Als de hemel opengaat

Als de hemel opengaat

23 februari 2016 - door Peter A. Slagter

Labels: , ,

AMblog-26feb2016-Open-Heaven

Opvallend is, dat in de Bijbel nergens het beeld gegeven wordt van een schier oneindig heelal met welhaast onmetelijke afstanden. Toen de Heere Jezus ten hemel voer, zagen Zijn discipelen Hem gaan, totdat een wolk hun uitzicht belemmerde. Volgens Hebreeën 4 is Jezus toen 'de hemelen doorgegaan'. Vervolgens is Hij in de derde hemel, de hemel der hemelen, terechtgekomen om daar plaats te nemen 'ter rechterhand Gods'. 

Toen Stefanus gestenigd werd (Hand. 7) zag hij de hemelen geopend en de Zoon staan ter rechterhand Gods. Een unieke waarneming in een zeer bijzondere situatie!
Sinds die (oude) tijd is de hemel gesloten en het wachten is op de dag dat daar op bevel van God (en in overeenstemming met het plan van God!) verandering in komt.
Het boek Openbaring (Grieks: apokalyps = ontsluiering) profeteert van die tijd. Johannes zag "een deur geopend in de hemel" (Openb. 4:1), en in geestvervoering geraakt, zag hij in de hemel een troon en Iemand Die daarop zat.

Onheil
In het Openbaring 6 lezen we over het zesde zegel dat geopend wordt en dan gebeurt het volgende:

- Er vindt een grote aardbeving plaats;
- de zon wordt zwart als een haren zak en de maan wordt geheel als bloed;
- de sterren vallen op de aarde; dit wordt vergeleken met het schudden van een vijgenboom - de vijgen raken los van de takken en vallen naar beneden op de grond. Zo zullen de sterren losraken van hun plaats en naar beneden op de aarde vallen. De hemel wijkt terug als een boekrol die wordt opgerold;
- alle berg en eiland wordt van z'n plaats gerukt; als de hemelen bewogen worden, heeft dat dus tot gevolg dat ook de aarde in beweging komt (dat klopt ook wel, want volgens het Bijbelse wereldbeeld zit de aarde aan de hemelen vast) en
- als de mensen op aarde deze dingen meemaken, slaat de schrik hen om het hart; zij zoeken een veilig heenkomen, niet alleen voor het geweld, maar ook zien zij - omdat de hemel geopend is - "Hem, Die op de troon zit"!

Later, in Openbaring 12, zien we dat er zelfs oorlog in de hemel zal komen. De hemel (niet de hemel der hemelen) vormt namelijk ook de verblijfplaats van satan en zijn engelen (vgl. Efe. 6:1-12). Wat de Heere Jezus destijds al heeft gezien ("Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen, Luk. 10:18), wordt dan letterlijk vervuld. De satan en zijn engelen worden uit de hemel verwijderd en vallen dientengevolge op de aarde. Daar zal hij nog weinig tijd hebben om zijn verwoestende werk te verrichten (Openb. 12:12).

Het mag duidelijk zijn, dat de mens(heid) in die tijd zal ontdekken hoe de schepping werkelijk in elkaar zit, namelijk precies zoals de Bijbel het leert! Dat men mede daardoor in opperste verwarring en verbijstering raakt, spreekt vanzelf. Dan blijkt immers, dat de werkelijkheid heel anders is dan men heeft geleerd en geloofd. Het seculiere wereldbeeld is namelijk een grove verdraaiing van de waarheid, een misleiding van Gods tegenstander en het resultaat van (leugenachtige) wetenschappelijke 'feiten'.
Bijbels feit is, dat de hemel van God in de toekomst zal opengaan en dan zal de Heere Jezus Christus, de Zoon van God, met majesteit tevoorschijn komen (Openb. 19). Hij zal orde op zaken stellen op aarde en vrede brengen. Uiteindelijk zal uit diezelfde hemel het nieuwe Jeruzalem neerdalen, als een bruid sierlijk gemaakt voor haar man.
"En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn" (Openb. 21:3).

Heil
Het woord heil of zaligheid komen we regelmatig in de Bijbel tegen. Waarachtig heil is er alleen maar in verbinding met de genade, geopenbaard in de Heiland, de Heere Jezus Christus: "... want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen ..." (Titus 2:11). De Bijbel vormt het rijke getuigenis van een rijke Verlosser, Die Heer is over alles.

Er wordt volgens diverse publicaties in kranten en tijdschriften steeds minder gelezen. Toch heeft het God behaagd Zijn kostbaar Woord destijds op schrift te stellen, zelfs zonder tekeningen en schema's. Ja, zegt u, maar er was toen nog geen computers, en evenmin tv en video's ... U hebt gelijk, maar zou de Almachtige niet in staat geweest zijn iets te creëren met plaatjes? Misschien zelfs wel met bewegende beelden? Vast en zeker, maar Hij deed het niet.
Als geleerden vandaag met behulp van grote computers de oorspronkelijke tekst en structuur van de Bijbel analyseren, moeten zij toegeven, dat dit Woord alleen maar tot stand gekomen kan zijn door een 'hogere intelligentie'. De Heere God is veel groter, dan enige computer ooit zal zijn!

Maar goed ... de Bijbel getuigt dus van Christus en het geweldige heil, dat God in Hem heeft geopenbaard. En wij kunnen daarover in de Bijbel lezen en een zegen ontvangen!
Vandaag zoeken veel mensen hun heil elders. Zij storten zich in allerlei geestelijke stromingen, occulte experimenten, oosterse meditatievormen en wat al niet meer. De mens is op zoek naar een nieuwe 'spiritualiteit' en verliest zich in de meest waanzinnige godsdienstoefeningen. Heil? Welnee, pure misleiding. De vorst der duisternis, die zich voordoet als een engel des lichts, verleidt z'n miljoenen. En aan profeten heeft hij geen gebrek.
Ook in christelijke kringen wordt het heil, zo lijkt het, steeds minder gezocht in de Schriften, die getuigen van Christus, maar veel vaker in allerlei geestelijke belevingen, een andere manier van omgaan met elkaar, een eigentijds geloven, allerlei (wereldse?) methoden om mensen in de kerk te krijgen, etc. De moderne mens zoekt 'wijsheid', maar het heeft God behaagd, door "de dwaasheid van de prediking te redden, hen die geloven" (1 Kor. 1:21).
En daarbij: willen wij groeien in wijsheid dan is het vooral belangrijk dat we de 'heilige schriften' (leren) kennen, zoals Paulus zegt in 2 Timotheüs 3:15. En dat is dan voor ons niet alleen het Oude, maar ook het Nieuwe Testament en in het bijzonder de brieven van de apostel van deze bedeling, Paulus. Hij verkondigde het heil dat naar de heidenen gezonden is (Hand. 28:28). En dat geheim heeft God willen bekendmaken: "Christus onder u, de hoop van de heerlijkheid" (Kol. 1:27b). En dat zonder plaatjes en schema's, gewoon in geschreven taal. Aan ons de uitnodiging om het te lezen!

Deel dit bericht