De zeven brieven in Openbaring - Deel 5: De brief aan Filadelfia

De zeven brieven in Openbaring

Deel 5: De brief aan Filadelfia

De brief aan Filadelfia, Openbaring 3, vers 7-13

v.7En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand zal sluiten, en Die sluit en niemand opent:
v.8Ik weet uw werken; zie Ik heb een geopende deur voor u gegeven, die niemand kan sluiten; want u hebt kleine kracht en u hebt mijn woord bewaard en Mijn naam niet verloochend.
v.9Zie, Ik geef uit de synagoge van de satan, die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken dat zij komen en zich neerbuigen voor uw voeten en erkennen dat Ik u heb liefgehad. v.10Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, dat over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. v.11Ik kom spoedig, houd wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt. v.12Wie overwint, die zal Ik maken tot een pilaar in de tempel van Mijn God en hij zal geenszins meer daaruit weggaan; en Ik zal op hem schrijven de naam van Mijn God en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt van Mijn God, en Mijn nieuwe naam. v.13Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. (Telosvertaling)

Beknopt structuurschema

A Inleiding (vs.7)
B Belofte en aansporing (vs.8)
A Besluit (vs.13)

De plaats Filadelfia

Filadelfia lag ongeveer 40 km ten zuidoosten van Sardis. Het was een rijke, bloeiende stad. Tegenwoordig bestaat de plaats nog steeds en het heeft een aanzienlijk aantal inwoners. De naam is Alaschehr, wat ‘rode stad’ betekent (vanwege de rode rotsen in de omgeving, net als bij Sardis).

Filadelfia betekent ‘broederliefde’ en is afkomstig van de stichter van deze plaats, Attalus Philadelphus. Voor Christus is de stad een symbool van broederliefde voor Hem. De gelovigen hebben, ondanks hun kleine kracht (vers 8), Zijn woord vastgehouden en Hem niet verloochend. Vanwege hun liefde voor Hem, zal Hij hen bewaren als Gods toorn over de aarde komt.

Terugblik op de historie

De brief aan de gemeente te Filadelfia heeft overeenkomsten met de tijd van de laatste koningen van Juda (2 Koningen). Het betreft dan in het bijzonder de koningen uit de tijd van de profeet Jesaja. In Jesaja 1:1 worden zij genoemd: Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia (uit 2 Kon. 18). Zoals de gelovigen te Filadelfia via de hun gegeven belofte (vers 12) verbintenis hadden met de tempel, zo hadden deze koningen dit ook. Er staat het volgende over hen geschreven met betrekking tot de tempel:

a) Uzzia (negatief): gaat de tempel binnen om op het reukofferaltaar te offeren. Zijn straf was melaatsheid (2 Kron. 26:16-23).
b) Jotam (positief): ging de tempel niet binnen en diende de HERE (2 Kron. 27:1-9).
a) Achaz (negatief): vernielde het tempelgerei, sloot de tempel en maakte altaren voor andere goden. Zijn straf was dat hij niet bij de overige koningen werd begraven (2 Kron. 28:24-27).
b) Hizkia (positief): opende de tempel weer en herstelde deze (2 Kron. 29:1-3). Hij handelde naar Gods wil en was voorspoedig (2 Kron. 28:24-27).

Zij die de Here ontrouw waren werden gestraft. Zij die Hem trouw waren ging het voorspoedig. Zo zal het ook zijn bij de wederkomst van Christus. De ongelovigen uit Israël treft oordeel, de gelovigen uit Israël zullen zijn als een pilaar in de tempel.

Een andere overeenkomst tussen de brief aan Filadelfia en de tijd van Juda’s laatste koningen, vinden wij in Jesaja 22. Daar krijgt Eljakim in vers 22 deze belofte: “En Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen; opent hij, niemand sluit; sluit hij, niemand opent”. In Eljakim zien wij een type van Christus terug. Zeker gelet op de betekenis van zijn naam: ‘God bevestigt’. Christus maakt Zich aan Filadelfia bekend als “de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand zal sluiten, en Die sluit en niemand opent”. Hij zal weerkomen en zal de troon van David voor altijd bevestigen. Dit komen wij ook tegen bij Salomo, waarvan Christus het anti-type is: “Die zal een huis bouwen voor mijn naam; hij zal Mij tot een zoon zijn, en Ik hem tot een vader; Ik zal zijn koninklijke troon in Israël voor immer bevestigen”. (1 Kron. 22:10)

Tekstverklaring en slotsom

Tekstverklaring

vers 7
En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand zal sluiten, en Die sluit en niemand opent.
In dit vers zijn zeven kenmerken van Christus gegeven. In de eerste drie wordt vermeld wat Hij bezit.
Deze drie hebben betrekking op Zijn Goddelijkheid. Het getal drie wijst in het algemeen op Goddelijke volmaaktheid:

  1. de Heilige: deze titel komen wij ook in Hosea 11:9 en Habakuk 3:3 tegen. In beide gevallen gaat het over het oordelend optreden.
  2. de Waarachtige: in Jeremia 10:10 staat dat de Here ‘de waarachtige God is’ ten opzichte van alle andere (af)goden. Ook in de dag des Heren zal dit blijken. Dan zal Christus tonen dat niet het beest de verlosser der mensen is, maar Hij. Dit gegeven vinden wij terug in Openbaring 19:11, waar Christus ook ‘Waarachtig’ wordt genoemd.
  3. Die de sleutel van David heeft: hier wordt verwezen naar het koningschap van Christus. Zijn komst voor Israël zal zijn als Koning op een wit paard en met vele kronen (Openb. 19:11-12). In het eerder vermeldde Jesaja 22:22 staan wij deze zelfde woorden. De sleutel symboliseert hier de rechten op de troon en de macht over het koninkrijk. Naast deze sleutel heeft Christus ook de sleutels van de dood en het dodenrijk ( Openb. 1:18). Hij zal niet alleen Heerser zijn over wat in de hemel en op aarde is, maar uiteindelijk ook over wat onder de aarde is (Filp. 2:10).

In de laatste vier kenmerken wordt vermeld wat Hij doet en niet doet. Deze vier hebben betrekking op Zijn heerschappij op aarde. Het getal vier wijst in het algemeen op de aardse zaken:

  1. Die opent
  2. en niemand zal sluiten
  3. en Die sluit
  4. en niemand opent

De betekenis van deze kenmerken mag duidelijk zijn: Christus heeft de hoogste macht in het komende koninkrijk. Alles en iedereen zullen aan Hem onderworpen zijn.

vers 8
Zie Ik heb een geopende deur voor u gegeven. Dit duidt hier op het behoud en de bescherming die zij van Christus verkregen. Op grond van hun werken gaf Christus de gelovigen te Filadelfia een geopende deur die niemand kon sluiten. Over het uiteindelijke behoud lezen wij in Openbaring 14:1: “Dezen zijn uit de mensen gekocht als eerstelingen voor God en het Lam”. Over de bescherming staat in Openbaring 9:4, dat alleen schade wordt toegebracht aan de mensen die het zegel van God niet hebben.
Mijn naam niet verloochend. Zij die het merkteken van de naam van het beest aannemen, verloochenen Christus. Dit heeft oordeel tot gevolg (Openb. 14:9-11). Wie dit niet doet en vasthoudt aan het getuigenis van Jezus (d.i. het evangelie van het koninkrijk), heeft de belofte van opstandingsleven en het met Christus heersen in Zijn koninkrijk (Openb. 20:4).

vers 9
Zie, Ik geef uit de synagoge van de satan, die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn. Hier zien wij weer joodse kenmerken terug, wat ons opnieuw bepaalt bij de groep waaraan Openbaring is geschreven, namelijk Israël. Deze zinsnede brengt ons bij de gelijkenis uit Matteüs 24:45-51 over de slaaf die het huis van zijn Heer beheert. De goede slaaf zal over het bezit van zijn Heer gesteld worden. De slechte slaaf die in zonde leeft en zijn medeslaven slaat, zal geoordeeld worden.
Ik zal maken dat zij komen en zich neerbuigen voor uw voeten en erkennen dat Ik u heb liefgehad. Deze belofte staat onder andere ook in Jesaja 60:14: “De zonen uwer verdrukkers zullen deemoedig tot u komen, aan uw voeten zullen al uw versmaders zich neerwerpen en zij zullen u noemen: De stad des Heren, het Sion van de Heilige Israëls”. In Jesaja 49:14 komen wij deze belofte ook tegen met betrekking tot de volken: “Zo zegt de Here: Het vermogen van Egypte en de koopwaar van Ethiopië, de Sabeeërs, die mannen van statige gestalte, zullen tot u overkomen en u toebehoren; zij zullen u volgen, in ketenen overkomen en zich voor u nederwerpen; zij zullen u smeken: Alleen bij u is God, en er is geen ander, generlei God”.

vers 10
Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard. De volharding blijkt uit het zich houden aan de geboden van God en het geloof van Jezus, zoals Openbaring 14:12 schrijft: “Hier is de volharding van de heiligen die de geboden van God en het geloof van Jezus bewaren”. Wie volhardt, zal niet getroffen worden door Gods oordelen, zij zullen zijn voor de troon van het Lam (dit zijn de verzegelden en de schare die niemand tellen kan, Openb. 7:4 en 9).
Om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Hierover kunnen wij onder andere lezen in Sefanja 1:14-18, waarin vers 17 is geschreven: “Dan zal Ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want zij hebben tegen de Here gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewand als drek”. Het zijn de oordelen die de Here over de aarde laat komen en waarover onder andere Openbaring 16 profeteert.

vers 11
Ik kom spoedig, houd wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Hier wordt met ‘kroon’ geduid op het heersen met Christus in het koninkrijk. Wanneer zij volharden tot het einde, zal dit hun ten deel vallen.

vers 12
Wie overwint, die zal Ik maken tot een pilaar in de tempel van Mijn God. Deze belofte voert terug naar de tijd van Israëls eerste tempel. Daar werden de twee zuilen Jakin (hij zal grondvesten) en Boaz (in hem is kracht) genoemd. Beiden zijn bijbelse personen. Jakin was priester (1 Kron. 24:17) en Boaz kennen wij als losser van Naomi. Beiden zijn typen van Christus, die de hoeksteen vormt van het geestelijk bouwwerk Israël. Wie van de gelovigen uit Israël overwint, mag voor altijd deel uitmaken van dit bouwwerk. Voor de gelovigen te Filadelfia wacht de belofte om een pilaar te zijn. Op hen zal het huis Israël mogen rusten.
Ik zal op hem schrijven de naam van Mijn God. De vervulling van deze belofte staat in Openbaring 14:1: “En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderd vierenveertig duizend, die Zijn naam en de Naam van Zijn Vader hadden, geschreven op hun voorhoofden”. Ook in Openbaring 22:4: “en zij zullen Zijn aangezicht zien en Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn”.
De naam van de stad van Mijn God. Zoals de naam van God tegenover de naam en het merkteken van het beest staat, zo staat de naam van de stad van God tegenover de naam van de grote hoer: “En op haar voorhoofd was een naam geschreven: Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde”. Zoals het beest de surrogaat-verlosser zal zijn, zo zal Babylon het surrogaat-Jeruzalem zijn. Met de komst van Christus zullen zowel het beest als Babylon verdwijnen. Er wordt dan plaats gemaakt voor het hemels Jeruzalem, dat na de uiteindelijke veroordeling van satan op aarde neer zal dalen.
Het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. De vervulling van deze belofte zien we in Openbaring 21:2. Dit zal zijn na het duizendjarig rijk, na de daaropvolgende vrijlating en vernietiging van satan en na het eindgericht voor de grote witte troon.
Mijn nieuwe naam. De volgelingen van het beest zullen zijn naam dragen, maar de volgelingen van Christus zullen Zijn naam dragen. Zie ook het commentaar op Openbaring 2:17.

Slotsom

De brief aan Filadelfia is voornamelijk een bemoedigende brief aan een gemeente midden in de verdrukking. Christus openbaart Zich aan de gelovige Joden op koninklijke wijze als Goddelijke afstammeling van David. Hij heeft de sleutel tot behoud en Hij zal de vijanden neerwerpen aan hun voeten. Zij mogen weten dat zij tijdens het uur van verzoeking bewaard worden. Wanneer zij overwinnen, zullen zij voor altijd tot een pilaar in de tempel van God zijn. Zij zullen deel uitmaken van het bouwwerk Israël. Eveneens zal op hen de naam van God, Christus en Jeruzalem geschreven worden.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Uit het hart

In korte stukjes beschrijft de auteur - meestal naar aanleiding van een bepaalde ervaring, een nieuwsberichtje of zo maar wat gemijmer - kernachtig hoe we als gelovigen in een steeds veranderende wereld kunnen standhouden. Daarbij schiet hij niet in de verdediging, maar legt hij de link juist naar hoe je er ook mee om kunt gaan; vanuit het geloof namelijk en vanuit de rijkdom die we in Christus hebben ontvangen. Zo wordt onze blik van het aardse afgewend en gericht op het hemelse, of eigenlijk: de Hemelse Vader.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Uit het hart'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'