Zwart op Wit - Deel 17: Verbijsterend! 5 jaar na 9-11

Zwart op Wit

Deel 17: Verbijsterend! 5 jaar na 9-11

De mensen in de wereld hebben niet geweten wat hen overkwam toen op dinsdag 11 september 2001 (´9/11´) gruwelijke beelden op de televisie te zien waren van complete vliegtuigen die verdwenen in de twee flatgebouwen van het World Trade Centre in New York. Iedereen is het er wel over eens, dat de wereld er sinds die dag heel anders uitziet. En de grote vraag is: wat betekent dit en wat staat ons nog te wachten in de (nabije) toekomst?

Preek

Op de eerstvolgende zondag in 2001 heb ik een preek gehouden in de gemeente en iemand is destijds zo aardig (en vlijtig) geweest de tekst van de cassetteband uit te typen (bedankt Linda!).
Ik maak u nu, bij het eerste lustrum van 9/11, graag deelgenoot van die preek en voeg daarna nog iets toe in verband met de huidige situatie in de wereld om ons heen.

WTC 150x168 AMEN 68 “Het was verbijsterend om te zien hoe dat allemaal in zijn werk ging. Dat mensen tot zoiets in staat zijn. Dat er inderdaad geesten zijn in deze wereld die op die manier te werk gaan. Terroristen, activisten, die zichzelf meelaten nemen in een gruwelijke dood en daarin dan ook nog vele, vele anderen meeslepen. Verbijsterend. Dat is eigenlijk het woord dat je ook veel gehoord hebt de afgelopen week. En ik denk ook dat dat zo is.
Het onvoorstelbare leed wat mensen in één keer is overkomen. Gezinnen die plotseling uit elkaar gerukt zijn. Mensen die doodgemoedereerd naar hun werk gingen en achter hun bureau gingen zitten en weer een
nieuwe dag voor zich zagen en van het ene op het andere moment, zoals we dat dan zeggen, het tijdelijke met het eeuwige hebben verwisseld.
En misschien is dat wel de eerste en de grootste les dat het leven inderdaad zo verschrikkelijk broos is. Er hoeven geen vliegtuigen aan te pas te komen of terroristische acties om zomaar uit het leven te kunnen worden weggerukt. Dat kan ook op tal van andere manieren, dat weten we. Het bepaalt je in ieder geval altijd weer bij de zwakheid van de mens en bij de zwakheid van het leven. Het is goed om dat te bedenken.
Enerzijds: Carpe Diem - pluk de dag, anderzijds: Momento Mori - gedenk te sterven.
En ik denk dat waar die twee in balans zijn, daar het leven ook inderdaad tot ontwikkeling kan komen. Ook ons persoonlijk leven dus. Enerzijds weten dat elke dag een dag is die de Heer je geeft. Wees je daarvan bewust. En dat het een dag is waarin je mag leven en, vooral als het gaat om gelovigen, kinderen van God, je leven weer in dienst mag staan van de Allerhoogste. Wat op zichzelf al een grote genade, een geweldig voorrecht is.
En anderzijds: gedenk te sterven. Doe niet net alsof je het eeuwige leven hebt hier op aarde in de zin van dat het altijd maar door gaat. Het kan zomaar afgelopen zijn. Wees bereid. En dan is het ook geweldig om te weten dat als dat moment zou komen voor jou, dat je weet geborgen te zijn. Hoe afschuwelijk het ook is wat er gebeurd is in New York, ik kan me toch voorstellen dat er gelovigen zijn die nog ergens, temidden van al dat verdriet en die smart, de diepe blijdschap hebben te weten dat hun geliefde bij de Heer is. Ik geloof toch dat dat een geweldige troost kan zijn.

Babylon is gevallen!?
Wel, het is natuurlijk altijd zo met dat soort dingen, als er van die imponerende zaken gebeuren in de wereld, dan zijn er altijd mensen die gelijk de Bijbel openslaan en eens kijken of dat ook past in het profetisch woord.
En zo wordt je dan op allerlei manieren geconfronteerd met geschriften of anderszins dat mensen Openbaring 18 (over de val van Babylon) erbij nemen. Het wordt soms niet zo direct gezegd, maar de suggestie wordt in ieder geval wel gewekt alsof het wel eens zo zou kunnen zijn dat Openbaring 18 nu in vervulling gegaan is, doordat immers het hart uit Amerika weggebombardeerd is, het hart van de wereld, het financiële centrum, het toonbeeld van het kapitalisme, van de welvaart, enz., enz. Want ja, New York is toch een stad die aan de zee ligt en de kooplieden der aarde verzamelen zich daar, twee maal honderdtien verdiepingen, waar het eigenlijk alleen maar gaat over geld, over handel. Sommigen hebben al het woord Armageddon in de mond genomen, hoorde ik op de televisie. En ook dat is weer verbijsterend. Dat mensen inderdaad zomaar ergens weer een bijbeltekst vandaan halen, iets naar voren halen uit de Bijbel en zeggen: "nou, dit zou het wel kunnen zijn".
Nou, ik zeg vanmorgen: dat zou het niet kunnen zijn en dat is het ook absoluut niet, want Openbaring 18 gaat over Babylon! "Ja", zeggen mensen, "maar dat is allemaal geestelijk bedoeld". Babylon dat gaat niet over Babylon, dat gaat over het systeem wat er achter zit. Dat is absoluut waar. Maar het gaat hier in Openbaring 18 ook over Babylon en wel over de verwoesting van de gehele stad. Het gaat dus niet over Manhatten, een wijk in New York.
Bovendien als dat wel zo zou zijn dan hadden we ons eigenlijk allemaal moeten aansluiten bij mensen in de Palestijnse gebieden en anderen delen van de Islamitische wereld en dan hadden we dansend over straat moeten gaan want de Bijbel zegt (vers 20): “…weest vrolijk over haar!” Dan hadden we tegen elkaar moeten zeggen: "Gelukkig, die stad is gebombardeerd, van de aarde weggeveegd", maar dat hebben we niet gedaan, want New York is geen Babylon.
Er is geen enkele aanleiding om woorden uit de Bijbel te vergeestelijken als de Bijbel dat zelf niet doet.
En laat je wat dat betreft ook nooit op een verkeerd spoor brengen.

Openbaring
Heeft dit dan allemaal niets te betekenen wat er nu gebeurd is? Nou goed, daar zijn allerlei meningen over. Persoonlijk geloof ik dat dit inderdaad heel belangrijk is wat er gebeurd is, dat dat vèrstrekkende consequenties zal hebben. Niet alleen voor Amerika, maar ook voor ons. Ik kan dat niet precies invullen, maar ik weet wel dat als ik de Bijbel lees -en dat is toch altijd weer ons uitgangspunt- proef ik wel meer en meer de sfeer van Openbaring. Bovendien blijkt uit het profetisch woord, dat de aandacht uiteindelijk gericht zal worden op het Midden-Oosten. Want hoe je het ook wendt of keert, in de eindtijd, en dan hebben we het over de tijd van de wederkomst van Christus, gaat het om Israël en om het Midden-Oosten. Daar waar Jeruzalem is, daar waar Babylon is, tegenwoordig gelegen in het huidige Irak.
Nou weet ik wel dat je je helemaal niet kunt voorstellen hoe zulke woorden, zoals we ze hier lezen in Openbaring, nog eens een keer van toepassing moeten zijn op dat Midden-Oosten. Maar aan de andere kant moeten we ons ook niet vergissen en ik denk dat dat ook weer een les is van afgelopen dinsdag: het kan zomaar in één klap veranderen. Daar is dus helemaal niet zoveel voor nodig, hebben we begrepen inmiddels. Dingen kunnen zo maar veranderen.
En juist als je het profetisch woord leest en ook het boek Openbaring dan zul je ontdekken dat vooral in de eindtijd de dingen met een ontzagwekkende snelheid zich gaan manifesteren. Daar begint het bijbelboek ook mee. Het boek begint met: "Openbaring van Jezus Christus welke God hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te tonen het geen weldra geschieden moet". Het is jammer dat dat op deze manier vertaald is, want dat brengt je een beetje op een dwaalspoor. Wat er eigenlijk staat vanuit de grondtekst, is dat Johannes nu gaat schrijven over de dingen ´die met haast geschieden moeten´. Dat wil dus zeggen dat de dingen die daarin geschreven staan, in het boek Openbaring, die zullen zich met grote haast, met grote spoed voltrekken. Feitelijk wordt dat ook gezegd in verband met de val van Babylon, want staat er: "In één uur is uw oordeel gekomen". Het is daar niet meer een kwestie van jaren of decennia. Nee, het is een hele korte tijd. Een paar weken, enkele dagen, een paar uur misschien. Het zal allemaal heel snel gaan. Alleen al het aanbreken van de dag des Heren: ´als een dief in de nacht´. In korte tijd loopt het raderwerk van deze wereld op een afschuwelijke manier vast.
Misschien komen we over een aantal jaren tot besef dat ´9-11´ een historische gebeurtenis is geweest die we daar met eigen ogen hebben aanschouwd. In die zin zeker een dag om in het achterhoofd te houden.

Midden-Oosten
Daar gaat het uiteindelijk naartoe. Misschien is het goed om het boek Zacharia er bij te pakken.
Zacharia 12:1-2 bijvoorbeeld. De laatste hoofdstukken van het boek zijn profetisch van karakter. Dat wil zeggen dat ze spreken over de toekomst. Voor een klein deel al vervuld tijdens de eerste komst van de Here Jezus, maar het grootste deel moet nog vervuld worden. Het is een godspraak, het woord des HEREN, over Israël:

“Aldus luidt het woord van de HERE, die de hemel uitspant en de aarde grondvest en de geest des mensen in diens binnenste formeert. Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage (deze uitdrukking wijst in de meeste gevallen op de toekomstige Dag des HEREN) zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen."

´Ik maak´, de Here doet het dus Zelf. Hij is Zelf de regisseur van al deze dingen. Als je dan hoofdstuk 14 nog leest dan zie je dat Jeruzalem niet alleen belegerd wordt maar zelfs ook wordt ingenomen. En eigenlijk is dat de tijd waarop God zal ingrijpen. Als Jeruzalem wordt ingenomen en vijandelijke legers Jeruzalem zullen binnengaan, dan komt voor God inderdaad de tijd om de hemel te openen en in te grijpen. En dan zullen de voeten van de Heer staan op de Olijfberg. Er zullen geweldig indrukwekkende dingen gaan gebeuren in en om Jeruzalem.

Verbijsterend
Dan komt de grote omslag waarin God orde op zaken gaat stellen in deze wereld. En misschien is dat nog wel het allerbelangrijkste: God zal orde op zaken stellen in deze wereld en dat is dan ook hard nodig!
Ik heb net iets gezegd over wat er gebeurd is in New York en ik heb daarbij het woord ´verbijsterend´ gebruikt.
Datzelfde woord zou ik ook willen gebruiken als het gaat om de reacties in de wereld op wat daar gebeurd is. Tot in ons eigen land aan toe, tot binnen ons ´eigen christendom´ aan toe.
Verbijsterend!
De grootste nood waarin de mens vandaag verkeerd is de ongekende zelfgenoegzaamheid en het volkomen afwezig zijn van het idee dat de mens in de kern een zondaar is. En dat komt in alles tot uitdrukking. Verbijsterende reacties. In Israël: mensen werden geïnterviewd op straat in Jeruzalem. Joodse mensen, die natuurlijk zelf zoveel hebben meegemaakt, althans wat hun volk heeft meegemaakt in de loop der tijd, verkondigden met geweldige haat in hun ogen de dood aan de Palestijnen.
Verbijsterend was ook de reactie ook van sommige Palestijnen. Mensen die met vlaggen, toeters en bellen de straat op gingen om te juichen, terwijl daar zoveel mensen onder dat puin bedolven zijn en er zo onnoemelijk veel leed is aangericht.
Verbijsterend hoe het Westen, met name Europa -waar we zelf onderdeel van zijn- ineens te doen heeft met Amerika. Niet één, niet twee, maar zelfs drie minuten stilte. Want dit kan toch echt niet. Ik heb het onze premier horen zeggen, woorden als solidariteit, gelijkwaardigheid: “…alle mensen zijn gelijkwaardig en moeten ook zo behandeld worden, rechtvaardig en democratisch.” Dat zijn allemaal woorden die langs komen.
De Bijbel zegt in een ander verband: "Het zijn de blinden die de blinden leiden.” Ieder mens heeft recht om te leven, zo wordt ons verteld door de regeringsleiders in onze omgeving. Ik denk wel eens: Heb ik dat ook gehoord toen de Amerikanen in samenwerking met Europa onschuldige burgers in Kosovo en omstreken plat bombardeerden?
En in ben benieuwd: Zal ik dat straks ook horen als daar onschuldige stakkers in Afghanistan, die nu al de kuierlatten nemen, worden plat gebombardeerd omdat daar zo'n halve idioot –Osama Bin Laden- ergens in de bergen zit? Gaan we straks drie minuten stilte houden voor die vele, vele doden die er straks gaan vallen? Heb ik woorden van solidariteit, rechtvaardigheid, democratie gehoord toen daar een poos geleden die grote generaal Schwarzkopf lachend op CNN vertelde dat ze weer een doel (lees: mensenlevens) geraakt hadden in Irak? Waar weer zoveel onschuldige burgers ook niet gekozen hebben om onder zo'n Saddam Hoessein te leven, net als die Afghaanse mensen niet gekozen hebben voor zo’n Taliban-regime? Dat kindertjes, zwangere vrouwen, mannen die er niets aan kunnen doen de bommen van het Westen over zich heen kregen… hebben we toen ook drie minuten stilte gehouden?
Mensen, deze wereld, de mensheid is door en door verrot.
We gaan nu zien wat het betekent dat de wereld van God los is. Dat zie je niet alleen maar door die aanval op het World Trade Centre en de reacties daarop. Ik wijs ook op de herdenkingsdienst die gisteravond op de televisie werd uitgezonden (dat was op zaterdag 14 september 2001- red.). Verbijsterend! Daar staat een Baptist, een afgevaardigde van de Christelijk Gereformeerden, een Samen-op-Weg dominee, gebroederlijk zij aan zij met een Rooms-Katholieke geestelijke en een Imam. En dan hebben we samen een herdenkingsdienst. Er zijn christenmensen die lopen tegenwoordig rond met een armbandje. Daar staan vier letters op: WWJD. What Would Jesus Do? Wel, dat wilde ik wel eens vragen. What Would Jesus Do? Zou de Here Jezus ook in die kerk zitten met Zijn armen over elkaar te luisteren naar de predikatie van de Imam?
Volgens vele mensen in ons land en daarbuiten moeten wij vandaag beseffen dat we toch uiteindelijk allemaal één en dezelfde God aanbidden. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt! De Bijbel zegt in Psalm 96: "Alle goden der volkeren zijn afgoden." De Islamitische god Allah - en dat geldt voor elke andere god die vereerd wordt - is volgens de Bijbel een afgod! Dus ik ga hand in hand zitten bidden met afgodendienaars. Ik eet smakelijk mee van de tafel der afgoden. What Would Jesu Do? Wat zou de Heer Jezus Zelf doen?
Let wel, daarmee veroordeel ik andersgelovigen niet, Islamieten, Bhoedissten, e.a. Zij zijn allemaal mensen en dus voorwerpen van Gods grote liefde! Maar hun godsdienst is volgens de Bijbel een verering van afgoden.

Verbijsterend! - Psalm 2

Psalm 2
Er wordt actie ondernomen om een wereldwijde coalitie te vormen en de terrorristen te lijf te gaan. De Bijbel spreekt ook over een coalitie van volkeren in de eindtijd. Uiteindelijk zal er een coalitie gevormd worden, waarbij alle volkeren in de wereld betrokken zijn. Onderweg naar die tijd toe zullen er enorme verschuivingen in de wereld plaatsvinden. Dat moet wel omdat de Bijbel zegt dat in de eindtijd alles zicht concentreert op het Midden-Oosten: Jeruzalem en Babel. Daarom zou het best kunnen zijn dat we inderdaad, zoals sommigen al hebben aangeven, een nieuw tijdperk binnen treden, waarin de machtsverhoudingen in de wereld anders komen te liggen. Er komt een tijd dat er een enorm gewoel, rumoer zal zijn onder de natiën. Precies zoals Psalm 2 aangeeft: "…de koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen". Dus wat er dan ook is aan koningen en machthebbers, ze zullen samenspannen, ze zullen samen vergaderen. Zoals Amerika nu al die landen overal een briefje stuurt met tien vragen of zie hier wel of niet aan willen voldoen en zo eigenlijk de vijand zelf creëert, zo zal er in de eindtijd een coalitie komen van al de volkeren der wereld.
En daar zal het niet meer (en daar zie je het: van God los, compleet waanzinnig geworden) alleen maar gaan tegen een stad of een land of een volk, maar daar zal het zelfs gaan tegen de HERE en Zijn Gezalfde, staat er. Het is in de tijd dat de Heer een rol speelt in Jeruzalem. De tijd dat Hij als koning zich daar zal openbaren, de koning uit de hemel. En dan zal de hele wereld samen spannen tegen de HERE, tegen de Gezalfde, tegen de koning die door God is gesteld.
Want dat is uiteindelijk het doel. Zolang de zonde in de mens is, is er geen redden aan. Uiteindelijk zal die zonde zich openbaren in een vorm van afschuwelijke haat tegen God. Tegen de Gezalfde. Want vergeet niet, we hebben het over mensen die omkomen, mensen die terreuracties ondernemen, mensen die vergaderen, mensen die politiek bedrijven, enzovoort, maar achter hen allen staat die zwarte gestalte van de tegenstander die deze wereld in zijn greep heeft en zijn verwoestende werk uitoefent.
In de eindtijd staan de volkeren op tegen God en hun streven zal zijn: "Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen", met andere woorden: ze willen de heerschappij van God omver werpen. De opstand, de finale opstand van de mens tegen God. Zoals ooit de tegenstander opstond tegen God en zich aan de Allerhoogste gelijk wilde stellen, zo zal de mensheid in de eindtijd zich in een geweldige coalitie verzamelen en dan zul je in Nederland ook weer een premier hebben die het Nederlandse volk oproept om achter X te gaan staan uit oogpunt van solidariteit, en dergelijke. De mensen zullen verblind zijn, geestelijk verblind, zullen de waarheid niet meer zien, zullen door de leugen misleid worden en inderdaad gaan opstaan tegen de Here en Zijn gezalfde.

Gods plan
En dan staat er in Psalm 2: "Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg” (vs. 4-6).
God heeft een plan. God heeft deze wereld gemaakt en alles wat de wereld betreft is van Hem. Ik hoor bijvoorbeeld Tony Blair uit Engeland allerlei woorden spreken voor de microfoon: ´Dit is een nieuwe vorm van kwaad waar onze wereld mee te maken krijgt en we moeten de gelederen aaneensluiten, we moeten samen optrekken om onze wereld leefbaar te maken. ´Our world´, ´Our world...´. Niks onze wereld! Psalm 24:1 zegt: “Des Heren is de aarde en haar volheid”. En dat is wat de mens vertikt te erkennen, hoe vroom hij soms ook overkomt. En de eindrekening, de afrekening zal in de eindtijd plaatsvinden. Als de mens(heid) inderdaad openlijk laat zien dat hij niets van God en van Jezus Christus moet hebben.
God heeft Zijn koning gesteld. God heeft Zijn plan getrokken. God heeft Zijn woord geopenbaard: "Ik wil gewagen van het besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel…” (vs. 7-8).
Als de krachten uit de hemel loskomen dan zul je ontdekken dat wat we gezien hebben in New York slechts kinderspel is geweest. Nog eenmaal zal de Here God (staat in het Oude en Nieuwe Testament) aarde en hemel doen wankelen. Dat is wat, dan komt de hele aarde in beweging, dan gaat de aarde wankelen, en dan dendert alles in elkaar. Babylon, de stad, als symbool van de macht van de mens in de eindtijd. Maar ook het systeem wat daar achter zit. Natuurlijk... Geld, handel, economie... alles valt als een kaartenhuis in elkaar.
En Openbaring 18 zegt dat God die stad zal werpen in het diepste van de zee, dat wil zeggen, dat ze allemaal verdwijnen in de afgrond. Want God heeft een plan met deze wereld en er is niets en niemand die Hem kan verhinderen dat plan te volvoeren.
En weet u, dat kan je als gelovige alleen nog maar rust geven. We leven in een tijd waarin de wereld van God los geraakt is en mensen met een schijn van godsvrucht de kern daarvan verloochenen. De wereld is alleen nog maar op zichzelf gericht, een wereld waarin de mens geen rekening wenst te houden met God en Zijn Woord. Een wereld waarin de mens denkt het allemaal zelf te kunnen doen. In zo'n wereld leven wij.
En laten we eerlijk zijn: dan hebben we denk ik nog wel een taak. Ik heb ook verschillende mensen op de televisie gehoord die geïnterviewd werden en echt bang waren. "Bent u bang dat er oorlog komt?" "Ja, ik ben bang." Stel je toch voor. Ja, mensen die God niet kennen en Zijn Woord niet kennen, die geen zekerheid hebben, die zijn overgeleverd aan de krachten en de machten van deze wereld. Daar moet je toch mee te doen hebben. Mensen weten niet waar het naartoe gaat, ze kunnen slechts afwachten.
Wij weten het, wij hebben de Bijbel, wij hebben Gods Woord. We mogen de mensen, voor zover ze het willen horen, richting geven. We mogen zeggen: ´Zo zegt de Here, zo zegt de Bijbel´. Ja, dat zal niet door iedereen aanvaard worden, want er zijn heel wat mensen, ook binnen het christendom, die van de Bijbel eigenlijk niks meer willen weten. Toch mag je, juist in deze tijd, in deze wereld, als gelovige, als kind van God een wegwijzer zijn, een lichtend licht. Je mag de blijde boodschap verkondigen van een God die mensen lief heeft.

Waar is God?
Tenslotte nog dit. Je kon er op wachten maar de vraag is weer gekomen: ´Waar was God in New York?´ Kijk, dat is de mens: eerst God buiten de deur zetten, van God niks moeten hebben. Hem hooguit gebruiken als een soort van vroom sausje over het leven. Het gevoel hebben alsof je God in de zak hebt en dan ineens dan gebeurt er wat en dan is de mens zo verschrikkelijk hoogmoedig dat hij dan zelfs durft te vragen: "Waar is God nou?" Als hij zeggen wil: "Kom eens even hier, waar bent U nou helemaal mee bezig?" En de Allerhoogste mag op zijn knieën gaan en verantwoording afleggen aan de mens. Heb je het ooit zo zout gegeten?

Waar is God?
God is waar Hij altijd geweest is: in de hemel. God zit op Zijn troon en Hij openbaart zijn liefde in deze tijd in het evangelie, in de prediking van het Woord. Zijn hand is uitgestoken naar verloren mensenkinderen, en in de Bijbel staat dat er één Naam onder de hemel gegeven is waardoor we behouden kunnen worden. Dat is niet de naam van Mohammed of van Boeddha of wie dan ook. Dat is de naam van de Here Jezus Christus. En God nodigt uit en zegt: "Kom maar! Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, hoeveel zonden je ook gedaan hebt, al ben je de grootste schurk die er in de wereld rondloopt!" Als je gelooft in de Here Jezus Christus dan zul je behouden worden. Dat is God.

Waar is God?
God is niet in de kerk, God is niet in het christendom, God is niet in de democratie, God is niet in het Westen. God is overal en leeft in uw en in mijn gelovig hart. En wij mogen getuigen, wij mogen de boodschap uitdragen opdat, om het maar met de woorden van Paulus te zeggen, nog ´enigen uit hen behouden mogen worden´, gevrijwaard voor dat grote oordeel dat komen gaat. Wat is de les voor ons als gelovigen? Natuurlijk we hebben te doen met al die slachtoffers in New York. Ik weet niet of u die zakenman ook op televisie gezien hebt die een bedrijf had van duizend mensen en zeven honderd van zijn bedrijf zijn omgekomen. Die man die zat te huilen voor de televisie. Met z'n driehonderden over. Zevenhonderd gezinnen moet hij nu verzorgen, de hele wereld viel zo over hem heen. Zijn eigen broer was ook omgekomen. Daar heb je mee te doen. Dan breekt je hart. En als je al die slachtoffers daar ziet, mensen die zoekende zijn naar hun vader, kinderen. Natuurlijk, laat dat maar verbijsterend blijven voor u en voor mij maar... laat u door deze gebeurtenissen alstublieft geen zand in de ogen strooien. Laat je niet mee zuigen door de geest van deze tijd, van deze wereld. Maar blijf nuchter onder alles en blijf staan in de waarheid, het Woord van God, want dat is de waarheid.
Wat is de les die we kunnen leren als gelovigen? Wel, ik heb het al een beetje aangegeven. Dat je beseft dat elke dag dat je leeft een dag is die de Heer je geeft en die je mag invullen. Die je mag gebruiken tot Zijn eer. En ten opzichte van de wereld om je heen; dat je beseft dat je leeft in een wereld die in nood is, waarin mensen -ook al hebben ze het zelf helemaal niet in de gaten en ook al willen ze het zelf niet eens weten- maar één ding nodig hebben. Werkelijk, ten diepste. En dat is de Here Jezus en Zijn verlossingswerk. Laten we die boodschap blijven uitdragen. Laten we de kansen grijpen die God ons geeft.
O, ik weet wel, God komt tot Zijn doel met deze wereld, met de mensen in deze wereld. Maar je wilt niet weten wat er in de wereld nog moet gebeuren voordat het zover is. Als de machten van de hemel gaan wankelen dan zal het zo zijn zoals de Here Jezus heeft gezegd: "Mensen zullen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen".
Dat is geen koffiedik-kijkerij, dat is het profetisch Woord van de Bijbel. Dat is wat God heeft gezegd over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dit is nog maar het begin en we leven nog altijd in het tijdperk van de genade en laten we blij zijn dat we nog steeds leven in een vrij land, waarin we nog steeds mogen samenkomen. Laten we die kansen ook benutten. Je weet nooit hoelang het allemaal nog duurt! En het zou toch triest zijn als wij als gelovigen, of het nou gaat om het punt van samenkomen, samen bijbelstudie doen, samen optrekken, evangelie verkondigen of bezig zijn met de dingen van de Heer, dat we straks tegen elkaar moeten zeggen: "hè, hadden we nou maar...". Nee, dat zou jammer zijn. NU, vandaag, is de dag waarop we mogen leven met God en voor God. Waarin we Zijn liefde mogen uitdragen. Dat begint onder elkaar en naar buiten toe mogen we zeggen: "Mensen, al begrijp je er ook allemaal niets van hoe het in elkaar zit en ook al overweldigt je het allemaal en ben je verbijsterd… één ding is zeker: wie in de Here Jezus Christus gelooft, zal behouden worden en gaat een gouden toekomst tegemoet!" Amen.

Tot zover de preek van zondag 15 september 2001.

Verbijsterend! - De toestand in de wereld anno 2006

Inmiddels zijn we dus vijf jaar verder en kunnen we vaststellen dat de gebeurtenissen van destijds inderdaad grote gevolgen hebben gehad.
De directe basis voor de huidige situatie in de wereld is gelegd door twee belangrijke standpunten die na 9/11 zijn uitgesproken:

 1. Staatshoofd George Bush jr. verklaarde een dag later dat de aanslagen gericht waren geweest tegen de grondslagen van Amerika en de democratie in het algemeen. Dit standpunt is echter strijdig met de beschuldiging, dat Osama Bin Laden en zijn organisatie Al Qaida de aanslagen hadden gepleegd. Bin Laden neemt namelijk geen aanstoot aan het binnenlandse politieke stelsel van Amerika, maar aan twee onderdelen van zijn buitenlandse beleid, namelijk de aanwezigheid van Amerikaanse militaire bases in het heilige land der moslims, Saoedi-Arabië, en de structurele steun aan de staat Israel. Hoe twijfelachtig het waarheidsgehalte van het Amerikaanse standpunt ook was, het vormde de basis voor de schier onvoorwaardelijke steun van westerse landen als Groot-Brittanië, Frankrijk, Duitsland en zelfs Spanje aan het agressieve Amerikaanse buitenlandse beleid. De Europese landen delen immers met Amerika hetzelfde maatschappelijk-politieke stelsel, de democratie.
 2. Het tweede standpunt dat door president Bush, de toenmalige minister van Buitenlandse zaken Colin Powell en anderen werd geponeerd, was de staat van oorlog. Bush verklaarde dat de VS waren aangevallen en in oorlog verkeerden. Powell sprak van de noodzaak van een langdurig conflict op meerdere fronten. Oorlog is echter een gewapend conflict tussen twee of meer staten. Hoe tragisch en schokkend de aanslagen op het WTC en het Pentagon ook waren, het bleven terroristische aanslagen en geen oorlogsdaden. Niettemin vormt dit oorlogsstandpunt de rechtvaardiging voor de inzet van alle militaire middelen, nationale hulpbronnen en toekomstige machtsmiddelen. De Amerikaanse ‘oorlogsverklaring’ werd door de Britse en Nederlandse premiers overgenomen, zonder dat zij hun volksvertegenwoordigingen geraadpleegd hadden.

Deze standpunten houden in dat de (democratische) wereldgemeenschap in het algemeen, en de Amerikaanse in het bijzonder bedreigd worden, waardoor adequaat optreden noodzakelijk is. En: het gebruik van het woord ´oorlog´ verschaft een vrijbrief om bijzondere maatregelen te treffen, die boven het democratisch beginsel uitstijgen. Immers: elke noodtoestand geeft de overheid meer macht om te doen wat nodig is in haar ogen, uiteraard altijd bedoeld om de ´gewone´ burger te beschermen. Zo heeft president Bush onmiddellijk na de aanslagen van 9/11 de FEMA geinstalleerd: Federal Emergency Management Agency. Dit orgaan kan van de regering alle macht toegewezen krijgen ingeval van een noodtoestand!

Vragen na 9/11

Inmiddels zijn er veel vragen gerezen over de gebeurtenissen in 2001. Wat is er nu eigenlijk precies gebeurd? Daarbij komt ook de dubieuze rol van de Amerikaanse overheid naar voren. Ook in de officiële media bleef het angstvallig stil ten opzichte van vragen die door de alternatieve pers (via internet, e.d.) en onafhankelijke onderzoekers worden gesteld over de gebeurtenissen van 11 september. Het rapport dat door de ´onafhankelijke´ Commissie 9/11 is opgesteld vertoont allerlei missers en laat essentiële vragen onbeantwoord.
Ondertussen zijn opmerkelijke feiten boven tafel gekomen en op het internet geplaatst op diverse websites met 9/11 als thema, vaak voorzien van autenthiek foto- en filmmateriaal. Daaruit blijkt dat er veel meer aan de hand (geweest) is, dan menigeen vermoedt. Hieronder een lijst van 30 punten over de gebeurtenissen destijds met vragen, waarop tot op de dag van vandaag nog geen officieel antwoord is gegeven door de autoriteiten.

 1. Alle vliegtuigen (honderden) die op 9/11 aan de oostkust rondvlogen waren voor 80% of meer volgeboekt, behalve de vier gekaapte vliegtuigen (20%).
 2. Geen van de 19 kapers stond op de officiële passagierslijsten of op welke vluchtlijst dan ook. Hoe is dat mogelijk?
 3. Op het officiële autopsie rapport van vlucht 77 komen geen Arabieren voor, terwijl volgens Armed Forces Institute of Pathology alle slachtoffers zijn geïdentificeerd.
 4. Er zijn mensen gewaarschuwd niet te vliegen die dag of niet op het werk in het WTC te verschijnen. Alle medewerkers van het Israëlisch bedrijf Odigo kregen 4 uur voor de aanslagen een sms-je niet op het werk te verschijnen. Auteur Salman Rushdie was gewaarschuwd. Burgermeester van San Fransisco Willy Brown was gebeld die dag beter niet te vliegen.
 5. Burgemeester Giuliani vertelt in een interview dat hij gewaarschuwd was dat de Zuidelijke Toren op instorten stond. Hoe is dit mogelijk, nog nooit in de geschiedenis van moderne staal en beton bouw is een gebouw ingestort door brand?
 6. Amerika heeft het zwaarstbewaakte luchtruim van de wereld. Tientallen keren zijn vliegtuigen onderschept door F-16 gevechtstoestellen nadat ze 15 minuten van hun koers afweken. Op de dag van 9/11 vliegen vier gekaapte vliegtuigen 2 uur rond zonder ook maar één onderschepping van een F-16.
 7. Hoe is het mogelijk dat niemand van de inlichtingendiensten iets wist van de aanslagen volgens verklaringen van president Bush en Condoleezza Rice, maar kon men wel in recordtijd 19 foto's presenteren van de daders? (die overigens op geen enkele passagierslijst staan).
 8. De BBC ontdekte dat een aantal van de 19 aangewezen terroristen nog in leven is.
 9. Een enorme hoeveelheid goud (honderden miljoenen dollars) dat opgeslagen lag onder het WTC is verdwenen.
 10. Alle video-opnamen in en rondom het Pentagon van tientallen camera's zijn nooit vrijgegeven en als staatsgeheim opgeborgen.
 11. Er is op foto's direct na de aanslag op het Pentagon geen enkel stukje vliegtuig te bekennen, geen stoelen, geen bagage, geen wielen, geen stukje vleugel, helemaal niets anders dan een rond gat van ongeveer 2 meter doorsnede. Daar zou dan een 65 ton zware Boeing in grvlogen moeten zijn.
 12. De eerste mensen op de plek in Shanksville waar vlucht 93 neergestort zou zijn, ontdekken tot hun verbijstering geen enkel stukje vliegtuig, helemaal niets, alleen een gat van 6 meter in de grond.
 13. Ondanks dat er geen druppel bloed wordt gevonden en de aangetroffen menselijke resten in een luciferdoosje passen, worden alle 40 passagiers middels hun DNA geïdentificeerd. Hoe is het mogelijk dat van alle 40 passagiers medische gegevens bestaan met DNA informatie?
 14. De vastgelegde vluchtgegevens bij de FAA zijn allemaal vernietigd als het gaat om vlucht 11, 175, 77 en 93.
 15. De kapingen begonnen op de morgen van 9/11 om 08:30. Precies op dezelfde tijd en exact op dezelfde dag had het Pentagon een militaire oefening genaamd ´OPERATION VIGILANT GUARDIAN´. Deze oefening werd met echte ´drone´-vliegtuigen (zogenaamde commerciële vliegtuigen, maar militair) gevlogen. Het scenario was dat mannen met messen de vliegtuigen hadden gekaapt en in het WTC en Pentagon wilde vliegen. De kans dat een oefening tot in detail op exact dezelfde dag en exact hetzelfde uur plaatsvindt in het echt is ongeveer 1 op 48.000.000.000.000.000.000, oftewel onmogelijk. 1
 16. Vice President Dick Cheney had drie maanden voor 9/11 het commando weggenomen bij de generaals om zelfstandig in te grijpen bij calamiteiten, een unieke verandering in de geschiedenis van Amerika. Op de dag van 9/11 waren in totaal vier tot zes militaire oefeningen tegelijkertijd gaande. Hierdoor waren er maar 14 gevechtsvliegtuigen beschikbaar om de gehele oostkust te beschermen. Door al deze gelijktijdig lopende oefeningen, wisten de mensen bij NORAD niet wat echt was en wat oefening.
 17. Veertig jaar lang mogen piloten van commerciële vluchten een wapen bij zich dragen, maar een paar maanden voor de kapingen wordt hen dit recht afgenomen.
 18. Er zou door diverse passagiers vanuit vlucht 93 met hun mobiele telefoon met familie gebeld zijn. Tests wijzen uit dat een mobiele telefoon in 1 op de 10 pogingen tijdelijk werkte op een hoogte van 3 kilometer. Op een hoogte van 10 kilometer is het nooit gelukt verbinding te krijgen en vlucht 93 vloog tijdens de gesprekken op 10 kilometer hoogte.
 19. Er werd een paspoort gevonden van een van de kapers die in het WTC was gevlogen. Dit paspoort was dus tijdens de crash uit de zak van de kaper gevlogen, door de enorme vuurbal van 35.000 liter brandende kerosine, dwars door het WTC gebouw om vervolgens zonder ook maar een schroeiplekje op de grond gevonden te worden.
 20. Beide 110 verdiepingen tellende gebouwen (WTC-1 en WTC-2) zijn ingestort met de snelheid van een vrije val (binnen 10 seconden). Dus zonder dat ook maar een stukje staal of beton weerstand bood.
 21. WTC-gebouw 7 is niet geraakt door een vliegtuig en niet geraakt door brokstukken van WTC-1 en 2, maar stort later die dag toch in, hoe is dit mogelijk? Een 47 verdiepingen modern gebouw opgetrokken uit staal en beton, geen schade, hooguit enkele kleine branden.
 22. Een paar weken voor de aanslagen koopt Larry Silverstein alle zeven WTC-gebouwen en sluit een recordbedrag in verzekeringsgeld af, totaal $3 miljard. Opvallend is een clausule die dekking garandeert bij een daad van terrorisme, uniek in de verzekeringswereld.
 23. De eigenaar van alle zeven WTC-gebouwen, Larry Silverstein, heeft in een documentaire over 9/11 van PBS voor de camera verklaard dat hij samen met de brandweercommandant besloten had gebouw 7 (47 verdiepingen) gecontroleerd op te blazen. Hoe is dit mogelijk een paar uur na de aanslagen? Het kost weken om de explosieven te plaatsen!
 24. Nog nooit in de geschiedenis van moderne gebouwen opgetrokken uit staal en beton is een gebouw ingestort door brand (zoals de officiële verklaring luidt). Gebouwen hebben dagen als een vuurzee gebrand en bleven overeind (bijv. de Winsor Tower in Madrid).
 25. Tientallen brandweerlieden, agenten, verslaggevers en publiek verklaarden meerdere explosies gehoord te hebben voor en tijdens het instorten van de torens.
 26. Het staal van de torens zou gesmolten zijn (de officiële verklaring), er stonden echter tientallen mensen in de opengereten gaten te zwaaien en te roepen om hulp. Staal smelt bij temperaturen van 1.650 graden Celsius, kan iemand dan op die bewuste plek minuten lang staan te zwaaien?
 27. Al het constructiestaal van de ingestorte WTC-gebouwen is direct van de plek van het misdrijf afgevoerd. Vrachtwagens reden 24 uur per dag af en aan; al het staal is naar China verscheept en direct omgesmolten. Hierdoor kon er onmogelijk nog vastgesteld worden waarom de gebouwen zijn ingestort. Dit alles is gedaan in opdracht van de New Yorkse burgemeester Giuliani.
 28. Niemand werd toegelaten op de plek waar de gebouwen waren ingestort, niet eens de FEMA. Onder zware bewaking zijn vervolgens alleen mensen van Controlled Demolition toegelaten. Zij hebben vervolgens er op toegezien welk staal onder zware bewaking in GPS gecontroleerde vrachtwagens afgevoerd werd. Controlled Demolition is een bedrijf gespecialiseerd in het gecontroleerd slopen van gebouwen met gebruik van explosieven.
 29. De Amerikaanse commissie die de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 heeft onderzocht, vermoedde al direct na haar onderzoek dat functionarissen van het Pentagon tijdens hoorzittingen hebben gelogen. Er lopen twee onderzoeken naar de vraag of zij de commissie en het publiek moedwillig hebben misleid.
 30. Zes maanden voor de aanslagen valt er op de website van PNAC (Project voor het Nieuwe Amerika) te lezen, vrij vertaald; "Om het Amerikaanse volk achter de nodige oorlogen te krijgen, zou een gebeurtenis zoals tijdens Pearl Harbor behulpzaam zijn." Dit is de denktank-website van onder andere mensen als Jeb Bush (broer van president Bush), Dick Cheney, Paul Wolfowitz en Donald Rumsfeld.

Dubieus

Zoals gezegd is de rol van de Amerikaanse overheid (en diensten als CIA, FBI, e.a.) op z´n minst dubieus te noemen. President Bush blokkeerde aanvankelijk de onderzoeken naar 9/11 en toen later de ´Commissie 9/11´ werd ingesteld, weigerde hij te getuigen. Kritiek bewijs van de aanvallen en gebeurtenissen kort daarna werden vernietigd. De regering heeft slechts 25 procent van de door de commissie gevraagde documenten vrijgegeven. Had men iets te verbergen?
Begin augustus van dit jaar zijn de eerste tapes vrijgegeven van gesprekken in de controletorens van vliegvelden, gesprekken van hulpdiensten onderling en met mensen in de Twin-Towers. Uit alles blijkt dat er van enige coördinatie nauwelijks sprake was en er gewerkt moest worden met verouderde apparatuur. Het was een chaotische vertoning.

Complot-theorieën

Steeds meer onafhankelijke media en onderzoekers vragen zich steeds nadrukkelijker af of er geen sprake zou kunnen zijn van een complot met betrekking tot de gebeurtenissen op 9 september 2001. Was Osama Bin Laden wel de kwade genius achter 9/11? Vreemd dat hij tot op de huidige dag nog steeds ´spoorloos´ is! Wat is de rol van de Amerikaanse inlichtingdienst CIA hierin en van andere geheime diensten, zoals de Mossad (Israël), de Securité Nationale (Frankrijk) en de M15 (Engeland). Wisten zij van de op handen zijnde aanslagen? En: Wist de Amerikaanse overheid er al van? Met andere woorden: hebben de autoriteiten ervan geweten en de daders ongemoeid gelaten, zodat ze hun snode plan konden uitvoeren? En zo ja, waarom mochten ze dat doen? Of, sterker nog, speelde de overheid of leden daarvan zelf een rol in de voorbereiding en uitvoering van de verwoestende aanslag? Zo ja, waarom dan? Welk belang had men daarbij? Kortom: wat is de waarheid achter 9/11?
Het is daarom niet alleen belangrijk antwoord te krijgen op de vraag wat er nu precies gebeurd is op 9/11, maar ook te letten op wat er daarna allemaal heeft plaatsgevonden:

 • Inval in Afghanistan om de vermeende kracht achter de aanslagen, Osama Bin Laden, te zoeken en het Taliban-regime om zeep te helpen.
 • Verklaring dat Amerika een land in oorlog is: The War on Terrorism (De oorlog tegen het terrorrisme).
 • Vorming van een internationale coalitie om de terreur te bestrijden.
 • Verscherping van veiligheidsmaatregelen met grote vrijheid van handelen door overheden.
 • Opstellen van zwarte lijst met landen die een gevaar vormen voor de wereldvrede, o.a. Irak, Iran, Noord-Korea.
 • Oorlog in Irak om regime van Saddam Hoessein omver te werpen en democratie te vestigen.
 • Betere toerusting van geheime diensten en meer onderlinge samenwerking en coördinatie.
 • Strengere controle van de burgers, teneinde potentiële terrorristen op te sporen
 • Etc.

Was 9/11 inderdaad een nieuwe ´Pearl Harbor´? 2

Verborgen krachten

Met andere woorden: heeft de Amerikaanse overheid 9/11 toegelaten, misschien wel uitgelokt of zelfs geënsceneerd?
Het antwoord op deze vraag is van groot belang, want als dat inderdaad zo is dan plaatst dat de aanslag op de Twin-Towers in een heel ander, en vooral breder perspectief. Dan is het niet zomaar een ´terrorristische aanslag´ geweest, maar een bewust geplande gebeurtenis die een groter doel moet dienen. Paerl Harbor leidde tot Amerikaanse deelname aan de oorlog, waardoor het een wereldoorlog werd. Volgense diverse onderzoekers had Amerika daar belang bij uit geo-politieke overwegingen (de machtsverhoudingen in de wereld) en financiële (olie, wapenindustrie, e.d.).
Het belang van de gebeurtenis op 9/11 wordt gaandeweg duidelijker. Amerika (en bondgenoten) krijgen de mogelijkheid de gang van zaken in de wereld behoorlijk te beinvloeden en andere landen, overheden, burgers, hun wil op te leggen.

Dat brengt ons langzamerhand bij de moraal van dit verhaal. Want uiteraard heeft die beinvloeding alles te maken met het creëren van macht en (wereld)heerschappij. En dat thema is al heel oud en heeft ook zeer zeker bijbelse raakvlakken.
Meer en meer mensen zetten vraagtekens bij de escalerende problemen in de wereld. Steeds meer zelfbewuste leden van de mensheid beginnen naar de werkelijke redenen te zoeken van de toenemende onrust en disharmonie. Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Zijn er (verborgen) krachten werkzaam die de mensheid manipuleren en hun plannen met alle mogelijke middelen willen realiseren? Wat of wie zijn die krachten?
De Bijbel spreekt duidelijk over de satan en zijn opstand tegen God. Hij wordt genoemd de ´god dezer eeuw´ (2 Kor. 4:4). Hem behoren momenteel de koninkrijken der aarde toe. Hij werkt in het geheim toe naar de komst van de ´mens der wetteloosheid´ ( 2 Tess. 2). Hoe krijgt zijn plan gestalte in onze wereld? Wie gebruikt hij daarvoor? Satan heeft immers zijn dienaren!
Vele boeken zijn al geschreven over de invloed van de vrijmetselarij en allerlei geheime genootschappen. Hun macht is terug te vinden in de veiligheidsdiensten, bankwereld, media, politiek, multinationals, leger en politie, wapenindustrie, medische wetenschap, etc. Hoe groot is die invloed en hoe werkt dat dan in de praktijk? Moeten we hierin de handlangers van satan zoeken, die in het geheim bezig zijn de mensheid te onderwerpen? Is het toeval dat diverse oud-presidenten van de VS (en andere politieke leiders) lid waren van de vrijmetselaars of andere genootschappen?
En als het boek Openbaring zegt in hoofdstuk 18:23 “…want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde”, wie zijn dan die kooplieden in onze tijd? Zijn zij te achterhalen?
En… welke rol speelt het christendom hierin, de kerk? En welke invloed heeft satan in dat zelfde christendom?
Welke raakvlakken hebben of krijgen de ontwikkelingen van de laatste tijd met het profetisch Woord? Vragen, vragen, vragen.

We willen in AMEN in de komende tijd meer aandacht te besteden aan deze kwesties (in het volgende nummer leest u daar meer over), want als één ding steeds duidelijker wordt dan is het dit: ´Satan leeft onder ons´!
De laatste tijd hebben we ons wat verdiept in de ´geheimen´ achter 9/11 en andere belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis, alsmede de mensen die daarin een rol spelen. We kunnen onze bevindingen maar het beste met één woord weergeven: Verbijsterend!
Daarom zullen we (nog meer) acht geven op de toestand in het christendom en in de wereld, en daarbij ongetwijfeld ontdekken wat de Bijbel zegt: “… het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking…” (2 Tess. 2). De verleider en misleider is druk doende zijn greep op de mens(heid) te verstevigen. Vergeet niet dat zijn duivelse plannen uiteindelijk zullen leiden tot een complot, een samenzwering van de leiders der volkeren om ten strijde te trekken “tegen de HERE en Zijn Gezalfde” ( Ps. 2:2).

God zij dank weten wij –en dat geeft ons de nodige rust- dat de overwinning zal zijn aan de Here der heren en de Koning der koningen. Hem alleen zij alle eer!

Voetnoten:
1. Pikant detail: de aanslagen in Londen op 7 juli 2005 vonden plaats exact op het moment dat er met honderden mensen een oefening plaatsvond in de metro. Deze oefening beschreef zelfmoord operaties door mensen met bommen. De plekken waar de bommen afgingen waren exact de vier plekken waar de oefening plaatsvond op exact de zelfde tijd als de oefening. Een kopie van wat er op 9/11 in Amerika plaatsvond.

2. Op 7 december 1941 viel de Japanse luchtmacht een Amerikaanse marinebasis op Hawaï aan, zonder oorlogsverklaring. De admiraal van de daar gestationeerde vloot was hierdoor verrast: er vielen ruim 2800 doden en vele schepen en vliegtuigen werden vernietigd of zwaar beschadigd. De Tweede Wereldoorlog was op dat moment al ruim twee jaar aan de gang maar de VS waren er nog niet bij betrokken. De aanval op Pearl Harbor veranderde dat. President F.D. Roosevelt kreeg van het Congres toestemming om Japan de oorlog te verklaren. Robert A. Stinnett had de mogelijkheid om archieven te onderzoeken die na 50 jaar geopend werden. Hij kon met nieuw bewijsmateriaal aannemelijk maken dat Roosevelt de aanval op Pearl Harbor doelbewust heeft uitgelokt. Want de wil was er, de wil tot oorlog en misleiding. Er lag sinds 1940 een geheim plan om Japan tot een oorlog te verleiden, tot een "openlijke daad van oorlog" en alle maatregelen zijn in overeenstemming met dit plan.
Robert A. Stinnett, Day of Deceit. The truth about FDR and Pearl Harbor (New York 2001)

Websites over 9-11:

Nederlandstalig:
EQgen.nl
DitKanNietWaarZijn.nl
Deepjournal.nl

Engelstalig:
Reopen911.org
Scholars for 9/11 Truth
911truth.org

Duitstalig:
gerhard-wisnewski.de

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Pas verschenen in de Morgenrood-reeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

NIEUWSTE UITGAVE: Psalm 23

Psalm 23 - De HEERE is mijn Herder

Psalm 23 is wellicht de bekendste van alle psalmen. Begrijpelijk, want de tekst lijkt dicht bij ons te staan. David schrijft herkenbaar over de zorg van de Heere, zelfs in de zwaarste momenten. Maar ook zien we zijn grote vertrouwen en zekerheid in God. De lijn van lijden en vertroosting, van heiliging en hoop, komt helder naar voren en zal voor elke gelovige bemoedigend zijn. De geestelijke lessen liggen als het ware voor het oprapen.

Ook de letterlijke betekenis van deze psalm is prachtig! Toen de Heere destijds de menigte van Zijn volk Israël zag, "was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben" (Matt. 9:36). Die bewogenheid is duidelijk zichtbaar wanneer David zijn Herder beschrijft.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Belangrijke Bijbelwoorden

Geloof - gerechtigheid - genade - uitverkiezing - verzegeling

Er zijn veel bekende woorden in de Bijbel die vaak door gelovigen worden gebruikt. Voor dit boekje hebben we er vijf uitgekozen: geloof, gerechtigheid, genade, uitverkiezing en verzegeling. Wat voor betekenis hebben ze in de Bijbel en welke plaats hebben ze in onze persoonlijke relatie met God?

In elk van de vijf hoofdstukken in dit boekje wordt één van deze onderwerpen bestudeerd. De lessen die ze ons leren, hebben onderling met elkaar te maken en draaien om een schitterend middelpunt: de genade van God. Het zicht op de werking van Gods genade in je leven - in je redding, in je praktische leven nu en in je hoop op de toekomst - doet je groeien in het begrip van Wie God voor je is.

Bekijk hier de inhoudsopgave

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Recente uitgaven Everread Uitgevers

Naast de boekjes uit de Morgenroodreeks geeft Everread ook andere boeken uit. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt naast de uitgaven in de reeks óók elke nieuwe uitgave van Everread (jaarlijks 2 á 3) met een korting van 25%!

Twaalf unieke gelijkenissen

Er staan in het Lukasevangelie twaalf gelijkenissen die niet in de andere evangeliën voorkomen. Daaronder bevinden zich bekende gelijkenissen, zoals die over de verloren zoon en die over de rijke man en de arme Lazarus. En wie kent het verhaal over de barmhartige Samaritaan niet?

In dit boek gaat de schrijver in op deze twaalf gelijkenissen.

Het Griekse woord dat met 'gelijkenis' is vertaald, duidt op iets dat ergens naast geworpen wordt. Enerzijds is er de werkelijkheid, anderzijds is er een verhaal dat de Here Jezus er als het ware naast legt. Met dat verhaal geeft Hij licht op de werkelijkheid. Desondanks zijn gelijkenissen soms maar moeilijk te begrijpen. Zelfs de discipelen van de Here Jezus hadden in sommige gevallen moeite om Zijn onderwijs in deze vorm te verstaan.

Daarom is het des te mooier om met dit boek in de hand weer eens bij deze gelijkenissen en hun schoonheid bepaald te worden.

Bekijk hier de inhoudsopgave van dit boek

Info & Bestellen