Meer dan 1.000 kerkleiders: ‘Bijbels huwelijk handhaven’

Meer dan 1.000 kerkleiders: ‘Bijbels huwelijk handhaven’

The Greater Love Declaration (Verklaring van Grotere Liefde) handhaaft een klassieke, orthodox-christelijke leer over huwelijk, seks en identiteit. “We zullen de 'Grotere Liefde' van Jezus niet opgeven”, zeggen ondertekenaars.

De verklaring The Greater Love Ministers’ Declaration benadrukt dat "God het huwelijk heeft ontworpen als een essentieel onderdeel van Zijn patroon voor het menselijk leven in deze wereld (...) Het huwelijk is de openbare, levenslange verbondsvereniging van één man en één vrouw."
Men moedigt kerkleiders aan om "… de 'grotere liefde' die Jezus ons toonde en waartoe hij ons roept, niet over te geven aan de veel mindere versie van liefde die draait om de bevrediging en zelfs de aanbidding van het zelf …”
“We zullen niet accepteren dat enige vermeende identiteit die door deze overtuigingen wordt vastgesteld, een afwijking van de christelijke leer over huwelijk en seks rechtvaardigt. Dit is naar de maatstaven van onze Heer helemaal geen liefde, en is zeer schadelijk voor velen, kinderen in het bijzonder.” 

Men wijst erop dat noch "de dreiging van een wettelijke sanctie , noch van financiële sancties , noch van sociale stigmatisering " hen ertoe zal brengen "de oproep van onze Heer om op deze manier lief te hebben, in seksuele aangelegenheden zoals in alle andere, te laten varen, noch om te stoppen met het onderwijzen ervan, voor alle mensen van elke leeftijd."

De verklaring is tot nu toe ondertekend door meer dan 1.000 predikanten en ongeveer 1.600 andere supporters. Bron: Evangelicalfocus.com

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Uit het hart

In korte stukjes beschrijft de auteur - meestal naar aanleiding van een bepaalde ervaring, een nieuwsberichtje of zo maar wat gemijmer - kernachtig hoe we als gelovigen in een steeds veranderende wereld kunnen standhouden. Daarbij schiet hij niet in de verdediging, maar legt hij de link juist naar hoe je er ook mee om kunt gaan; vanuit het geloof namelijk en vanuit de rijkdom die we in Christus hebben ontvangen. Zo wordt onze blik van het aardse afgewend en gericht op het hemelse, of eigenlijk: de Hemelse Vader.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Uit het hart'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'