Almachtige God

Almachtige God

26 juli 2016 - door Peter A. Slagter

Labels: , , , , ,

Weblog 26juli2016-rampen

We leven in een turbulente wereld. Rampen volgen elkaar in rap tempo op. En je kunt zomaar getroffen worden door het geweld. Door toedoen van mensen: terreur, oorlog, etc. En ook zonder menselijke inbreng: aardbevingen, overstromingen, noem maar op. 

Natuurrampen gebeuren met regelmaat. Als nietsontziende moordenaars verwoesten zij dikwijls steden en dorpen en sleuren zij mensen, jong en oud, de dood in. Op indringende wijze wordt dan de nietigheid van de mens zichtbaar tegenover de onmetelijke krachten van de natuur. Sommigen raken alles kwijt: vrouw, kinderen, familieleden, huis en haard. Het zal je maar overkomen. Onvoorstelbaar. Ooit zag ik in een reportage over een tsunami een klein kerkje, waar op het moment van de ramp mensen bijeen waren in een dienst. In enkele ogenblikken verdwenen de aanwezigen in de kolkende watermassa's. Niemand durfde nog te hopen op overlevenden ...

Ik probeerde me dat in te denken. Nietsvermoedend zongen de gelovigen hun liederen tot eer van God. Of misschien was de spreker net bezig iets te zeggen over de liefde en genade van de Heere Jezus Christus. We zullen het nooit weten. Hoe dan ook: verbijsterend. Het is niet verwonderlijk dat juist op zulke momenten vragen boven komen als 'Waar is God?', en 'Hoe kan God dit toelaten?' Is deze ramp te rijmen met een God Die almachtig heet te zijn?

Had God dit niet kunnen voorkomen?

Het zijn allemaal vragen waarmee mensen kunnen worstelen bij kleine en grote rampen of bij gruwelijk (oorlogs)geweld.

Het antwoord op dergelijke vragen is door ons mensen niet te geven. Daarvoor kun je alleen terecht bij God Zelf. En om die antwoorden te vinden is het nodig eerbiedig te luisteren naar het Woord, dat Hij gesproken heeft en door Zijn dienaren heeft laten optekenen in de Bijbel. Dan krijgen we zicht op Wie God is en wat Hij doet. We leren Zijn plan kennen en krijgen ook visie voor de wereld waarin wij leven, met alles erop en eraan.
We zullen dan ontdekken, dat God inderdaad groot en machtig is, gelukkig maar! Als Schepper van hemelen en aarde kan Hij alles aan Zich onderwerpen. In dat licht bezien zullen we moeten bekennen: ja, God had dit kunnen voorkomen. Er is immers niets onmogelijk voor Hem. Vervolgens is dan de vraag waarom God niet heeft ingegrepen en waarom Hij dit allemaal toelaat. Ook op die vraag is niet echt een antwoord te geven, immers, wie doorgrondt de gedachten van de Allerhoogste?

De wereld waarin wij leven, lijkt verbazend veel op wat in het boek Job en Prediker is beschreven. Het kwade en het goede, recht en onrecht, verdriet en plezier, rampspoed en voorspoed, geluk en ongeluk, het gebeurt allemaal en het kan iedereen overkomen.
In zo'n wereld, zonder zichtbare tekenen van Gods aanwezigheid, is het temeer zaak om te vertrouwen! Zoals Job heeft laten zien in het diepst van zijn ellende en lijden: "Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten laatste over het stof opstaan" (Job 19:25). Hij wist, geloofde, dat God in het verborgene dwars door alles heen verder zou gaan met Zijn plannen! Hij is en blijft de Verlosser!

Tenslotte ... Er komt een tijd, dat God niet langer zal toezien en - naar ons besef - aan de zijlijn blijft staan. Denk niet dat dit altijd maar zo door zal gaan.

Er is een Goddelijk 'totdat'!

En het is juist de toename van dit soort gebeurtenissen, aardbevingen, oorlogen, honger, epidemieën, en dergelijke, die in de Bijbel gezien wordt als voorbode van de wederkomst van Christus. Als de tijd in Gods plan is aangebroken, zal Hij in actie komen en orde op zaken stellen. In de wereld, onder de mensen, in de natuur, overal. Dan zullen de woorden van Openbaring 11:17 werkelijkheid worden: "Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent".
Daarom blijven we te allen tijde vol goede moed!

 

Deel dit bericht