaakt.
Tijdens dit proces hebben wij de strijd van het geloof: nemen wij het Woord van God, zoals het geschreven staat, serieus en laten wij ons (her)opvoeden. Laten wij ónze gedachten varen als God er anders over blijkt te denken! Alleen zo kan ons denken vernieuwd worden en is er sprake van de goede strijd, die bekroond wordt. Dat is een leven tot eer van God!

Meer artikelen in de serie "De dingen van deze eeuw":

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Adam als type van Christus'

Belangrijke dagen in de Bijbel

In de Bijbel wordt op uiteenlopende wijze gesproken over de dag. Denk bijvoorbeeld aan de scheppingsdagen, de dag van Christus, de dag des HEEREN, de menselijke dag, etc.
Soms gaat het om een dag van 12 uur, soms van 24 uur en soms heeft 'dag' betrekking op een periode van meer dan 1000 jaar.
Met behulp van dit boekje willen we proberen daar wat meer inzicht in te krijgen.
We onderzoeken welke volgorde er in deze dagen is te ontdekken.
Goed om te weten is ook dat God ons dag aan dag draagt, "die God is ons heil"! (Ps. 68:20).

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Belangrijke dagen in de Bijbel'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'