De oorlog voorbij

De oorlog voorbij

Het kan snel gaan. Terwijl we in de vorige AMEN schreven, dat het wapengekletter in Irak inmiddels was begonnen, bleek de oorlog bij de verschijning van het nummer al weer zo goed als voorbij. Achteraf gezien hebben de Amerikaanse en Britse troepen het land vrij snel kunnen bevrijden. Operatie Freedom Iraq is naar eigen zeggen succesvol afgerond. Het herstel kan beginnen...

Aanleiding

Voor het begin van de oorlog werden twee belangrijke redenen gegeven waarom een inval in Irak gerechtvaardigd was. Enerzijds zou Irak een gevaarlijke voorraad massavernietigingswapens bezitten, waarmee het een directe bedreiging vormde voor landen in het Midden-Oosten en indirect de hele wereld. Anderzijds was er een vreselijke dictator aan de macht, die zijn eigen volk gruwelijk mishandelde.
Om met dat laatste te beginnen. Het is nog steeds een raadsel waar Saddam Hoessein gebleven is. Op de dag van de definitieve bevrijding verschenen er nog beelden van Saddam op de tv terwijl hij zich ophield in de straten van Bagdad. Tot nu toe schijnt hij echter spoorloos te zijn, samen met andere leden van de regering zoals de minister van Informatie, rond wiens optreden naderhand een soort hype is ontstaan. Zijn foto is afgebeeld op t-shirts, kaarten e.d. met als slogan: 'Er is niets aan de hand!'
Het blijft raadselachtig dat het de Amerikanen c.q. de Westerse machten, met hun vernuftige technische uitrusting, niet lukt de aanstichters van het grote kwaad te pakken te krijgen. Zoveel jaren na de tragedie in Kosovo en omstreken is de vermeende massaslachter Mladic nog steeds niet opgepakt. We zijn straks twee jaar verder en nog altijd loopt het brein achter de aanslagen op het WTC te New York, Osama Bin Laden, vrij rond. Sterker nog, de laatste tijd lijken de activiteiten van zijn Al Qaeda-beweging weer toe te nemen volgens sommige inlichtingendiensten. Ook van Saddam dus nog geen spoor. Het is de vraag of deze mannen, die zoveel leed hebben aangericht, ooit nog 'boven water' komen.

Bedrog?

Wat die andere reden betreft, de massavernietigingswapens van Irak, komt de aap langzaamaan uit de mouw. Schoorvoetend geven de Amerikanen toe, dat zij de aanwezigheid van dergelijke wapens in het land van Saddam slechts hebben gebruikt als dekmantel om Irak binnen te kunnen vallen. Daarom werd Blix en zijn medewerkers dus geen tijd meer gegund. Bij verder onderzoek zou zijn eindrapport hetzelfde resultaat te zien geven als de tussenrapportages: 'er zijn geen mvw's gevonden'. Daarmee zou Bush alle krediet verloren hebben en kon zijn regering de plannen niet verwezenlijken.
Want de 'plannen' waren er allang! Al ver voor de aanslag in New York lag het streven van Amerika naar controle over de Golfregio (en de rest van de wereld) al vast in diverse documenten. Zie daarvoor het 'Actueel' in de vorige AMEN (nr. 48).
AMEN 49 Wolfowitz kleinDe man die bij het maken van deze plannen zeer betrokken is (geweest), Paul Wolfowitz, is nu degene die heeft laten doorschemeren dat msv's inderdaad een schijnreden geweest zijn om de aanval in te zetten. Het was namelijk de enige manier om andere regeringen achter zich te krijgen, getuige onderstaand krantenbericht:
Op 30 mei j.l. verscheen een bericht in de krant, waarin de VS toegeven, dat de aanwezigheid van msv's in Irak een excuus waren: "Het besluit van de Verenigde Staten om het Iraakse bezit van massavernietigingswapens te noemen als belangrijkste motief voor een aanval, was een excuus. Het was een politiek besluit dat 'om bureaucratische redenen' is genomen. Dit heeft de Amerikaanse onderminister van defensie, Paul Wolfowitz, gezegd in een interview met het blad Vanity Fair. "Om bureaucratische redenen hebben wij besloten één motief te geven, massavernietigingswapens, omdat dat de enige reden was waarmee iedereen kon instemmen." Een andere reden voor de oorlog, 'vrijwel onopgemerkt, maar belangrijk', was dat deze zou kunnen leiden tot terugtrekking van de Amerikaanse troepen in Saudi-Arabië.
De aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Saudi-Arabië is de terreurorganisatie Al-Qaeda een doorn in het oog. "Alleen al door die last van de Saudische schouders te nemen gaat er al een deur open naar een vreedzamer Midden-Oosten", aldus Wolfowitz. Dat Irak daadwerkelijk massavernietigingswapens had, werd dinsdag in twijfel getrokken door minister van defensie Rumsfeld. Die zei dat Irak zijn verboden wapens mogelijk al voor het begin van de oorlog heeft vernietigd. (UN - 30 mei 2003) Om de verwarring compleet te maken zijn deze berichten naderhand al weer tegengesproken, zowel door Bush als door Rumsfeld.
Niettegenstaande groeit de publieke verontwaardiging over de zaken rond de oorlog in Irak: Waar zijn de msv's? Waar is Saddam? etc. Volgens de Engelse krant The Independence heeft een Britse minister gesproken over "de grootste misser op het gebied van inlichtingen" terwijl de Amerikaanse senator Jane Harman "het grootste inlichtingenbedrog ooit" voorspelt als er geen helderheid komt omtrent de vragen die bij steeds meer burgers leven.

Babylon

Bedrog of niet, feit is dat Irak verlost is van een wrede dictator die het land in een ijzeren greep hield. In en rond de Iraakse stad Hilla, plaats van het oude Babylon, zijn zeker vier massagraven gevonden met de overblijfselen van in totaal ongeveer 15.000 mensen. Dat beweert het Iraaks Nationaal Congres (INC), de door de VS gesteunde Amerikaanse voormalige oppositiegroep in Irak. Volgens Entifadh Qanbar van het INC zijn de gevonden resten van Irakezen die gedurende het bewind van Saddam Hussein om het leven zijn gebracht. Eerder werden in de regio ook al lichamen gevonden van slachtoffers van het bloedig neerslaan van een sjiitische opstand door Saddam na de Golfoorlog van 1991.
Babel stadsmuur - AMEN 49 Op 9 april 2003 deden eenheden van de 101st Airborne Devision het oude Babylon aan op weg naar Bagdad, dat zo'n 95 kilometer evrderop ligt. Met grote voorzichtigheid werd de museumstad benaderd. Een bestuurder kreeg van zijn commandant behoorlijk op z'n kop toen hij zich met zijn tank wat al te rigoreus gedroeg. De officier was zich kennelijk bewust van de historische waarde van het gebied. Eén van de 'sieraden' van het herbouwde Babel is het paleis, dat Saddam Hoessein er liet verrijzen. Volgens lokale bewoners heeft hij destijds een dorp met 1000 inwoners verwoest om ruimte te maken voor het paleis. Na de oorlog hoopt men weer op veel toeristen. "We verwachten een heleboel bezoekers", zegt Mohammed, een 36-jarige gids. Over de vraag naar de toekomst voor zijn land en de omgeving van Babylon is hij onzeker, net als vele andeen Irakezen. Men mag dan blij zijn, dat Saddam weg is, maar zijn tegelijkertijd weinig gecharmeerd van de aanwezigheid van Amerikanen. "We weten nog niets over de toekomst", besluit Mohammed.
Geschiedenisleraar Ali Fadhil zei dat er weinig oorlogsgeweld rond Babylon geweest was. Niemand is gewond geraakt en er is niets beschadigd. Iraakse eenheden hielden zich vlakbij Saddams paleis op, maar vluchtten weg voordat er nog sprake was van enige actie, munitie en anti-tankraketten achter latend. "We hebben de Amerikaanse troepen zien komen. Ze verzamelden de munitie op één plek en bliezen alles op, zodat er geen gevaar meer zou zijn voor de omgeving", zegt Ali. (Bron: Reuters News Service)

Zo blijkt dus dat evenals na de eerste Golfoorlog in 1991 ook nu in 2003, Babylon geen schade heeft opgelopen van het oorlogsgeweld. Het zou wel eens tekenend kunnen zijn voor de toekomstige ontwikkelingen.

Toekomst

De grote vraag is nu immers wat de toekomst brengen zal. Op korte termijn is daar voor 'buitenstaanders' zoals u en ik weinig over te zeggen. Belangrijk is natuurlijk wat voor regering er uiteindelijk aan de macht komt en hoe slagvaardig die kan zijn. Irak vormt geen uitzondering op vele andere landen in de regio (en daarbuiten), dat het hopeloos verdeeld is. Er zal dus toch een soort gezamenlijkheid moeten ontstaan om het herstel en de wederopbouw daadkrachtig aan te vatten en de enorme rijkdom aan olie, die in de schatkamers verborgen is, te gelde te maken. Want daar moet het wel naartoe! Althans, als we de Bijbel erop naslaan.
Het is opvallend dat er - ook in christelijke kringen - weinig gezegd en geschreven wordt over de herrijzenis van Babylon. Dat heeft alles te maken met de gedachte dat 'Babel' in de Bijbel niet letterlijk moet worden opgevat, maar overdrachtelijk. Men meende dat de Here God met Babel in het verleden gewoon Babel bedoelde, maar in de toekomst (Openbaring) Rome!
Voor die gedachte zijn misschien wel theologische gronden, maar geen Bijbelse. Evenals na de oprichting van de staat Israël in 1948 het ‘vaste’ fundament van de ‘geestelijk-Israël theorie’ is gaan wankelen om vervolgens langzaam ineen te storten, zo zal ook Rome, nu Babel als stad is herbouwd, tenonder gaan aan de waarheid van Gods (profetische) Woord.
Want hoe dan ook: ‘Babel’ speelt in de eindtijd volgens de Bijbel een grote rol. De oude situatie van duizenden jaren geleden heeft zich in onze dagen grotendeels hersteld, en wat nog niet is zal beslist nog komen!
Jeruzalem is weer Jeruzalem, op de plaats waar het vroeger was. Babel is weer Babel, eveneens op de plek waar het vroeger ooit de sierlijke kroon der Chaldeeën genoemd werd. Natuurlijk, Babel is vandaag nog lang niet de roemrijke stad, zoals beschreven in het boek Openbaring. Maar laten wij ons niet vergissen: Gods Woord houdt stand tot in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken!
Jeruzalem en Babel, van oudsher elkaars tegenpolen, ze zijn er weer. Letterlijk: als steden, en geestelijk: als vertegenwoordigers van een systeem.
Jeruzalem, de stad van de grote Koning, vertegenwoordiger van het Rijk van God. Babel, de stad van de mens, exponent van het rijk van satan, die de overste van deze wereld. is.
De strijd tussen deze twee steden en hun machthebbers zal in de eindtijd worden beslist. De gebeurtenissen in het Midden Oosten hebben alles te maken met die beslissende strijd: Harmageddon. Dan zal Babel (en alles wat daaronder valt) vernietigd worden, terwijl Jeruzalem zal worden hersteld in ongekende glorie als de residentie van de Koning der koningen en de Here der heren.....

We zullen in AMEN dan ook aandacht blijven besteden aan de situatie in Irak en Babel, en de ontwikkelingen in het Midden-Oosten op de voet volgen.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De gehoorzaamheid van de Zoon

In dit boekje gaat het naar aanleiding van Hebreeën 5:7-9 over de laatste periode van het leven van de Heere Jezus. Die periode begon met Zijn gebedsstrijd in de hof van Gethsémané en eindigde met Zijn kruisdood; al met al nog niet eens één etmaal, ja, hooguit achttien uur.

De drie fasen in die periode worden in Hebreeën 5:7-9 samengevat in drie verzen. Het is voor ons goed om hierover na te denken omdat het ons bepaalt bij de diepe weg die onze Heiland in gehoorzaamheid ging. Zijn verlossingswerk heeft vele gevolgen. Zo is het voor ons onder meer de basis van ons leven met Hem.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gehoorzaamheid van de Zoon'

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'ADAM als type van Christus'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'