Meer dan 1.000 kerkleiders: ‘Bijbels huwelijk handhaven’

Meer dan 1.000 kerkleiders: ‘Bijbels huwelijk handhaven’

The Greater Love Declaration (Verklaring van Grotere Liefde) handhaaft een klassieke, orthodox-christelijke leer over huwelijk, seks en identiteit. “We zullen de 'Grotere Liefde' van Jezus niet opgeven”, zeggen ondertekenaars.

De verklaring The Greater Love Ministers’ Declaration benadrukt dat "God het huwelijk heeft ontworpen als een essentieel onderdeel van Zijn patroon voor het menselijk leven in deze wereld (...) Het huwelijk is de openbare, levenslange verbondsvereniging van één man en één vrouw."
Men moedigt kerkleiders aan om "… de 'grotere liefde' die Jezus ons toonde en waartoe hij ons roept, niet over te geven aan de veel mindere versie van liefde die draait om de bevrediging en zelfs de aanbidding van het zelf …”
“We zullen niet accepteren dat enige vermeende identiteit die door deze overtuigingen wordt vastgesteld, een afwijking van de christelijke leer over huwelijk en seks rechtvaardigt. Dit is naar de maatstaven van onze Heer helemaal geen liefde, en is zeer schadelijk voor velen, kinderen in het bijzonder.” 

Men wijst erop dat noch "de dreiging van een wettelijke sanctie , noch van financiële sancties , noch van sociale stigmatisering " hen ertoe zal brengen "de oproep van onze Heer om op deze manier lief te hebben, in seksuele aangelegenheden zoals in alle andere, te laten varen, noch om te stoppen met het onderwijzen ervan, voor alle mensen van elke leeftijd."

De verklaring is tot nu toe ondertekend door meer dan 1.000 predikanten en ongeveer 1.600 andere supporters. Bron: Evangelicalfocus.com

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Op weg naar de eindtijd

De titel van dit boekje zegt dat we nog niet in de eindtijd leven. De wereldgeschiedenis beweegt zich echter wel in die richting. Het is mooi om te zien dat God Zijn plan door middel van Zijn Woord bekendgemaakt heeft. Meer en meer zien we dat actuele ontwikkelingen om ons heen een plek lijken te krijgen in hoe de (nabije) toekomst zal gaan verlopen. Daarom is het belangrijk om te weten wat God zegt in Zijn Woord. Hoe het ook zal gaan, we weten dat God het Begin is én het Einde. En daartussenin is Hij bij ons.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Op weg naar de eindtijd'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Schatten uit Gods Woord (3)

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 3